കേരളസർവ്വകലാശാല കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ ദേശീയ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വിക്കിമീഡിയ സംരഭങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തലും പരിശീലനവും നടക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, കോമൺസ്, വിക്കിനിഘണ്ടു, വിക്കിചൊല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ സംരഭങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. 16 ഡിസംബർ 2018 മുതൽ 20 ഡിസംബർ 2018 വരെയാണ് വിക്കിമീഡിയ സെഷനുകൾ നടക്കുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ തിരുത്തുക

 • പരിപാടി: മലയാളം വിക്കിമീഡിയ പരിശീലനം
 • തീയതി: ഡിസംബർ 16 ഞായറാഴ്ച മുതൽ 20 വ്യാഴാഴ്ച വരെ
 • സമയം: 09.30 മുതൽ 4.00 വരെ
 • സ്ഥലം:കേരള സർവ്വകലാശാല, കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്
 • ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം: കേരളസർവ്വകലാശാല മലയാളം ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾ, മലയാളം ബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ.

കാര്യപരിപാടികൾ തിരുത്തുക

 • വിക്കിമീഡിയ, വിക്കിപീഡിയ, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കിചൊല്ലുകൾ, വിക്കിനിഘണ്ടു തുടങ്ങിയവയെ പരിചയപെടുത്തൽ
 • വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനം തുടങ്ങുന്ന വിധം പരിചയപെടുത്തൽ
 • വിക്കിതാളുകളുടെ രൂപരേഖ പരിചയപെടുത്തൽ
 • മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ്
 • വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ്, വിക്കിയിലെ ലേഖനമെഴുത്ത് തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തൽ
 • വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഒരു പുസ്തകം ചേർക്കുന്ന വിധം പരിചയപ്പെടുത്തൽ

സംഘാടനം തിരുത്തുക

പങ്കെടുക്കുന്നവർ തിരുത്തുക

 1. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:46, 28 നവംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 2. Ambadyanands (സംവാദം) 09:06, 28 നവംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 3. കണ്ണൻ സംവാദം 09:23, 28 നവംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 4. Mujeebcpy (സംവാദം) 06:27, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 5. Krishnadasperi (സംവാദം) 06:28, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 6. Ajeesh dethan (സംവാദം) 06:46, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 7. Vijayakumar3011996 (സംവാദം) 06:59, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 8. RamaBhadranAV (സംവാദം) 07:00, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 9. Shifsyks (സംവാദം) 07:03, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 10. Aswathyms000 (സംവാദം) 07:05, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 11. Devdhar Pradeep (സംവാദം) 07:06, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 12. Suneesh C (സംവാദം) 07:07, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 13. HARAN AASREAN (സംവാദം) 07:09, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 14. Manjidh mane k (സംവാദം) 07:11, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 15. Santhosh chandralee (സംവാദം) 07:14, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 16. Nishakr (സംവാദം) 07:21, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 17. Sreesahya (സംവാദം) 07:23, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 18. Thalir (സംവാദം) 07:26, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 19. Abhinaparu (സംവാദം) 07:27, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 20. Parvathyknair1998 (സംവാദം) 07:29, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 21. Gouri Raju (സംവാദം) 07:30, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 22. Archana2197 (സംവാദം) 07:31, 17 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 23. Shilpasree (സംവാദം) 08:07, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 24. Kavyabhadra (സംവാദം) 08:07, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 25. Athibhadra (സംവാദം) 08:08, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 26. Sruthyp1998 (സംവാദം) 08:10, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 27. Thachampara (സംവാദം) 08:12, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 28. Iverkala (സംവാദം) 08:14, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 29. Jennifercjj (സംവാദം) 08:14, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 30. HARAN AASREAN (സംവാദം) 08:16, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 31. Jesnynimesh (സംവാദം) 08:16, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 32. Ambadi1vimala (സംവാദം) 08:18, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 33. Santhinianamika (സംവാദം) 08:19, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 34. Raagarishi (സംവാദം) 08:30, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 35. Sivakamirajesh (സംവാദം) 08:42, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 36. Nanzmarsn (സംവാദം) 08:42, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 37. Vaiga96 (സംവാദം) 08:44, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
 1. Malikaveedu (സംവാദം) 08:33, 19 ഡിസംബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]