വിക്കിപീഡിയ:'സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം' തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2023


'സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം' തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം!


വിക്കിപീഡിയയിൽ 'സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം' എന്ന വിഷയവുമായി വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ജനുവരി 1 മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സുതാര്യവും, സമകാലികവുമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ലേഖനങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ കാണാം. പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങളും തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുകയോ, വികസിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

നിയമങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഒരു ലേഖനം പരിപാടിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഇവ ഒരു നല്ല ലേഖനം ഉണ്ടാവുന്നതിലേക്കുവേണ്ടികൂടിയാണ്.

 • സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ പ്രധാനപങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും എഴുതാം. സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.
 • ലേഖനം 2023 ജനുവരി 1 നും 2023 ജനുവരി 31 നും ഇടയിൽ വിപുലീകരിച്ചതോ സൃഷ്ടിച്ചവയോ ആയിരിക്കണം.
 • ലേഖനം മിനിമം 3000 ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒറ്റവരി ലേഖനങ്ങളുടെ ആധിക്യം കുറക്കാനാണിത്.
 • ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആയിരിക്കണം. മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തർജമ ചെയ്ത ലേഖനങ്ങളും, ഇംഗ്ലിഷിൽ അവലംബങ്ങൾ ഉള്ള ലേഖനങ്ങളും പരിഗണിക്കും. പക്ഷേ, ലേഖനത്തിന് യാന്ത്രികപരിഭാഷയേക്കാളും നല്ലരീതിയിൽ വായിക്കാവുന്ന ഭാഷ ഉള്ളതായിരിക്കണം.
 • ശ്രദ്ധേയത നയം പിൻതുടരുന്ന ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്.
 • ലേഖനത്തിന് ആവശ്യത്തിന് അവലംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലേഖനത്തിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അവലംബങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതായിരിക്കണം.
 • പകർപ്പവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ, കോപ്പിഎഴുത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തമായ ലേഖനങ്ങളായിരിക്കണം.
 • ഒരു സംഘാടക(ൻ) എഴുതുന്ന ലേഖനം മറ്റ് സംഘാടക(ൻ) വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ്.


ലേഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക

തിരുത്തുക

നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. ഫൗണ്ടൻ ടൂളിൽ ചേർത്ത ലേഖനങ്ങൾ മാത്രമേ സംഘാടകർക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ.

ഫൗണ്ടൻ ടൂൾ വഴി ലേഖനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ അറിയിക്കുക.

തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

{{സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം_തിരുത്തൽ_യജ്ഞം_2023|created=yes}}

സംവാദത്താളിൽ ഈ ഫലകം പൂരിപ്പിച്ചു ചേർത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ താളിൽ താഴെയുള്ള അറിയിപ്പ് കാണാം:

നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ഫലകം തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിൽ created എന്നതിനു പകരം expanded എന്നായിരിക്കണം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത്:

{{സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം_തിരുത്തൽ_യജ്ഞം_ 2023|expanded=yes}}

അപ്പോൾ സംവാദത്താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

സമ്മാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയ എഡിറ്റർമാർക്കുള്ള സമ്മാനമായി ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട്. വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നാല് വിക്കിപീഡിയന്മാർ അടങ്ങിയ ജൂറിയാണ്.

 • ഒന്നാം സമ്മാനം: 10,000 INR വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്
 • രണ്ടാം സമ്മാനം: 7000 INR വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്
 • മൂന്നാം സമ്മാനം: 5000 INR വിലമതിക്കുന്ന ആമസോൺ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്
 • പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ: 500 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന നാല് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകൾ വീതം

വിജയികൾ ആമസോൺ വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഈ മെയിൽ വിലാസമോ, ആമസോൺ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തപക്ഷം സമ്മാനക്കൂപ്പൺ അയച്ച് തരാനുതകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അഡ്രസോ സംഘാടകസമിതിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വിക്കിക്രെഡ് എന്ന സംഘടനയാണ്.

സംഘാടനം

തിരുത്തുക
 1. Meenakshi nandhini (സംവാദം) 05:30, 15 ഡിസംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]
 2. സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. --Netha Hussain (WikiCred) (സംവാദം) 16:45, 15 ഡിസംബർ 2022 (UTC)[മറുപടി]