ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം എറണാകുളം ജില്ലയാണ്‌ .


പ്രവാസിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിലാണ്.

വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
18 വർഷം, 5 മാസം  27 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഇദ്ദേഹം ഏകീകൃത ഉപയോക്തൃനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നു.


ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.


ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയം ഉള്ള വ്യക്തി.
34000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 34000ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യവുമായി സഹകരിക്കുന്നു.

കാര്യമായ തിരുത്തലുകൾ

തിരുത്തുക

വ്യക്തിത്വങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

വർത്തമാനം

തിരുത്തുക

എന്റെ ഗ്രാമം

തിരുത്തുക

സാങ്കേതിക വിദ്യ

തിരുത്തുക

പുസ്തകം

തിരുത്തുക

താരകങ്ങൾ

തിരുത്തുക

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എഡിറ്റത്തോൺ 2018ലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

തിരുത്തുക
  വിക്കിപ്പുലി താരകം - 2018
പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ലേഖനനിർമ്മാണയജ്ഞം 2018നു വേണ്ടി മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കിയതിനു് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
കൈതപ്പൂമണം (സംവാദം) 19:59, 21 ജൂൺ 2018 (UTC)
  വനിതാദിന പുരസ്കാരം 2018
2018 മാർച്ച് 1 മുതൽ 31 വരെ നടന്ന വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:35, 5 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)
  ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2017
2017 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2017 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:30, 2 ഡിസംബർ 2017 (UTC)
  വനിതാദിന പുരസ്കാരം 2017
2017 മാർച്ച് 1 മുതൽ 31 വരെ നടന്ന വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സമ്മാനിക്കുന്നു. --രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:06, 1 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
ആശംസകൾ ബിപിൻ--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 21:04, 4 ഏപ്രിൽ 2017 (UTC)
  ഏഷ്യൻ മാസം താരകം 2016
2016 നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന ഏഷ്യൻ മാസം 2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:14, 1 ഡിസംബർ 2016 (UTC)
  വനിതാദിന താരകം 2016
2016 മാർച്ച് 5 മുതൽ 31 വരെ നടന്ന വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞം-2016 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
--- അരുൺ സുനിൽ, കൊല്ലം (സംവാദം) 01:41, 4 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)
  പതിന്നാലാം പിറന്നാൾസമ്മാനം താരകം 2015
2015 ഡിസംബർ 21 ന് നടന്ന പതിന്നാലാം പിറന്നാൾസമ്മാനം 2015 ൽ പങ്കെടുത്ത് വിലയേറിയ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തതിന് എല്ലാ വിക്കിക്കൂട്ടുകാരുടേയും പേരിൽ സമ്മാനിക്കുന്നു.
---രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:21, 25 ഡിസംബർ 2015 (UTC)
  നവാഗതശലഭം
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളെക്കുറിച്ച് മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ബിപിന്‌ നവാഗത ശലഭ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള എഴുത്തിനു് ഈ ശലഭം ചിറകുകൾ വിരിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് --Anoopan| അനൂപൻ 07:43, 16 ജൂലൈ 2010 (UTC)

എന്റെയൊരൊപ്പ്--റോജി പാലാ (സംവാദം) 15:30, 11 ഫെബ്രുവരി 2012 (UTC)

  അദ്ധ്വാനതാരകം
വിക്കിപീഡിയയുടെ പുരോഗതിക്കായി ദിനരാത്രം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കായുള്ള താരകം... സമ്മാനിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, --സുഗീഷ് (സംവാദം) 21:56, 10 ഏപ്രിൽ 2012 (UTC)
ഞാനും ഒപ്പ് ചാർത്തുന്നു --അഖിലൻ 06:35, 4 ജൂൺ 2012 (UTC)
മാഷിന് സ്നേഹപൂർവ്വം --ഹാലൂസിനേഷൻസ് (സംവാദം) 16:31, 31 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
  തിളക്ക നക്ഷത്രം
ചെ ഗുവേര എന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ! എഴുത്തുകാരി സംവാദം 12:26, 23 നവംബർ 2012 (UTC)

--നന്ദി സമാധാനം (സംവാദം) 06:25, 24 നവംബർ 2012 (UTC)

  തിളക്ക നക്ഷത്രം
മാവോ സേതൂങ്ങ്‌ എന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 11:42, 2 ഡിസംബർ 2012 (UTC) :
ഞാനും ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:57, 2 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
എന്റെ ഒരൊപ്പുകൂടി ഇതിനടിയിൽ ചാർത്തുന്നു. സസ്നേഹം, --സുഗീഷ് (സംവാദം) 12:06, 2 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
 --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 13:13, 2 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

--നന്ദി സമാധാനം (സംവാദം) 13:06, 2 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

  വിക്കിപ്പീഡിയ പത്താം പിറന്നാൾ താരകം
മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ പത്താം പിറന്നാളാശംസിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ . താങ്കൾ വിക്കിപ്പീഡിയക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദിയോടെ.. Hrishi (സംവാദം) 19:35, 20 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

  ഞാനും ഒപ്പ് വെയ്ക്കുന്നു.--സലീഷ് (സംവാദം) 12:59, 23 ഡിസംബർ 2012 (UTC)
 എന്റെയും വക ഒരൊപ്പ് --യൂസുഫ് മതാരി 10:07, 24 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

നന്ദി സമാധാനം (സംവാദം) 20:53, 20 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

  അശ്രാന്ത പരിശ്രമീ താരകം.
പുതുക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുകയും, ആവശ്യത്തിനു ഉള്ളടക്കം ചേർക്കുകയും, തക്കതായ അവലംബം കണ്ടെത്തി ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുഷ്കാന്തിക്കും അദ്ധ്വാനത്തിനും ഉള്ള നന്ദി സൂചകമായി ഈ അശ്രാന്തപരിശ്രമ താരകം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 14:22, 26 ജനുവരി 2013 (UTC)
 യ്യൊപ്പ്--റോജി പാലാ (സംവാദം) 14:14, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
ലാൽ സലാം ! --Adv.tksujith (സംവാദം) 17:19, 27 ജനുവരി 2013 (UTC)
ആശംസകൾ--യൂസുഫ് മതാരി 15:28, 3 മാർച്ച് 2013 (UTC)


  ലേഖക താരകം
ഭഗത് സിംഗ് ലേഖനത്തിന്. ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 10:19, 1 മാർച്ച് 2013 (UTC)


  വനിതാദിന പുരസ്കാരം
വനിതാദിന തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച താങ്കൾക്ക് വനിതാദിന പുരസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് --നത (സംവാദം) 21:41, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


 
അമ്മ നക്ഷത്രം മദർ തെരേസയെ പ്രധാനതാളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച അശ്രാന്തപരിശ്രമത്തിന് ഈ എളിയ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദിയോടെ--Roshan (സംവാദം) 06:26, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
 അഭിനന്ദനങ്ങൾ--റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:32, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


  യഥാർത്ഥ ജീവിത താരകം
വിക്കിയിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം എത്തപ്പെടുവാൻ ഈ താരകം ഒരു പ്രോത്സാഹനമാകട്ടെ. ആശംസകളോടെ. KG (കിരൺ) 05:02, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ആശംസകൾ--റോജി പാലാ (സംവാദം) 18:00, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഒരൊപ്പ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 18:01, 19 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
  ചർക്ക
ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ എന്ന താൾ ഒറ്റവരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്തതിന് ഒരു ചർക്ക സമ്മാനിക്കുന്നു.   മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 19:34, 14 ജൂൺ 2013 (UTC)

ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ എന്ന താൾ ഒറ്റവരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്തതിന്  --Mpmanoj (സംവാദം) 16:15, 18 ജൂൺ 2013 (UTC)

  വിക്കിസംഗമോത്സവ പുരസ്കാരം
2013-ലെ വിക്കിസംഗമോത്സവ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച/വികസിപ്പിച്ച താങ്കൾക്ക് വിക്കിസംഗമോത്സവ പുരസ്കാരം സ്നേഹപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നത് ---Mpmanoj (സംവാദം) 16:33, 9 ജനുവരി 2014 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:ബിപിൻ&oldid=3733923" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്