സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കുട്ടനെല്ലൂർ
സ്വാഗതപ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന്
പരിപായിടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ

മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സി അച്യുതമേനോൻ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് കുട്ടനെല്ലൂരിൽ വച്ച് ചരിത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ സഹകരണത്തിൽ വിക്കിപീഡിയ പഠനശിബിരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ 12 രാവിലെ 10.00 AM ന്.

സംഘാടനം തിരുത്തുക

  1. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:05, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
  2. Mujeebcpy (സംവാദം) 05:09, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
  3. കണ്ണൻ സംവാദം 05:22, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]
  4. Ambadyanands (സംവാദം) 05:43, 12 ഒക്ടോബർ 2018 (UTC)[മറുപടി]