വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013


Go to English version
Go to English versionമലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ വാർഷിക സംഗമം - 2013, ഡിസംബർ 21, 22 തീയ്യതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് നടന്നു. മലയാളം വിക്കിമീഡിയരുടെ രണ്ടാമത്തെ സംഗമോത്സവമാണു് ഈ വർഷം നടന്നത്.തീയ്യതി: : 2013 ഡിസംബർ 21, 22
സ്ഥലം: : രാധ കൺവൻഷൻ സെന്റർ ആലപ്പുഴ. (വൈ.എം.സി.എ.യ്ക്ക് സമീപം) ആലപ്പുഴ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഈ സ്ഥലം കാണുക ഓപൺ സ്ട്രീറ്റ് മാപിൽ ഈ സ്ഥലം കാണുക
താമസം: :
ആതിഥേയർ: : മലയാളം വിക്കിസമൂഹം, വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടക സമിതി ആലപ്പുഴ
പങ്കാളികൾ/പ്രായോജകർ : പ്രായോജകർ
സാമൂഹ്യക്കൂട്ടായ്മ: : ഫേസ്ബുക്ക് താൾ, ഫേസ്‌ബുക്ക് ഇവന്റ് താൾ
ഇ-മെയിൽ : help@mlwiki.in , wikisangamolsavam@gmail.com
`

പങ്കെടുക്കാൻ - സംഗമോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ താൾ സന്ദർശിക്കൂ

പ്രചരിപ്പിക്കുക: - ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുന്ന കോഡ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ബ്ലോഗിലും പകർത്തി ഒട്ടിക്കുക !

 
 
സംഗമോത്സവം സമാപിച്ചു

» ഡിസംബർ 21: പരിപാടികൾ
» ഡിസംബർ 22: പരിപാടികൾ

Registration

പങ്കെടുക്കാൻ
വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013ലേക്ക് സ്വാഗതം
നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉറപ്പാക്കൂ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
സംഗമോത്സവത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ

പരിപാടികൾ

പരിപാടികൾ
പരിപാടിയുടെ ക്രമീകരണത്തെപ്പറ്റി
ഇതു കരടാണ്

}സമിതികൾ

സമിതികൾ
വിക്കിസംഗമോത്സവം സംഘാടക സമിതി

വിന്യാസം

വിന്യാസം
പരിപാടിയുടെ വിന്യാസം

പ്രായോജകർ

പ്രായോജകർ
മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു

സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്

മലയാളം വിക്കിസമൂഹം
മലയാളം വിക്കിസമൂഹം