രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ പി.ഡി.എഫ് രൂപം ഇവിടെ വായിക്കാം
  1. വിക്കിപീഡിയ:കൈപ്പുസ്തകം/ഒന്നാം പതിപ്പ്
  2. വിക്കിപീഡിയ:കൈപ്പുസ്തകം/രണ്ടാം പതിപ്പ്
  3. വിക്കിപീഡിയ:കൈപ്പുസ്തകം/മൂന്നാം പതിപ്പ്
    1. വിക്കിപീഡിയ:കൈപ്പുസ്തകം/മൂന്നാം പതിപ്പിൽ ചേർക്കേണ്ടവ