ഐരവൺ

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

ഐരവൺ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം ആണ്.

അതിരുകൾ തിരുത്തുക

സ്ഥാനം തിരുത്തുക

ജനസംഖ്യ തിരുത്തുക

ഗതാഗതം തിരുത്തുക

പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ തിരുത്തുക

പ്രധാന റോഡുകൾ തിരുത്തുക

ഭാഷകൾ തിരുത്തുക

വിദ്യാഭ്യാസം തിരുത്തുക

ഭരണം തിരുത്തുക

പ്രധാന വ്യക്തികൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഐരവൺ&oldid=3563473" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്