വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്/കാര്യനിർവാഹകർ/സഞ്ചയിക

സിസോപ്‌ പദവിക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശം

Candidate Bijee

User:Bijee / talk [+] -self nominating- I have been with Wikipedia for more than a year. Along with contributions to articles, I have also done many edits to keep Malayalam Wikipedia and related projects safe from vandals, editing to keep NPOV articles, do many copy edits, wikify, layout fix etc.

As there are only limited administrators at Malayalam Wikipedia, to do the work more efficiently I would like to take the responsibly as an administrator/bureaucrat -Bijee 13:29, ൨൯ നവംബർ ൨൦൦൫ (UTC)

 • Support
(add your entry)
Strong Support. This user is exceptional in contributing articles and maintaining the community. He was the most active wikipedian in its cradle stage. The community should reward his efforts. Manjithkaini 16:37, ൨൯ നവംബർ ൨൦൦൫ (UTC)
Support. But he was absent for a long period, it seems. Administratorship is a big responsibility. He should be regular. Wikisupporter 01:15, ൩൦ നവംബർ ൨൦൦൫ (UTC)
Support. 100%.മനേഷ് 14:12, ൩൦ നവംബർ ൨൦൦൫ (UTC)
 • Oppose (Please clarify the reasons, if you oppose)
(add your entry)


 • Result
Bijee granted Bureaucrat status Manjithkaini 17:06, ൬ ഡിസംബർ ൨൦൦൫ (UTC)

Candidate Peringz

User:Peringz / talk self nominating for Sysop status in ml.wikipedia.org. If granted sysop status I will be devoting my time to translate wikipedia interface and keeping main page upto date (currently these tasks require sysop status to accomplish) പെരിങ്ങോടൻ 16:26, 3 ജനുവരി 2006 (UTC)

 • Support
(add your entry)
Strong Support. Manjithkaini 00:44, 4 ജനുവരി 2006 (UTC)
Support, കഴിവുണ്ട്‌, താൽപര്യവും:മനേഷ് 18:17, 6 ജനുവരി 2006 (UTC)
Support--Raghu.kuttan 18:43, 6 ജനുവരി 2006 (UTC)


 • Oppose (Please clarify the reasons, if you oppose)
(add your entry)


 • Result
User:Peringz granted Sysop status:Manjithkaini 13:18, 9 ജനുവരി 2006 (UTC)

Candidate Praveenp

User:Praveenp / സം‌വാദം ‘ml.wikipedia.org'-ൽ സിസോപ് പദവിക്കായി സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നു. സിസോപ് പദവി ലഭിച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയക്കായി കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. പ്രവീൺ 03:57, 13 ജൂൺ 2006 (UTC)

 • അനുകൂലം (Support)
പ്രവീൺ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു വേണ്ടി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു് അദ്ദേഹത്തിനു സിസൊപ് സ്റ്റാറ്റസ് നൽകി വിക്കിപീഡിയ സംരഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജ്ജിത പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു - പെരിങ്ങോടൻ 13:27, 13 ജൂൺ 2006 (UTC)
Strong Support. User:Pratheesh_prakash 00:52, 18 ജൂൺ 2006 (UTC)
സുധീർ അനുകൂലം. മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയിലെ പ്രവീണിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ നല്ല നിലവാരമുള്ളവയാണ്. (Sudhir Krishnan)
 • പ്രതികൂലം (Oppose)
 • ഫലം (Result)
Praveenp എന്ന ഉപയോക്താവിന് സിസോപ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രവീൺ ഇന്നു മുതൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്.(User:Praveenp granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia. :- മന്‍‌ജിത് കൈനി (വരൂ, സംസാരിക്കാം)14:55, 20 ജൂൺ 2006 (UTC)

Candidate Deepugn

User:deepugn / സം‌വാദം ‘ ml.wikipedia.org '-ൽ സിസോപ് പദവിക്കായി സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നു. സിസോപ് പദവി ലഭിച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയക്കായി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാകും അതെന്നു കരുതുന്നു.

ദീപു [Deepu] 20:53, 15 സെപ്റ്റംബർ 2006 (UTC)

 • അനുകൂലം (Support)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് യൂസറാണു ദീപു.ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. ആശംസകൾ. -Benson 15:38, 19 സെപ്റ്റംബർ 2006 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആശംസകൾ മുരാരി (സംവാദം) 05:02, 20 സെപ്റ്റംബർ 2006 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിപീഡിയയ്ക്കായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദീപുവിനെ ഞാൻ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.. ആശംസകൾ Simynazareth 06:08, 20 സെപ്റ്റംബർ 2006 (UTC)simynazareth
 • പ്രതികൂലം (Oppose)


 • ഫലം (Result)
Deepugn എന്ന ഉപയോക്താവിന് സിസോപ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദീപു ഇന്നു മുതൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്.(User:Deepugn granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia. :- മന്‍‌ജിത് കൈനി (വരൂ, സംസാരിക്കാം)04:54, 22 സെപ്റ്റംബർ 2006 (UTC)

Candidate:Simynazareth

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്കായി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന Simynazareth നെ സിസോപ്‌ പദവിയ്ക്കായി ഞാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. ഈ പദവി അദ്ദേഹത്തിനു വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക്‌ കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഉപകരിച്ചേക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

Tux the penguin 15:17, 26 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)

 • അനുകൂലം (Support)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു മലയാളം വിക്കിയിൽ ഒരുപാട് പുതു ലേഖനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വിക്കിപീഡിയനാണ് സിമി. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തൊടെ പ്രവർത്തിക്കാനും മലയാളം വിക്കിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാനും സിസോപ്‌ പദവി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സിസോപ്‌ പദവിയ്ക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു.

--Shiju 06:01, 27 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു തീർച്ഛയായും ഫ്രാൻസിസ് സിസ്സോപ്പ് പദവി അർഹിക്കുന്നു മുരാരി (സംവാദം) 10:52, 27 ഒക്ടോബർ 2006 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ.ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ പുതിയമാറ്റങ്ങൾ എന്ന കോളത്തിൽ Simynazareth ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്.സിമിയുടെ ലേഖനങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണെങ്കിലും ഒരു തുടക്കം നൽകാൻ സിമിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.ഇതു എന്നെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക് ആ ലേഖനങ്ങൾക്ക് നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകാൻ പ്രചോദ്ദനമാണ്.അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വത്തൊടെ പ്രവർത്തിക്കാനും മലയാളം വിക്കിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാനും സിസോപ്‌ പദവി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സിസോപ്‌ പദവിയ്ക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു.--Jigesh 08:32, 1 നവംബർ 2006 (UTC)
 • പ്രതികൂലം (Oppose)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വിക്കിപീഡിയ സംരഭത്തിൽ സിമി വളരെയധികം എഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ലേഖനങ്ങളിലും അപ്രസക്തമായ തിരുത്തലുകൾ ഏറെ കാണുന്നു. കുറച്ചുകൂടി അർപ്പണബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള സമീപനം സിമിയുടെ പക്കൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളടക്കത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകി മലയാളം വിക്കിയെ വളരാൻ സിമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രയത്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ.--രാജേഷ് 06:43, 1 നവംബർ 2006 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് സിമി ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും രാജേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ സിമിക്ക് സൂക്ഷ്മത കുറവാണ് എന്നും, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്നും തോന്നുന്നു. തുടക്കമിട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലല്ല അവയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലാണല്ലോ കാര്യം. അക്കാര്യത്തിൽ സിമി എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേവലം തിരുത്തലുകൾ എന്നു മാത്രം പറയാവുന്ന തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു (എത്ര ചെറിയ തിരുത്തലുകൾക്കും അതിന്റേതായ വിലയുണ്ടെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു). അഡ്മിനാവുക എന്നത് സാങ്കേതികമായ കാര്യം മാത്രമായതുകൊണ്ട് പരിശ്രമശാലിയായ സിമി ഇന്നല്ലങ്കിൽ നാളെ അഡ്മിനാകും എന്നെനിക്കുറപ്പാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അത്രമാത്രം, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 08:30, 1 നവംബർ 2006 (UTC).
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു സിമിയുടെ സംഭാവനകൾ കുറച്ചുകാണുന്നില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പകർപ്പവകാശ സംരക്ഷിതമാണെന്ന സംശയമെനിക്കുണ്ട് [1]. അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തേക്കു വരുന്ന ഒരാൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബദ്ധശ്രധനായിരിക്കെണമല്ലോ. സിമിക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ. ഈ അഭിപ്രായം ഹെൽത്തിയായി എടുക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.Benson 01:01, 2 നവംബർ 2006 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നുI am a child when we considering all ml-Wikipedians. But I think- me too have some responsibilities towards my language, sorry for writing in English.

Opposition Reason: You must travel the road to reach your destination, and some may travel longer roads than others. Judging the person at your door by the length of the road he has travelled to reach you is a mistake. ;-)--Narayan 03:57, 2 നവംബർ 2006 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു Simi is a good member with great contributions, but do we need more admins than active members. Simi is one of the most active members.

ലിജു 21:52, 2 നവംബർ 2006 (UTC)

 • ഫലം (Result)
  • വേണ്ടത്ര പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ സിസോപ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഈ നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവായിരിക്കുന്നു. മറ്റാരെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നയാൾ ഇവിടെ സമ്മതം അറിയിക്കണമെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു തവണ അസാധുവായതുകൊണ്ട് പിന്നീടൊരിക്കലും നാമനിർദ്ദേശം നടത്തിക്കൂടെന്നില്ല. വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക. സിമിക്ക് ആശംസകൾ!. വോട്ടു ചെയ്യുകയും അഭിപ്രായമറിയിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. :-Manjithkaini 04:29, 3 നവംബർ 2006 (UTC)

Candidate:Tux the penguin

Tux the penguin എന്ന ഞാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സിസോപ് പദവി ലഭിക്കാ‍നായി സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. വിക്കിപീഡിയയ്ക്കായി കൂടുതൽ മികച്ച സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും എന്നുകരുതുന്നു
 ടക്സ്‌ എന്ന പെന്‌ഗ്വിൻ   സംവാദം  14:22, 10 ഡിസംബർ 2006 (UTC)

 • അനുകൂലം (Support)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ടക്സ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പുരോഗതിക്കായി വളരെയേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, തുടങ്ങി അഡ്മിനിസ്റ്റ്രേഷൻ തലത്തിൽ ടക്സ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിക്കിയുടെ പുരോഗതിക്കായി കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ അഡ്മിൻ സ്ഥാനം ടക്സിനെ പ്രാപ്തനാക്കും. ഈ നാമനിർദ്ദേശത്തെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. Simynazareth 14:26, 10 ഡിസംബർ 2006 (UTC)simynazareth
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിമി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം വിക്കിക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകാനും സിസോപ്‌ പദവി അദ്ദേഹത്തെ അലങ്കരിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ സിസോപ്‌ പദവിയ്ക്കായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു.--ജിഗേഷ് 14:31, 10 ഡിസംബർ 2006 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ യൂസർ ആയിരുക്കുംമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വിക്കിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനു ഈ പദവി. മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ മലയാളം വിക്കിയുടെ സുവർണ്ണ നാളുകൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ യൂസേർസിന്റെ ഏണ്ണവും, പുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണവും എഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഒക്കെ ദിവസേന വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും വിക്കിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാത്തും സൂക്ഷിക്കാനും ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ടു പേർ കൂടി ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.--Shiju Alex 03:23, 11 ഡിസംബർ 2006 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ശക്തമായി അനുകൂലിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയുടെ ടെക്നിക്കൽ ആയ വശങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ട്.

--Vssun 04:34, 11 ഡിസംബർ 2006 (UTC)

 • പ്രതികൂലം (Oppose)
 • ഫലം (Result)
ടക്സിന് സിസോപ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്നു മുതൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്.(User:Tux the penguin granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia.) :- മൻ‌ജിത് കൈനി 08:15, 18 ഡിസംബർ 2006 (UTC)


Candidate:Vssun

Vssun എന്ന ഉപയോക്താവിനെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സിസോപ് പദവിയിലേക്ക് നാ‍മനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് വിക്കിനയങ്ങളിലും വിക്കിവ്യാകരണങ്ങളിലും വിക്കിസൂത്രവാക്യങ്ങളിലും സുനിൽ നേടിയെടുത്ത അറിവ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പദവിക്ക് അനുയോജ്യനാക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രാപ്തനാണ്.

 • എല്ലാവരുടേയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണക്ക് നന്ദി. വിക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു നേരംപോക്ക് എന്നതിലുപരിയായി വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി എന്ന രീതിയിലാണ്. ഇനിയും സാധ്യമാകുന്നതെല്ലാം വിക്കിക്കായും മലയാളഭാഷക്കായും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സമ്മതം അറിയിക്കുന്നു.--Vssun 12:33, 30 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു. നയചാതുര്യം കൊണ്ടും വിക്കിക്കു ചേർന്ന വിധത്തിൽ എഡിറ്റുകൾ നടത്തിയും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടു തന്നെ സുനിൽ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കി അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സുനിലിന്റെ സിസോപ് പദവി വിക്കിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരും. ദിനം പ്രതിയുള്ള എഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണം 250 കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സിസോപുമാർ വിക്കിക്ക് അത്യാവശ്യം ആണ് താനും. ഒരു സാധാരണം യൂസർ ആയി തന്നെ വിക്കിക്ക് കനത്ത സംഭവനകൾ ചെയ്ത സുനിലിനു സിസോപ് പദവി ഇനിയും കൂടുതൽ നല്ല സംഭാവനകൾ നൽ‌കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സിസോപ് പദവി നേടുന്നതോടെ വിക്കിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ട്രെന്റിനു അവസാനമിടാൻ സുനിലിനു കഴിയും എന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നു.--Shiju Alex 14:47, 26 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുഷിജുവിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങുന്നു. അതോടൊപ്പം സുനിലിന് ഈ പദവിയിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവട്ടേ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. “പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം”. അങ്ങനെയുള്ള പാരതൻറ്ര്യത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. സുനിലിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു--ചള്ളിയാൻ 02:59, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു. സുനിൽ 24 മണിക്കൂർ മലയാളം വിക്കി നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത് കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും എത്തി ചേരുന്നു മറ്റ് അഡ്മിനുകളെക്കാളും സുനിലിനെ അഡ്മിനാക്കിയാൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ നല്ലത് തന്നെ (മറ്റുള്ളവർ നിരുത്തരവാദിത്യം കാണിക്കുന്നു എന്നല്ല). അത് കൊണ്ട് ഇത് ഒരു നല്ല നീക്കം തന്നെ. സുനിലിനെ ഞാൻ അനുക്കൂലിക്കുന്നു. --  ജിഗേഷ്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  03:10, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു. I too support Vssun and hope he can contribute more to wiki. - ടക്സ്‌ എന്ന പെന്‌ഗ്വിൻ 07:09, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:01, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വിക്കിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലിജു മൂലയിൽ 15:50, 27 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു. അല്ലാതെ പിന്നെ--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 07:00, 31 മാർച്ച് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു. ഞാനും അനുകൂലിക്കുന്നു Simynazareth 05:36, 2 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)simynazareth
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അപ്പി ഹിപ്പി (talk) 07:45, 2 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)
 • ഫലം (Result)
സുനിലിൻ സിസോപ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്നു മുതൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്.(User:Vssun granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia.) മൻ‌ജിത് കൈനി 19:23, 4 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

Candidate: ജിഗേഷ്

ഇപ്പോളുള്ള യൂസർമാർക്ക് പ്രപ്പോഷണലായി വളരെ കുറവേ അഡ്മിന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഉള്ളവർ തന്നെ വിക്കിയെ തഴഞ്ഞ മട്ടാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ അഡ്മിന്മാർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്, കനത്ത സംഭാവനക്കാരെ ഇത്തരം ജോലികളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കി അവരുടെ ശ്രദ്ധ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുവാനും വിക്കിയിലെ കാര്യനിർവ്വഹണ ജോലി പങ്കു വച്ച് ക്ഷീണം കുറക്കുവാനും സാധിക്കും. ജിഗേഷ് ആപത്ബാന്ധവനാണ്‌. അദ്ദേഹത്തെ ഭാരം പങ്കുവക്കാനായി സിസോപ്പ് പദവിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു.

 • നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നത്: --ചള്ളിയാൻ 18:59, 17 മേയ് 2007 (UTC)
 • അംഗീകരിക്കുന്നു:ഞാൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദമായി ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു. വിക്കിയുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സമയോചിതമായി ഇടപ്പെടാൻ സാധിക്കും. വിക്കിയിൽ അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. --  ജിഗേഷ്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  05:25, 18 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു. ജിഗേഷ് വളരെ നാളായി ആക്ടീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗമാണ്. ജിഗേഷിന്റെ സംഭാവനകൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും. Simynazareth 19:16, 17 മേയ് 2007 (UTC)simynazareth
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു. സദാ പുതുമകൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹശാലിയായ വിക്കിപീഡിയക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ജിഗേഷും സിസോപ്പ് ആയിരിക്കട്ടെ. ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 21:46, 17 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: അതിശക്തമായി പിന്താങ്ങുന്നു.വിക്കിയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ്വ് നല്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിനു സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട് 02:53, 18 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ജിഗേഷിനെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങുന്നു. വിക്കിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കാൻ അഡ്മിൻ പദവിക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്‌ എന്റെ അനുഭവം. മുൻപ് എനിക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ തിരുത്തുമായിരുന്നു. സിസോപ്പിനു ശേഷം സം‌വാദം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആശംസകൾ --Vssun 07:23, 18 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ശക്തമായി പിൻതാങ്ങുന്നു. സജിത്ത് വി കെ 04:46, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:പൂർണ്ണമായി പിന്തുണക്കുന്നു.---ജസീം സന്ദേശം · ഓട്ടോഗ്രാഫ് 05:01, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:--Shiju Alex 05:25, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:ജിഗേഷ് സിന്ദാബാദ്.. പിന്തുണക്കുന്നു... (ഞാൻ പുതുതായിച്ചേർന്ന കുട്ടിയായതു കൊണ്ട് ചേട്ടന്മാരെയൊന്നും വലിയ പരിചയമില്ല.. (എന്നു വച്ചാ പരിശയമില്ലെന്നല്ല!)..Bijuneyyan 05:45, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:മിക്കവാറും എല്ലാ താളുകളിലും തന്റെ നിലപാടറിയിക്കാറുള്ള ജിഗേഷിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:12, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു : Thamanu 05:47, 21 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അപ്പി ഹിപ്പി (talk) 06:33, 21 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു സിജു 12:57, 22 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --thunderboltz(ദീപു) 03:57, 23 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ഞാൻ ജിഗേഷിനെ പിന്താങ്ങുന്നു. ജിഗേഷ് മിടുക്കനാ‍ണ് - ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവൻ - ടീമിനെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ളവൻ --Kalesh 12:26, 24 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :Bijuneyyan പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ഒരു പുതുക്കക്കാരൻ. ഒന്നു ഓടിച്ച്നോക്കിയപ്പം ജീഗേഷ് കുഴപ്പക്കരനല്ല എന്നു തോന്നുന്നു. വേറൊരു പിന്തുണ വേണ്ടാത്തവണ്ണം ശക്തമായി പിന്താങ്ങുന്നു.കൊട്ടിയൂരാൻ 16:40, 24 മേയ് 2007 (UTC)
 • ഫലം (Result)
ജിഗേഷിന്‌ സിസോപ്പ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‌ ഇതൊരു പ്രേരണയാകട്ടെ.. (user:Jigesh granted sysop status)--Vssun 17:42, 31 മേയ് 2007 (UTC)

Candidate: User:Sadik khalid

ഒന്നിൽ പിഴച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന് പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ. മൂവർ സംഘം ആയിക്കോട്ടേ. മൂന്നാറിലും ഇതു തന്നെയല്ലേ. (നിവേദിത ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു) ശരി, സാദിക്കിനെ സിസോപ്പ് പദവിയിലേക്ക്ക് ഞാൻ ശക്തമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. കോഡന്മാരിൽ കേമനാണദ്ദേഹം. ചില തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ അദ്ദേഹത്തിനാവും എന്നാണ്‌ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

 • നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നത്: --ചള്ളിയാൻ 18:59, 17 മേയ് 2007 (UTC)
 • എന്റെ സമ്മതം അറിയിക്കുന്നു: ഇത് വിക്കിപീഡിയര് വിക്കിപീഡിയയില് നിന്നും എനിക്ക് നല്കുന്ന വിലയേറിയ അംഗീകാരമായി ഞാന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങള് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:41, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു. സാദിക്ക് വളരെ നാളായി ആക്ടീവ് ആയ യൂസർ ആണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും. Simynazareth 19:20, 17 മേയ് 2007 (UTC)simynazareth
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: ഞാൻ ശക്തമായി പിന്താങ്ങുന്നു. സാദിക്ക് ഉത്തമവിക്കിപൗരനായി തന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റട്ടെ! എല്ലാവിധ ആശംസകളും! ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 21:43, 17 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: സർവ്വാത്മനാ പിന്താങ്ങുന്നു.സാദിക്കിന്റെ ശേഷികൾ വിക്കിയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കട്ടെ. ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട് 03:08, 18 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: പരിപൂർണമായി പിന്താങ്ങുന്നു.--  ജിഗേഷ്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  05:54, 18 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: സാദിക്കിനെ പൂർണമായും പിന്താങ്ങുന്നു.--Vssun 07:01, 18 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു: പൂർണ്ണമായും പിൻതാങ്ങുന്നു. സജിത്ത് വി കെ 04:37, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:പൂർണമായി പിന്താങ്ങുന്നു.--ജസീം സന്ദേശം · ഓട്ടോഗ്രാഫ് 05:03, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:--Shiju Alex 05:26, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു:സാദിക്കിനും സിന്ദാബാദ്.. പിന്തുണക്കുന്നു... (ഞാൻ പുതുതായിച്ചേർന്ന കുട്ടിയായതു കൊണ്ട് ചേട്ടന്മാരെയൊന്നും വലിയ പരിചയമില്ല.. അതുകൊണ്ട് കണ്ടു പരിചയമുള്ള എല്ലാരെയും പിന്താങ്ങുന്നു :)Bijuneyyan 05:47, 19 മേയ് 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു : Thamanu 05:48, 21 മേയ് 2007 (UTC)
 • ഫലം (Result)
സാദിക്കിന്‌ സിസോപ്പ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിയെ‍ നൂതനസം‌രംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ ഇതൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ.. (user:Sadik khalid granted sysop status)--Vssun 17:54, 31 മേയ് 2007 (UTC)

WikiThanks.png വിക്കിപീഡിയയിലെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെത്തുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:37, 2 ജൂൺ 2007 (UTC)

Candidate: User:simynazareth

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. 2006 ജൂലൈ 21 മുതൽ ഞാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗമാണ്. 5000-ൽ എഡിറ്റുകൾ നടത്താനും 500-ൽ അധികം ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങാനും എനിക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഞാൻ കരുതുന്നു. അഡ്മിൻ പദവി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഗുണപരമായി കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്യുവാന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നും ശ്രമിക്കുന്നു, തുടർന്നും ആ ശ്രമം ഉണ്ടാവും, എങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ മടിക്കരുത് Simynazareth 16:31, 21 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു 100% --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 17:03, 21 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുപണ്ടേ ആവാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ടോ??? പിന്നീ അഡ്മിനായിട്ട് വേണം ലീവെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ആവരുത്. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 17:01, 21 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി പിന്തുണക്കുന്നു - ShajiA 17:13, 21 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- --Shiju Alex 17:19, 21 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -മൻ‌ജിത് കൈനി 03:10, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ഇത് എന്നേ ആകാമായിരുന്നു. സിമിയെ പൂർണമായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  05:02, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --മുരാരി (സംവാദം) 05:28, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 05:34, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Full Support --ജേക്കബ് 07:48, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പെട്ടന്നാവട്ടെ, ലീവെടുക്കാനുള്ളതാ ;) --ടക്സ് എന്ന പെൻ‌ഗ്വിൻ 17:36, 22 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറീട്ടുണ്ട്, സത്യം--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 05:30, 23 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിയിൽ അഡ്മിൻ പദവിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഉപയോക്താവ്. ഒരു നോമിനേഷൻ ഇടാം എന്നു കരുതിയതാണ്‌. എന്നാൽ നേരത്തേ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിമി സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നതു കൊണ്ട് മടിച്ചതാണ്‌. പൂർണ്ണമനസ്സോടെ പിന്തുണക്കുന്നു..--Vssun 13:13, 23 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)
  • Yes check.svg - സിമിക്ക് സിസോപ്പ് പദവി നൽ‌കിയിരിക്കുന്നു. (User:simynazareth is now a sysop) --Vssun 16:40, 28 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

candidate: ഉപയോക്താവ്:Shijualex

600 ലധികം പുതിയ ഉപയോക്താക്കളേ വിക്കിയിലെത്തിച്ച കുറ്റത്തിന്‌ താങ്കളെ കാര്യനിർ‌വ്വാഹകാനാകാൻ വിധിക്കുന്നു. ഇതിന്‌ അപ്പീൽ ഇല്ല. (ഉണ്ടോ സഹ വിക്കിപീഡിയന്മാരെ? ) സഹിച്ചേ പറ്റൂ. നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 14:09, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു --ജ്യോതിസ് 14:17, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 14:19, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു -- ഷിജു സഹവിക്കിപീഡിയരുമായി സഹവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഇനിയും മുൻപോട്ടുപോവാനുണ്ട്. സാദിക്ക് ഖാലിദ്, കാലിക്കുട്ടർ തുടങ്ങിയവരുമായി ഉള്ള പല സം‌വാദങ്ങളും ആരോഗ്യകരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിനു എതിരായിരുന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയോടുള്ള ഷിജുവിന്റെ ആത്മാർത്ഥത വിലമതിയാത്തതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ ഷിജുവിന്റെ നാമനിർദ്ദേശത്തെ എതിർക്കുന്നു. ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഷിജുതന്നെ സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യണം എന്ന് താല്പ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഈ എതിർപ്പിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കാണുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. simy 18:00, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rprassad 17:38, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- അതിശക്തമായി പിന്താങ്ങുന്നു. ഇത്തരം ഊർജ്ജ്വസ്വലരും സമർപ്പിതചേതസ്സുകളും മലയാളം വിക്കിയെ ചൈതന്യവത്താക്കട്ടെ.

 മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  18:34, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)


വിക്കിപീഡിയയിൽ അഡ്മിനിസ്റ്റ്രേറ്റർ ആകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതു. അതിനാൽ തന്നെ എന്നോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സമ്മതമില്ലാ‍തെ ഇവിടെ എന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതു അസാധുവാണ്. --Shiju Alex 21:00, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)


candidate: ഉപയോക്താവ്:Jyothis

ഉപയോക്താക്കളുടെ ബാഹുല്യം വന്നപ്പോൾ കാര്യനിർവ്വാഹകരെ കാണാനില്ല. മറ്റേത് പഴുത്തപ്പോൽ കാക്കക്ക് വായ്പ്പുണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ആവണ്ട എന്ന് കരുതി. ഇപ്പോൽ ഉള്ളതിൽ വളരെയധികം സമയം നൽകി, വളരെ കൃത്യതയോടെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിസിനെ നാമനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. സെപ്തംബർ 2006 മുതൽ അദ്ദേഹം വിക്കിയിലുണ്ട് എങ്കിലും ഓഗസ്ത് മുതൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വിജയാശംസകൾ --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 14:01, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

ഞാൻ എന്റെ സമ്മതം ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു--ജ്യോതിസ് 14:17, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ജ്യോതിസ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സജീവമായി പ്രവര്ത്തിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുമാസത്തോളമേ ആയുള്ളൂ. അംഗത്വം നേടിയിട്ട് ഒരുവർഷത്തിൽ അധികമായെങ്കിലും അഡ്മിൻ ഭാരം വഹിക്കുന്നതിനുമുൻപ് അല്പം കൂടി പ്രവർത്തി പരിചയം നേടണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. വിക്കിപീഡിയയിൽ മൂന്നുമാസം എന്നമാനദണ്ഡം വാച്യാർത്ഥത്തനെക്കാൾ ഉപരി മലയാളം വിക്കിയിലെ മൂന്നുമാസത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ജ്യോതിസ് ഒരുമാസം കൊണ്ട് ആയിരത്തിൽ അധികം എഡിറ്റുകൾ നടത്തിയത് വിലമതിയാത്തതാണ്. എങ്കിലും പ്രവർത്തി പരിചയം തൂലോം കുറവായതിനാൽ ഈ നാമനിര്ദ്ദേശത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. simy 18:04, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ധാരാളം പുതുമുഖങ്ങൾ വിക്കിയിൽ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും (സുനിൽ എന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഒഴിച്ച്) സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ മിനുക്കി നടക്കുകയും അഡ്മിൻ പണി എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂരിഭാഗം അഡ്മിനുകളേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ചു പേർ ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വരേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ഇരുപതു ഇരുപത്തഞ്ചു പേരെ അഡ്മിനാക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു 5 പേരെങ്കിലും പണിയെടുക്കുമല്ലോ. --Shiju Alex 21:10, 14 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ShajiA 14:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Aruna 16:33, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ദിൽബാസുരൻ 16:50, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിയുടെ നയങ്ങളെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു നടക്കാൻ ജ്യോതിസിനു സാധിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉത്തമവിശ്വാസമുണ്ട്.. ജ്യോതിസിനെ അനുകൂലിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച പ്രധാനഘടകം ഈ താളിലെ സം‌വാദങ്ങളാണ്‌.--Vssun 17:04, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിയുടെ സാരഥി ആവാൻ എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യൻ അനൂപൻ 17:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പച്ചാളം 17:26, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Vm devadas (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു കൂടുതൽ അനുഭവപരിചയവും മികച്ച സംഭാവനകളും എഡിറ്റുകളും ഉള്ളവരെ കാര്യനിർവ്വാഹകരാക്കുന്നതാണ് വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് നല്ലത്.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ജ്യോതിസ്, കൂടുതൽ അനുഭവപരിചയം നേടണമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പുതുതായി ധാരാളം ഉപയോക്താക്കൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കാര്യനിർ‌വാഹകനാവുന്നത് വിക്കിക്കു മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്നു കരുതുന്നു. --ജേക്കബ് 20:49, 17 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - സിമിയും മഹേഷും പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 06:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
ഫലം: ജ്യോതിസിന്‌ സിസോപ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. (user:Jyothis is now a sysop) --Vssun 16:37, 21 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

user:shijualex

താൽകാലിക അഡ്മിൻ റൈറ്റ്

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പോലെ ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പേജുകൾ (ഉദാ:http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=en-ownwork) മലയാളം വിക്കിയിലും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

പക്ഷെ പ്രശ്നം ഈ പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ അഡ്മിൻ റൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്‌. അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള അഡ്മിനുകളുടെ കൈയ്യും കാലും പിടിക്കണം. അതിനു എനിക്കു താല്പര്യം ഇല്ല. അതിനാൽ ഈ പണി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം (ബാക്കി ഉള്ള അഡ്മിൻ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഒന്നിലും കൈവെക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല) താൽക്കാലികമായി ഒരു മാസത്തേക്കു എനിക്കു അഡ്മിൻ പദവി തരണം എന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വേണംമെകിൽ ഇതിനും ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് ആകാം. --Shiju Alex 05:48, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഉപയോക്താവ്:mangalat വിക്കിയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പിന്തുണയർഹിക്കുന്നു.
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 17:11, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു (ഇതിനു വോട്ടെടുപ്പിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ട്ടെങ്കിൽ മാത്രം വോട്ടെടുപ്പ് മതിയാവും) -- simy 17:34, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? --അനൂപൻ 17:38, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഷിജു വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വിക്കിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാ‍ൾ ആണ്. ഷിജുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ താൽക്കാലിക അഡ്‌മിൻ അല്ല, മുഴുവൻ സമയ അഡ്‌മിൻ ആക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. Kalesh 18:23, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള അനാവശ്യ മുറവിളി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിരിക്കണം. അത് മറികടക്കേണ്ട സന്ദർഭമുണ്ടങ്കിൽ അതിന്റെതായ മര്യാദ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:10, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു അതെന്ത് പണിയാ മാഷേ! ഒരു കള്ളനെ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോലീസ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഒന്നുകിൽ വിക്കിയുടെ ദൈനം ദിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ അഡ്മിനായി പങ്കു ചേരുക (താങ്കൾക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും- പിന്നെ ആരെക്കാണീക്കാനാണീ വെയിറ്റിടുന്നത്) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അഡ്മിന്മാർക്ക് ജോലിയേല്പിക്കുക. അഡ്മിൻ എന്നത് അത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമല്ല. അഡ്മിനായശേഷം ലീവെടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ്‌ ഭൂരിപക്ഷവും തെളിയിച്ചതു തന്നെ--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 03:01, 1 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
Yes check.svg ഷിജു അലക്സിന്‌ കാര്യനിർ‌വാഹകസ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.. --Vssun 18:43, 7 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

സം‌വാദം

ചേട്ടന്മാന്മാരെ,

വോട്ടെടുപ്പ് ഒക്കെ നടത്തി 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിൻ പദവിയും വാങ്ങി കഷത്തിൽ വെച്ച് വീട്ടിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഈ താൽകാലിക പദവി ചോദിച്ചതു. ഒരു സുപ്രധാന പരിപാടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ. അതു ഇങ്ങനെ വോട്ടെടുപ്പ് ഒക്കെ നടത്തി ഏഴു ദിവസം നീട്ടി കൊണ്ടു പോകണോ. പണി തീർന്ന് (ഏറ്റവും കൂടിയാൽ ഒക്ടോബർ 31) അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോക്താവ്‌. ആയി കൊള്ളാമേ.

അതെ,താല്ക്കാലികം എന്നതിനാൽ കാലതാമസമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. താല്ക്കാലികമായതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ വിധിക്കു കാത്തു നില്ക്കാതെ അനുമതി നല്കാൻ അധികാരികൾ സൌമനസ്യം കാമിക്കണം.

 മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 

താൽക്കാലിക അഡ്മിൻ പദവി നൽകാൻ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനാവില്ല.. ഇതിനായി മെറ്റാവിക്കിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും.. --Vssun 18:07, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

ഷിജുവിനെ മുഴുവൻ സമയ അഡ്മിൻ ആക്കിയിട്ട് ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മുഴുവൻ സമയ യൂസർ അക്കാൻ പറ്റില്ലേ? simy 19:01, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
സാധ്യമാണ്, ഇതിനു മെറ്റാവിക്കിയെ സമീപിക്കേണ്ടതില്ല. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:28, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

അഡ്മിൻ പദവി നൽകാം പക്ഷേ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളൊന്നും എന്റെ സ്പെഷ്യൽ പേജസിൽ കാണുന്നില്ല.--Vssun 19:44, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

Restricted special pages

Block user 
Deleted user contributions 
Grant or revoke bot status 
Import pages 
Make a user into a sysop 
Rename user 
Unwatched pages 
View deleted pages 

ഇതാ സ്പെഷ്യൽ പേജസിന്റെ ലിസ്റ്റ്..--Vssun 19:47, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ - Special:Userrights? ഇതിൽ വലത്തെ പെട്ടിയിൽ (list box-ൽ) sysop എന്നു ഞെക്കിയിട്ട് "Save User Groups" എന്നു കൊടുത്താൽ യൂസർ sysop ആവും. നീക്കാനാണെങ്കിൽ, ഇടത്തെ പെട്ടിയിൽ ((list box-ൽ) sysop എന്നു ഞെക്കിയിട്ട് "Save User Groups" എന്നു കൊടുത്താൽ sysop അല്ലാതായിത്തീരും. Mediawiki v. 1.11.00-യിൽ ഇങ്ങനെയാണ്‌. മലയാളം വിക്കിയിടെ version-ഉം latest-ലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? --ജേക്കബ് 19:55, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
അത് സ്റ്റിവാർഡുകൾക്കു മാത്രമുള്ള ആയുധമാണ്‌..--Vssun 20:06, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഷിജു മെറ്റാവിക്കിയിൽ ഡീസിസോപ്പിനു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. simy 20:13, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

എങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള നയം പിന്തുടരണം എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം--Vssun 20:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

ഷിജു, ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇടൂ. ഈ വോട്ടെടുപ്പ് താളിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ലിങ്കും കൊടുക്കൂ. simy 20:28, 30 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)
മലയാളം വിക്കിയിൽ രണ്ടു ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇതെന്തിനാ മെറ്റായിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നു മനസിലായില്ല. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രം ഷിജു മെറ്റായിൽ ചെന്നാൽ മതി. ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ മെറ്റാവിക്കി. ഇതിനെ എന്തിനു വോട്ടനിട്ടു തട്ടുന്നു എന്നും മനസിലാകുന്നില്ല. ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ പേജുകൾ ഷിജു തയാറാക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അതിനെ എന്തിനെതിർക്കണം എന്നും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം.മൻ‌ജിത് കൈനി 03:50, 1 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

ഷിജു ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പേജ് തയാറാക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താൽക്കാലിക അഡ്മിൻ പദവി നൽകുന്നതിന്‌ ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡീയയിൽ നയങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിലവിലുള്ള നയമനുസരിച്ച് ഏഴുദിവസം വോട്ടിനിട്ടേ അഡ്മിൻ പദവി നൽകാനാവൂ (അത് താൽക്കാലികമല്ല താനും). അതു കൊണ്ടാണ്‌ പെട്ടെന്ന് താൽക്കാലിക അഡ്മിൻ പദവി കിട്ടണമെങ്കിൽ മെറ്റയിൽ പോകണം എന്നു പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്തപക്ഷം താൽക്കാലിക അഡ്മിൻ പദവി നൽകാനുള്ള നയം രൂപീകരിക്കണം --Vssun 04:40, 1 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

user:Sidheeq

ഈ നാമനിർദ്ദേശം നിലവിൽ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അസാധു ആണ്‌.

 • നയം ഒന്ന് അനുസരിച്ച് : കുറഞ്ഞത്‌ 150 എഡിറ്റുകൾ (ലേഖനങ്ങളിലേതു മാത്രം) എങ്കിലും വേണം. ഇതു ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മൊത്തം 150 എഡിറ്റ് പോലും ഇല്ല.
 • നയം രണ്ട് അനുസരിച്ച് :മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കുറഞ്ഞതു മൂന്നു മാസത്തെ പങ്കാളിത്തം. ഇതും ഇല്ല.--Shiju Alex 14:45, 22 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)


sidheeq — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Sidheeq (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

☒N സിസോപ്പ് പദവിക്കു വേണ്ടിയുള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യത പോലും ഈ ഉപയോക്താവിനില്ലാത്തതിനാൽ ഈ വോട്ടെടുപ്പ് തുടരേണ്ടതില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ ഇവിടെ കാണാം. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:11, 22 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)

പ്രവീൺ പ്രകാശ്

വിക്കിപീഡിയയിലെ സജീവകാര്യനിർ‌വാഹകരിൽ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ പ്രവീൺ പ്രകാശിനെ ബ്യൂറോക്രാറ്റായി നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നു.. --Vssun 05:12, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു

അല്ലാതെ എന്തായിപ്പോൾ പറയുക Emblem-extra-cool.svg, ഇനി ഒരു മാസം കൂടിയെങ്കിലും വിക്കിപീഡിയയിലെ എന്റെ "സജീവത" ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ മാത്രമായിരിക്കാനെ സാധ്യതയുള്ളു. അതുകുഴപ്പമല്ലങ്കിൽ.. --പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 14:01, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Dhruvarahjs 06:08, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Strong support. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നയങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ/ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വഹിച്ച നിസ്തൂല്യ പങ്കിനു. സമഗ്രലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന സവിശേഷ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. പ്രവർത്തിയിലൂടെ വിമർശകരുടെ വായടപ്പിച്ചതിന്‌. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ബ്യൂറോക്രാറ്റ് സ്ഥാനത്തിനു യോജിച്ച നയ ചാതുര്യം ഉണ്ടെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നതിനാൽ.--Shiju Alex 06:43, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പ്രവീൺ വളരെ സീനിയർ ആയ വിക്കിപീഡിയനാണ്. ബ്യൂറോക്രാറ്റ് സ്ഥാനത്തിനു യോജിച്ച പക്വതയും പരിചയവും പ്രവീണിനു ഉണ്ട്. simy 07:25, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവീൺ വളരെ നല്ല വിക്കിപ്പീഡിയനും നല്ല സിസോപ്പുമാണെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ട്. പൊരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാൻ കാലം അദ്ദേഹത്തിന് സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. വിക്കിപീഡിയക്ക് ഉള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് സമയമില്ലാതെ ഉഴലുന്ന നേരത്ത് തീർച്ചയായും പ്രവീണിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരാനാവും. എല്ലാ ആശംസാകളും. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 07:32, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പ്രവീൺ തീർച്ഛയായും യോഗ്യനാണ് ബ്യുറോക്രാറ്റ് ആകാൻ. ആശംസകൾ നേരുന്നു പ്രവീൺന്..Kalesh 08:10, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ബ്യൂറോക്രാറ്റാകാൻ തീര്ത്തും യോഗ്യൻ..എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു...--ഹിരുമോൻ 10:05, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg നിഷ്പക്ഷംഒരാളെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അയാളുടെ സമ്മതം കൂടി വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം.അതാണു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യ രീതി.അതിനു ശേഷം വോട്ടു ചെയ്യാം--അനൂപൻ 10:35, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിയെ കൂടുതൽ വൈജ്ഞാനികമാക്കാൻ ഈ പദവി സഹായിക്കട്ടെ--അനൂപൻ 14:35, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതകളും പ്രവീണിനു ഉണ്ട് ShajiA 14:09, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ലീവിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ധൈര്യമായി ഏറ്റോളൂ, എല്ലാരും കൂടെയുണ്ട്  :)--ജ്യോതിസ് 12:09, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഈയിടേയായി പിന്നണിയിൽ ആണ് പ്രവർത്തനേമെങ്കമിലും, ബ്യൂറോക്രാറ്റാകാൻ യോഗ്യതയും ചാതുര്യവും ഉണ്ട്.--മുരാരി (സംവാദം) 14:39, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 14:44, 31 ഒക്ടോബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ആശംസകൾ ദീപു [Deepu] 02:37, 2 നവംബർ 2007 (UTC)
user:praveenp is now a bureaucrat --Vssun 13:59, 7 നവംബർ 2007 (UTC)


ചള്ളിയാൻ

മലയാളം വിക്കീപീഡിയയിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചള്ളിയാനെ സീസോപ് പദവിക്കായി നാമനിർദ്ദേശം നടത്തുന്നു--അനൂപൻ 12:21, 19 നവംബർ 2007 (UTC)

 • പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികൾ വരുമ്പോൾ സിസോപ്പായാൽ തരക്കേടില്ല എന്നും എല്ലാം കലങ്ങിത്തെളിയുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നും തോന്നും. എന്തായാല്ഉം രാജിവക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ഥാനമായതിനാൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാലാവും വിധം വിക്കിക്ക് നന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നാമനിർദ്ദേശം നൽകിയ അനൂപന് നന്ദി--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 12:33, 19 നവംബർ 2007 (UTC)


 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് ഇത്തിരി കൂറുള്ള മനുഷ്യൻ. ചള്ളിയാന്‌ എന്റെ വോട്ട്.പൊന്നമ്പലം 13:32, 23 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 12:41, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ചള്ളിയാൻ കൊള്ളാം. കമണ്ടടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മയത്തിൽ ആവണം Noblevmy 12:44, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നേതൃത്വ ശൈലിയുടെ ഉടമയായ ചള്ളിയാന്‌ എന്റെ മുഴുവൻ പിന്തുണയും. ഒരു കാര്യനിർ‌വാഹകനെന്ന നിലയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടും ഒരുമയോടുംകൂടെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്‌ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. --ജേക്കബ് 12:47, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:02, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുപിന്നെ അനുകൂലിക്കാതെ.. ചള്ളിയാനു സീസോപ്പു കിട്ടിയേ തീരൂ. Bijuneyyan 14:09, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഷാജി 14:11, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :) --ജ്യോതിസ് 14:47, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Shiju Alex 15:50, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Aruna 17:08, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ചള്ളിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ്ക്കുവേണ്ടി എറ്റവും അധികം പ്രവർത്തിച്ച ഉപയോക്താക്കളിൽ ഒരാളാണ്. എല്ലാ പിന്തുണയും. simy 18:08, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ എന്ന യൂസർ ലേഖനങ്ങളായും ചിത്രങ്ങളായും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കു നൽകിയ സേവനങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ നാമനിർദ്ദേശത്തെ എതിർക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനോ ഇതര സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ബഹുമതിയല്ലല്ലോ അഡ്മിൻ സ്ഥാനം. ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വരുന്നവർ കഴിവതും ആരോപണരഹിതമായിരിക്കണം എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അപരമൂർത്തിത്തം, വാൻഡലിസം തുടങ്ങിയവ ഒട്ടുമിക്ക വിക്കികളിലും അഡ്മിൻ നാമനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അയോഗ്യതകളാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ മലയാളം വിക്കിയിൽ നയരൂപീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇവരണ്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. മലയാളം വിക്കിയിൽ നടന്ന ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് സോക്ക് പപ്പറ്റുകളെ ഉപയോഗിച്ച് വഴിതിരിച്ചുവിടുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ തന്നെ ചള്ളിയാന്റെ നാമനിർദ്ദേശത്തെ എതിർക്കുന്നു(സദുദ്ദേശത്തോടെയാണ് അക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വാദത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല). അപരമൂർത്തിത്വം കാട്ടി വിക്കി മര്യാദകളിൽ നിന്നും വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ച ഒരാളെ അഡ്മിൻ ആക്കേണ്ട അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇല്ല എന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം. ഇത് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നതും പ്രധാനമാണ്. എന്റെ എതിർപ്പും അഭിപ്രായങ്ങളും മലയാളം വിക്കിയൂസർ എന്ന നിലയിൽ എന്റേതുമാത്രമാണ്. ഇത് ചള്ളിയാനെതിരെ വോട്ടുചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനമോ ചള്ളിയാനെ അനുകൂലിച്ചവരോടുള്ള എതിർപ്പോ എന്തിനേറെ ചള്ളിയാനോടുള്ള എതിർപ്പോ അല്ലെന്നു വ്യക്തിമാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. ഇത് ഈ നാമനിർദ്ദേശത്തോടുള്ള എതിർപ്പാണ്. മൻ‌ജിത് കൈനി 18:51, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു===കാരണം പുതുമുഖങ്ങളെ ചളി വാരിയെറിയാൻ ചള്ളിയൻ തന്നെ വേണം,കടിച്ച് കുടയുകയും വേണമല്ലോ!!പുതുമുഖങ്ങളുടെ പിറകേ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാൻ ചള്ളിയാനോളം പരമ യോഗ്യർ മലയാളം വിക്കിയിൽ കുറവാ,അനൂപൻ,മങ്ങലാട്ട് എന്നിവരെ കൂടി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു,മലയാളം വിക്കി രക്ഷപെടുമല്ലോ!! സിദ്ധീഖ് 21:22, 19 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--മുരാരി (സംവാദം) 06:42, 20 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- സിദ്ധീക്കിനെ പിന്തുടരന്ന് പിന്തുണ നല്കുന്നു. സിസോപ്പാകാൻ ഞാനില്ല.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - മഞ്ജിത്ത്ജീ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ പുറമേ സ്വന്തം വാദത്തില് പിടിച്ചുനില്ക്കുന്നയാള് എന്നൊരു ഫീല് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ സ്റ്റാന്ഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാന് ശ്രമിക്കുത്തുമില്ല എന്നെനിക്കു തോന്നുന്നു. വളരെ സമീപകാലത്തായി അത്തരം കാര്യങ്ങള് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് മറക്കുന്നുമില്ല.--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 11:04, 20 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ധ്രുവൻ 10:54, 21 നവംബർ 2007 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- അനുകൂലിക്കുന്നു 100% , ഇത് നേരത്തേ ആകാമായിരുന്നു. -- ജിഗേഷ് സന്ദേശങ്ങൾ  13:39, 22 നവംബർ 2007 (UTC)

Yes check.svg ചള്ളിയന് " 11:24, 27 നവംബർ 2007 (UTC) "മുതല് സിസോപ്പാണ്‌. ആകെ 18 വോട്ടുകളില് സിദ്ദീഖിന്റേതടക്കം മൂന്നെണ്ണം എതിര്ത്തുള്ളതെന്നു കണക്കാക്കി,--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 11:24, 27 നവംബർ 2007 (UTC)

അനുകൂലിച്ചവർക്കും എതിർത്തവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നില്ല. എൻറെ കഴിവിൻറെ പരമാവധി ഡലീറ്റാനും ബ്ലോക്കാനും ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയൂന്നു. :) --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 11:45, 27 നവംബർ 2007 (UTC)

ചള്ളിയാൻ രാജി

ഞാനെൻറെ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നു. പരമാവധി ഡലീറ്റാനും ബ്ലോക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മതിയാക്കാനാണ് ഇതര സിസോപ്പുകളുടെ നിർദ്ദേശം. അതും അനുസരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിർജ്ജീവമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതിനാൽ സിസോപ്പ് പദവി വേണ്ടെന്ന് വക്കുന്നു. വോട്ട് ചെയ്ത് സിസോപ്പാക്കിയ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി അത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. മീറ്റയിലെ [റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 11:59, 5 ജനുവരി 2008 (UTC)

ജേക്കബ് ജോസ്

നാമനിർദേശത്തിനു നന്ദി. നിലവിൽ പ്രധാനമായും വിക്കിനിഘണ്ടുവിൽ കാര്യനിർ‌വാഹകനായും മെറ്റാവിക്കിയിൽ വിവർത്തകനായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. കൂടാതെ വിക്കിപാഠശാലയും വിക്കിചൊല്ലുകളും ഒന്നു സജീവമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അവിടെ മൂന്നുമാസക്കാലത്തേക്ക് ഒരു താത്കാലിക അഡ്മിനായും ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ട്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു കാര്യ-നിർ‌വാഹകൻ ആവുക എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു sysop എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഹായകമാം‌വിധം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ആയതിനാൽ നാമനിർദേശത്തോടു യോജിക്കുന്നു. --ജേക്കബ് 21:21, 30 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:09, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 02:35, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- ഒരു സാധാരണ യൂസർ എന്നതിലുപരി,വിക്കിപീഡിയയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളിൽ അവഗാഹമുള്ള ജേക്കബിന്റെ സീസോപ്പ് പദവിക്കായുള്ള നാമനിർദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുകൂലിക്കുന്നു.മലയാളം വിക്കി സം‌രഭങ്ങളെയാകെ സജീവമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ജേക്കബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആശംസകളും--അനൂപൻ 06:44, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 06:49, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Aruna 06:55, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു കാരണം,ഒരു പ്രത്തേക മത വിഷയത്തിൽ മാത്രം ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പ്രത്തെക താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്ന ജേക്കബ് ,സിസോപ് എന്ന നിലയിൽ നിശ്പക്ഷ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ മതാഭിമുഖ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാൻ കാരണമാവും..തിരഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷം പുറത്താക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കലാവും..എല്ലാ വിഷയങ്ങളേയും ഒരു പോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലുമാവും ഈ പദവിക്ക് യോജിക്കുന്നത്.ജേക്കബിൻറെ സംഭാവന ഇവിടെ Dumdum 08:36, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 15:29, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Arayilpdas 16:40, 31 ജനുവരി 2008 (UTC)
Yes check.svg ജേക്കബ് ജോസിന്‌ സിസോപ്പ് പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നു. --Vssun 11:32, 6 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)

അനൂപൻ

AnoopancontribsCASULlogspage movesblock userblock logrights logflag

 • അനൂപനെ സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു --ജേക്കബ് 18:58, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
നാമനിർ‍ദ്ദേശത്തിനു നന്ദി. പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിലും, അറിവിനുള്ളിലും നിന്നു കൊണ്ട് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ സാങ്കേതികപരമായും, വൈജ്ഞാനികപരമായും വികസിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പദവി ഗുണം ചെയ്യുമെന്നു കരുതുന്നതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശത്തോടുള്ള സമ്മതം അറിയിക്കുന്നു--അനൂപൻ 08:00, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-സാങ്കേതികപരാമായ അറിവുള്ള യൂസർ. ലേഖന രൂപത്തിലും ധാരാളം സംഭാവനകൾ. വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് അനേകം എഡിറ്റുകൾ. വളരെ ആക്ടീവായ ഒരു യൂസർ. അഡ്മിൻ പദവിക്ക് തികച്ചും യോഗ്യൻ. --അഭി 19:14, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് അനേകം എഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നത് സിസോപ്പ് പദവിക്കുള്ള മാനദണ്ഡമല്ല, Sevak 20:30, 29 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
☒NSevakന് 100 എഡിറ്റുകൾ ഇല്ല. സംഭാവനകൾ ഇവിടെ കാണാം. വോട്ട് അസാധു — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Abhishek (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 02:13, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-ഊർജ്ജസ്വലനും കർമ്മോന്മുഖനും നിതാന്തജാഗ്രതപുലർത്തുന്നവനുമായ ഈ വിക്കിപീഡിയനെക്കാൾ ആർക്കാണ് ഈ പദവിക്ക് അർഹത?  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-Aruna 05:29, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
അനൂപന് ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ലേഖനങ്ങൾ കുറവാണ്‌. — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് ൧൯൨൧ (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
Yes check.svg-അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (൧൯൨൧-ന്റെ അറിവിന്‌) — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Praveenp (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----ഷാജി 12:50, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----ലിജു മൂലയിൽ 04:16, 1 മേയ് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Arayilpdas 13:40, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:12, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 20:24, 30 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ---ml@beebAero-stub img.svg 04:41, 1 മേയ് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---noble 05:23, 1 മേയ് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു(ഡബിൾ) --ബിനോ 06:06, 1 മേയ് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു------പതാലി 11:38, 1 മേയ് 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനൂപൻ തീര്ച്ഛയായും യോഗ്യനാണ്...കലേഷ്
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അനൂപനില് നിന്നും നല്ല പ്രവര്ത്തനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --സുഗീഷ് 12:10, 4 മേയ് 2008 (UTC)
* ഫലം(Result) Yes check.svg അനൂപൻ ഇന്നുമുതലിവിടുത്തെ ഒരു കാര്യനിർ‌വാഹകനാണ്‌. അനൂപന് ആശംസകൾ. User:Anoopan granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia--പ്രവീൺ:സംവാദം 07:11, 6 മേയ് 2008 (UTC)
എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്നിൽ ഏൽ‌പ്പിച്ച ദൗത്യം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുവാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു--അനൂപൻ 07:25, 6 മേയ് 2008 (UTC)

അഭിഷേക്

Abhishek JacobcontribsCASULlogspage movesblock userblock logrights logflag


മലയാളം വിക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിന്മാരുടെ ക്ഷാമം. ഉള്ളവർ രാജിവച്ച് പോയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ അവധിയിലും ആകെ രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ കാണാനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും അധികം ഉപയോക്താക്കൾ ഉള്ള മലയാളത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു അഡ്മിന്മാർ ഇല്ല എന്നത് കഷ്ടമാണ്‌. ആ കുറവു നികത്താനായി മലയാളം വിക്കിയിൽ അധികം പേർ ഇല്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ്‌. രണ്ടുപേരെ അതിനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടേ.

മലയാളം വിക്കിയിൽ ചേർന്ന കാലം മുതൽക്കേ വളരെ നല്ലരീതിയിൽ എഡിറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതും വിക്കിയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ തുനിയാത്തതുമായ ഒരംഗമാണ്‌ അഭിഷേക്. പ്രായം അധികമില്ലെങ്കിലും പ്രായമുള്ള പലരേക്കാളും പക്വവും വിവേകപൂർണ്ണവുമാണ്‌ അഭിഷേകിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അഭിഷേകിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തേയും ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അഡ്മിൻ പദത്തിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സഹപ്രവര്തതകരുടേയും പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:18, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC).

ആദ്യമായി എന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് ചള്ളിയാന് നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ ബലഹീനതകൾ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടേ. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം വട്ടപ്പൂജ്യമാണ്. വിക്കിയിലെ അടിസ്ഥാനമായ കോഡുകളും മറ്റുമാണ് ആകെ അറിയാവുന്നത്. പിന്നെ പ്രായം കുറവായതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റുകൾ വന്നേക്കാം. (പക്വതക്കുറവെന്നൊക്കെപ്പറയാം :) ). എന്നാൽ അഡ്മിനായാൽ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തികച്ചും നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു. താൾ മായ്ക്കൽ, ഇമ്പോർട്ട്, റോൾബാക്ക് തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.--അഭി 16:11, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നിരന്തരസാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് വിക്കിയിൽ ശ്രദ്ധേയൻ. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 17:32, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 17:44, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ചെറിയ-വലിയ വിക്കിപീഡിയന്റെ കഴിവും വിജ്ഞാനപ്രേമവും വിക്കിപീഡിയക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ.Georgekutty 21:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുnoble 05:41, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Tinucherian 06:10, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC) വോട്ട് അസാധു. വോട്ട് സാധുവാകാനുള്ള മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല.--Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 06:18, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുArayilpdas 07:51, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ശ്രുതി 11:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു യ്യോ ഇതെപ്പൊ സമ്പവിച്ചു? ആൾ വോട്ട് പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് വോട്ടിനിട്ട കാര്യം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നോട്...എന്തായാലും അഭി നല്ലൊരഡ്മിനാരിക്കുമെൻ എനിക്കുറപ്പുണ്ട്--ബിനോ 11:54, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ജ്യോതിസ് 12:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടൊ??? അഭി നന്നായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും, നല്ല വഴികാട്ടിയുമാണ്. ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു.. രമേശ്‌‌|rameshng 12:04, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിയിൽ പുതുരക്തം വരട്ടെ.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Salini 18:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 20:50, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു simy 21:12, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- അഡ്മിൻ ആവുന്നത് കൊള്ളാം, ഇനി ഒരു വലിയ ആളാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേ സംസാരിക്കാവൂ. ജാഡ കൂട്ടണം. suniltg 05:10, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • സംവാദം വോട്ട് അസാധു. വോട്ട് സാധുവാകാനുള്ള മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 05:31, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അഭിഷേകിനെ നിർദ്ദേശിച്ച ചള്ളിയാണ്‌ അഭിനന്ദനങ്ങൾ . സസ്നേഹം,--സുഗീഷ് 11:56, 19 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 09:25, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Aruna 10:22, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh| സുഭീഷ് 09:19, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
ക്ഷമിക്കണം, എന്റെ പിഴ. ലേഖനത്തിലെ ഏഡിറ്റായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത്. മൊത്തം ഏഡിറ്റ് 100നു മുകളിലുണ്ട്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:33, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
വോട്ടെടുപ്പ് സമയപരിധി അവസാനിച്ചു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:33, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ഫലം

അഭി കാര്യനിർവാഹകനായിക്കഴിഞ്ഞു (User:Abhishek Jacob granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia)--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 04:27, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ചൂലും വടിയുമൊക്കെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം തുടർന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽക്കൂടി നന്ദി.--അഭി 10:51, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

സിദ്ധാർത്ഥൻ

SidharthancontribsCASULlogspage movesblock userblock logrights logflag


2006 ൽ വിക്കിയിൽ അംഗമാകുകയും അടുത്തിടെ കൂടുതൽ സജീവമാകുകയും ചെയ്ത് ഒരു ഉപയോക്താവാണ്‌ സിദ്ധാർത്ഥൻ. എഡിറ്റുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യക്ഷമതയുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ഉപയോക്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം വിജ്ഞാന സംബന്ധിയായ ഒരു മാസികയുടെ പത്രാധിപരും കൂടിയാണ്‌. അദ്ദേഹത്തെയും വിക്കിപീഡിയയുടെ അഡ്മിൻ എന്ന അധിക ഭാരം ഏല്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി നാമനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. എല്ലാ സഹപ്രവര്തതകരുടേയും പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:18, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് നന്ദി. ഉള്ളടക്കത്തിൻറെ ക്രമീകരണവും മറ്റും വിക്കിപീഡിയരുടെ സഹകരണത്തോടെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ അഡ്മിൻ പദവി സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനാൽ ഈ നോമിനേഷനുള്ള സമ്മതം അറിയിക്കുന്നു. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 17:29, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - സിദ്ദാർത്ഥനു സമ്മതമാണെങ്കിൽ എന്റെ ഓട്ട് പിടിച്ചോ. simy 13:40, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - അഡ്മിൻ പദവിക്ക് പൂർണമായും യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി--അഭി 16:14, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 17:44, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- ഈയിടെയാണ് കാണാൻ തുടങ്ങിയന്റെങ്കിലും, ഉത്സാഹിയും പക്വമതിയും എന്നു തോന്നി.Georgekutty 21:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു-- നീലമാങ്ങ ♥♥✉  03:49, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

 • സംവാദം വോട്ട് അസാധു. വോട്ട് സാധുവാകാനുള്ള മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല.--Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 10:39, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ശ്രുതി 11:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ബിനോ 12:06, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ജ്യോതിസ് 12:31, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു സർവ്വാത്മനാ പിന്തുണ നല്കുന്നു.  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Salini 18:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 20:52, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 09:26, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Aruna 10:27, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
വോട്ടെടുപ്പ് സമയപരിധി അവസാനിച്ചു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 19:33, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ഫലം

സിദ്ധാർത്ഥൻ കാര്യനിർവാഹകനായിക്കഴിഞ്ഞു (User:Sidharthan granted sysop status. He will be an administrator of Malayalam Wikipedia)--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 04:27, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

വോട്ടു ചെയ്തവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും നന്ദി. ഈ പുതിയ കലാപരിപാടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആദ്യമൊന്നു പഠിക്കട്ടെ. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 05:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)

ഷാജി

ShajiAcontribsCASULlogspage movesblock userblock logrights logflag

ഷാജി എന്ന ഉപയോക്താവിനെ സിസോപ് പദവിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. വോട്ടവകാശമുള്ള എല്ലാവിക്കിപീഡിയരും ഷാജിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഷാജിയുടെ സമ്മതം ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:07, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)

നാമർനിദ്ദേശം ചെയ്തതിനു നന്ദി സാദിക്കേ, തിരക്കിലായതിനാൽ ഇപ്പോൾ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല --ഷാജി 12:21, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • സംവാദം ഇത് ഷാജിയുടെ സമ്മതമാണോ, അതോ വിയോജിപ്പോ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ 13:27, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)
വിയോജിപ്പാണ്‌, ഈയിടെയായി വിക്കിയിൽ വളരെ കുറച്ചു സമയമേ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ --ഷാജി 14:11, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 15:34, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 15:45, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ശക്തമായി പിന്തുണക്കുന്നു --Vssun 18:02, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - --സുഭീഷ് - സം‌വാദങ്ങൾ 05:53, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --- ലീ 2©©8 /††← 07:38, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 08:01, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)
☒N സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സമ്മതം ലഭിച്ചില്ല. വോട്ടിങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 17:42, 23 മാർച്ച് 2009 (UTC)

സുബീഷ് ബാലൻ

Subeesh BalancontribsCASULlogspage movesblock userblock logrights logflag

സുബീഷ് ബാലൻ എന്ന ഉപയോക്താവിനെ സിസോപ് പദവിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. വോട്ടവകാശമുള്ള എല്ലാവിക്കിപീഡിയരും സുബീഷ് ബാലന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സുബീഷ് ബാലന്റെ സമ്മതം ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:07, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)

1500 തിരുത്തലുകൾ ബാലനുണ്ടോ ഇത് നോക്കുക സിസോപ് ആയ ശേഷം 1500 ആക്കിയാൽ മതിയോ -- ലീ 2©©8 /††← 08:19, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
സുഭീഷ് മുൻപ് വേറെ പേരിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട്, പുള്ളിയോട് തന്നെ ചോദിച്ച് നോക്കാം. മുകളിലുള്ള ടൂൾസ് കുറച്ചു നാളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാരുന്നു. അനാവശ്യ സംവാദം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:40, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)
എന്റെ ഒരു 500 എഡിറ്റും അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമാന്ദ്യമോ എന്തോ.. --ജേക്കബ് 03:34, 22 മാർച്ച് 2009 (UTC)
☒N എന്റെ പിഴവ്, നാമനിർദ്ദേശം പിൻ‌വലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 15:06, 21 മാർച്ച് 2009 (UTC)

രമേശ് എൻ.ജി

Rameshng (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

രമേശ് എൻ.ജി കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി സജീവമായിരിക്കുന്ന വിക്കിപീഡിയനാണ്. 10,000-ത്തിലേറെ അംഗങ്ങളും വെറും 12 സീസോപ്പുകളുമുള്ള മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ രമേശിനെപ്പോലുള്ളവർ കാര്യനിർവാഹകരായി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാര്യനിർവാഹക സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. രമേശിന്റെ സമ്മതം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യം. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 09:37, 6 മേയ് 2009 (UTC)

നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം സമ്മതവും.വിക്കിപീഡിയയെ മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തിനും തയ്യാർ. --  Rameshng | Talk  11:08, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ശക്തിയായി എതിർക്കുന്നു-- ലീ 2©©8 /††← 11:27, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഉജിതമായ തീരുമാനം. രമേശൻ കി ജയ് :)--Subeesh Talk‍ 11:32, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അക്ഷരത്തെറ്റ് സമിതി അഡ്മിന് സ്വാഗതം... ;) --Atjesse (സംവാദം) 11:34, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Challiovsky Talkies ♫♫ 11:36, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--prasanth|പ്രശാന്ത് ഇറവങ്കര 11:50, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 12:29, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 14:51, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 15:17, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ലൂയി വാമ്പ 08:59, 12 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Babu G. 16:53, 6 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --simy 03:56, 8 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :)--അഭി 05:49, 8 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- Aruna 07:04, 8 മേയ് 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു Mathew | മഴത്തുള്ളി 08:54, 8 മേയ് 2009 (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു താഴെയുള്ള ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാതെ മര്യാദകെട്ട personal attack നടത്തിയതിൻറെ പേരിൽ. ☻ചെമ്പോത്ത് 16:08, 8 മേയ് 2009 (UTC)
വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ല--Anoopan| അനൂപൻ 16:15, 8 മേയ് 2009 (UTC)

ഫലം

 Yes check.svgരമേശ് എൻ.ജി ഇന്നു മുതല് മലയാളം വിക്കിയിലെ കാര്യനിര്‌വാഹകനാണ്‌ (അനുകൂലം 18, പ്രതികൂലം 1)--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 04:18, 14 മേയ് 2009 (UTC)
വോട്ട് ചെയ്തവർക്കും, വിമർശിച്ചർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പരമാവധി വിക്കിപീ‍ഡിയയെ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. ക്ഷമിക്കുക. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് നല്ലത് ചെയ്യുവാൻ എന്നും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. --  Rameshng | Talk  04:49, 14 മേയ് 2009 (UTC)

ജുനൈദ്

Junaidpv (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അവഗാഹമുള്ള ജുനൈദ് വിക്കിപീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി സജീവാംഗമാണ്. അടുത്തിടെ തുറന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രം കവാടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ഇദ്ദേഹം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. കൂടാതെ വിവിധ വിക്കിപദ്ധതികളിലും ഇദ്ദേഹം സജീവമാണ്. കാര്യനിർവാഹകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതിനാൽ ജുനൈദിനെ കാര്യനിർവാഹകസ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. ജുനൈദിന്റെ സമ്മതം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യം. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 08:21, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)

എന്നെ സീസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിൽ എന്റെ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം എന്റെ സമ്മതവും അറിയിക്കുന്നു. എന്റെ അറിവും കഴിവും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ പരിപൂർണ്ണമായ വിജ്ഞാനകോശമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സന്തോഷമേയുള്ളൂ --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 08:36, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - കുറച്ചു ദിവസമായി ഇത് ഉന്നയിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റിയ മികച്ച ഒരു അംഗമാണ് ജുനൈദ്. ആശംസകൾ. --Rameshng:::Buzz me :) 09:43, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--prasanth|പ്രശാന്ത് ഇറവങ്കര 09:46, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുnoble 10:38, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുറസിമാൻ ടി വി 10:44, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 11:04, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Sahridayan 11:35, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:40, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Wikiwriter 12:48, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുArayilpdas 13:06, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 14:04, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 14:24, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 14:28, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vicharam 19:24, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ 07:14, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 09:00, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു - ഐ.പി. എഡിറ്റുകളെയും സാദാ ഉപയോക്താക്കളുടെ എഡിറ്റുകളെയും കാരണം പറയാതെ റിവർട്ടുന്നതിനാൽ.--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 07:20, 24 ജൂലൈ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- -- ടിനു ചെറിയാൻ‌ 13:15, 27 ജൂലൈ 2009 (UTC)
വോട്ടെടുപ്പ് സമയപരിധി അവസാനിച്ചു. 

ജുനൈദിനോട് ഒരു ചോദ്യം

ചോദ്യം 1.താങ്കളുടെ , തിരുത്തൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ താങ്കൾ തിരുത്തലിന് തെളിവായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടാനിക്ക ലിങ്കിൽ താങ്കൾ എഴുതിയ പോലെയല്ല കാണുന്നത്. ഇനി ബ്രിട്ടാനിക്ക ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രക്കളായ (ശത്രുക്കളായ) യുക്തിവാദികളുടെയും തിവ്ര (തീവ്ര) അമുസ്ലിം മതവാദികളുടെയും പ്രചാരണതിനുള്ള താണെന്നാണോ താങ്കൾ കരുതുന്നത് ?--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 10:54, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)

ഉത്തരം :

ചോദ്യം 2.ഈ ‍ തിരുത്തലിനുള്ള കാരണം ചുരുക്കത്തിലോ സംവാദം താളിലോ കാണുന്നില്ല. എന്തു കൊണ്ടാണ് വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ നല്ല കീഴ്വഴക്കം താങ്കൾ പാലിക്കാത്തത്?--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 10:54, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)

ഉത്തരം : താങ്കൾ (Lee2008) നടത്തിയ മാറ്റം1, മാറ്റം2, മാറ്റം3, മാറ്റം4 എന്നീ മാറ്റങ്ങൾ തിരുത്തി ഈ പഴ രൂപത്തിലാക്കണമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ :) --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 11:20, 20 ജൂലൈ 2009 (UTC)

പഴ രൂപത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തെളിവ് ശരിയല്ലല്ലോ. പോരാത്തതിന് ആ വാചകം ഒരു വിജ്ഞാനകോശത്തിന് അനുയോജ്യവുമല്ല. തെളിവ് പരിശോധിക്കാതെ പഴ രൂപത്തിൽ ആക്കണമെന്ന് എന്തു കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്.--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 07:00, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)

 • സംവാദംഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ പോലെ, കാര്യനിർവാഹക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചൊദ്യോത്തരപംക്തി കൊള്ളാമെങ്കിലും, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ നിലവാരം തെറ്റായ സന്ദെശം ആണു് നൽകുന്നതു്. ചൊദ്യോത്തര പംക്തിയുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി കാണുന്ന പുതിയ ഉപയൊക്തക്കൾ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ കാര്യനിർവാഹകപദവി വിശുദ്ധപശുക്കൾക്കു് വേണ്ടി സം‌വരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നു് ധരിച്ചു വശായാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനുമില്ല.
വിക്കിപീഡിയയിലെ കാര്യനിർവാഹക പദവിയിലെക്കു് നോമിനേറ്റു് ചെയ്യുപ്പെടുകയോ, സ്വയം നോമിനേറ്റു് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ് ചരിത്രത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തുയിട്ടേ ഉണ്ടാകരുത് എന്നല്ല, മറിച്ചു് വിക്കിയിലെ എഡിറ്റുകളിലൂടെ മുതിർന്നു് വരുമ്പോൾ അവർ ഒരു നല്ല വിക്കിപീഡിയനായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണു് പ്രധാനം. മുൻപ് തെറ്റുകൾ വരുത്തി എന്നതു് കാര്യനിർവാഹകൻ ആവാൻ ഒരു തടസ്സവും അല്ല. നല്ല കാര്യനിർവാഹകൻ ആവാൻ ഉള്ള വിക്കീക്സ്പീരിയൻസ് അതു് വരെ ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുതകുന്ന ചൊദ്യങ്ങളാണു് ഇവിടെ വരേണ്ടതു്. en:Wikipedia:Requests for adminship എന്ന താളിലുള്ളതുപോലെ. ആ നിലവാരത്തിലെക്കു് വരുമ്പോഴാണു് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും, അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും ഉള്ള വോട്ടുകളും കൂടുതൽ അന്വർഥമാകുന്നതു്. വോട്ടിനൊപ്പം എന്തു് കൊണ്ടു് അനുകൂലിക്കുന്നു/എതിർക്കുന്നു/നിഷപക്ഷത പാലിക്കുന്നു എന്നതു് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴേ വോട്ട് പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 09:44, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)
ഷിജു പറഞ്ഞതിനോട് നൂറു ശതമാനം യോജിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരാൾ വിക്കിയിൽ നല്ലത് വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മുൻപ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തപ്പിപ്പിടിച്ച് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യവുമാണ്. തെറ്റ് ആർക്കും പറ്റാം, പക്ഷേ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മികച്ചതാവുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --Rameshng:::Buzz me :) 09:56, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)
പദവികളിലെത്തേണ്ടവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന സദുദ്ദേശത്തിൽ,തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതിനുവേണ്ടി തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഒരു തെറ്റാണന്ന് കരുതുന്നില്ല. അതൊരു കുറ്റാരോപണ രീതിയാലാവരുതെന്നുമാത്രം. ‌noble 10:52, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിലവാരം പോരാ എന്നു തോന്നുന്നവർ സ്വയം നിലവാരമുള്ള മുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. യൂസറുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ കാര്യനിർവാഹകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു തെളിവുകളും (കാരണവും) നൽകാതെ ഒരു യൂസറുടെ എഡിറ്റ് റിവർട്ടിയത് മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളോടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സമീപനം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി നാളെ ഇദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്ന യൂസറെ ബ്ലോക്കാക്കില്ല എന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും. ആർക്കും തെറ്റുപറ്റാം ആരാണ് ഇവിടെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൂടി ആദ്യ ചോദ്യത്തിലെ എഡിറ്റ് നടന്നത് ജൂലായ് 8 2009 നും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ എഡിറ്റ് നടന്നത് ജൂലായ് 16 2009 നും ആണ്. ഷിജുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ജൂലായ് 16ന് ശേഷമാണോ ഇദ്ദേഹം പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വിക്കീക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയത്.
വാൽ: പുണ്യാളൻമാരെയല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് block log നൽകിയിരിക്കുന്നത്.--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 11:22, 21 ജൂലൈ 2009 (UTC)

ഫലം

 Yes check.svgജുനൈദ് ഇന്നു മുതല് മലയാളം വിക്കിയിലെ കാര്യനിര്‌വാഹകനാണ്‌ (നിർദ്ദേശിച്ചത് അടക്കം അനുകൂലം 17, പ്രതികൂലം 1)--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 09:12, 28 ജൂലൈ 2009 (UTC)

സുഭീഷ് ബാലൻ

Subeesh Balan (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

പ്രധാനതാളിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുബീഷ് ബാലൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അർപ്പണമനോഭാവം.. കാര്യനിർവാഹകസ്ഥാനത്തും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രകടിപ്പിക്കാനാകുമെന്നു കരുതുന്നു. സുഭീഷിനെ സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 07:29, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

എന്നെ കാര്യനിർവാഹകസ്ഥാനത്തേക്ക് നാനനിർദ്ദേശം ചെയ്ത സുനിൽജീക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നന്ദി. മുൻപും എന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതാണ് അന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് തിരുത്തലുകൾ കുറവായിരുന്നു. അന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത സാദിഖ്ജീക്കും എന്റെ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു. എന്തായാലും വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ സമ്മതം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു.--Subeesh Talk‍ 09:47, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :)--അഭി 09:10, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു സുഭീഷിന് സമ്മതമാണെന്ന് കരുതുന്നു. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 09:36, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 10:04, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു സമ്മതമാണെന്നറിയിച്ചതിൽ സന്തോഷം -- റസിമാൻ ടി വി 10:05, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :) --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 10:36, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 13:56, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --തച്ചന്റെ മകൻ 16:26, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 16:55, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അസീസ് 17:25, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Mra 18:07, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ജ്യോതിസ് 23:48, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 07:27, 11 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :)----രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 16:32, 11 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നൗഫൽ 04:20, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 05:03, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --babug** 07:08, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Sahridayan 12:03, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 00:06, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Anoop menon 04:12, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rajesh Odayanchal 06:01, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആവശ്യത്തിന് തിരുത്തലുകളില്ല. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 16:45, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ദീപു [deepu] 11:22, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 12:01, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും --സുഗീഷ് 11:18, 14 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 01:01, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കാര്യനിർവാഹകനാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല . ആകെ മൊത്തം 175 സജീവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ 17 കാര്യനിർവാഹകരുണ്ട് (1:10) കൂടുതൽ പേരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 11:45, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Atjesse (സംവാദം) 11:52, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

റസിമാൻ ടി.വി.

Razimantv (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

വളരെ സജീവമായി വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റസിമാൻ, കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാണെന്ന് കരുതുന്നു. സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് റസിമാനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --Vssun 07:29, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

സമ്മതം അറിയിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 09:27, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :)--അഭി 09:10, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അഡ്മിൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോഗ്യൻ.--സിദ്ധാർത്ഥൻ 09:36, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കാര്യനിർവ്വാഹകസ്ഥാനത്തും, റസിമാന് ഒരു കസ്തൂരിമാനെപ്പോലെ സുഗന്ധം പരത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു.--Subeesh Talk‍ 09:51, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു എഴുത്തുകാരി സം‌വദിക്കൂ‍ 10:06, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :) --ജുനൈദ് (സം‌വാദം) 10:37, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :) നല്ലകാര്യം. --Neon. 10:57, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 13:56, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --തച്ചന്റെ മകൻ 16:26, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--വിചാരം 16:55, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അസീസ് 17:25, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ജ്യോതിസ് 17:57, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Mra 18:08, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു----Lijo 23:30, 10 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rameshng:::Buzz me :) 07:28, 11 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുIrshadpp 17:15, 11 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC) വോട്ട് അസാധു. വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 100 എഡിറ്റ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല --Vssun 14:30, 14 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നൗഫൽ 04:21, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 05:03, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --babug** 07:11, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Sahridayan 12:03, 12 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Rajesh Odayanchal 06:02, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആവശ്യത്തിന് തിരുത്തലുകളില്ല. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 16:45, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ദീപു [deepu] 11:23, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 12:01, 13 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും--സുഗീഷ് 11:20, 14 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 01:03, 15 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ കാര്യനിർവാഹകനാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല . ആകെ മൊത്തം 175 സജീവ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ 17 കാര്യനിർവാഹകരുണ്ട് (1:10) കൂടുതൽ പേരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.--—ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് lee2008 11:49, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Atjesse (സംവാദം) 11:52, 16 ഒക്ടോബർ 2009 (UTC)


ഷിജു അലക്സ്

Shijualex (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

വിവിധ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വിക്കിപീഡിയയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഒരേ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷിജുവിനെ കാര്യനിർവാഹകനാക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 18:10, 14 ജൂൺ 2010 (UTC)

 • സംവാദംപലരും കരുതുന്ന പോലെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ അഡ്‌മിൻ പദവി സ്വീകരിക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന നയം ഒന്നും എനിക്കില്ല. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ സ്പെഷ്യൽ അപ്‌ലോഡ് താളിന്റെ നിർ‌മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപു് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് (2 ആഴ്ചയോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു) ഇതിനു് മുൻപു് അഡ്‌മിൻ പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആണു്. അതിനാൽ അങ്ങനെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കണം.

വിക്കിപീഡിയനായുള്ള എന്റെ വളർച്ച മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ വളർച്ച പൊലെ തന്നെയായിരുന്നു. 2006-2007 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാളം വിക്കിയിലെ അന്തരീക്ഷം വളരെ കലുഷിതമായിരുന്ന കാലത്ത്, വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുയൊജ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ നിരവധി സം‌വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടെണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലങ്ങളിൽ ആ വിധത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനോടു് മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തോടു് ഞാൻ ക്ഷമ ചൊദിക്കുന്നു. അതു് പക്ഷെ വിക്കിപീഡിയനായുള്ള വളർച്ചയുടെ ശൈശവ അവസ്ഥയിൽ സംഭവിച്ചതാണു്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അക്കാലങ്ങളിൽ ഈ പദവിക്കുള്ള യൊഗ്യതയോ പക്വതയോ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിരലിലെണ്ണവുന്ന സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന 2006-2007 കാല ഘട്ടങ്ങളിൽ അഡ്‌മിനുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണു് എന്നുള്ള ഒരു പരാതി നിലനിന്നിരുന്നു. നേതൃത്വഗുണമുള്ള പുതുമുഖങ്ങളെ അഡ്‌മിൻ പദവിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദെശത്തോടെ മുതിർന്ന വിക്കിപീഡിയരിൽ പലരും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അഡ്‌മിൻ പദവിയിൽ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞു് നിന്നിട്ടുണ്ടു്. അതും ഒരു കാരണമായിരുന്നു.

ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അഡ്‌മിൻ പദവി ലഭിക്കുന്നതു് ചില പ്രത്യെക പണികൾ ചെയ്യാൻ സഹായകരമാകും. ഉദാ: കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ പോലുള്ള വിക്കി പദ്ധതികളിൽ. മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുമായുള്ള ചില പണികളിലും ഇതു് ഉപകാരപ്പെടും. ഇപ്പോൾ അഡ്‌മിൻ പദവി സ്വീകരിക്കാനുള്ള പക്വത നേടി എന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നതിനാൽ, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഞാൻ സജീവമല്ലാതാകുന്ന കാലത്ത് തീർച്ചയായും ഈ പദവി ഒഴിയും എന്ന ഉറപ്പോടെ, മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. നന്ദി.--ഷിജു അലക്സ് 05:02, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)


:

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു യോഗ്യൻ --റോജിപാലാ 17:14, 20 ജൂൺ 2010 (UTC) വോട്ട് അസാധു.തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് തിരുത്തുകളില്ല.--കിരൺ ഗോപി 12:11, 20 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഷിജുവിനു സമ്മതമെങ്കിൽ --ജേക്കബ് 19:23, 14 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഇത് ഷിജു അറിഞ്ഞില്ലെയൊ ആവൊ? --Arayilpdas 00:46, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Fotokannan 00:51, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 05:28, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :) --‌Jyothis 06:29, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --കിരൺ ഗോപി 07:37, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Yousefmadari 08:04, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു യോഗ്യനായ ആൾക്ക് വൈകിയെങ്കിലും ഈ പദവി എത്തുന്നുവല്ലോ. തികഞ്ഞ സന്തോഷം. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 09:13, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഷിജുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു.--Rameshng:::Buzz me :) 09:42, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 12:17, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഇങ്ങനെയൊരു വോട്ടു ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കുവാരുന്നു. മൻ‌ജിത് കൈനി 22:06, 15 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - സീസോപ്പ് പക്ഷത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സർ‌വ്വാത്മനാ യോഗ്യൻ --Anoopan| അനൂപൻ 06:22, 16 ജൂൺ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Sahridayan 07:18, 16 ജൂൺ 2010 (UTC)


WikiThanks.png എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം, എന്നിലേൽ‌പ്പിച്ച ദൗത്യം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു് കൊണ്ടു് പോകുവാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയത്തു് തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം മലയാളം വിക്കി സമൂഹം എന്നെ ഏല്പ്പിച്ചു എന്നതു് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നു --ഷിജു അലക്സ് 04:12, 22 ജൂൺ 2010 (UTC)


കിരൺ ഗോപി

Kiran Gopi (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

ഏറെക്കാലമായി വിക്കിപീഡിയയിലെ സജീവസാന്നിധ്യമാണ് കിരൺ. പുതിയ വിക്കിപീഡിയരെ സഹായിക്കൽ, കവാടങ്ങളും പ്രധാനതാളും പുതുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുപോരുന്ന കിരണിന്, കാര്യനിർവാഹകപദവി നൽകുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമായി കരുതുന്നു. കിരണിനെ സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. --Vssun (സുനിൽ) 07:37, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

എന്നെ കാര്യനിർവാഹക സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച സുനിലിന് പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, വിക്കിയിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വച്ച് മികച്ച ഈ അംഗീകാരത്തിനുള്ള എന്റെ സമ്മതവും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു. --കിരൺ ഗോപി 07:57, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു മുഴുവൻ പിന്തുണയും ,--അബ്ദുൽ റസാഖ് ,വയനാട്.--Nijusby 17:55, 16 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)16 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു തീർച്ചയായും. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 13:29, 16 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു തീർച്ചയായും. ഞാൻ കിരണിനെ നാമനിദ്ദേശം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 08:19, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --വിക്കിറൈറ്റർ : സംവാദം 11:24, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു പരിപൂർണ പിന്തുണ. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 13:06, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- കണ്ണുമടച്ച് കുത്തുന്നു. --അഖിൽ ഉണ്ണിത്താൻ 13:13, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- അങ്ങനെ കർമ്മനിരതർ വരട്ടെ. പക്ഷേ, മാസങ്ങളോളം കാര്യം നിർവഹിക്കാത്തവരെ ആ പേരിൽ നിർത്തുന്നതെന്തിനാ?--തച്ചന്റെ മകൻ 14:00, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷിജു അലക്സ് 14:46, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി ശ്രീ സം‌വദിക്കൂ‍ 15:12, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- അങനെ ഒരാളും കൂടി....--♔ കളരിക്കൻ ♔ | സംവാദം 15:29, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- അനിൽ 15:53, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു---Aneeshgs | അനീഷ് 16:01, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- Hrishi 18:31, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 23:17, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു അദ്ഭുതാവഹമായ വളർച്ചയാണ് വിക്കിപീഡീയൻ എന്ന നിലയിൽ കിരണിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കാര്യനിർവാഹകസ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 23:45, 9 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- --Johnson aj 01:13, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 05:45, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --- എന്റെയും ഒരു വോട്ട്. റോജിപാലാ‌Rojypala 12:30, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --- --Fotokannan 15:04, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- - ഞാനും കൂടി :) --സുഗീഷ് 15:54, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --- --(Netha Hussain 16:08, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC))
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Fuadaj 16:22, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC) എന്നെ വിക്കിയിൽ പിച്ചവെച്ചു നടത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോപിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളും ഭാവുകളും നേരുന്നു. വോട്ട് അസാധു. Fuadaj-നു് 100 തിരുത്തലുകളില്ല. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 20 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 17:55, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോണോ...അംഗീകരിച്ച്കൂടെ?--വിഷ്ണു 17:45, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ലിജോ ഫിലിപ്പ് സണ്ണി 19:26, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- കിരണിനെ കാര്യനിർവ്വാഹകനാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തിനാ... കണ്ണടച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു.... ഒപ്പം മുൻ‌കൂറായിത്തന്നെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു... --Habeeb | ഹബീബ് 16:11, 11 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ഷാജി 17:41, 11 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുപ്രതീഷ്|s.pratheesh(സംവാദം) 02:11, 12 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നുSatheesan.vn 03:08, 12 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഭി 17:22, 12 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 01:14, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Jayeshj 01:20, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സ്നേഹശലഭം 02:37, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --AneeshJose 06:03, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--RameshngTalk to me 06:36, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ഇനി എന്റെ കുറവ് വേണ്ട :) -- ടിനു ചെറിയാൻ‌ 11:09, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Jyothis 17:08, 13 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- നല്ല കാര്യം ---Ranjith Siji - Neon » Discuss 10:17, 14 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു -- കിരൺ ജീക്ക് ആശംസകളും --സൂരജ് | suraj 01:11, 15 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

ADCO barnstar.PNGപിന്തുണച്ചതിനും സഹായിച്ചതിനും എല്ലാ വിക്കി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ നന്ദി. --കിരൺ ഗോപി 16:28, 16 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

ശ്രീജിത്ത് കെ.

Sreejithk2000 (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

ശ്രീജിത്ത് 2006 തൊട്ട് വിക്കിയിലെ സാന്നിദ്ധ്യമാണു്. 2006-ൽ പരിഭാഷാവിക്കിയിലൂടെയും മറ്റും ബ്ലോഗിൽ നിന്ന് മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം ഓർക്കാവുന്നതാണു്. ആന എന്ന വലിയ ലേഖനത്തിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ കൊച്ച് കൊച്ച് തിരുത്തലുകളൂടെ വിക്കിയിലെ നിശബ്ദ സേവനം തുടർന്ന ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പോൾ ചലച്ചിത്രലേഖനങ്ങളൂടെയും, ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് ആയിരിക്കുന്നു. സംവാദങ്ങളിലും മറ്റും താൻ ഒരു ഉത്തമ വിക്കിപീഡിയനാണെന്ന് തെളിയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീജിത്ത് സിസോപ്പ് ആയി വരുന്നത് മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തിനു് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ബോദ്ധ്യമുള്ളതിനാൽ ശ്രീജിത്തിനെ സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീജിത്ത് ഇവിടെ സമ്മതം അറിയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു --ഷിജു അലക്സ് 06:30, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ഷിജുവിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ നാമനിർദ്ദേശത്തിന് സമ്മതവും അറിയിക്കുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 08:59, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഈ നിർദ്ദേശം വെക്കണമെന്ന് ഞാനും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ആദ്യത്തെ വോട്ട് എന്റേതുതന്നെയാകട്ടെ.--സിദ്ധാർത്ഥൻ 09:51, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കാര്യ വിവരമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും വരട്ടെ, പദവി കിട്ടിയാൽ മറ്റു വിക്കീപീഡിയന്മാരെ മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനാകട്ടെ ഈ വോട്ട്--♔ കളരിക്കൻ ♔ | സംവാദം 10:03, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു- --Fotokannan 10:13, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു -- Hrishi 10:14, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - (Netha Hussain 12:09, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC))
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Arayilpdas 12:51, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --[[ഉപയോക്താവ് johnson aj--Johnson aj 13:16, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun (സുനിൽ) 14:07, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു കെവി 15:08, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അഖിൽ ഉണ്ണിത്താൻ 15:28, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജേക്കബ് 15:41, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --ജുനൈദ് | Junaid (സം‌വാദം) 17:23, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --കിരൺ ഗോപി 18:19, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - വിവരമൊക്കെ കണക്കെന്നെ. എന്നാലും ഒരോട്ടുകൂടി കിടക്കട്ടെ,മ്മടെ പയ്യനല്ലേ. :D --ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) 23:46, 25 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - ശരി ആയിക്കോട്ടേ --Ranjith Siji - Neon » Discuss 12:06, 26 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ആന,പൂച്ച തുടങ്ങിയ മികച്ച ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി വിക്കിയെ സമ്പന്നമാക്കിയാണ് ശ്രീജിത്ത് വിക്കിയിലെത്തുന്നത്.പിന്നീട് ചലച്ചിത്ര സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളിൽ പക്വമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയും അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമായ പകർപ്പവകാശങ്ങൾ നൽകി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തും തന്റെ നിശ്ശബ്ദ സേവനം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തി. കാര്യനിർവ്വാഹകനാകാൻ എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ 37,000-ൽ പരം എഡിറ്റുകൾ കൂടിയുള്ള ഈ വിക്കിപീഡിയൻ. --Anoopan| അനൂപൻ 06:28, 28 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--ഷാജി 16:00, 29 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

റോജി പാല

Rojypala (സംവാദംസംഭാവനകൾസംഗ്രഹംരേഖകൾതലക്കെട്ടുമാറ്റങ്ങൾതടയൽരേഖകൾഇമെയിൽഅവകാശപരിപാലനം)

റോജിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു കരുതുന്നു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ നിരന്തരസാന്നിധ്യമായ റോജി, സിസോപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് അനുയോജ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു.--Vssun (സുനിൽ) 08:31, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)


കാര്യനിർവാഹക സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച സുനിലിന് പ്രത്യേക നന്ദിയും ഒപ്പം എന്റെ സമ്മതവും അറിയിക്കുന്നു. മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തോട്, മനഃപൂർവ്വവും അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടും വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ശൈശവകാലയളവിൽ എനിക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചതിന് മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തോടു് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി തന്നവർക്കും വളരെ നന്ദി. ഇന്ന് അവയെ മനസിലാക്കുവാനും തുടർന്നു നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയെല്ലാം സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എനിക്ക് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത കാലത്ത് തീർച്ചയായും ഈ പദവി ഒഴിയും എന്ന ഉറപ്പോടെയും--റോജി പാലാ 13:39, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)