വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

Emblem-WikiVote ml.svg
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ കാര്യനിർവാഹകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമ്മതിദാന വിനിയോഗ താളാണിത്‌

ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ

 • കാര്യനിർവാഹക പദവിക്കായുള്ള നാമനിർദ്ദേശങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പും.
 • പ്രവർത്തനരഹിതരായ കാര്യനിർവാഹകരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പും.

വോട്ടു ചെയ്യേണ്ട വിധം

സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരിനു താഴെ, അനുകൂലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ {{അനുകൂലം}} എന്നും എതിർക്കുന്നുവെങ്കിൽ {{പ്രതികൂലം}} എന്നും രേഖപ്പെടുത്തുക. അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്‌.

ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ വോട്ട് സാധുവാകണമെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം

 • വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വമെടുത്തിട്ട് 30 ദിവസമെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 100 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം. വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള തിരുത്തലുകൾ മാത്രമേ തിരുത്തലുകളുടെ എണ്ണത്തിനായി കണക്കിലെടുക്കൂ.


ശ്രദ്ധിക്കുക

 • നാമനിർദ്ദേശം ഈ പേജിൽ 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇക്കാലയളവിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടു പേർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയ:വോട്ടെടുപ്പ് (നയം) സന്ദർശിക്കുക.
 • കാര്യനിർവഹണത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകർ സന്ദർശിക്കുക.
പഴയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ നിലവറനിലവറ
കാര്യനിർവാഹകരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
പഴയ വോട്ടെടുപ്പുകൾ
സംവാദ നിലവറ

കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളും ചുമതലകളുംതിരുത്തുക

കാര്യനിർവാഹകരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ പതിവായി അനുവർത്തിക്കേണ്ട ജോലികളേയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളേയും കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഈ താൾ കാണുക.

സിസോപ്‌ പദവിക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

സിസോപ്‌ പദവിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട യോഗ്യതകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ വിക്കിയിൽ കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ പങ്കാളിത്തം.
 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കുറഞ്ഞത് 1500 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
 • ആകെ തിരുത്തലുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 1000 തിരുത്തലുകൾ എങ്കിലും ലേഖനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം.
 • നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സജീവപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
(അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കരുത്)

സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ആവാം. മറ്റാരെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നയാൾ ഇവിടെ സമ്മതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബ്യൂറോക്രാറ്റ് പദവിക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

ബ്യൂറോക്രാറ്റ് പദവിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആയി നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കാര്യനിർ‌വാഹകൻ (സിസോപ്‌) ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും പ്രസ്തുത പദവിയിൽ കുറഞ്ഞതു് 3 മാസത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കുറഞ്ഞത് 3000 തിരുത്തലുകളെങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം.
 • ആകെ തിരുത്തലുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 1500 തിരുത്തലുകളെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം.
 • നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ സജീവപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം
(അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കരുത്).

സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ആവാം. മറ്റാരെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നയാൾ ഇവിടെ സമ്മതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ചെക്ക്‌യൂസർ പദവിക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

ചെക്ക്‌ യൂസർ പദവിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവ് 14 ദിവസമാണ്

 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കാര്യനിർവാഹകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും 200 കാര്യനിർവാഹക പ്രവൃത്തികളെങ്കിലും നടത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.
 • വിക്കിപീഡിയയിൽ അടുത്തകാലത്തായി സജീവമായിരിക്കണം, കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലയളവിൽ 250 തിരുത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 25 അഡ്മിൻ പ്രവൃത്തികൾ എങ്കിലും നടത്തിയിരിക്കണം
 • പതിനെട്ട് വയസിനുമുകളിൽ പ്രായം, ഐഡന്റിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം.
 • ചെക്ക് യൂസർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള സാങ്കേതികപരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകരുത്


സ്വയം നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുകയോ മറ്റൊരാളെ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ആവാം. മറ്റാരെങ്കിലും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നയാൾ ഇവിടെ സമ്മതം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹക പദവിക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക

Candidate:Adithyak1997തിരുത്തുക

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലവിൽ സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്വിങ്കിൾ ഗാഡ്ജറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ പതിപ്പ് മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണ്ട തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഈ പ്രവർത്തി നടത്തുവാൻ സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹക പദവി താൽകാലികമായി നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആർക്കും എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ RTRC എന്ന ഗാഡ്ജറ്റ് കൂടി വിക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം (ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു). Adithyak1997 (സംവാദം) 16:49, 28 ജൂൺ 2020 (UTC)

ചോദ്യോത്തരങ്ങൾതിരുത്തുക

താൽകാലികം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രനാളാണ് ഒരാഴച അതോ ഒരു മാസം?--KG (കിരൺ) 04:02, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റത്തിന് പരമാവധി ഒരാഴ്ച മതിയാവും. എന്നാൽ കോളേജിൽ പരീക്ഷ വരുന്നതിനാൽ (എട്ടാം തീയതി മുതൽ എന്ന് പറയുന്നു, തീരുമാനമായിട്ടില്ല) ഈ കൃത്യമായ ദിവസം പറയാൻ പറ്റില്ല. ആയതിനാൽ ഒരു മാസം തന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:07, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ചർച്ചതിരുത്തുക

അഭിപ്രായംതിരുത്തുക

നൽകുന്ന കാലയളവ് ഒരാഴ്ച്ചയോ ഒരു മാസമോ എന്നുള്ളത് തീരെ ചെറിയ കാലയളവാണെന്നു കരുതുന്നു. താൽക്കാലികമായ കാലയളവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 മാസത്തേയ്ക്കെങ്കിലുമാക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ താൽക്കാലിക കാലയളവിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിലേയ്ക്കു നിയുക്തനായ വ്യക്തി തികച്ചും അനുയോജ്യനെങ്കിൽ കാലയളവു നീട്ടി നൽകുന്നതിനേക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. Malikaveedu (സംവാദം) 04:15, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ എന്റെ അറിവ് വച്ച് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന് സാധിച്ചുകൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ വിവർത്തനങ്ങൾ പോലെയുള്ളവ എവിടെ എങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ആവശ്യമായ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 05:12, 1 ജൂലൈ 2020 (UTC)

ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ പിശക് പരിഹരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്വിങ്കിൾ സൈറ്റോയ്ഡ് പോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റുകൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ ശെരിയാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -❙❚❚❙❙ ജിനോയ് ❚❙❚❙❙ 05:23, 4 ജൂലൈ 2020 (UTC)

വോട്ടെടുപ്പ്തിരുത്തുക

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ---KG (കിരൺ) 03:38, 29 ജൂൺ 2020 (UTC)

ഫലംതിരുത്തുക

മറ്റ് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾതിരുത്തുക

മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റ് കാര്യനിർവാഹകനുള്ള നാമനിർദ്ദേശംതിരുത്തുക