പഴയ സംവാദങ്ങൾ

Wikipedia Asian Month 2020 Postcardതിരുത്തുക

Dear Participants and Organizers,

Kindly remind you that we only collect the information for Wikipedia Asian Month postcard 15/02/2021 UTC 23:59. If you haven't filled the Google form, please fill it asap. If you already completed the form, please stay tun, wait for the postcard and tracking emails.

Cheers!

Thank you and best regards,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.01

അപരൻതിരുത്തുക

ഏൻറെ പേരിനോടു സാമ്യമുള്ള Outlandar07 എന്ന അപരനെ ബ്ളോക്ക് ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇയാളെ ഇംഗ്ലിഷ് വീക്കിപീഡിയയിൽ മുൻപെ ഇതേ കാരണത്താൽ ബ്ളോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Outlander07 (സംവാദം) 17:09, 13 ജനുവരി 2021 (UTC)

തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. --KG (കിരൺ) 17:19, 13 ജനുവരി 2021 (UTC)

Thank You.Outlander07 (സംവാദം) 18:26, 13 ജനുവരി 2021 (UTC)

മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ സ്മാരകംതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഈ താൾ ഒന്നു പുനഃസ്ഥാപിക്കാമോ.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:17, 14 ജനുവരി 2021 (UTC)

  പരിഹരിച്ചു: KG (കിരൺ) 15:24, 14 ജനുവരി 2021 (UTC)

തിരുത്തലുകൾതിരുത്തുക

അപരന്മാർ തുടർച്ചയായി നശീകരണവും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും നടത്തിയ താളുകൾ അവലംബങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു പഴയപടി ആക്കിമാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുക്കയാണ്. അഭിപ്രായങ്ങളും തെറ്റുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Outlander07 (സംവാദം) 17:00, 15 ജനുവരി 2021 (UTC)