വിക്കിപീഡിയ:മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷചെയ്യേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ

Latest comment: 2 ദിവസം മുമ്പ് by Ranjithsiji in topic Laacher See

നയം - വിക്കിപീഡിയ:യാന്ത്രികവിവർത്തനം

നിലവറ
സംവാദ നിലവറ

പത്തായംപരിഭാഷ ചെയ്യേണ്ട/വൃത്തിയാക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തുക

ടോൺസിൽ സ്‌റ്റോൺ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. പകുതിവച്ച് നിറുത്തിപോയി. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:20, 5 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)Reply

അനുവൽ എ.എ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. ഒറ്റവരി ലേഖനം മായ്ച്ച് റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് അനുവദിക്കണം. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:09, 6 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)Reply

ദി നട്ട്ക്രാക്കർ ആൻഡ് ദി ഫോർ റലംസ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. ഒറ്റവരി ലേഖനം മായ്ച്ച് റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് അനുവദിക്കണം. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 02:12, 6 ഏപ്രിൽ 2021 (UTC)Reply

ലേഖനം നീക്കംചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:09, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply

COVID-19 ഡ്രഗ് ടെവേലോപ്മെന്റ്റ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Drug എന്നതിൻ്റെ യാന്ത്രിക പരിഭാഷയായി മയക്ക് മരുന്ന് എന്ന് വരുന്നത് പോലും തിരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മലയാളം അറിയാവുന്ന ആൾ ആണോ എന്ന് പോലും സംശയം തോന്നുന്നു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 11:51, 5 മേയ് 2021 (UTC)Reply

ദേശീയഗാനങ്ങളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 14:09, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ഉള്ളടക്കം മലയാളം അല്ലാത്തതിനാൽ നീക്കം ചെയ്തു -Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 10:53, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

വംശനാശഭീഷണിയുള്ള ജീവവർഗ്ഗങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്രവ്യാപാരത്തിനുള്ള ഉടമ്പടി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Meenakshi nandhini (സംവാദം) 09:08, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബെൽ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ശ്വാസകോശ രക്തചംക്രമണം തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

@Rojypala: എനിക്കറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ തിരുത്തിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. --Meenakshi nandhini (സംവാദം) 11:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ഡെബോറാഹ് ടെനാൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ആവർത്തന ദശാംശരൂപങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

രാസ ധ്രുവത തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫലകം നീക്കിPrabhachatterji (സംവാദം) 10:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ഹാർഫോഡ് കൗണ്ടി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ഡനൈനെ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:26, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ആർ ടി എച്ച് കെ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:27, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

സാൽസ്ബർഗ് സർവകലാശാല തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

എൻകൗണ്ടർ മറൈൻ പാർക്ക് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

സ്വർണ്ണ കുറുനരി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ഡൈനാമോമീറ്റർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

ഷവോമി ഗെറ്റ്ആപ്പ്സ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

അവാസ്റ്റ് ആന്റിവൈറസ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

മറൈൻ പാർക്ക് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

അവാസ്റ്റ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

പൈ ബന്ധനം തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:33, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

സ്ഫിഗ്‌മോമാനോമീറ്റർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:33, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply

തിരുത്തി Prabhachatterji (സംവാദം) 04:40, 25 നവംബർ 2021 (UTC)Reply

 , ഫലകം നീക്കിയിട്ടുണ്ട്. - --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 13:44, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ഇബ്ൻ മിസ്ജാ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ സ്പാനിഷ് ആണ്. റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:45, 7 സെപ്റ്റംബർ 2021 (UTC)Reply

ഇ.എ. ജബ്ബാർ തിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിന്റെ യാന്ത്രിക വിവർത്തനം. ഒട്ടും ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല Irshadpp (സംവാദം) 13:27, 16 ഒക്ടോബർ 2021 (UTC)Reply

ആമുഖം മാത്രം നിലനിർത്തി യാന്ത്രികവിവർത്തിത ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. Irshadpp (സംവാദം) 13:09, 13 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply
  ഫലകം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Irshadpp (സംവാദം) 13:09, 13 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply
  • പ്രിയ @Irshadpp:, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതിനെ കാണേണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്ത തിരുത്ത് നോക്കൂ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. അവലംബമില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങളും അക്ഷരത്തെറ്റുകളുമാണ് ‍ഞാൻ മാറ്റിയത്. അല്ലാതെ, 19,340 bytes ഉള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 15912 bytes ഒറ്റയടിക്ക് നീക്കം ചെയ്ത് വിവർത്തനപ്രശ്നം തീർക്കുന്ന സൂത്രപ്പണി അത്ര ശരിയല്ലല്ലോ? ഇതിൽഭേദം മായ്ക്കൽഫലകം ചേർക്കുന്നതായിരുന്നില്ലേ? താങ്കളുടെ സംവാദം താളിൽ ഞാൻ ചേർത്ത സന്ദേശം കണ്ടിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 09:13, 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply
    യാന്ത്രിക വിവർത്തനം ഇല്ലാത്ത ഭാഗം (ആമുഖം) നിലനിർത്തി ബാക്കി നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം ഫലകവും നീക്കി. മാഷ് പറഞ്ഞത് യാന്ത്രികവിവർത്തനമേ കാണുന്നില്ലെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് താങ്കൾ വരുത്തിയ വൃത്തിയാക്കലുകൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതു തന്നെയല്ലേ യാന്ത്രിക വിവർത്തനം എന്ന് ചോദിച്ചത്. മായ്ക്കൽ ഫലകം ചേർക്കുന്നതിന് പകരം യാന്ത്രികത ഉണ്ടായിരുന്ന-ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ വ്യക്തമായ സമ്മറി നൽകി നീക്കുകയായിരുന്നു. സൂത്രപ്പണി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതിനോട് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല. മാഷ് ഇവിടെ ചേർത്ത കമന്റും സംവാദം താളിൽ ചേർത്തത് ഒരേ ഉള്ളടക്കമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രതികരിച്ചൂ എന്നേയുള്ളൂ.
    എന്തായാലും വൃത്തിയാക്കലുകൾക്ക് നന്ദി. Irshadpp (സംവാദം) 09:44, 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply
  • 19,340 bytes ഉള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 15912 bytes നീക്കം ചെയ്ത് ലേഖനം നിലനിർത്തുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് സൂത്രപ്പണിയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്?. യാന്ത്രികവിവർത്തനനയം തന്നെ അത്തരം അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾക്ക് തടയിടാനല്ലേ? ആമുഖം മാത്രം നിലനിർത്തി ഉള്ളടക്കം മുഴുവൻ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഏതാനും വരിയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് 75 ശതമാനവും നീക്കം ചെയ്തു എന്ന അവകാശവാദത്തോടും യോജിക്കാനാവില്ല. അതിനേക്കാൾ ഭേദം മായ്ക്കലാണ്. //ഈ ലേഖനത്തിൽ കാര്യമായ യാന്ത്രികവിവർത്തനപ്രശ്നം കാണുന്നില്ലല്ലോ?.// എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്, അതല്ലാതെ //യാന്ത്രികവിവർത്തനമേ കാണുന്നില്ല// എന്നല്ല. പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി.   - Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 09:05, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ഓറ്റ് ക്വിസിൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ English ആണ്. അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത വിവർത്തനം Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 14:49, 12 നവംബർ 2021 (UTC)Reply

പേസ്ട്രി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ English ആണ്. അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത താൾ Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 14:53, 12 നവംബർ 2021 (UTC)Reply

ലേഖനം നീക്കം ചെയ്തു. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:38, 19 ജനുവരി 2024 (UTC)Reply

വാലൻ പെരുമീവൽക്കാട തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:13, 19 നവംബർ 2021 (UTC)Reply

മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 04:23, 5 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply

കൊങ്കണർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:49, 8 ഡിസംബർ 2021 (UTC)Reply

ടി. ടി. വി. ദിനകരൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 00:16, 8 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply

ഈവാ കുഷ്നർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:29, 27 ജനുവരി 2022 (UTC)Reply

യാര ഇൻറർനാഷണൽ സ്കൂൾ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. തീർത്തും യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ. Irshadpp (സംവാദം) 16:09, 5 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply

  ലേഖനം നീക്കംചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:38, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply

അക്ഷര മേനോൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 06:31, 25 ഫെബ്രുവരി 2022 (UTC)Reply

Lamioideae തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. KG (കിരൺ) 02:05, 12 മാർച്ച് 2022 (UTC)Reply

നീക്കം ചെയ്തു രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:39, 19 ജനുവരി 2024 (UTC)Reply

കിം സിയോക്ക്-ജിൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. മോശം പരിഭാഷക്കൊപ്പം അപൂർണ്ണലേഖനം കൂടിയാണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 05:22, 5 ഏപ്രിൽ 2022 (UTC)Reply

വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ തിരുത്തുക

യാന്ത്രികപരിഭാഷ ലേഖനത്തിലുടനീളം ഉണ്ട്. Irshadpp (സംവാദം) 13:38, 26 മേയ് 2022 (UTC)Reply

  വിവർത്തനം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ടാഗ് നീക്കുന്നു.Irshadpp (സംവാദം) 20:24, 12 മേയ് 2023 (UTC)Reply

കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 13:20, 8 ജൂൺ 2022 (UTC)Reply

റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് (തുടങ്ങിവെച്ചിട്ടുണ്ട്) ചെയ്യാനായി ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 06:26, 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

കാഥറീൻ ഇസവ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. യാന്ത്രിക പരിഭാഷ പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് Irshadpp (സംവാദം) 07:07, 11 ജൂൺ 2022 (UTC)Reply

അൽ ഫാറാബി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. വിക്കി വളണ്ടിയർ (സംവാദം) 02:15, 20 ജൂൺ 2022 (UTC)Reply

ലേഖനത്തിൽ ടാഗ് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താണ് ലേഖനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:07, 12 മേയ് 2023 (UTC)Reply

2014 ഐ.സി.സി. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:15, 13 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply

നീക്കം ചെയ്തു. രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:40, 19 ജനുവരി 2024 (UTC)Reply

2020-21 പ്രീമിയർ ലീഗ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:20, 13 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply

യാന്ത്രിക വിവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ലേഖനം നീക്കംചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 17:48, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2023 (UTC)Reply

ലൈംഗിക സ്ഥാനം തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 11:02, 19 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply

ടാഗ് ചേർത്തിട്ടും പരിഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ നീക്കം ചെയ്തു Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 11:10, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ടി-സ്ക്വയർ പൊസിഷൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 11:05, 19 ജൂലൈ 2022 (UTC)Reply

കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 10:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply

2021-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക തിരുത്തുക

തീർത്തും യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ. Irshadpp (സംവാദം) 05:53, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply

മൻസ മൂസ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. പരിഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 05:25, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply

@Vijayanrajapuram: മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 08:09, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2022 (UTC)Reply

Antony (footballer, born 2000) തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 23:45, 1 സെപ്റ്റംബർ 2022 (UTC)Reply

സീതാ രാമം തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ മലയാളം ആണ്. KG (കിരൺ) 12:29, 13 ഒക്ടോബർ 2022 (UTC)Reply

ജിയോവന്ന ടൊസാറ്റോ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. Irshadpp (സംവാദം) 09:20, 17 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

മാരിസ സി. വീസ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ അജ്ഞാതം ആണ്. വിവർത്തനത്തിൽ യാന്ത്രികത കാണപ്പെടുന്നു. Irshadpp (സംവാദം) 11:35, 19 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:11, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

ഇപ്പോഴും യാന്ത്രിക വിവർത്തനം തന്നെയായി തുടരുന്നു. നീക്കം ചെയ്ത് റീട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം.-- Irshadpp (സംവാദം) 19:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

@Irshadpp: തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:50, 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ഡൊറോത്തി മച്ചം തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. യാന്ത്രിക പരിഭാഷയാണ് മൊത്തത്തിൽ. Irshadpp (സംവാദം) 07:57, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

SD ഫലകം ചേർക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് അഭിപ്രായം.-- Irshadpp (സംവാദം) 19:18, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ആലിയ ഹുമൈദ് അൽ ഖാസിമി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:48, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

യുവോൺ സിൽവെയ്ൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:54, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:12, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തിയിട്ട് ടാഗ് മാറ്റാനായി മാഷിനോട് തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാഷ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടാഗ് സ്വയം മാറ്റാവുന്നതാണെന്ന്. അതനുസരിച്ച് ഇർഷാദ് ടാഗിട്ടയുടനെ തന്നെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും മൂന്നുദിവസത്തിനുളളിൽ തിരുത്തി ഞാൻ ടാഗ് മാററുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ടൂൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് എനിയ്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം ചാർത്തിയപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ടാഗ് മാറ്റിയെങ്കിലും ചിലതെല്ലാം വിട്ടുപോയിരുന്നു. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. സ്ത്രീകൾ ദുർബലരല്ല. എന്നെ തരംതാഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ മാഷിനും തിടുക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു പണ്ഡിതയല്ലെന്ന് നിരവധി തവണ സംവാദതാളുകളിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയ കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് മാഷിനെയും ഞാനോർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മാഷിന്റെ എല്ലാ സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദിയർപ്പിക്കുന്നു. സംവാദതാളുകളിൽ കുറിയ്ക്കാൻ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്നത് സമയക്കുറവു കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ അത് വിക്കി മര്യാദകേടായി കാണേണ്ട. പല കാര്യനിർവ്വാഹകരും ഈ വിക്കിമര്യാദ കാണിക്കാറില്ലയെന്നതാണ് സത്യം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവാദക്കുറിപ്പുകൾ ഗുണമല്ല ദോഷമാണുണ്ടാകുക. വിക്കിപീഡിയയിൽ വല്ലപ്പോഴും വന്നെത്തിനോക്കുമ്പോൾ പലതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല. ഉദാഹരണം നിരവധി എനിയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ഗുണമേന്മ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ അതൊരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല. നല്ലൊരു വിക്കി അനുഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതീവ ബഹുമാനത്തോടെ--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 14:05, 16 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

  • @Meenakshi nandhini:, ഇതേ സന്ദേശം എന്റെ സംവാദം താളിലും ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ, മറുപടി അവിടെ ചേർക്കുന്നു.
Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 16:34, 16 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply
മറുപടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതം-- Irshadpp (സംവാദം) 18:53, 16 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ഗാരി കൊണില്ലെ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:57, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:12, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

ജീൻ റൊണാൾഡ് കോർണിലി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:03, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:13, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

ജീൻ സി. അലക്സാണ്ടർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:09, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:13, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഗർഭഛിദ്രം തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:53, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

മെഥൈൽടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:59, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

ലാസോഫോക്സിഫീൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 10:01, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

:: മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്. TheWikiholic (സംവാദം) 09:07, 23 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

ഫില്ലിസ് ഗാർഡ്‌നർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 12:54, 31 ജനുവരി 2023 (UTC)Reply

അണ്ഡാശയ കാൻസർ റിസർച്ച് അലയൻസ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:54, 1 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

കമലാ സെൽവരാജ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 13:39, 1 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

ജെന്നിഫർ ആർ. നൈബിൽ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:12, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

എലിസ ആൻ ഗ്രിയർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:13, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

സംഘമിത്ര പതി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:20, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

മേരി ഹെപ്ബേൺ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:23, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

ബെസ്സി മോസസ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:24, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

ജെന്നിഫർ ആഷ്ടൺ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:26, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

അൻസുയ രതിപുൽ സിംഗ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:28, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

വർഷ ജെയിൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:29, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

ഊൺ ചിയു സെങ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 09:30, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

സൗസൻ എൽ-ഈദ് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 17:00, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

സൂസൻ ഡോംചെക്ക് തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 17:02, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:17, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

ലേഖനം വായിച്ചാൽ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. വളരെ വലിയ വരികളെ ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ മുറിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വരികളാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നാവും. യാന്ത്രികവിവർത്തനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.-- Irshadpp (സംവാദം) 19:37, 15 സെപ്റ്റംബർ 2023 (UTC)Reply

സാറാ ബ്ലാഗ്ഡൻ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 17:20, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:19, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply


തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 20:54, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

ക്രിസ്റ്റീൻ ഡൊറോത്തി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 17:28, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:22, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

യൂലാലി ഡോസൺ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 19:40, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply


തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:31, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

കോൺസ്റ്റൻസ് എലിസബത്ത് ഡി ആർസി തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 19:58, 2 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply


തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 19:35, 10 മേയ് 2023 (UTC)Reply

യോനി സിസ്റ്റുകൾ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:30, 4 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

സെർവിക്കൽ കാൻസർ തിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. Irshadpp (സംവാദം) 08:32, 4 ഫെബ്രുവരി 2023 (UTC)Reply

സർഫേസ് എപ്പിത്തീലിയൽ-സ്ട്രോമൽ ട്യൂമർ