പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

കർണാടകത്തിലെ ബെൽഗാമിലുള്ള Regional Medical Research Centre (ICMR) -ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഔഷധസസ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് ഇത്. ഈ പട്ടിക ഇവിടെ Archived 2013-11-26 at the Wayback Machine. ലഭ്യമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ മലയാളം പേര് ശാസ്ത്രീയ നാമം നാമകരണം നൽകിയ ഗവേഷകർ കുടുംബം
1 കുന്നി Abrus precatorius L. Fabaceae
2 Abutilon crispum (L.) Medicus Malvaceae
3 കറുത്തവാറ്റിൽ Acacia mearnsii (DC.) Willd. Fabaceae
4 Acalypha ciliata Forrsk. Euphorbiaceae
5 കുപ്പമേനി Acalypha indica L. Euphorbiaceae
6 Acalypha racemosa Wall. ex Baill. Euphorbiaceae
7 Achillea millefolium L. Asteraceae
8 വൻകടലാടി Achyranthes aspera L. Amaranthaceae
9 Achyranthes aspera var. porphyrostachya (Wall. ex Moq.) Hook. f. Amaranthaceae
10 വയമ്പ്‌ Acorus calamus L. Araceae
11 മുട്ടനാറി Acronychia pedunculata (L.) Miq. Rutaceae
12 നിലമ്പുന്ന Acrotrema arnottianum Wt. Dilleniaceae
13 Actinopteris radiata (Koen.) Link. Actinopteridaceae
14 Adhatoda zeylanica Medic. Acanthaceae
15 Adhatoda beddomei Clarke. Acanthaceae
16 Adina cordifolia (Roxb.) Hook. f. ex Brandis. Rubiaceae
17 കൂവളം Aegle marmelos (L.) Correa Rutaceae
18 Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. Amaranthaceae
19 Aeschynomene indica L. Fabaceae
20 അപ്പ Ageratum conyzoides L. Asteraceae
21 വെള്ളച്ചീരാളം Aglaia lawii (Wight) Saldanha Meliaceae
22 Aglaia roxburghiana Hiern. Meliaceae
23 വരച്ചി Albizia amara (Roxb.) Boiv. Fabaceae
24 Allophylus cobbe (L.) Raeusch Sapindaceae
25 കറ്റാർവാഴ Aloe vera (L.) Burm. f. Liliaceae
26 വലിയ അരത്ത Alpinia galanga Willd. Zingiberaceae
27 കാട്ടരത്ത Alpinia malaccensis (Burm. f.) Rosc. Zingiberaceae
28 Alstonia scholaris (L.) R. Br. Apocynaceae
29 Alstonia venenata R. Br. Apocynaceae
30 Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. Amaranthaceae
31 Alysicarpus vaginalis DC. Fabaceae
32 Amorphophallus campanulatus Blume. ex Decue. Araceae
33 Alangium salvifolium (L. f.) Wang Alangiaceae
34 Anacardium occidentale L. Anacardiaceae
35 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. Menispermaceae
36 Anaphalis wightii DC. Asteraceae
37 Ancistrocladus heyneanus Wall. ex Grah. Ancistrocladaceae
38 Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees. Acanthaceae
39 Anisochilus scaber (Benth.) DC. Lamiaceae
40 Annona reticulata L. Annonaceae
41 Anotis leschenaultiana Benth. ex Hook. f. Rubiaceae
42 Anthocephalus indicus Rich. Rubiaceae
43 Antidesma menasu Miq. ex Tul. Euphorbiaceae
44 Antidesma zeylanicum Lam. Euphorbiaceae
45 Apama siliquosa Lam. Aristolochiaceae
46 Areca catechu L. Arecaceae
47 Arenga wightii Griff. Arecaceae
48 Argemone mexicana L. Papaveraceae
49 Argyreia nervosa Daly. Convulvulaceae
50 Ariopsis peltata Nimmo. Arecaceae
51 Aristida setacea Retz. Poaceae
52 Aristolochia indica L. Aristolochiaceae
53 Aristolochia krisagathra Sivarajan & Pradeep Aristolochiaceae
54 Aristolochia tagala Cham. Aristolochiaceae
55 Artanema sesamoides Benth. Scrophulariaceae
56 Artemisia nilagirica (Clarke) Pampan. Asteraceae
57 Artemisia parviflora Buch.-Ham. ex Roxb. Asteraceae
58 Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae
59 Artocarpus incisus L. f. Moraceae
60 Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae
61 Asparagus racemosus Willd. Liliaceae
62 Asystasia gangetica And. Acanthaceae
63 Atalantia racemosa Wight & Arn. Rutaceae
64 Atylosia scarabaeoides (L.) Benth. Fabaceae
65 Azadirachta indica A. Juss. Meliaceae
66 Baccaurea courtallensis Muell.-Arg. Euphorbiaceae
67 Bacopa monneria L. Wettst. Scrophulariaceae
68 Balanophora fungosa ssp. indica (Arn.) Hansen. Balanophoraceae
69 Baliospermum montanum (Willd.) Muell.-Arg. Euphorbiaceae
70 Bambusa arundinacea (Retz.) Willd. Poaceae
71 Bauhinia tomentosa L. Fabaceae
72 Bauhinia variegata L. Fabaceae
73 Begonia fallax DC. Begoniaceae
74 Begonia floccifera Bedd. Begoniaceae
75 Withania somnifera Dunal Solanaceae
76 Berberis tinctoria Lesch. Berberidaceae
77 Bidens pilosa L. Asteraceae
78 Biophytum insignis Gamble Oxalidaceae
79 Biophytum intermedium var. pulneyense Edgew. Oxalidaceae
80 Biophytum longibracteatum Tad. & Jac. Oxalidaceae
81 Biophytum sensitivum (L.) DC. Oxalidaceae
82 Blachia calycina Benth. Euphorbiaceae
83 Blachia umbellata (Willd.) Baill. Euphorbiaceae
84 Blepharis maderaspatensis (L.) Roth. Acanthaceae
85 Blepharispermum petiolare DC. Asteraceae
86 Blumea oxyodonta DC. Asteraceae
87 Boehmeria malabarica Wedd. Urticaceae
88 Boerrhavia diffusa L. Nyctaginaceae
89 Borreria ocymoides (Burm. f.) DC. Rubiaceae
90 Breynia patens (Roxb.) Rolfe. Euphorbiaceae
91 Bridelia scandens Gehrm. Euphorbiaceae
92 Bridelia stipularis Blume. Bijdr. Euphorbiaceae
93 Careya arborea Roxb. Lecythidaceae
94 Butea monosperma (Lam.) Taub. Fabaceae
95 Calamus rotang L. Arecaceae
96 Calophyllum inophyllum L. Clusiaceae
97 Calotropis gigantea (L.) R. Br. Asclepiadaceae
98 Calycopteris floribunda (Roxb.) Poiret Combretaceae
99 Canna indica L. Cannaceae
100 Cansjera rheedii Gmel. Opiliaceae
101 Canthium dicoccum (Gaertn.) Tegsm & Binn. Rubiaceae
102 Capparis moonii Wight. Capparaceae
103 Capparis parviflora Hook. f. & Thoms. Capparaceae
104 Capsicum frutescens L. Solanaceae
105 Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae
106 Carissa carandas L. Apocynaceae
107 Carmona retusa (Vahl.) Masam. Boraginaceae
108 Caryota urens L. Araceae
109 Casearia elliptica Tul. Flacourtiaceae
110 Cassia auriculata L. Fabaceae
111 Cassia retusa Vogel Fabaceae
112 Cassia tora L. Fabaceae
113 Cayratia pedata (Lam.) Juss. Vitaceae
114 Celastrus paniculatus Willd. Celastraceae
115 Celtis cinnamomea Lindl. ex Planch. Ulmaceae
116 Centella asiatica (L.) Urban. Apiaceae
117 Centratherum anthelminticum (L.) Kuntze. Asteraceae
118 Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae
119 Ceropegia candelabrum L. Asclepiadaceae
120 Chionanthus malabarica Bedd. Oleaceae
121 Chlorophytum tuberosum (Roxb.) Baker. Liliaceae
122 Chrysanthemum coronarium L. Asteraceae
123 Cipadessa baccifera (Roth.) Miq. Meliaceae
124 Cissampelos pareira L. Menispermaceae
125 Cissus quadrangularis L. Vitaceae
126 Cissus trilobata Lam. Vitaceae
127 Citrullus colocynthis Schrad. Cucurbitaceae
128 Clausena austroindica Stone & Nair Rutaceae
129 Clematis gouriana Roxb. Ranunculaceae
130 Clematis triloba Heyne ex Roth Ranunculaceae
131 Cleome monophylla L. Capparaceae
132 Cleome viscosa L. Capparaceae
133 Clerodendrum serratum (L.) Moon Verbenaceae
134 Clitoria ternatea L. Fabaceae
135 Coccinia grandis (L.) Voigt. Cucurbitaceae
136 Cocos nucifera L. Arecaceae
137 Colocasia esculenta (L.) Schott. Araceae
138 Commelina benghalensis L. Commelinaceae
139 Commelina ensifolia R. Br. Commelinaceae
140 Commelina nudiflora L. Commelinaceae
141 Commiphora caudata (Wight & Arn.) Engl. Burseraceae
142 Conyza ambigua DC. Asteraceae
143 Coriandrum sativum L. Apiaceae
144 Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. Menispermaceae
145 Costus speciosus (Koen.) Smith Zingiberaceae
146 Crassocephalum crepidioides (Benth.) Moore. Asteraceae
147 Crotalaria pallida Aiton. Fabaceae
148 Crotalaria walkeri Arn. Fabaceae
149 Croton klotzschianus (Wight.) Thwaites. Euphorbiaceae
150 Croton oblongifolious Roxb. Euphorbiaceae
151 Cryptolepis buchanani Roemer & Schultes Asclepiadaceae
152 Curculigo orchioides Gaertn. Amaryllidaceae
153 Cuscuta reflexa Roxb. Convolvulaceae
154 Cyanotis villosa (Spreng.) Schultes Commelinaceae
155 Cyclea arnotti Miers. Menispermaceae
156 Cymbopogan citratus Stapf. Poaceae
157 Cyperus haspan L. Cyperaceae
158 Cyperus rotundus L. Cyperaceae
159 Datura stramonium L. Solanaceae
160 Dendrophthoe falcate (L. f) Ethingsh. Loranthaceae
161 Desmodium dolabriforme Benth. Fabaceae
162 Desmodium laxiflorum DC. Fabaceae
163 Desmodium rufescens DC. Fabaceae
164 Desmodium triangulare (Retz.) Merr. Fabaceae
165 Didymocarpus humboldtiana Gardn. Gesneriaceae
166 Didymocarpus tomentosa W. Gesneriaceae
167 Dillenia indica L. Dilleniaceae
168 Dimorphocalyx lawianus (Muell.-Arg.) Hook. f. Euphorbiaceae
169 Dioscorea bulbifera L. Dioscoreaceae
170 Dioscorea pentaphylla L. Dioscoreaceae
171 Diospyros montana Roxb. Ebenaceae
172 Diospyros ebenum Roxb. Ebenaceae
173 Diotacanthus albiflorus Benth. Acanthaceae
174 Diplocyclos palmatus (L.) Jeffrey Cucurbitaceae
175 Dodonaea angustifolia L. f. Sapindaceae
176 Dolichos falcatus Klein. ex Willd. Fabaceae
177 Dorstenia indica Wall. ex Wight Moraceae
178 Dracaena terniflora Roxb. Liliaceae
179 Drymaria cordata (L.) Roemer ex Schultes Caryophyllaceae
180 Dumasia villosa DC. Fabaceae
181 Dunbaria ferruginea Wight & Arn. Fabaceae
182 Ecbolium viride (Forssk.) Alston Acanthaceae
183 Eclipta alba Hassk. Asteraceae
184 Elaeagnus indica Servattax Elaeagnaceae
185 Elaeocarpus lanceaefolius Roxb. Elaeocarpaceae
186 Elephantopus scaber L. Asteraceae
187 Elytraria acaulis (L. f.) Lindau. Acanthaceae
188 Embelia ribes Burm. f. Myrsinaceae
189 Emblica officinalis Gaertn. Euphorbiaceae
190 Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight Asteraceae
191 Erigeron karvinskianus DC. Asteraceae
192 Erinocarpus nimmonii Grath. Tiliaceae
193 Eriocaulon dalzelii Koern. Eriocaulaceae
194 Ervatamia heyneana (Wall.) Cooke Apocynaceae
195 Erythrina variegata L. Fabaceae
196 Erythroxylon monogynum Roxb. Erythroxylaceae
197 Eucalyptus globulus Labill. Voy. Rech. Myrtaceae
198 Eugenia singampattiana Bedd. Myrtaceae
199 Eulophia epidendracea (Koen.) Schelt. Orchidaceae
200 Euonymus dichotomus Heyne ex Roxb. Celastraceae
201 Eupatorium glandulosum Kunth. Asteraceae
202 Eupatorium odoratum L. Asteraceae
203 Euphorbia cyathophora Murr. Euphorbiaceae
204 Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae
205 Evolvulus alsinoides (L.) L. Convolvulaceae
206 Evolvulus nummularius (L.) L. Convolvulaceae
207 Excoecaria crenulata Wight Euphorbiaceae
208 Ficus asperrima Roxb. Moraceae
209 Ficus benghalensis L. Moraceae
210 Ficus hispida L. f. Moraceae
211 Ficus retusa L. f. Moraceae
212 Flemingia grahamiana Wight & Arn. Fabaceae
213 Fragaria vesca L. Rosaceae
214 Gaillardia pulchella Foug. Asteraceae
215 Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr. Clusiaceae
216 Garcinia indica (Dupetit-Thouars) Choisy Clusiaceae
217 Gardenia gummifera L. Rubiaceae
218 Gaultheria fragrantissima Wall. Ericaceae
219 Gelonium multiflorum A. Juss. Euphorbiaceae
220 Geophylla reniformis Roxb. Rubiaceae
221 Girardinia leschenaultiana Dene. Urticaceae
222 Glochidion velutinum Wight Euphorbiaceae
223 Gloriosa superba L. Liliaceae
224 Glycosmis mauritiana (Lam.) Tanaka. Rutaceae
225 Gnidia glauca (Fresen.) Gilg. Thymelaeaceae
226 Gomphandra coriacea Wight Icacinaceae
227 Gordonia obtusa Wall. ex Wight & Arn. Theaceae
228 Graptophyllum hortense Nees. Acanthaceae
229 Grewia abutilifolia Vent. Tiliaceae
230 Grewia asiatica L. Tiliaceae
231 Grewia gamblei Drumm. Tiliaceae
232 Grewia pilosa Wight & Arn. Tiliaceae
233 Grewia tiliaefolia Vahl. Tiliaceae
234 Gymnema sylvestre (Retz.) Schult. Asclepiadaceae
235 Gymnosporia rothiana Laws. Celastraceae
236 Hedyotis nitida Wight & Arn. Rubiaceae
237 Hedyotis corymbosa Lam. Rubiaceae
238 Hedyotis umbellata L. Rubiaceae
239 Helicteres isora L. Sterculiaceae
240 Heliotropium indicum L. Boraginaceae
241 Hemidesmus indicus (L.) R. Br. Asclepiadaceae
242 Hemionitis arifolia (Burm.) Moore Pteridaceae
243 Hibiscus ovalifolius (Forssk.) Vahl. Malvaceae
244 Hibiscus platanifolius (Willd.) Sweet. Malvaceae
245 Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae
246 Hibiscus setinervis Dunn. Malvaceae
247 Hibiscus vitifolius L. Malvaceae
248 Terminalia tomentosa Wight & Arn. Combretaceae
249 Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.) Wallich ex G. Don. Apocynaceae
250 Holigarna arnottiana (Wight & Arn.) Hook. Anacardiaceae
251 Holostemma annulare (Roth) Schum. Asclepiadaceae
252 Hugonia mystax L. Linaceae
253 Hydnocarpus laurifolia (Dennst.) Sleumer Flacourtiaceae
254 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Lamiaceae
255 Indigofera enneaphylla L. Fabaceae
256 Indigofera pulchella Roxb. Fabaceae
257 Indigofera tinctoria L. Fabaceae
258 Melia azedarach L. Meliaceae
259 Ipomoea nil (L.) Roth. Convolvulaceae
260 Ipomoea obscura K. Gawl. Convolvulaceae
261 Isonandra lanceolata Wight Sapotaceae
262 Jasminum angustifolium Vahl. Oleaceae
263 Jasminum flexile Vahl. Oleaceae
264 Jasminum malabaricum Wight. Oleaceae
265 Jatropha curcas L. Euphorbiaceae
266 Kalanchoe pinnata (Lamk) Pers. Crassulaceae
267 Kirganelia reticulata (Poir.) Baillon Euphorbiaceae
268 Kleinia grandiflora (DC.) Rani. Asteraceae
269 Knoxia heyneana DC. Rubiaceae
270 Kyllinga melanosperma Nees. Cyperaceae
271 Lablab purpureus (L.) Sweet. Fabaceae
272 Lantana camara L. Verbenaceae
273 Lantana indica Roxb. Verbenaceae
274 Lawsonia inermis L. Lythraceae
275 Leea indica (Burm. f.) Merr. Vitaceae
276 Leucas apsera (Willd.) Link. Lamiaceae
277 Leucas biflora (Vahl.) R. Br. Lamiaceae
278 Leucas cephalotes Spr. Lamiaceae
279 Leucas vestita Benth. Lamiaceae
280 Ligustrum neilgherrense Wight. Oleaceae
281 Ligustrum roxburghii Clarke. Oleaceae
282 Litsea ligustrina Hook. f. Lauraceae
283 Lobelia heyneana Roemer & Schultes Campanulaceae
284 Lycopersicum esculentum Mill. Solanaceae
285 Macaranga peltata (Roxb.) Muell. Arg. Euphorbiaceae
286 Machilus macrantha Nees. Lauraceae
287 Maesa indica var. perrottetiana Cl. Myrsinaceae
288 Mahonia leschnaultii (Wight & Arn.) Takeda Berberidaceae
289 Mallotus philippinensis (Lam.) Muell.-Arg. Euphorbiaceae
290 Mallotus rhamnifolius (Willd.) Muell. Euphorbiaceae
291 Mallotus stenanthus Muell.-Arg. Euphorbiaceae
292 Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Malvaceae
293 Mangifera indica L. Anacardiaceae
294 Meiogyne pannosa (Dalzell) Sinclair. Annonaceae
295 Melochia corchorifolia L. Sterculiaceae
296 Memecylon malabaricum (Clarke) Cogn. Melastomataceae
297 Mentha arvensis L. Lamiaceae
298 Merremia hastata Hall. Convolvulaceae
299 Mesua ferrea L. Clusiaceae
300 Michelia champaca L. Magnoliaceae
301 Micromeria biflora (D. Don) Benth. Lamiaceae
302 Miliusa eriocarpa Dunn. Annonaceae
303 Mimosa pudica L. Fabaceae
304 Mimosops elengi L. Sapotaceae
305 Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae
306 Mollugo nudicaulis Lam. Aizoaceae
307 Mollugo pentaphylla L. Aizoaceae
308 Momordica dioica Roxb. Cucurbitaceae
309 Morinda citrifolia L. Rubiaceae
310 Morinda pubescens Roxb. Rubiaceae
311 Moringa oleifera Lamk. Moringaceae
312 Mucuna pruriens (L.) DC. Fabaceae
313 Mukia maderaspatana (L.) Roemer. Cucurbitaceae
314 Murdannia montanum (Clarke) Bruckn. Commelinaceae
315 Murdannia spirata (L.) Bruce Commelinaceae
316 Murraya koenigii (L.) Spreng. Rutaceae
317 Musa paradisiaca L. Musaceae
318 Mussaenda hirsutissima (Hook. f.) Hutch. Rubiaceae
319 Naravelia zeylanica (L.) DC. Ranunculaceae
320 Nerium oleander L. Apocynaceae
321 Nothapodytes nimmoniana (Graham.) Mabberley Icacinaceae
322 Nyctanthes arbor-tristis L. Oleaceae
323 Ocimum basilicum L. Lamiaceae
324 Ocimum canum Sims. Lamiaceae
325 Ocimum gratissimum L. Lamiaceae
326 Ocimum sanctum L. Lamiaceae
327 Ocimum tenuiflorum L. Lamiaceae
328 Oldenlandia auricularia Schum. Rubiaceae
329 Opuntia stricta var. dilleni (Ker-Gawler) Benson Cactaceae
330 Oreocnide integrifolia (Gaudich.) Miq. Urticaceae
331 Orophea thomsonii Bedd. Annonaceae
332 Oroxylum indicum (L.) Kurz Bignoniaceae
333 Orthosiphon diffusus Benth. Lamiaceae
334 Orthosiphon glabratus Benth. Lamiaceae
335 Osbeckia aspera (L.) Bl. Melastomataceae
336 Osbeckia leschenaultiana DC. Melastomataceae
337 Osbeckia zeylanica Willd. Melastomataceae
338 Osyris wightiana Wallich ex Wight Santalaceae
339 Oxalis corniculata L. Oxalidaceae
340 Pandanus odoratissimus Roxb. Pandanaceae
341 Passiflora leschenaultii DC. Passifloraceae
342 Passiflora subpeltata Ortega. Passifloraceae
343 Pavetta hispidula Wight & Arn. Rubiaceae
344 Pavetta indica L. Rubiaceae
345 Pavonia procumbens (Wight & Arn.) Walp. Malvaceae
346 Pelargonium graveolens L. Her. Geraniaceae
347 Pellionia heyneana Wedd. Urticaceae
348 Peperomia tetraphylla (Forst. f.) Hook. & Arn. Piperaceae
349 Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. Asclepiadaceae
350 Phoenix sylvestris (L.) Roxb. Arecaceae
351 Phyllanthus amarus L. Euphorbiaceae
352 Phyllanthus baillonianus Arg. Euphorbiaceae
353 Phyllanthus fraternus Webster Euphorbiaceae
354 Phyllanthus polyphyllus Willd. Euphorbiaceae
355 Phyllanthus urinaria L. Euphorbiaceae
356 Phyllanthus virgatus G. Forst. Euphorbiaceae
357 Physalis minima L. Solanaceae
358 Physalis peruviana L. Solanaceae
359 Phytolocca octandra L. Phytolaccaceae
360 Pilea trinervia Wight. Urticaceae
361 Piper betle L. Piperaceae
362 Piper hookeri L. Piperaceae
363 Piper hymenophyllum Miq. Piperaceae
364 Piper longum L. Piperaceae
365 Piper nigrum L. Piperaceae
366 Pittosporum tetraspermum Wight & Arn. Pittosporaceae
367 Plectranthus coetsa Buch.-Ham. Lamiaceae
368 Plectranthus coleoides Benth. Lamiaceae
369 Plectranthus deccanicus Briq. Lamiaceae
370 Plectranthus wightii Benth. Lamiaceae
371 Plumbago zeylanica L. Plumbaginaceae
372 Pogostemon parviflorus Benth. Lamiaceae
373 Polygonum chinense L. Polygonaceae
374 Polygonum punctatum Buch.-Ham. ex D. Don Polygonaceae
375 Pongamia pinnata (L.) Pierre. Fabaceae
376 Pothos scandens L. Araceae
377 Pouzolzia bennettiana Wight. Urticaceae
378 Pouzolzia cymosa Wight. Urticaceae
379 Premna serratifolia L. Verbenaceae
380 Priva cordifolia (L. f.) Druce. Verbenaceae
381 Prunus persica (L.) Batsch Rosaceae
382 Prunus salicina Lindl. Rosaceae
383 Pseudarthria viscida Wight & Arn. Fabaceae
384 Psidium guajava L. Myrtaceae
385 Psychotria connata L. Rubiaceae
386 Psychotria curviflora Wall. Rubiaceae
387 Psychotria flavida Talb. Rubiaceae
388 Pterocarpus marsupium Roxb. Fabaceae
389 Pterospermum obtusifolium Wight Sterculiaceae
390 Punica granatum L. Punicaceae
391 Pyrus communis L. Rosaceae
392 Quisqualis indica L. Combretaceae
393 Ranunculus wallichianus Wight & Arn. Ranunculaceae
394 Raphanus sativus L. Brassicaceae
395 Rauvolfia beddomei Hook. f. Apocynaceae
396 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Apocynaceae
397 Rauvolfia tetraphylla L. Apocynaceae
398 Reidia longiflora Gamble Euphorbiaceae
399 Rhododendron arboreum var. nilagirica Cl. Ericaceae
400 Rhynchoglossum notonianum (Wall.) Burtt. Gesneriaceae
401 Richardia scabra L. Rubiaceae
402 Ricinus communis L. Euphorbiaceae
403 Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae
404 Rubia cordifolia L. Rubiaceae
405 Rubus ellipticus Sm. Rosaceae
406 Rubus niveus Thunb. Rosaceae
407 Ruellia prostrata L. Acanthaceae
408 Rungia linifolia Nees. Acanthaceae
409 Rungia repense (L.) Nees. Acanthaceae
410 Ruta graveolens L. Rutaceae
411 Salacia chinensis L. Hippocrateaceae
412 Santalum album L. Santalaceae
413 Santolina chamaecyparissus L. Asteraceae
414 Sapindus laurifolius Vahl. Sapindaceae
415 Saraca asoca (Roxb.) de Willd. Fabaceae
416 Sarcococca trinervia W. Buxaceae
417 Schefflera racemosa (Wight) Harm. Araliaceae
418 Schumannianthus virgatus (Roxb.) Rolfe. Marantaceae
419 Scleria lithosperma (L.) Sw. Cyperaceae
420 Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb. Santalaceae
421 Scolopia crenata (Wight & Arn.) Clos. Flacourtiaceae
422 Scoparia dulcis L. Scrohphulariaceae
423 Scutellaria violacea Heyne Lamiaceae
424 Selaginella repanda (Desv. ex Poir) Spring. Selaginellaceae
425 Sesamum orientale L. Pedaliaceae
426 Setaria verticillata Beauv. Poaceae
427 Sida acuta Burm. f. Malvaceae
428 Smilax aspera L. Smilacaceae
429 Smilax macrophylla Roxb. Smilacaceae
430 Smilax perfoliata Lour. Smilacaceae
431 Smilax zeylanica L. Smilacaceae
432 Smilax china L. Smilacaceae
433 Smithia sensitiva Aiton Fabaceae
434 Solanum erianthum D. Don. Solanaceae
435 Solanum indicum L. Solanaceae
436 Solanum nigrum L. Solanaceae
437 Solanum torvum Sw. Solanaceae
438 Solanum vagum Heyne Solanaceae
439 Solanum violaceum ssp. multiflorum (Clarke) Matthew. Solanaceae
440 Sonchus oleraceus L. Asteraceae
441 Sopubia delphinifolia (L.) G. Don. Scrohphulariaceae
442 Spilanthes acmella (L.) Murray. Asteraceae
443 Spondias mangifera Willd. Anacardiaceae
444 Stachytarpheta mutabilis Vahl. Verbenaceae
445 Stephania japonica (Thunb.) Miers Menispermaceae
446 Strobilanthes callosus Nees. Acanthaceae
447 Strychnos nux-vomica L. Loganiaceae
448 Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston Fabaceae
449 Symplocos cochinchinensis ssp. laurina (Retz.) Noot. Symplocaceae
450 Syzygium zeylanicum var. lineare (Wall.) Alston Myrtaceae
451 Tabernaemontana coronaria R. Br. Apocynaceae
452 Tamarindus indica L. Fabaceae
453 Tecoma undulata G. Don. Bignoniaceae
454 Tephrosia purpurea (L.) Pers. Fabaceae
455 Terminalia arjuna (Roxb. ex DC.) Wight & Arn. Combretaceae
456 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Combretaceae
457 Terminalia chebula Retz. Combretaceae
458 Terminalia paniculata Roth. Combretaceae
459 Themeda triandra Forssk Poaceae
460 Theriophonum minutum (Willd.) Baill. Araceae
461 Thespesia populnea (L.) Soland ex Correa. Malvaceae
462 Thymus vulgaris L. Lamiaceae
463 Tinospora cordifolia (Willd.) Hook. f. & Thoms. Menispermaceae
464 Tinospora malabarica (Lam.) Hook. f. & Thoms. Menispermaceae
465 Toddalia asiatica var. floribunda Gamble Rutaceae
466 Trema orientalis (L.) Blume. Ulmaceae
467 Trianthema portulacastrum L. Aizoaceae
468 Tribulus alatus Delile. Zygophyllaceae
469 Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae
470 Trichodesma zeylanicum (Burm. f.) R. Br. Boraginaceae
471 Trichopus zeylanicus Gaertn. Dioscoreaceae
472 Trichosanthes cuspidata Lam. Cucurbitaceae
473 Tridax procumbens L. Asteraceae
474 Triumfetta pentandra A. Rich Tiliaceae
475 Triumfetta rhomboidea Jacq. Tiliaceae
476 Turpinia nepalensis Wall. ex Wight & Arn. Staphyleaceae
477 Tylophora asthmatica Wight & Arn. Asclepiadaceae
478 Tylophora tenuis Blume. Asclepiadaceae
479 Urena lobata ssp. lobata (L.) Bross Wal. Malvaceae
480 Urena lobata ssp. Sinuata (L.) Bross. Wal. Malvaceae
481 Vaccinium leschenaultii Wight Ericaceae
482 Vanda roxburghii R. Br. Orchidaceae
483 Vernonia cinerea (L.) Less. Asteraceae
484 Vernonia divergens (Roxb.) Edgew. Asteraceae
485 Viburnum cylindricum Buch. Ham. Caprifoliaceae
486 Vitex altissima L. f. Verbenaceae
487 Vitex leucoxylon L. f. Verbenaceae
488 Vitex negundo L. Verbenaceae
489 Wagatea spicata (Dalz.) Wight Fabaceae
490 Waltheria indica L. Sterculiaceae
491 Wedelia calendulacea Less. Asteraceae
492 Wendlandia thyrsoidea (Roem. & Schult.) Steud. Rubiaceae
493 Woodfordia fruticosa (L.) Kurz Lythraceae
494 Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br. Apocynaceae
495 Zehneria maysorensis (Wight & Arn.) Arn. Cucurbitaceae
496 Zingiber officinale Roscoe Zingiberaceae
497 Zizyphus jujuba (L.) Gaertn. Rhamnaceae
498 Zizyphus oenoplia (L.) Miller Rhamnaceae
499 Zizyphus rugosa Lam. Rhamnaceae
500 Zornia diphylla (L.) Pers. Fabaceae