ഏയ്‌ഗ്ളി മെർമെലോസ് (Aegle marmelos) എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള വൃക്ഷമാണ്‌ കൂവളം. (koovalam) കൂവളത്തിന്റെ ഇലയെ അലൌകികതയുടെ പ്രതീകമായാണ്‌ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസികൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കായിലുണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകം പശയായും വാർണിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സിമന്റ് കൂട്ടുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പഴുക്കാത്ത കായുടെ തോടിൽ നിന്നും മഞ്ഞ ചായം കിട്ടുന്നു. [1] കായുടെ മാംസള ഭാഗം കുമ്മായവുമായി ചേർത്താൽ സിമന്റു പോലെ ഉറയ്ക്കും [2] ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അർച്ചനയ്ക്കും മാലയ്ക്കും ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിത്തിര നാളുകാരുടെ ജന്മനക്ഷത്രവൃക്ഷം ആണു്. ഏറെ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് കൂവളം. ശിവന്റെ ഇഷ്ടവൃക്ഷമെന്ന രീതിയിൽ 'ശിവദ്രുമം' എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. കൂവളത്തിന്റെ ഇല, വേര്, ഫലം എന്നിവയ്ക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഫം, വാതം, ചുമ, പ്രമേഹം, അതിസാരം എന്നിവയ്ക്കും മികച്ച ഔഷധമാണ് കൂവളം.

കൂവളം
കൂവളം.jpg
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
ഡിവിഷൻ:
ക്ലാസ്സ്‌:
ഉപവർഗ്ഗം:
നിര:
കുടുംബം:
ജനുസ്സ്:
Aegle
വർഗ്ഗം:
A. marmelos
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Aegle marmelos
(L.) Corr. Serr.
പര്യായങ്ങൾ
 • Aegle marmelos var. mahurensis Zate
 • Belou marmelos (L.) Lyons
 • Bilacus marmelos (L.) Kuntze
 • Crateva marmelos L.
 • Crateva religiosa Ainslie [Illegitimate]
 • Feronia pellucida Roth
കൂവളത്തിന്റെ തൈച്ചെടി

ഇതരഭാഷാനാമങ്ങൾതിരുത്തുക

 • സംസ്കൃതം (63)- മാലുര:, വിൽവ:, ശ്രീഫല,ഭഗവ, ബർവമം, ബിൽവഫലം, ബിവാൽവ, ദുർരാഹ, ഗന്ധഗഗർ, ഗന്ധാപാത്ര, ഗോഖി, ഗ്രൻതള, ഹൃദ്യഗന്ധ, കാന്തകധിയ, കന്തകി, കപിതന, കർകതവ, ലക്ഷിപാല, മഹാകപ്പി, മഹാകാതാത്തിയ, മഹാപാല, മഹഫാല, ശ്യാമപ്ര, ശിലാധു, ശാലത്തു, ശല്യ, ഷാന്ധുല, ശിവാധ്രുമ, ഷിവ്ധ, ഷീഫാല, സജിത, സന്ധ്യ, സന്ധ്യ, ശിലാഫ, സരഭാസ, സന്ധ്യ, സിതാനൂണ, ശിവവാഡ്രം, ശ്രീപാല്, ശ്രീപാലാ, ശ്രീഫാലാ, സണ്നിറ്റിക, ട്രിട്രാ, ത്രിശഖാപാത്ര, ത്രിശീഖ, വില്വ, വില്വ, വിളവക, വില്പാകെസിക
 • തമിഴ് (114)-വിൽവം / കൂവിളം ,ഡ്രസ്സിംഗ് ന്മെ CCU മിലൈ, അല്ലുരമ്, അലുകമ് #, അലുകമ് @, അലുവിഗമ്, അലുവികമ്, അനിന്ചില്, അരന്പുചൈക്കെര്രമരമ്൨, ഒരു ആതിരനല്ലേ ഇയതി ആയിരുന്നു, ബില്വ, കൂവള, ചപലുകമ്, ചതപലമ്൨, ചതിപ്പത്തിരമ്൨, ചത്തല്൨ ആയിരുന്നു,, രുംതതി, ചിരിപലമ്, ചിരിപലമ്൨, ചിരിപലമരമ്, ചിരിവിരുത്ചമ്, ചിവന്കമ്, ചിവത്തിരുമരമ്, ചിവത്തിരുവമ്, ചിവത്തുരുമമ് ഒരു ത്ത ആണ് യല്ബുദി, ഇയല്പു @, ല്പുപതി ൽ, ഇയല്പുതി൨, കംതപലൈ൨, കംതപത്തിരമ്൨, കര്കതമ്, കരുവില൧, കരുവിലകികമരമ്, കരുവിലകിതമ്, കരുവിലമ്൧, കെംതകകര്പമ്, കെംതപത്തിരമ്൨, കൊഒവിലമ്, കൊവരിതകി൨, കുചപി, വിലൈ വരെ, കുവിലമ്, കുവിലമ് പാലം, കുവിനമ്, മകകപിത്തമ്, പാലാ, മകപലമ് 5, മകപിത്തമ് , എം.ടി. കാൽവരി, മകവലിമരമ്, കവല്ലി, മലുരമ്, മലുരമരമ്, യെരൂശലേം ംതിര്കതി, മവിലമരമ്, വിറ്റാമിൻ ലന്ഗൈ, മികുത്തികമ്, മികുത്തികമരമ്, മികുത്തിയല് 2, മിരുതിയല്, മിരുതിയമ്, മിരുതിയമരമ്, ക്കനൈ ഒരു ചാറ്റ് ആറാമൻ രുത്ചത്തി, നിങ്ങൾ ംതമുലി, ആറാമൻ ലൈച്ചി, നവചികരമ്, നിലമലിക്കമ് ആൻഡ് സിസിഎ ത്തുമുലി, നിന്മല്ലി, നിര്മതലമ്, പചുനകമ് എന്ന സേവനങ്ങളിൽ പചുനകമരമ്, പത്തിരചിരെത്തമ്, പത്തിരി൩, പിരചിനപനചമ് #, @ പിരചിനപനചമ്, പിതപലമ്, സംരക്ഷിക്കുക ക്കു 2, പുക്കുലി, പുക്കുലിമരമ്, പുതീരതമ്, പുതിമരുതമ്, പുതിമരുതമരമ്, പുതിവകമ്, പുതിവതമ്, പുത്തിരു 2, തിരിചകമ്, തിരിചകമരമ്, തിരിചമ്, തിരിചികമ്, തിരുചമ്, വൈലവമ്, വൈറൽ നമുലി, വതചരമ്, വതമ്, വതമ് #, വതമരമ്, വിച്ചംനിയമ്, വിച്ചംനിയമരമ്, VIL, വില്ലൈ , വില്ലന്കമ്, വില്ലുവമ്, വില്ല്വമ്, വില്വ, വില്വ-പജ്ഹമ്, വില്വമ്, വില്വപ്പു, വില്വമ്, വിരിനികമരമ്, വിരിന്ക, വിരുതിയകെംതമ്, VI യല്പുതി
 • ഹിന്ദി(15) -ബിൽവ,ബേൽ, ബെൽ സീപൽ, ബീൽ, ബീലേ, ബീൽഗിരി, ബെൽ, ബെൽ പാട്രി, ബേ-പാത്ര, ബെല്ലോ, ബിൽ, സീഫാൽ, സിരിഫാൽ, സിർഫാൽ, ശ്രീഫാൽ
 • കന്നട (20)-കുംബല,ബീലദ മാര, ബെലാപാട്രെ, ബെല്ലവിന, ബെലേനാനാ മാര, ബെല്ലപാട്രെ, ബിലാപാത്രി, ബിലപത്രി-ഹാനൂ, ബിലിപ്പ്ടരി, ബിലാഡൂ, ബിൽപാഥ്, ബിൽപാട്രെ, ബിൽപാട്രി, ബിൽപാട്രി, ബിൽവ, ബിൽവ പാത്രെ, ബിൽവ പട്രേ, ബിൽവപാട്രർ, ബൈലാൽ ഹാനൂ, മലാറ
 • ഉർദു (8): ബേൽഫാൽ, ബെൽ, ബെൽ ഖാം, ബെൽഗിരി, ബെൽഗിരി (ബേൽ), ബിലിഗിരിസ്, ചൽബെൽ, ഗൂഡ ബെൽഗിരി ടാസ
 • പേർഷ്യൻ (3): safarjale-hindi, safarjalehindi, shul
 • അറബിക് (3): safarjale-hindi, safarjalehindi, shul
 • തെലുങ്കു (16): ബിൽവ, ബിൽവ പാന്ഡു, ബിൽവച്ചേട്ട്, ബിൽവമു, ബിൽവാപണ്ട്, മാളരാമം, മല്ലുരാമു, മാരതു, മാരെദി, മാരേദു, സേലുഷുമു, ചാന്ദ്ലിയാമു, ഷാൻഡിലിയാമു, ശ്രീഫാലു, ശ്രീമതി, വാളാഗ
 • മറാത്തി (5): ബേൽ, ബെല്ല, ബെൽ, ബിലി, വെൽ
 • ഇംഗ്ലീഷ് (5): ബേൽ ഫലം, ബെൽ ട്രീ, ബെല്ലി, ബെംഗൽ ക്വിൻസ്, പൊൻ ആപ്പിൾ
 • തിബത്തൻ (4): ബൈ ലാവ, ബിൽ ബോ, ബിൽ ബാ (ഡി), കാ-ബെഡ്
 
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു കൂവളം.ശാസ്ത്രീയ നാമം Aegle marmelos കുടുംബം Rutaceae.

വിവരണംതിരുത്തുക

 
കൂവളങ്ങ ഛേദം

10-12 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ ചെടിയുടെ ശാഖകളിലും ഉപശാഖകളിലും കട്ടിയുള്ള മുള്ളുകൾ കാണാം. ഇലപൊഴിക്കുന്ന അതിന്റെ ഏകാന്തരപത്രത്തിനു മൂന്നു പാളികളാണുള്ളത്. രണ്ടെണ്ണം സമ്മുഖമായും ഒരെണ്ണം അഗ്രഭാഗത്തും. ഇലകൾ അണ്ഡാകൃതിയിലുള്ളതും അഗ്രം കൂർത്തതുമാണ്. ഏപിൽ- മെയ് മാസങ്ങളിൽ പച്ച കലർന്ന മഞ്ഞ പൂക്കളുണ്ടകുന്നു. 4-5 ഇതളുകൾ ഉള്ള പൂക്കൾക്ക് സുഗന്ധമുണ്ട്. ഫലം- ബെറി ഇനം, 5-15 സെ.മീ വ്യാസമുള്ള ഇവക്ക് പന്തിന്റെ ആകൃതിയാണ്‌, അകത്ത് പല അറകളിലായി മാംസളമായ മജ്ജയും അവയ്ക്കുള്ളിലായി വിത്തുകളും കാണപ്പെടുന്നു. മാംസളഭാഗത്തിനു മധുരം ഉണ്ടാകും.[3] ഇത് പക്ഷികളേയും അണ്ണാനേയും ആകർഷിക്കുന്നു. വിത്തു മുളപ്പിച്ചും തണ്ടു മുറിച്ചു നട്ടും ചെടി വളർത്താം [4]

രാസഘടകങ്ങൾതിരുത്തുക

ഫലമജ്ജയിൽ മാർമെസിൻ (marmesin), ഇമ്പറട്ടോറിൻ (imperatorin), ഐസോ ഇമ്പറട്ടോറിൻ (iso-imperatorin), മാർമെലൈഡ് (Marnelide) മാർമെലിൻ, പെക്റ്റിൻ, അമരിൻ എന്നുവയും ഇലയിൽ എജിലിൻ, എജിലാനിൻ എന്നീ ആൽകലോയ്ഡുകളും കാണുന്നു.

ആയുർ‌വേദത്തിൽതിരുത്തുക

പ്രമേഹത്തിനും കൂവളം ഔഷധമാണ്. ഇലയുടെ നീര് 12-15 മി.ലി ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വാതം, കഫം, ഛർദ്ദി, ക്ഷയം, അതിസാരം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ അത്യുത്തമമാണ് കൂവളം. കൂവളത്തിന്റെ ഇലയുടെ ചാറെടുത്ത് എണ്ണ കാച്ചി ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചചെവിവേദന, പഴുപ്പ് എന്നിവ മാറിക്കിട്ടുമെന്ന് ആയുർവേദ ഭിഷഗ്വരന്മാചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] ഇലയുടെ എണ്ണക്ക് കുമിൾ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയും

അമാവാസി, പൌർണ്ണമി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഔഷധസസ്യത്തേയും സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മരുന്നിനായി ഇതിന്റെ ഇല പറിക്കരുതെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] പ്രമേഹം ബാധിച്ച എലികളിൽ കൂവള ഇലയുടെ നീര് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.[5] അർബുദ ചികിത്സയിൽ കൂവള സത്ത് പ്രയോജനപ്രദമാണന്ന് ജപ്പാനിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു[6]. എക്സ് റേ പോലെയുള്ള വൈദ്യുതകാന്ത തരംഗങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ തടയുവാൻ കൂവളത്തിൽ നിന്ന് അരിഷ്ട വിധി പ്രകാരം വേർതിരിച്ച സത്തിന് കഴിവുണ്ട്.[7]. ശ്വാസനാളത്തിന്റെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും പേശികൾക്ക് അയവു വരുത്തുന്നതിനാൽ [8]കൂവള സത്ത് ആത്മയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 
കൂവളപ്പൂവ്

ഔഷധയോഗ്യ ഭാഗംതിരുത്തുക

വേര്, ഇല, കായ്[9]

രസാദി ഗുണങ്ങൾതിരുത്തുക

 • രസം :കഷായം, തിക്തം
 • ഗുണം :ലഘു, രൂക്ഷം
 • വീര്യം :ഉഷ്ണം
 • വിപാകം :കടു

[9]

ഔഷധ യോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

വില്വാദിലേഹ്യം, വില്വാദി ഗുളിക, വില്വപത്രാതൈലം, ദശമൂലരാസായനം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, മുസ്തകരഞ്ജാദി കഷായം, ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം എന്നീ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കുവളം ചേർന്നവയാണ് [10]

കൃഷിരീതിതിരുത്തുക

പ്രധാനമായും വിത്തുകൾ മുളപ്പിച്ചാണ്‌ കൂവളത്തിന്റെ തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. വേരുകളുടെ കഷണങ്ങളും നടീൽവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌. നന്നായി പഴുത്ത കായ്കളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി പുറമേയുള്ള കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌. അതിനുശേഷം മണൽ വിരിച്ച വാരങ്ങളിൽ പാകി ക്രമായി നനയ്ക്കുന്നു. പാകി ഒൻപതാം ദിവസം മുതൽ കിളിർക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്ന വിത്തുകൾ ഏകദേശം 20 ദിവസം കൊണ്ട് കിളിർപ്പ് പൂർത്തിയാക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള തൈകൾ നാലില പ്രായമായാൽ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം നിറച്ച പോളിത്തീൻ ബാഗുകളിൽ നടാവുന്നതാണ്‌. വർഷകാലാരംഭത്തോടെ തനിവിളയായോ ഇടവിളയായോ ആറുമീറ്റർ അകലം നൽകി തൈകൾ നടാവുന്നതാണ്‌. ചെടികൾക്ക് ജൈവവളം നൽകുന്നത് നല്ലതുപോലെ വളരുന്നതിന്‌ സഹായകരമാകും. മരത്തിന്‌ 15 - 20 വർഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്‌. [11]

ഐതിഹ്യങ്ങൾതിരുത്തുക

ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂവളമരത്തിനു ദിവ്യവും പ്രധാനവുമായ സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ശിവപാർവ്വതിമാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ ശക്തിസ്വരൂപവും ശാഖകൾ വേദവും വേരുകൾ രുദ്രരൂപവുമാണെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കൂവളം 'ശിവമല്ലി' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കൂവളത്തിന്റെ ഓരോ ഇതളും മൂന്നായി പിരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളേയും പരമശിവന്റെ തൃക്കണ്ണുകളായിട്ടാണ് വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നത്. ജന്മപാപങ്ങളെ ഇല്ലാതാകുന്ന ദിവ്യസസ്യമായി കരുതുന്നു. അമാവാസി, പൌർണ്ണമി ദിവസങ്ങളിൽ കൂവളത്തിന്റെ ഇല പറിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വിശ്വാസം. [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. medicinal plants-SK Jain, Natioanl Book Trust, India
 2. ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം - മാത്യു മടുക്കക്കുഴി, കറന്റ് ബുക്സ്
 3. ജോളി, സി.ഐ. (2011). "കേരളത്തിലെ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ". 1: 75. Cite journal requires |journal= (help)
 4. അലങ്കാര വൃക്ഷങ്ങൾ- ജി.എസ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 5. Diabetes medicinalplants database
 6. സയൻസ് ലിങ്ൿസ്, ജപ്പാൻ
 7. ഓക്സ്ഫോർഡ് ജേർണൽ‌സ്
 8. എത്സെവ്യർ
 9. 9.0 9.1 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ഡോ. നേശമണി, കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
 10. ജോളി, സി.ഐ. (2011). "കേരളത്തിലെ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ". 1: 75. Cite journal requires |journal= (help)
 11. ജി.വി. നായർ, കർഷകശ്രീ മാസിക. 2004 സെപ്റ്റംബർ. പുറം 33-34


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൂവളം&oldid=3475799" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്