സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ

മലയാളനാമം

 ഇംഗ്ലീഷ് നാമം

ശാസ്ത്രനാമം

സസ്യകുടുംബം

ധാന്യവിളകൾ

നെല്ല്

Rice

Oryza Sativa

Poaceae

മക്കച്ചോളം

Maize / corn

Zea Mays

Poaceae

ചാമ

Little Millet

Panicum Sumatrense

Poaceae

മണിച്ചോളംJowar / great millet Sorghum bicolorPoaceae

വരക്

Kodo Millet

Paspalum Scrobiculatum

Poaceae

കൂവരക്

Ragi / finger millet

Eleusine Coracana

Poaceae

പയർ വർഗങ്ങൾ

വൻപയർ

Cowpea

Vigna Unguiculata

Fabaceae

ചെറുപയർ

Greeb Gram

Vigna Radiata

Fabaceae

ഉഴുന്ന്

Black Gram

Vigna Mungo

Fabaceae

മുതിര

Horse Gram

Macrotyloma Uniflorum

Fabaceae

തുവര

Read Gram

Cajanus Cajan

Fabaceae

കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ

മരച്ചീനി

Tapioca

Manihot Esculenta

Euphorbiaceae

മധുരക്കിഴങ്ങ്

Sweet Potato

Ipomoea Batatas

Convolvulaceae

കാച്ചിൽ

Greater Yam

Dioscorea Alata

Dioscoreaceae

ആഫ്രിക്കൻകാച്ചിൽ

White Yam

Dioscorea Rotundata

Dioscoreaceae

ചേന

Elephant Foot Yam

Amorphophallus Paeoniifolius

Araceae

ചേമ്പ്

Colocasia

Colocasia Esculenta

Araceae

ചെറുകിഴങ്ങ്

Lesser Yam

Dioscrorea Escultenta

Dioscoreaceae

കാരറ്റ് 

Carrot

Dacus Caota

Apiaceae

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്

Potato

Solanum Tuberosum

Solanaceae

മുള്ളങ്കി

Raddish

Raphanus Sativas

Brassicaceae

ശീമ മുള്ളങ്കി

Turnip

Brassica Rapa

Brassicaceae

കൂവ

Arrow Root

Maranta

Marantaceae

എണ്ണക്കുരുക്കൾ

തെങ്ങ്

Coconut

Cocos Nucifera

Arecacaea

എള്ള്

Sesame

Sesamum Indicum

Pedaliaceae

നിലക്കടല

Groundnut

Arachis Hypogaea

Fabaceae

എണ്ണപ്പന

Oil Palm

Elaeis guineensis

Arecacaea

ആവണക്ക്

Castor

Ricinus communis

Euphorbiaceae

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവിളകൾ

കുരുമുളക്

Pepper

Piper nigrum

Piperaceae

ഏലം

Cardamom

Elettaria cardamomum

Zingiberaceae

ജാതി

Nutmeg

Myristica fragrans

Myristicaceae

ഇഞ്ചി

Ginger

Zingiber officinale

Zingiberaceae

മഞ്ഞൾ

Turmeric

Curcuma longa

Zingiberaceae

മുളക്

Chilli

Capsicum annum

Solanaceae

വെളുത്തുള്ളി

Garlic

Allium sativum

Lilliceae

ബജി മുളക്

Bell pepper

Capsicum annum var. grossum

Solanaceae

കറുവപ്പട്ട

Cinnamon

Cinnamomum zeylanicum

Lauraceae

ഗ്രാമ്പു

Clove

Syzygium aromaticum

Myrtaceae

ഓൾ സ്പൈസസ്

All Spice

Pimenta dioica

Myrtaceae

വാനില

Vanilla

Vanilla planifolia

Orchidaceae

ഇഞ്ചിമാങ്ങ

Mango ginger

Curcuma amada

Zingiberaceae

കുടംപുളി

Camboge

Garcinia gummi-gutta var. gummi-gutta

Guttiferae

പഴവർഗങ്ങൾ

മാവ് 

Mango

Mangifera Indica

Anacardiaceae

വാഴ

Banana

Musa supp

Musaceae

പേര

Guava

Psidium guajava

Myrtaceae

പ്ലാവ്

Jack

Artocarpus heterophyllus

Moraceae

പപ്പായ

Papaya

Carica papaya

Caricaceae

പൈനാപ്പിൾ

Pineapple

Ananus comosus

Bromeliaceae

സപ്പോട്ട

Sapota

Manilkara zapota

Sapotaceae

ഓറഞ്ച്

Mandarin Orange

Citrus reticulata

Rutaceae

സ്വീറ്റ് ഓറഞ്ച്

Sweet Orange

Citrus sinensis

Rutaceae

ചെറുനാരങ്ങ

Sour lime

Citrus aurantifolia

Rutaceae

നാരങ്ങ

Lemon

Citrus lemon

Rutaceae

മാതളനാരങ്ങ

Pomegranate

Punica granatum

Punicaceae

മുന്തിരി

Grape

Vitis vinifera

Vitaceae

ആത്ത

Custard apple

Anona squamosa

Annonaceae

മങ്കൊസ്റ്റിൻ

Mangosteen

Garcinia mangostana

Guttiferae

ആപ്പിൾ

Apple

Malus sylvestris

Rosaceae

നെല്ലി

Indian gooseberry

Emblica officinalis

Euphotbiaceae

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്

Passion fruit

Passiflora edulis

Passifloraceae

കാരമ്പോള

Carambola

Averrhoa carombola

Oxalidaceae

ഇലുമ്പി

Bilimbi

Averrhoa Bilimbi

Oxalidaceae

വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി

West Indian Cherry

Malpighia glabra

Malphigiaceae

കരുണ്ടാ ചെറി

Karaunda cherry

Carissa carandas

Apocynaceae

അവക്കാഡോ

Avacado

Persea americana

Lauraceae

ലവിലവി

Lovi-lovi

Flacourtia inermis

Flacourtiaceae

അരിനെല്ലി

Star gooseberry

Phyllanthus acidus

Euphorbiaceae

ചാമ്പ

Rose apple

Eugenia Jambosa

Myrtaceae

മലയൻ ആപ്പിൾ

Malay apple

Eugenia malaccensis

Myrtaceae

പച്ചക്കറി വിളകൾ

പാവൽ

Bitter gourd

Momordica charantia

Cucurbitaceae

പടവലം

Snake gourd

Trichosanthes cucumerina

Cucurbitaceae

സലാഡ് വെള്ളരി

Cucumber

Cucumis sativus

Cucurbitaceae

കണിവെള്ളരി

Oriental pickling melon

Cucumis melo var.conomon

Cucurbitaceae

കുമ്പളം

Ash gourd

Benincasa hispida

Cucurbitaceae

മത്തൻ

Pumpkin

Cucurbita moschata

Cucurbitaceae

ചുരയ്ക്ക

Bottle gourd

Lagenaria siceraria

Cucurbitaceae

തണ്ണിമത്തൻ

Water melon

Citrullus lanatus

Cucurbitaceae

കോവൽ

Little gourd

Coccinia grandis

Cucurbitaceae

പീച്ചിൽ    

Ridge gourd

Luffa acutangula

Cucurbitaceae

പീച്ചിൽ

Smooth gourd

Luffa cylindrica

Cucurbitaceae

തൈക്കുമ്പളം

Musk melon

Cucumis melo

Cucurbitaceae

വെള്ളരി മത്തൻ

Red pumpkin

Cucurbita maxima

Cucurbitaceae

വഴുതന

Brinjal

Solanum melongena

Solanaceae

മുളക്

Chilli

Capsicum annuum

Solanaceae

തക്കാളി

Tomato

Lycopersicon esculentum

Solanaceae

കുരുത്തോലപ്പയർ

Yard long bean

Vigna sesquipedalis

Fabaceae

അമരപ്പയർ

Lablab bean

Lablab purpureus

Fabaceae

കൊത്തമര

Cluster bean

Cyamopsis tetragonoloba

Fabaceae

ചതുരപ്പയർ

Winged bean

Psophocarpus tetragonolobus

Fabaceae 

വാളരിപ്പയർ

Sword bean

Canavalia spp.

Fabaceae

നിത്യവഴുതന

Clove bean

Ipomoea muricata

Convolvulaceae

ചീര

Amaranthus

Amaranthus spp.

Amaranthaceae

മധുരച്ചീര

Chekkurmanis

Sauropus androgynus

Euphorbiaceae

വള്ളിച്ചീര

Indian spinach

Basella spp.

Basellaceae

സാമ്പാർ ചീര

Water leaf

Talinum triangulare

Portulaceae

അഗത്തിച്ചീര

Swamp pea

Sesbania grandiflora

Fabaceae

സഹൃദയച്ചീര

Lettuce tree

Pisonia alba

Nyctaginaceae

വെണ്ട

Okra

Abelmosches esculentus

Malvaceae

മുരിങ്ങ

Drumstick

Moringa oleifera

Moringaceae

കറിവേപ്പ്

Curry leaf

Murraya koenigii

Rutaceae

ശീമപ്ലാവ്

Bread fruit

Artocarpus altilis

Moraceae

മൊട്ടക്കൂസ്

Cabbage

Brassica oleracea var. capitata

Brassicaceae 

കാരറ്റ്

Carrot

Dacus carota

Apiaceae

കോളിഫ്ളവർ

Cauliflower

Brassica oleracea var.botrytis

Brassicaceae

ലഘുപാനീയ വിളകൾ

തേയില

Tea

Camelia sinensis

Theaceae

കാപ്പി

Coffee

Coffea arabica (Arabica) Coffea canephora (Robusta) 

Rubiaceae

കൊക്കോ

Cocoa

Theobroma cacao

Sterculiaceae

പച്ചിലവളച്ചെടികൾ

ഡെയിഞ്ച

Daincha

Sesbania aculeata sesbania rostrata

Fabaceae 

കാട്ടുചണമ്പ്

Sunnhemp

Crotolaria juncea

Fabaceae

കൊഴിഞ്ഞി

Wild indigo

Tephrosia purpurea

Fabaceae

ഇൻഡിഗോ

Bengal indigo

Indigofera tinctoria

Fabaceae

കിലുക്കി

Crotolaria

Crotolaria mucronata

Fabaceae

പച്ചിലവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരങ്ങൾ

വേങ്ങ

Pterocarpus

Pterocarpus marsupium

Fabaceae

ശീമക്കൊന്ന

Glyricidia

Glyricidia maculata

Fabaceae

മുള്ളുവേങ്ങ

Ekadania

Bridelia retusa

Euphorbiaceae

തകര

Cassia

Cassia auriculata

Fabaceae

കരിമരുത്

Crocodile barked tree

Terminalia tomentosa

Combretaceae

പുല്ലമരുത്

Kindal

Terminalia paniculata

Combretaceae

വട്ട

Macaranga

Macaranga peltata

Euphorbiaceae

ആവരണവിളകൾ

പ്യൂറേറിയ

Tropical kudzu

Pueraria phaseoloides

Fabaceae

മ്യൂക്കുണപ്പയർ

Mucuna

Mucuna braceteata

Fabaceae

കാലപ്പഗോണിയം

Calapagonium

Calapagonium mucunoides

Fabaceae

സെൻട്രോസീമ

Centrosema

Centrosema pubescens

Fabaceae

പുല്ലുവർഗങ്ങളും കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് ഉപയുക്തമായ മരങ്ങളും

കറുക

Bermuda grass

Cynodon dactylon

Poaceae

നേപ്പിയർപുല്ല്    

Napier grass

Pennisetum purpureum

Poaceae

സങ്കരയിനം 

നേപ്പിയർപുല്ല്  

Hybrid napier

Pennisetum typhoides X p. purpureum

Poaceae

ഗിനിപ്പുല്ല്

Guinea grass

Panicum maximum

Poaceae

പാരപ്പുല്ല്

Para grass

Brachiaria mutica

Poaceae

ഗാമ്പാപുല്ല്

Gamba grass

Andropogon gayanus

Poaceae

ഗോൾഡൻ തിമോത്തി

Setaria grass

Setaria anceps

Poaceae

കോംഗോ സിഗ്നൽപുല്ല്

Congo signal grass

Brachiaria ruziziensis

Poaceae

സൂബാബൂൾ

Subabul

Leucaena leucocephala

Fabaceae

ലൂസേൺ

Hedge Lucerne

Desmanthus virgratus

Fabaceae

അഗത്തി

Agathi

Sesbania grandiflora

Fabaceae

ഷെവ്റി

Shevri (fodder tree)

Sesbania aegyptica

Fabaceae

സ്റ്റൈലോ

Stylo

Stylosanthes spp.

Fabaceae

തീറ്റച്ചോളം

Fodder maize

Zea mays

Poaceae

വൃക്ഷവിളകൾ

(a) മൃദുദാരുക്കൾ

മട്ടി/പെരുമരം

White bean

Ailanthus triphysa

Simaroubaceae

കുമ്പിൾ

Gamhar

Gmelina arborea

Verbenaceae

മുരിക്ക്    

Indian coral tree

Erythrina indica

Fabaceae

വെള്ളപ്പയിൻ

White damer tree

Vateria indica

Dipterocarpaceae

പഞ്ഞിമരം

Kapok

Ceiba pentrandra

Bombacaceae

ഏഴിലംപാല

Satian tree

Alstonia scholaris

Apocynaceae

ഇലവ്    

Silk cotton tree

Bombax ceiba

Malvaceae

അരിവാക/പീലിവാക

Moluca Albizia

Albizia falcataria

Fabaceae

വട്ട

Chandada

Macaranga peltata

Euphorbiaceae

ചീനി

Thitpok

Tetrameles nudiflora

Datiscaceae

കടമ്പ്

Parvaty’s tree

Authocephalus cadamda

Rubiaceae

ചെമ്പകം

Yellow/golden champaca

Michelia champaca

Magnoliaceae

യൂക്കാലി

Eucalyputs (Mysore gum)

Eucalyputs terticornis

Myrtaceae

യൂക്കാലി

Eucalyputs (Blue gum)

Eucalyputs globulus

Myrtaceae

ബാൾസ

Balsa

Ochroma lagopus

Bombacaceae

നെൻമേനി വാക

Siris

Albizia lebbeck

Fabaceae

മരോട്ടി

Hydnocarpus

Hydnocarpus wightiana

Myrtaceae

പപ്പിത

Papita

Pterocymbium tinctorium

Sterculiaceae

ചക്കത്തേക്ക്

Mountain sage

Hymenodictyon excelsum Syn: Cinchona excelsa

Rubiaceae

അമ്പഴം

Hog plum

Spondias pinnata (Spondias mangifera)

Anacardiaceae

(b) ദൃഢ ദാരുക്കൾ

തേക്ക്

Teak

Tectona grandis

Verbenaceae

വീട്ടി

Rose wood

Dalbergia latifolia

Fabaceae

ചന്ദനം

Sandal wood

Santalum album

Santalaceae

ചടച്ചി

Dhaman

Grewia tiliaefolia

Tiliaceae

ഇരുൾ

Ironwood tree

Xylia xylocarpa

Fabaceae 

വേങ്ങ

Malabar kino tree

Pterocarpus marsupium

Fabaceae

പ്ലാവ്

Jack tree

Artocarpus heterophyllus

Moraceae 

ആഞ്ഞിലി

Jungle jack

Artocarpus hirsutus

Moraceae

മഹാഗണി

Mahagany

Swietenia macrophylla

Meliaceae

കലശ്

Indian Ash tree

Lannea coromandelica

Anacardiaceae

ഇരുമ്പകം

Nag Champa

Mesua ferrea

Guttiferae

ആര്യവേപ്പ്

Neem

Azadirachta indica

Meliaceae

കമ്പകം/തമ്പകം

Kambagom

Hopea parviflora

Dipterocarpaceae

കാട്ടുപുന്ന

Poon

Calophyllum ionophyllum

Guttiferae

ചെങ്കുറിഞ്ഞി/തേന്മാവ്

Chenkurinji

Gluta travancorica

Anacardiaceae

പുന്ന

Poon

Calophyllum ionophyllum

Guttiferae

കാട്ടുപ്ലാവ്

Lakoocha

Artocarpus lakoocha

Moraceae

രക്തചന്ദനം

Red sandalwood

Pterocarpus santalinus

Fabaceae 

തേമ്പാവ്/ കരിമരുത്

Crocodile barked tree

Terminalia tomentosa

Combretaceae

കരണി/വെടിപ്ലാവ്

Karani

Cullenia exarillata

Bombacaceae

പട്ടിപ്പുന്ന

Dog teak

Dillenia pentagyna

Dilleniaceae

മുള്ളുവേങ്ങ

Ekadania

Bridelia retusa

Euphorbiaceae

ചൂളമരം

Casuarina

Casuarina equisetifolia

Casuarinaceae

മാഞ്ചിയം

Mangium

Acacia Mangium

Fabaceae

മുള

Bamboo

Bambusa arundinacea

Poaceae

മഴുക്കാഞ്ഞിരം

Axle wood tree

Anogeissus latifolia

Combretaceae

വെള്ളകിൽ

White Cedar

Dysoxylum malabaricum

Meliaceae

പൂവരശ്

Indian tulip tree

Thespesia populnea

Malvaceae

മഞ്ചാടി

Coral wood

Adenanthera pavonina

Fabaceae

പുല്ലമരുത്/വെള്ളമരുത്

Kindal

Terminalia paniculata

Combretaceae

മലക്കൊന്ന

Pink cedar

Arocarpus fraxilifolius

Fabaceae

തെള്ളിപ്പയിൻ

White dhoop

Canarium strictum

Burseraceae

മഞ്ഞ കടമ്പ്

Yellow teak

Haldina cordifolia

Rubiaceae

മരുന്നുചെടികൾ (ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ)    

വയമ്പ്

Sweet flag

Acrous calamus

Araceae

അടപതിയൻ

Jivanti

Holostemma ada-kodien

Asclepiadaceae

തിപ്പലി

Long pepper

Piper longum

Piperaceae

ചിറ്റരത

Greater galangal

Alpinia calcarata

Zingiberaceae

ഇരുവേലി

Iriweli

Coleus zeylanicus

Lamiaceae

കിരിയാത്ത്/നിലവേപ്പ്

King of bitters/Kariyat/Creat

Andrographis paniculata

Acanthaceae

ശതാവരി

Asparagus

Asparagus racemosus

Liliaceae

കച്ചോലം

Kachura

Kaempferia galanga

Zingiberaceae

ചെറുവഴുതന

Wild Indian egg plant

Solanum melongena var. insanum

Solanaceae

ചണ്ണക്കിഴങ്ങ്

Crape ginger

Costus speciosus

Zingiberaceae

കറ്റാർവാഴ

Indian aloe

Aloe vera

Liliaceae

അമൃത്/ചിറ്റമൃത്

Tinospora Gulancha

Tinospora cardifolia

Meninspermaceae

[പനികൂർക്ക]]

Indian borage

Coleus ambonicus

Labiatae

കാട്ടുപടവലം

Wild snake gourd

Trichosanthes cucumerina

Cucurbitaceae

കുടങ്ങൽ

Indian pennywort

Centella asiatica

Apiaceae

കരളകം

Indian birthwort

Aristolochia indica

Aristolocaceae

ബ്രഹ്മി

Brahmi

Bacopa monnieri

Scrophulariaceae

അയ്യപ്പന

Ayapana tea

Eupatorium triplinerve

Asteraceae 

മൂവ്വില

Salaparni

Pseudarthria viscide

Fabaceae

ആനച്ചുവടി

Prickly leaved elephant’s foot

Elephantopus scaber

Asteraceae 

ചെറുള

Astmabayata/Bhadram/Cherula

Aerva lanata

Amaranthaceae

പർപ്പടകപ്പുല്ല്

Hedyotis

Hedyotis corymbosa

Rubiaceae

നായ്ക്കുരണം

Velvet bean

Mucuna pruriens

Fabaceae

കയ്യോന്നി

Trailing eclipta

Eclipta prostrata

Asteraceae

നറുനീണ്ടി

Sarasaparilla

Hemidesmus indicus

Aselepiadaceae

വള്ളിപ്പാല

Indian Ipecacuanha

Tylophora indica

Aselepiadaceae

ചക്കരക്കൊല്ലി

Periploca of the woods/Gymnema

Gymnema sylvestre

Aselepiadaceae

നിലപ്പന

Black musale

Curculigo orchiodes

Amaryllidaceae

മേന്തോന്നി

Glory lily

Gloriosa superba

Liliaceae

സഫേദ് മുസലി

Safed musli

Cholorphytum borivilianum

Liliaceae

കീഴാർനെല്ലി

Jaramala

Phyllanthus fraternus

Euphorbiaceae

നിലപ്പാല

Australian asthma weed

Euphorbia hirta

Euphorbiaceae

കറുകപ്പുല്ല്

Bermuda grass

Cynodon dactylon

Poaceae

ദർഭപ്പുല്ല്

Blady grass

Imperata cylindrica

Poaceae

മരമഞ്ഞൾ

Tree turmeric

Coscinium fenestratum

Menispermaceae

തഴുതാമ

Spreading hogweed

Boerhavia diffusa

Niktaginaceae

മുക്കൂറ്റി

Sikerpud

Biophytum sensitivum

Oxalidaceae

ഞൊട്ടാഞൊടിയൻ

Wild cape goose berry

Physalis minima

Euphorbiaceae

വാതക്കൊടി

Naravelia

Naravelia zeylanica

Ranunculaceae

മുത്തങ്ങ

Nutgrass

Cyperus rotundus

Cyperaceae

മുയൽച്ചെവിയൻ

Red tassel flower

Emilia sonchifolia

Asteraceae

നിത്യകല്യാണി/ശവക്കോട്ടപ്പച്ച

Madagaskar Periwinkle/Vinca

Catharanthus roseus

Apocynaceae

കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ

Wild turmeric

Curcuma aromatica

Zingiberaceae

പുളിയാറില

Procumbent yellow-sorrel

Oxalis corniculata

Oxalidaceae

പൂവ്വാംകുറുന്നൽ

Purple fleabane

Vernonia cineria

Asteraceae

എരിപ്പച്ച

Para cress

Spilanthus calva

Asteraceae

പച്ചോളി

Patchouli

Pogostemon patchouli

Lamiaceae

മുറികൂട്ടി

Rainbow vine

Pellionia daveauana

Urticaceae

ആരോഗ്യപ്പച്ച

Arogya pacha

Trochopus zeylanicus

Dioscoreaceae

പെരുംവള്ളിക്കിഴങ്ങ്

Medicinal yams

Dioscorea composia

Dioscoreaceae

പെരുംവള്ളിക്കിഴങ്ങ്

Medicinal yams

Dioscorea Floribunda

Dioscoreaceae

പെരുംവള്ളിക്കിഴങ്ങ്

Medicinal yams

Dioscorea deltoidea

Dioscoreaceae

കല്ലുരുക്കി

Broom weed

Scoparia dulcis

Scrophulariaceae

വയൽച്ചുള്ളി

Hygrophila

Hygrophila auriculata

Acanthaceae

ചെങ്ങഴിനീർകിഴങ്ങ്

Indian crocus

Kaempferia rotunda

Zingiberaceae

മഞ്ഞക്കൂവ

Hidden lily ginger

Curcuma zedoaria

Zingiberaceae

ചങ്ങലംപരണ്ട

Veld grape

Cissus quadrangularis

Vitaceae

ചെറുകടലാടി

Small prickly chaff flower plant

Cyathula prostrata

Amaranthaceae

ചക്രത്തകര

Ringworm plant

Cassia tora

Fabaceae

നിലംപരണ്ട

Desmodium

Desmodium latifolium

Fabaceae

പിത്തക്കൊടി

Water willow

Justicia procumbens

Acanthaceae

ഞവരനെല്ല്

Njavara rice

Oryza sativa

Poaceae

വള്ളി ഉഴിഞ്ഞ

Baloon vine

Cardiospermum helicacabum

Sapendaceae

പുലിച്ചുവടി

Tigers foot

Ipomoea pestigridis

Convolvulaceae

കരിമുത്തിൾ

Akan-asaute (Ghana)

Geophila repens

Rubiaceae

നീരൂറ്റി

Phrynium

Phrynium capitatum

Maranthaceae

തിരുതാളി

Small white morning glory

Ipomoea obscura

Convolvulaceae

പാടക്കിഴങ്ങ്

Pata root

Cyclea peltata

Menispermaceae

ഉഷമലരി

Periwinkle

Catharanthus roseus

Apocynaceae

ശംഖുപുഷ്പം

Aparjit

Clitoria ternatea

Fabaceae

മരുന്നുചെടികൾ (കുറ്റിച്ചു വളരുന്നവ)

നീല അമരി

Common indigo

Indigofera tinctoria

Fabaceae

ഇരട്ടിമധുരം

Liquorice

Glycyrrhiza glabra

Fabaceae

കൊഴിഞ്ഞിൽ

Wild indigo

Tephrosia purpurea

Fabaceae

ആവണക്ക്

Castor

Ricinus communis

Euphorbaceae

നാഗദന്തി

Castor Oil Plant

Baliospermum solanifolium

Euphorbaceae

ചിറ്റാടലോടകം

Vasaka small

Adhatoda beddomei

Acanthaceae

വലിയ ആടലോടകം

Vasaka Malabar nut

Adhatoda zeylanica

Acanthaceae

കരിങ്കുറിഞ്ഞി

Strobilanthes

Nilgirianthus ciliatus

Acanthaceae    

കൃഷ്ണതുളസി

Holy basil

Ocimum sanctum

Lamiaceae

കർപ്പൂരതുളസി

Camphor basil

Ocimum Kilimandscharicum

Lamiaceae

അമുക്കുരം

Indian ginseng

Withania somnidera

Solanaceae

ഉമ്മം

Datura

Datura metel

Solanaceae

കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട

Yellow burried night shade

Solanum xanthocarpum

Solanaceae

സർപ്പഗന്ധി/അമൽപ്പൊരി

Serpentwood

Rauvolfia serpentina

Apocynaceae

കുറുന്തോട്ടി

Arrow-leaf Sida

Sida rhombifolia

Malvaceae

ആനക്കുറുന്തോട്ടി

Hornbeam-leaved Sida

Sida acuta

Malvaceae

അരൂത

Garden rue

Ruta graveolens

Lutaceae

ചെത്തിക്കൊടുവേലി

Leadwort

Plumbago rosea

Plumbaginaceae

കസ്തൂരിവെണ്ട

Ambrette

Abelmoschus moschatus

Malvaceae

മഞ്ചട്ടി

Indian madder

Rubia cordifolia

Rubiaceae

തെച്ചി

Flame of the woods

Ixora coccinia

Rubiaceae

ഏകനായകം

Ekanayakam/Vairi

Salacia reticulata

Hippocrateaceae

സോമലത

Moon plant

Sarcostemma Acidum

Apocynaceae

കൊടിത്തൂവ

Indian stinging nettle

Tragia hispida

Euphorbaceae

ഓരില

Desmodium

Desmodium gangeticum

Fabaceae

പുഷ്കരമൂലം

Pushkaramula

Inula racemosa

Asteraceae

ചെറുതേക്ക്

Bharangi mool

Clerodenfron serratum

Verbanaceae

മൈലാഞ്ചി

Henna

Lowsonia intermis

Lythraceae

താതിരി

Fire flame bush

Woodfordia floribunda

Lythraceae

കടലാടി

Prickly-chaff flower

Achyranthes aspera

Amaranthaceae

എരിക്ക്    

Gigantic swallow

Calotropis gigantea

Asclepiadaceae

സ്റ്റീവിയ

Stevia

Stevia rebaudiana

Compositae

ജ്യോതിഷ്മതി

Black oil plant

Celastrus paniculatus

Celastraceae

പാൽവള്ളി

Sarasaparilla

Ichnocarpus frutescens

Apocynaceae

പാണൽ

Ash sheora

Glycosmis pentaphylla

Rutaceae

കല്ലൂർവഞ്ചി

Kataralli/water croton

Homonoia riparia

Euphorbiaceae

വെള്ളില

Flagbush

Mussaenda frondosa

Rubiaceae

മരുന്നുചെടികൾ (വൃക്ഷങ്ങൾ)

നീർമരുത്

White marudah

Terminalia arjuna

Combretaceae

കടുക്ക

Chebulic myrobalan

Terminalia chebula

Combretaceae

താന്നി

Belleric myrobalan

Terminalia bellirica

Combretaceae

ചപ്പങ്ങം

Brazil wood

Caesalpinia sappan

Fabaceae

കരിങ്ങാലി

Catechu

Acacia catechu

Fabaceae

രക്തചന്ദനം

Red sandalwood tree

Pterocarpus santalinus

Fabaceae

അശോകം

Ashoka

Saraca asoca

Fabaceae

പ്ലാശ്

Flame of the forest

Butea frondosa

Fabaceae

നെന്മേനി വാക

White albizia

Albizia mara

Fabaceae

കണിക്കൊന്ന

Indian laburnum

Cassia fistula

Fabaceae

ഉങ്ങ്

Indian beech

Pongamia pinnata

Fabaceae

വേങ്ങ

Indian kino tree

Pterocarpus marsupium

Fabaceae

അഗത്തി

Swamp pea

Sesbania grandiflora

Fabaceae

ആര്യവേപ്പ്

Neem

Azadirachta Indica

Meliaceae

അരയാൽ

Sacred fig tree

Ficus religiosa

Moraceae

പേരാൽ

Banyan tree

Ficus benghalensis

Moraceae

അത്തി

Cluster fig

Ficus microcarpa

Moraceae

ഇത്തി

Chinese banyan

Ficus microcarpa

Moraceae

കുമിഴ്

Coomb teak

Gmelina arborea

Verbenaceae    

കരിനൊച്ചി

Five leaved chaste

Vitex negundo

Verbenaceae

മുഞ്ഞ

Headache tree

Premna serratifolia

Verbenaceae

അരളി

Yellow oleander

Thevetia nerilfolia

Apocynaceae

ഏഴിലംപാല

Devil tree

Alstonia scholaris

Apocynaceae

കുടകപ്പാല

Kurchi bark

Holarrhena antidysentrica

Apocynaceae

ദന്തപ്പാല

Pala indigo

Wrightia tinctoria

Apocynaceae

ഞെട്ടാവൽ

Indian elm

Holoptelia integrifolia

Ulmaceae

ഇലുപ്പ

Mahua tree

Madhuca longifolia

Sapotaceae

കറിവേപ്പ്

Curry leaf

Murraya koenigii

Rutaceae

കൂവളം

Bael

Aegle marmelos

Rutaceae

കുപ്പമഞ്ഞൾ

Anato

Bixa orellana

Bixaceae

ചന്ദനം

Sandal tree

Santalum album

Santalaceae

ജാതി

Nutmeg

Myristica fragrans

Myristicaceae

ഞാവൽ

Black plum

Syzigium cumini

Myrtaceae

നീർമാതളം

Three layered caper

Crataeva magna

Caparidaceae

നെല്ലി

Indian gooseberry

Emblica officinalis

Euphorbiaceae

ഇടംപിരി വലംപിരി

East Indian screw tree

Helicteres isora

Sterculiaceae 

മുരിങ്ങ

Drumstick tree

Moringa oleifera

Moringaceae

മാതളം    

Pomegranate

Punica granatum

Punicaceae

പൂവരശ്

Portia tree

Thespesia granatum

Punicaceae

പലകപ്പയ്യാനി

Indian trumpet tree

Oroxylum indicum

Bignoniaceae

മരോട്ടി

Chaulmogra

Hydnocarpus laurifolia

Flacourtiaceae

പൂപ്പാതിരി

Trumpet flower

Stereospermum suaveolens

Bignoniaceae

കാഞ്ഞിരം

Strychnine tree

Strychnos nux-vomica

Loganiaceae

പാച്ചോറ്റി

White Hazelwood

Symplocos cochinchinensis

Symplocaceae 

അണലിവേഗം

Alstonia

Alstonia venenata

Apocynaceae

സുഗന്ധതൈലച്ചെടികൾ

സിട്രോനെല്ല

Citronella

Citronalla winterianus

Poaceae

ഗ്രാമ്പു

Clove

Syzygium aromaticum

Myrtaceae

യൂക്കാലി

Eucalyptus

Eucalyptus citriodora

Myrtaceae

ജെറാനിയം

Geranium

Pelargonium graveolens

Geraniaceae

മുല്ല

Jasmine

Jasminum-asmbac

J.grandiflorum

J. auriculatum

Oleaceae

ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്

Lemon grass

Cymbopogon flexuosus

Poaceae

കർപ്പൂരതുളസി, പുതിന

Mint

Mentha arvensis

Lamiaceae

പാമറോസ

Palmrosa

Cymbopogon martini var.motia

Poaceae

പച്ചോളി

Patchouli

Pogostemon patchouli

Lamiaceae

റോസ്

Rose

Rosa spp.

Rosaceae

റോസ്മേരി

Rosemary

Rosmarinus officinalis

Lamiaceae

രാമച്ചം

Vetiver

Vetiveria zizanioides

Poaceae

ചില പ്രധാനവിളകൾ

കരിമ്പ്

Sugarcane

Saccharum officinarum

Poaceae

റബ്ബർ

Rubber

Hevea brasiliensis

Euphorbiaceae

കവുങ്ങ്

Arecanut

Areca catechu

Arecaceae

വെറ്റില

Betelvine

Piper betle

Piperaceae

പുകയില

Tobacco

Nicotiana tabacum

Solanaceae

ചില ഉപപ്രധാന വിളകൾ

കരിമ്പന

The Palmyra tree

Borassus flabellifer

Arecaceae

ചൂണ്ടപ്പന

Toddy palm

Caryota urens

Arecaceae

കുടപ്പന

Talipot

Corypha umbraculifera

Arecaceae

വാളൻപുളി

Tamarind

Tamarindus indica

Fabaceae

ചെറുചൂരൽ

Rattan

Calamus travancoricus

Arecaceae    

ചൂരൽ

Rattan

Calamus rotang

Arecaceae

ഒട്ടൽ

Reed

Ochlandra reheedii

Poaceae

ഈറ്റ

Reed

Ochlandra travancorica

Poaceae

മുള്ളൻമുള

Throny bamboo

Bambus bambose

Poaceae

കല്ലൻമുള

Arborescent bamboo

Dendrocalamus strictus

Poaceae

മഞ്ഞമുള

Giant yellow clumping bamboo

Bambusa vulgaris

Poaceae

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

http://www.karshikarangam.com/karshikarangam_projectdownloads.php?category_id=Mg==&menuhead_id=MTM=
http://ml.vikaspedia.in/agriculture/d15d3ed30d4d200dd37d3fd15-d30d40d24d3f-d2ed47d16d32-d05d1fd3fd38d4dd25d3ed28d24d4dd24d3fd32d4d200d/d15d3ed30d4d200dd37d3fd15-d2ad30d3fd36d40d32d28d19d4dd19d33d4d200d-d35d3fd33-d05d1fd3fd38d4dd25d3ed28d24d4dd24d3fd32d4d200d/d09d24d4dd2ad3ed26d28d35d41d02-d35d3fd33d35d46d1fd41d2ad4dd2ad41d02/d35d3fd33-d09d24d4dd2ad3ed26d28d02/d36d3ed38d4dd24d4dd30d3fd2f-d28d3ed2ed19d4dd19d33d4d200d#section-3