മുരിക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പലമരങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത്

മുരിക്ക്, മുൾമുരിക്ക്, വെൺമുരിക്ക്(Erythrina variegata)
തണൽമുരിക്ക്(Erythrina subumbrans)
ആൺമുരിക്ക്, മുരിക്ക്, മുള്ളുമുരിക്ക്(Erythrina stricta)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മുരിക്ക്&oldid=1558820" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്