യൂഫോർബിയേസീ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെടിയാണ് ആവണക്ക്' അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റാവണക്ക്. റിസിനസ് ജനുസിലെയും, റിസിനിനേ ഉപനിരയിലെതന്നെയും ഏക സ്പീഷിസ് ആണ് ആവണക്ക്.

ആവണക്ക്
Castor oil plant
Aavanakk.JPG
ആവണക്ക് ചെടി
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Subtribe:
Ricininae
Genus:
Ricinus
Species:
R. communis
Binomial name
Ricinus communis
Synonyms
 • Cataputia major Ludw.
 • Cataputia minor Ludw.
 • Croton spinosus L.
 • Ricinus africanus Mill.
 • Ricinus angulatus Thunb.
 • Ricinus armatus Andr.
 • Ricinus atropurpureus Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus badius Rchb.
 • Ricinus borboniensis Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus cambodgensis Benary
 • Ricinus communis var. aegyptiaceus (Popova) Moshkin
 • Ricinus communis var. africanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis subsp. africanus (Mill.) Nyman
 • Ricinus communis var. amblyocalyx Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. americanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. americanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. argentatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. argyratus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. armatus (Andr.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. atratus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrobrunneatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrofulvatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrofuscatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atrophoeniceus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atropunicatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. atropurpureatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. avellanatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. badius (Rchb.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. bailundensis J.M.Coult.
 • Ricinus communis var. benguelensis Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. blumeanus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. brasiliensis Müll.Arg. ex Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus communis var. brasiliensis Müll. Arg.
 • Ricinus communis var. brevinodis Moshkin
 • Ricinus communis var. caesius Popova
 • Ricinus communis f. canatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. canescens T.Carvalho
 • Ricinus communis f. carneatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. cervatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. cinerascens T.Carvalho
 • Ricinus communis f. cinereatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. denudatus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. epiglaucus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. erythrocladus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. exiguus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. fulvatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. fumatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. fuscatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. gilvus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. glaucus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. glaucus (Hoffmanns.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. gracilis Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. griseofolius Moshkin
 • Ricinus communis f. guttatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. hybridus (Besser) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. hybridus (Besser) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. incarnatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. indehiscens Moshkin
 • Ricinus communis subsp. indicus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis var. inermis (Mill.) Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus communis f. inermis (Mill.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. intermedius Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. japonicus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis var. japonicus E.D. Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. laevis (DC.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. leucocarpus (Bertol.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. lividus (Jacq.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. macrocarpus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. macrophyllus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. macrophyllus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. maculatus T.Carvalho
 • Ricinus communis subsp. manshuricus V.Bork.
 • Ricinus communis f. marmoreatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. megalospermus (Delile) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. mexicanus (Popova) Moshkin
 • Ricinus communis subsp. mexicanus Popova
 • Ricinus communis var. microcarpus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. microspermus Moshkin
 • Ricinus communis var. minor Steud.
 • Ricinus communis f. murinatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. nanus Moshkin
 • Ricinus communis f. nigellus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. nigrescens T.Carvalho
 • Ricinus communis f. niveatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. oblongus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. obscurus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. oligacanthus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. ostrinatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. pardalinus T.Carvalho
 • Ricinus communis subsp. persicus Popova
 • Ricinus communis f. picturatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. plumbeatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. pruinosus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. pullatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. punctatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. punctulatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. punicans T.Carvalho
 • Ricinus communis f. purpurascens (Bertol.) Pax
 • Ricinus communis var. purpurascens (Bertol.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. radiatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. reichenbachianus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. rheedianus Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. roseus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. rufescens T.Carvalho
 • Ricinus communis var. rugosus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. russatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. rutilans Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. sanguineus Baill.
 • Ricinus communis subsp. sanguineus Popova
 • Ricinus communis f. scaber (Bertol. ex Moris) Müll.Arg.
 • Ricinus communis subsp. scaber (Bertol. ex Moris) Nyman
 • Ricinus communis f. scriptus T.Carvalho
 • Ricinus communis subsp. sinensis Hiltebr.
 • Ricinus communis f. sordidus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. speciosus (Burm.f.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. spontaneus Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. stigmosus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. striatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. subpurpurascens Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. subpurpurascens Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. subrotundus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. subviridus Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. sulcatus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. tigrinus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. umbrinus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. undulatus (Besser) Müll.Arg.
 • Ricinus communis var. vasconcellosii T.Carvalho
 • Ricinus communis f. venosus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. vinatus T.Carvalho
 • Ricinus communis var. violaceocaulis Moshkin
 • Ricinus communis var. virens Popova
 • Ricinus communis var. viridis Popova & Moshkin
 • Ricinus communis f. viridis (Willd.) Müll.Arg.
 • Ricinus communis subsp. zanzibarinus Popova
 • Ricinus communis f. zebrinus T.Carvalho
 • Ricinus communis f. zollingeri Müll.Arg.
 • Ricinus communis f. zonatus T.Carvalho
 • Ricinus compactus Huber
 • Ricinus digitatus Noronha
 • Ricinus europaeus T.Nees
 • Ricinus gibsonii auct.
 • Ricinus giganteus Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus glaucus Hoffmanns.
 • Ricinus hybridus Besser
 • Ricinus inermis Mill.
 • Ricinus japonicus Thunb.
 • Ricinus krappa Steud.
 • Ricinus laevis DC.
 • Ricinus leucocarpus Bertol.
 • Ricinus lividus Jacq.
 • Ricinus macrocarpus Popova
 • Ricinus macrocarpus var. nudus Popova
 • Ricinus macrophyllus Bertol.
 • Ricinus medicus Forssk.
 • Ricinus medius J.F.Gmel.
 • Ricinus megalosperma Delile
 • Ricinus megalospermus Delile
 • Ricinus messeniacus Heldr.
 • Ricinus metallicus Pax & K.Hoffm.
 • Ricinus microcarpus Popova
 • Ricinus microcarpus var. atrovirens Popova
 • Ricinus microcarpus subsp. spontaneus Popova
 • Ricinus microcarpus var. spontaneus Popova
 • Ricinus minor Mill.
 • Ricinus nanus Bald.
 • Ricinus obermannii Groenl.
 • Ricinus peltatus Noronha
 • Ricinus perennis Steud.
 • Ricinus persicus Popova
 • Ricinus purpurascens Bertol.
 • Ricinus ruber Miq.
 • Ricinus rugosus Mill.
 • Ricinus rutilans Müll.Arg.
 • Ricinus sanguineus Groenl.
 • Ricinus scaber Bertol. ex Moris
 • Ricinus speciosus Burm.f.
 • Ricinus spectabilis Blume
 • Ricinus tunisensis Desf.
 • Ricinus undulatus Besser
 • Ricinus urens Mill.
 • Ricinus viridis Willd.
 • Ricinus vulgaris Mill.
 • Ricinus vulgaris Garsault [Invalid]
 • Ricinus zanzibarensis auct.
 • Ricinus zanzibarinus Popova
 • Rininus communis f. purpurascens (Bertol.) Pax

പര്യായങ്ങൾ theplantlist.org - ൽ നിന്നും

ആവണക്കിന്റെ തൈലവും, ഇലയും, കൂമ്പും, വേരും, പൂവും, വിത്തും ഔഷധമായുപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാനമായുംതൈലമാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. വെളുത്ത കുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തൈലമാണ് ഉത്തമം.[1]

ആവണക്കെണ്ണ, വയറിളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

രസാദി ഗുണങ്ങൾതിരുത്തുക

 • രസം :മധുരം, കടു, കഷായം
 • ഗുണം :ഗുരു, സ്നിഗ്ധം, തീക്ഷ്ണം, സൂക്ഷ്മം
 • വീര്യം :ഉഷ്ണം
 • വിപാകം :മധുരം[2]

റയ്സിൻതിരുത്തുക

ആവണക്കിന്റെ കുരുവിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന റയ്സിൻ എന്ന വസ്തു മാരകവിഷമാണ്.

ഔഷധയോഗ്യ ഭാഗംതിരുത്തുക

എണ്ണ, വേര്, ഇല... അതായത് സമൂലം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും എന്നർത്ഥം. [2]

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. അഷ്ടാംഗഹൃദയം, കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്, ISBN 81-86365-06-0 , പുറം 705.
 2. 2.0 2.1 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ഡോ. നേശമണി, കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആവണക്ക്&oldid=3835062" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്