കേരളത്തിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നതോ, തദ്ദേശീയമായതോ, കേരളത്തിൽ ദേശാടനത്തിനെത്തുന്നതോ ആയ പക്ഷികളുടെ വർഗ്ഗം. കേരളത്തിലെ പക്ഷികളുടെ പട്ടിക എന്ന താളും കാണുക.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 7 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 7 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 243 താളുകളുള്ളതിൽ 200 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(മുൻപത്തെ താൾ) (അടുത്ത താൾ)

(മുൻപത്തെ താൾ) (അടുത്ത താൾ)