കേരളത്തിൽ, പക്ഷികളുടെ വൈവിദ്ധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് കിദൂർ പക്ഷിഗ്രാമം.[1] കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ കുമ്പള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണിത്.[2][3][4]

മഞ്ഞവരിയൻ പ്രാവ്
കാക്കത്തമ്പുരാൻ പക്ഷി, കിദൂരിൽ

170 ഓളം പക്ഷികളുടേയും ദേശാടനക്കിളികളുടേയും സാന്നിദ്ധ്യം ഈ പ്രദേശത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിനിരീക്ഷകരുടേയും പ്രകൃതിസ്‌നേഹികളുടേയും മുഖ്യ ആകർഷണകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കിദൂർ. ഗ്രാമീണ ടൂറിസം പദ്ധതിക്കായി ഈ പ്രദേശത്തെ കേരള സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷിസങ്കേതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് വിട്ടുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂർണമായും പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.[5][6][7][8][9]

പക്ഷിഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇനങ്ങൾതിരുത്തുക

2016 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കാലത്ത്, പക്ഷിനിരീക്ഷകരായ മാക്സിം റോഡ്രിഗസ്, പ്രശാന്തകൃഷ്ണ, രാജു കിദൂർ, രയാൻ പ്രദീപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, 157 ഇനം പക്ഷികളെ കിദൂരിൽ കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്.[10]

പക്ഷികളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

ക്രമനമ്പർ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം മലയാളത്തിലുള്ള പേര്
1 Lesser Whistling Duck Dendrocygna Javanica ചെറിയ ചൂളാൻ എരണ്ട
2 Indian Peafowl Pavo cristatus മയിൽ
3 Red spurfoul Galloperdix spadicea ചെമ്പൻ മുള്ളൻകോഴി , മുള്ളൻ‌കോഴി
4 Rock Pigeon Columba livia അമ്പലപ്രാവ് മാടപ്രാവ്, കൂട്ടപ്രാവ്
5 Spotted Dove Spilopelia chinensis അരിപ്രാവ്
6 Orange-breasted Green Pigeon Treron bicinctus മഞ്ഞവരിയൻ പ്രാവ്
7 Grey-fronted Green Pigeon Treron affinis പച്ചപ്രാവ്
8 Yellow-footed Green Pigeon Treron phoenicoptera ഹരിയാൾ
9 Emerald Dove Chalcophaps indica ഓമനപ്രാവ്
10 Jerdon's Nightjar Caprimulgus atripennis രാച്ചൗങ്ങൻ രാക്കിളി
11 Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus നാട്ടുരാച്ചുക്ക്
12 Asian Palm Swift Cypsiurus balasiensis പനങ്കൂളൻ
13 House Swift Apus affinis അമ്പലംചുറ്റി
14 Southern crow pheasant / Greater Coucal Centropus sinensis parroti ചെമ്പോത്ത്
15 Blue-faced Malkoha Phaenicophaeus viridirostris നീലക്കണ്ണൻ പച്ചച്ചുണ്ടൻ
16 Jacobin Cuckoo / Pied Cuckoo / Pied Crested Cuckoo Clamator jacobinus കൊമ്പൻ‌കുയിൽ
17 Asian Koel Eudynamys scolopaceus നാട്ടുകുയിൽ
18 Common Hawk-Cuckoo / Brain fever bird Hierococcyx varius പേക്കുയിൽ
19 slaty-legged crake / banded crake rallina eurizonoides തവിടൻ നെല്ലിക്കോഴി
20 White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus കുളക്കോഴി മുണ്ടക്കോഴി
21 Asian Openbill Anastomus oscitans ചേരാക്കൊക്കൻ
22 Woolly-necked Stork / Bishop Stork / White-necked Stork / Episcopos Ciconia episcopus കരിംകൊക്ക് കരുവാരക്കുരു, ശിതികണ്ഠ
23 White Stork Ciconia ciconia വെൺബകം
24 Black-crowned Night Heron / Night Heron Nycticorax nycticorax പാതിരാകൊക്ക്
25 Striated Heron / Mangrove Heron / Little Heron / Green-backed Heron Butorides striata ചിന്നക്കൊക്ക്
26 Indian Pond Heron / Paddybird Ardeola grayii കുളക്കൊക്ക്
27 Cattle Egret Bubulcus ibis കാലിമുണ്ടി
28 Grey Heron Ardea cinerea ചാരമുണ്ടി
29 Purple Heron Ardea purpurea ചായമുണ്ടി
30 Intermediate Egret Mesophoyx intermedia ചെറുമുണ്ടി
31 Little Egret Egretta garzetta ചിന്നമുണ്ടി
32 Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus കഷണ്ടി കൊക്ക്
33 Little Cormorant Microcarbo niger ചെറിയ നീർക്കാക്ക
34 Indian Cormorant / Indian Shag Phalacrocorax fuscicollis കിന്നരി മീൻക്കാക്ക
35 Oriental Darter / Indian Darter / Snake Bird Anhinga melanogaster ചേരക്കോഴി
36 Pacific Golden Plover Pluvialis fulva പൊൻ മണൽക്കോഴി
37 Little Ringed Plover Charadrius dubius ആറ്റുമണൽക്കോഴി
38 Lesser Sand Plover Charadrius mongolus മംഗോളിയൻ മണൽക്കോഴി
39 Yellow-wattled Lapwing Vanellus malabaricus മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി
40 Red-wattled Lapwing Vanellus indicus ചോരക്കണ്ണി തിത്തിരി
41 Bronze-winged Jacana Metopidius indicus നാടൻ താമരക്കോഴി
42 Common Sandpiper Actitis hypoleucos നീർക്കാട
43 Green Sandpiper Tringa ochropus കരിമ്പൻ കാടക്കൊക്ക്
44 Common Greenshank Tringa nebularia പച്ചക്കാലി
45 Wood Sandpiper / Spotted Sandpiper Tringa glareola പുള്ളിക്കാടക്കൊക്ക്
46 Osprey / Sea Hawk / Fish Eagle / Fish Hawk Pandion haliaetus haliaetus താലിപ്പരുന്ത്
47 Crested Honey Buzzard / Oriental Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus തേൻകൊതിച്ചി പരുന്ത്
48 Crested Serpent Eagle Spilornis cheela melanotis ചുട്ടിപ്പരുന്ത്
49 Changeable hawk-eagle Nisaetus cirrhatus കിന്നരിപ്പരുന്ത്
50 Booted eagle Hieraaetus pennatus വെള്ളക്കറുപ്പൻ പരുന്ത്
51 Crested Goshawk Accipiter trivirgatus മലമ്പുള്ള്
52 Shikra Accipiter badius badius പ്രാപ്പിടിയൻ
53 White-bellied Sea Eagle Haliaeetus leucogaster വെള്ളവയറൻ കടൽപ്പരുന്ത്
54 Brahminy Kite Haliastur indus Indus കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്
55 Black Kite Milvus migrans govinda ചക്കിപ്പരുന്ത്
56 Indian Scops Owl Otus bakkamoena ചെവിയൻ നത്ത്
57 Brown Wood Owl Strix leptogrammica കൊല്ലി കുറവൻ
58 Brown Fish Owl Bubo zeylonensis leschenault പൂച്ച മൂങ്ങ
59 Common Hoopoe / Ceylon Hoopoe Upupa epops ഉപ്പൂപ്പൻ
60 Black-rumped Flameback Dinopium benghalense നാട്ടുമരംകൊത്തി
61 Rufous woodpecker Micropternus brachyurus ചെമ്പൻ മരംകൊത്തി
62 Lesser yellownape Picus chlorolophus മഞ്ഞപ്പിടലി മരംകൊത്തി
63 Greater flameback Chrysocolaptes guttacristatus വലിയ പൊന്നി മരംകൊത്തി
64 Pigmy Woodpecker Dendrocopos nanus തണ്ടാൻ‌മരംകൊത്തി
65 White-cheeked Barbet Psilopogon viridis ചിന്നക്കുട്ടുറുവൻ
66 Coppersmith barbet Psilopogon haemacephalus ചെമ്പുകൊട്ടി
67 Blue-bearded Bee-eater Nyctyornis athertoni കാട്ടുവേലിത്തത്ത
68 Green Bee Eater Merops Orientalis നാട്ടുവേലിത്തത്ത
69 Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus വലിയവേലിത്തത്ത
70 Indian Roller Coracias benghalensis പനങ്കാക്ക
71 Common kingfisher Alcedo atthis ചെറിയ മീൻകൊത്തി
72 Stork billed Kingfisher Pelargopsis capensis കാക്ക മീൻകൊത്തി
73 Pied Kingfisher Ceryle rudis പുള്ളിമീൻ‌കൊത്തി
74 White throated Kingfisher Halcyon smyrnensis മീൻ‌കൊത്തിച്ചാത്തൻ
75 Common Kestrel Falco tinnunculus വിറയൻ പുള്ള്
76 Indian peregrine falcon Falco peregrinus ഷഹീൻ പുള്ള്
77 Plum-headed parakeet Psittacula cyanocephala പൂന്തത്ത
78 Rose-ringed Parakeet Psittacula Krameri മോതിരത്തത്ത
79 Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis തത്തച്ചിന്നൻ
80 Indian Pitta Pitta brachyura കാവി
81 Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus തീച്ചിന്നൻ
82 Orange Minivet Pericrocotus flammeus തീക്കുരുവി
83 Large Cuckooshrike Coracina macei ചാരപ്പൂണ്ടൻ
84 Black-headed cuckooshrike Lalage melanoptera കരിന്തൊപ്പി
85 Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ
86 Indian Golden Oriole Oriolus kundoo മഞ്ഞക്കിളി
87 Ashy Woodswallow / Ashy Swallow-shrike Artamus fuscus ഇണകാത്തേവൻ
88 Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus അസുരത്താൻ
89 Common Iora Aegithina tiphia അയോറ
90 Black Drongo Dicrurus macrocercus ആനറാഞ്ചി
91 Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus കാക്കത്തമ്പുരാൻ
92 Bronzed Drongo Dicrurus aeneus ലളിതക്കാക്ക
93 Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus കാടുമുഴക്കി
94 Brown Shrike Lanius cristatus തവിടൻ ഷ്രൈക്ക്
95 Long-tailed Shrike Lanius schach ചാരക്കുട്ടൻ ഷ്രൈക്ക്
96 Rufous Treepie Dendrocitta vagabunda ഓലേഞ്ഞാലി
97 House Crow Corvus splendens പേനക്കാക്ക
98 Large-billed crow Corvus macrorhynchos ബലിക്കാക്ക
99 Black-naped Monarch / Black-naped Blue Flycatcher Hypothymis azurea വെൺനീലി
100 Asian Paradise Flycatcher Terpsiphone paradisi നാകമോഹൻ
101 Thick-billed Flowerpecker Dicaeum agile നീലച്ചുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി
102 Pale-billed Flowerpecker Dicaeum erythrorhynchos ചെങ്കൊക്കൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി
103 Nilgiri Flowerpecker Dicaeum concolor കരിഞ്ചുണ്ടൻ ഇത്തിക്കണ്ണിക്കുരുവി
104 Little Spiderhunter Arachnothera longirostra തേൻകിളി മാടൻ
105 Purple-rumped Sunbird Leptocoma zeylonica മഞ്ഞതേൻകിളി
106 Purple Sunbird Cinnyris asiaticus കറുപ്പൻ തേൻകിളി
107 Loten's Sunbird Cinnyris lotenius കൊക്കൻ തേൻകിളി
108 Asian Fairy-bluebird Irena puella ലളിത
109 Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons കാട്ടിലക്കിളി
110 White-rumped Munia Lonchura striata ആറ്റക്കറുപ്പൻ
111 Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata ചുട്ടിയാറ്റ
112 Black-throated Munia Lonchura kelaarti തോട്ടക്കാരൻ
113 Tricoloured Munia Lonchura malacca ആറ്റച്ചെമ്പൻ
114 House Sparrow Passer domesticus അങ്ങാടിക്കുരുവി
115 Paddyfield Pipit Anthus rufulus വയൽ വരമ്പൻ
116 Tawny pipit Anthus campestris ടാനി പിപിറ്റ്
117 Western yellow wagtail Motacilla flava മഞ്ഞ വാലുകുലുക്കി
118 Grey Wagtail Motacilla cinerea വഴി കുലുക്കി
119 White-browed Wagtail Motacilla maderaspatensis വലിയ വാലുകുലുക്കി
120 Grey-necked bunting Emberiza buchanani ഗ്രേ നെക്ഡ് ബൻടിംഗ്
121 Jerdon's Bush Lark Mirafra affinis ജെർഡോൺ ചെമ്പൻ പാടി
122 Mongolian short-toed lark Calandrella dukhunensis മംഗോളിയൻ ഷോർട്ട് ടോവ്ഡ് ലാർക്ക്
123 Malabar Lark Galerida malabarica കൊമ്പൻ വാനമ്പാടി
124 Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii താലിക്കുരുവി
125 Common Tailorbird Orthotomus sutorius തുന്നാരൻ
126 Booted Warbler Iduna caligata ചിന്നൻഭേരി
127 Sykes's warbler Iduna rama മൂടിക്കാലൻ കുരുവി
128 Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum ഈറ്റപൊളപ്പൻ
129 Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus കൈതക്കള്ളൻ
130 Red-rumped Swallow Cecropis daurica വരയൻ കത്രിക
131 Wire-tailed Swallow Hirundo smithii കമ്പിവാലൻ കത്രിക
132 Barn Swallow Hirundo rustica വയൽകോതി കത്രിക
133 Flame-throated bulbul Pycnonotus gularis മണികണ്ഠൻ
134 Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus ഇരട്ടത്തലച്ചി
135 Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer നാട്ടുബുൾബുൾ
136 White-browed Bulbul Pycnonotus luteolus തവിടൻ ബുൾബുൾ
137 Grey-headed bulbul Brachypodius priocephalus ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ
138 Yellow-browed Bulbul Acritillas indica മഞ്ഞച്ചിന്നൻ
139 Green warbler Seicercus nitidus കടുംപച്ച പൊടിക്കുരുവി
140 Indian Scimitar Babbler Pomatorhinus horsfieldii ചോല കുടുവൻ
141 Dark-fronted Babbler Rhopocichla atriceps പൊടി ചിലപ്പൻ
142 Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps പുള്ളി ചിലപ്പൻ
143 Rufous babbler Argya subrufa ചെഞ്ചിലപ്പൻ
144 Jungle Babbler Turdoides striata കരിയിലക്കിളി
145 Yellow-billed Babbler Turdoides affinis പുത്താങ്കീരി
146 Rosy starling Pastor roseus റോസ് മൈന
147 Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica ചാരത്തലച്ചിക്കാളി
148 Malabar Starling Sturnia malabarica ഗരുഡൻ ചാരക്കാളി
149 Common Myna Acridotheres tristis മൈന
150 Jungle Myna Acridotheres fuscus കിന്നരി മൈന
151 Indian Robin Saxicoloides fulicatus കൽമണ്ണാത്തി
152 Oriental Magpie-Robin Copsychus saularis മണ്ണാത്തിപ്പുള്ള്
153 Asian brown flycatcher Muscicapa dauurica തവിട്ടു പാറ്റപിടിയൻ
154 Tickell's Blue Flycatcher Cyornis tickelliae നീലക്കുരുവി
155 Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus നീലമേനി പാറ്റപിടിയൻ
156 Pied Bush Chat Saxicola caprata ചുറ്റീന്തൽക്കിളി
157 Orange-headed Thrush / White-throated Ground Thrush Geokichla citrina കുറിക്കണ്ണൻ കാട്ടുപുള്ള്

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Vijayanrajapuram (2021-06-07), English: കേരളത്തിൽ, പക്ഷികളുടെ വൈവിദ്ധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് കിദൂർ പക്ഷിഗ്രാമം. 2016 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കാലത്ത്, പക്ഷിനിരീക്ഷകരായ മാക്സിം റോഡ്രിഗസ്, പ്രശാന്തകൃഷ്ണ, രാജു കിദൂർ, രയാൻ പ്രദീപ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, 156 ഇനം പക്ഷികളെ കിദൂരിൽ കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ് (PDF), ശേഖരിച്ചത് 2021-06-07
  2. "", Registrar General & Census Commissioner, India. "Census of India : List of villages by Alphabetical : Kerala". ശേഖരിച്ചത് 2008-12-10.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  3. http://www.mapsofindia.com/villages/kerala/kasaragod/kasaragod/kidoor.html
  4. https://www.google.co.in/maps/place/Kidoor,+Kerala/@12.633847,74.9634437,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3ba49dee6b7ecd51:0xf4a4162ac584dd24!8m2!3d12.6330201!4d74.9851678
  5. "|" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-06-05.
  6. Nov 19, Deepthi SanjivDeepthi Sanjiv / Updated:; 2018; Ist, 06:00. "Karnataka: Birds create quite a flutter at biodiversity hotspot Kidoor" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-05-24.CS1 maint: extra punctuation (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  7. "|" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-05-24.
  8. "Avian Diversity of Kidoor, a village in the lateritic midlands of Kasaragod district, North Kerala – TROGON Articles" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-05-24.
  9. "പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടേയും പ്രകൃതി സ്‌നേഹികളുടേയും മുഖ്യ ആകർഷണ കേന്ദ്രമാവാൻ കിദൂർ". ശേഖരിച്ചത് 2021-06-05.
  10. "Avian Diversity of Kidoor, a village in the lateritic midlands of Kasaragod district, North Kerala – TROGON Articles" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-06-05.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിദൂർ_പക്ഷിഗ്രാമം&oldid=3707518" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്