മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനം

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അക്ഷരവും മലയാള വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരവുമാണ് .[1]

മലയാള അക്ഷരം
കകാരം
വിഭാഗം സ്വരാക്ഷരം
ഉച്ചാരണമൂല്യം Ka (ka)
തരം ഹ്രസ്യം
ക്രമാവലി ൧൯ (പത്തൊമ്പത്-19)
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം കണ്ഠ്യം
ഉച്ചാരണരീതി സ്പൃഷ്ടം
സമാനാക്ഷരം ,,ക്ക
സന്ധ്യാക്ഷരം ങ്ക,ങ്ങ,ക്ഷ
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത U+0D15[2]
ഉപയോഗതോത് വളരെ
ഉച്ചാരണം
ഓതനവാക്യം കാക്ക[3]
അഃ
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

കവർഗത്തിലെ ആദ്യാക്ഷരമായ "ക" ഒരു അല്പപ്രാണ ഖരാക്ഷരം ആണ്. സംസ്‌കൃതത്തിലും ഒന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആണ്.

ശബ്ദവായുവിനെ കണ്ഠത്തിൽ (തൊണ്ട) ഒരു ക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ൿ എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ആ വ്യഞ്ജനത്തോടു കൂടി സ്വരശബ്‌ദമായ ചേരുമ്പോഴാണ് ക എന്ന അക്ഷരം ലഭിക്കുന്നത്. ൿ + അ = ക

ക ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ

തിരുത്തുക
 • കാക്ക
 • കരുണ
 • കറുപ്പ്
 • കരുമഷി
 • കരി
 • കരി
 • കറിവേപ്പില
 • കടുവ
 • കങ്കാരു
 • കാഴ്ച
 • കൽപ്പന
 • കലപ്പാ
 • കാല്പനികം
 • കടപ്പാട്
 • കപ്പൽ
 • കുപ്പായം
 • കുമ്മായം
 • കമ്മി
 • കുമ്മി
 • കുരുക്ക്
 • കുടുക്ക്
 • കൂടം
 • കുട്ട

ക മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. മലയാള അക്ഷരം ക വരുന്ന വാക്കുകൾ പദങ്ങൾ വാക്കുകൾ മലയാള വാക്കുകൾ
 2. സർവ്വാക്ഷര സഹിതം,അക്ഷരം ക.
 3. കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ-ഇന്ദുചൂഡൻ (കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി-1996)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക&oldid=3909600" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്