മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനം

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . കവർഗത്തിലെ ആദ്യാക്ഷരമായ "ക" ഒരു ഖരാക്ഷരം ആണ്.

മലയാള അക്ഷരം
കകാരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ,ക്ക
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}

ശബ്ദവായുവിനെ കണ്ഠത്തിൽ (തൊണ്ട) ഒരു ക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ൿ എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ആ വ്യഞ്ജനത്തോടു കൂടി സ്വരശബ്‌ദമായ ചേരുമ്പോഴാണ് ക എന്ന അക്ഷരം ലഭിക്കുന്നത്. ൿ + അ = ക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക&oldid=3783032" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്