മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒമ്പതാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . ചവർഗത്തിലെ നാലാക്ഷരമായ "ഝ" ഒരു ഘോഷമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഝ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ദീർഘസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

ശബ്ദവായുവിനെ താലവ്യത്തിൽ (താലു) ഒരുക്ഷണത്തിലതികം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ജ് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ജ് + ഹ = ഝ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഝ&oldid=3306992" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്