മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ നാലാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . കവർഗത്തിലെ മൂന്നാക്ഷരമായ "ഘ" ഒരു ഘോഷം ആണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഘ അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

ശബ്ദവായുവിനെ കണ്ഠത്തിൽ (തൊണ്ട) ഒരു ക്ഷണത്തിലധികം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ഗ് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ഗ് + ഹ = ഗ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘ&oldid=3303102" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്