മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ വ്യഞ്ജനമാണ് . ചവർഗത്തിലെ രണ്ടാമക്ഷരമായ "ഛ" ഒരു അതിഖരാക്ഷരമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഛ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

ശബ്ദവായുവിനെ താലവ്യത്തിൽ (താലു) ഒരു ക്ഷണം തടസപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കുമ്പോൾ ച് എന്ന കേവലവ്യഞ്ജനശബ്ദം ലഭിക്കുന്നു. ച് + ഹ = ഛ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഛ&oldid=3306986" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്