മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് . അക്ഷരമാലയിൽ 'ദ്രാവിഡമധ്യമം' എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് 'റ'കാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മലയാള അക്ഷരം
റ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ദീർഘസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം ,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

സംസ്കൃതത്തിലോ മറ്റ് ഉത്തരഭാരതീയ ഭാഷകളിലോ 'റ'കാരത്തിന് സ്വന്തമായി ലിപിയില്ല. ആധുനിക സ്വനവിജ്ഞാനം നാദിയായ വർത്സ്യസ്വനമായി 'റ'കാരത്തെ വർഗീകരീക്കുന്നു. ചില ഭാഷകളിൽ, രേഫത്തിന് പകരമായി 'റ'കാരം ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

തിരുത്തുക
  • ലിപിസാദൃശ്യമുണ്ടെങ്കിലും റ്റ എന്നത് 'റ'കാരത്തിന്റെ ഇരട്ടിപ്പല്ല.
  • ന്റെ എന്നതിലെ 'റ' എന്ന ലിപി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 'റ'കാരത്തെയല്ല.

ഇവകൂടി കാണുക

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റ&oldid=3311599" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്