മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് .

മലയാള അക്ഷരം
വ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്യസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം ,,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

അക്ഷരമാലയിൽ 'വ'കാരത്തെ അന്തഃസ്ഥം അഥവാ മധ്യമം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്വനവിജ്ഞാനപ്രകാരം പ്രവാഹിയായ ഒരു ദന്തൗഷ്ഠ്യവ്യഞ്ജനമാണിത്. ബംഗാളിയിലും മറ്റുചില ഉത്തരഭാരതീയഭാഷകളിലും ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം 'ബ' എന്നാകുന്നു.

സിദ്ധാർഥങ്ങൾതിരുത്തുക

മലയാളത്തിൽതിരുത്തുക

സംസ്കൃതത്തിൽതിരുത്തുക

  • പുല്ലിംഗരൂപത്തിൽ വരുണൻ, രാഹു, വായു, ദേവൻ എന്നീ അർഥങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നു
  • നപുംസകലിംഗരൂപത്തിൽ വായു, ഭുജം, പാർപ്പിടം, ശുഭം, തുണി, വരുണൻ, ഭക്തി എന്നീ അർഥങ്ങൾ

ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വ&oldid=3307694" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്