(ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ശീർഷകത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും പരാമർശിക്കുന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ലിപി, അനുയോജ്യമായ നൂതന യുണികോഡ് ഫോണ്ടുകളില്ലാതെ, നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ യഥാരൂപത്തിൽ ദൃശ്യമായെന്നു വരില്ല. ലിപിരൂപം അറിയാൻ ചിത്രം കാണുക.)

മലയാള അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്വസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം ,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് . മലയാളത്തിലെ ("ന","ണ") മുതലായ ന കാരശബ്ദങ്ങളോട് സാമ്യം പുലർത്തുന്ന അക്ഷരമായ '"ഩ"' ഒരു വർത്സ്യ അനുനാസികമാണ്.

ആന, പനി, വിന, വനം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ 'ന' എന്ന ലിപി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വൈയാകരണന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലിപിയാണ് . ഈ ലിപി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വർത്സ്യമായ അനുനാസികവ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തെയാണ്. തമിഴിൽ ഇതിന് സ്വന്തമായി 'ன' എന്ന ലിപിയുണ്ടെങ്കിലും, മലയാളത്തിലും, സംസ്കൃതത്തിലും, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, പഞ്ചാബി തുടങ്ങിയ ഉത്തരഭാരതീയ ഭാഷകളിലും ഇതിന് സ്വന്തമായി ലിപിയില്ല. ഈ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ അക്ഷരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് തവർഗത്തിലെ അനുനാസികമായ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ലിപിതന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. (തവർഗത്തിലെ ന-യുടെ ഉച്ചാരണം നമസ്തേ, നന്ദി മുതലായ പദങ്ങളിലുള്ളതാണ്.)

വർത്സ്യമായ നകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയാണ് 'ന (വർത്സ്യം)' എന്ന ഈ ലിപി ആവിഷ്കരിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ലിപി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഭാഷയിൽ ഇതിന് പ്രചാരം ലഭിച്ചില്ല. തിന്നുക, തെന്നൽ, പിന്നണി തുടങ്ങിയ വാക്കുള്ളിലെ 'ന്ന' എന്ന ലിപി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അക്ഷരത്തിന്റെ ഇരട്ടിപ്പാണ്. ഇരട്ടിച്ച അക്ഷരത്തിനു കേരളപാണിനി 'ന്ന (വർത്സ്യം)' എന്ന ലിപിയായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഈ ലിപിക്കും പ്രചാരം ലഭിച്ചില്ല.

'ന' (ദന്ത്യമായ ന)[അവലംബം ആവശ്യമാണ്], ഩ (വർത്സ്യമായ ന) എന്നിവയ്ക്കു രണ്ടിനും കൂടി എന്ന ഒരു ചില്ലാണ് ഉള്ളത്.

ൻ-നോടൊപ്പം, റ എന്ന ലിപിയാൽത്തന്നെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട (വർത്സ്യം) (വർത്സ്യമായ ട, അതായത്, റ്റയുടെ ഇരട്ടിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന റ) കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സംയുക്താക്ഷരമാണ് ന്റ.

0D29 എന്ന സ്ഥാനത്താണ് യൂനികോഡ് ഩ എന്ന അക്ഷരത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.[1]

  1. "മലയാളം - റേഞ്ച് 0D00 - 0D7F" (PDF). യൂനികോഡ് ചാർട്ടുകൾ. യൂനികോഡ് കൺസോർഷ്യം. Retrieved 2013 ജൂൺ 8. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഩ&oldid=3230409" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്