മലയാളലിപിയിലെ ഒരു ചില്ലക്ഷരമാണ് . സ്വരം ചേരാത്ത ''-കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ൻ&oldid=1534178" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്