മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് . മലയാളവ്യാകരണമനുസരിച്ച് വ്യഞ്ജനങ്ങളെ വർഗീകരിക്കുന്നതിൽ, 'പ'വർഗത്തിലെ ഘോഷമാണ് ഭ.

മലയാള അക്ഷരം
ഭ മലയാളം അക്ഷരം
തരം ദീർഘസ്വരം
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം
യുനികോഡ് പോയിന്റ്

സ്വനവിജ്ഞാനപ്രകാരം നാദിയും മഹാപ്രാണീകൃതവുമായ ഒരു ഓഷ്ഠ്യസ്പർശവ്യഞ്ജനമാണിത്.

ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭ&oldid=3307628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്