മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ നാലാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . പഴയ മലയാളമെഴുത്തിൽ എന്ന മറ്റൊരു രൂപവും ഈ എന്ന ദീർഘസ്വരത്തിന് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഭാരതീയ ആര്യഭാഷകളിലെയും ഇതര ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിലെയും നാലാമത്തെ അക്ഷരവും ഇതുതന്നെയാണ്.[3]

മലയാള അക്ഷരം
ഈ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം സ്വരാക്ഷരം
ഉച്ചാരണമൂല്യം Ee (iː)
തരം ദീർഘം
ക്രമാവലി (നാല്-4)
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം താലവ്യം
ഉച്ചാരണരീതി അസ്പൃഷ്ട്ടം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം ,
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത U+0D08[1]
ഉപയോഗതോത് വളരെ
ഓതനവാക്യം ഈച്ച[2]
പേരിൽ ഈശ്വരി(👧)ഈശ്വർ(👦)
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഈ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾ

തിരുത്തുക
 • ഈച്ച
 • ഈനാംപേച്ചി
 • ഈറ്റ
 • ഈറൻ
 • ഈയ്യ്
 • ഈര്
 • ഈന്തപ്പഴം
 • ഈ (ഈ വസ്തു)
 • ഈട്
 • ഈറ്റില്ലം
 • ഈപ്പ
 • ഈയം
 • ഈശ്വരൻ
 • ഈത്ത
 • ഈത
 • ഈവ്
 • ഈവുകളം
 • ഈട്ടി
 • ഈഞ്ഞ
 • ഈഞ്ഞൽ
 • ഈടുറ്റ
 • ഈട
 • ഈടുപത്രം
 • ഈണ്ടി
 • ഈത്തുങ്ങൾ
 • ഈണം
 • ഈയൽ
 • ഈയൽവാക
 • ഈഴവൻ
 • ഈഴിക
 • ഈഴ്
 • ഈഴുക
 • ഈഴോൻ
 • ഈഴ്ക്കുക
 • ഈവണ്ണം

ഈ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. സർവ്വാക്ഷര സഹിതം,അക്ഷരം ഈ.
 2. Larraín, Patricia & Salas, Claudio (2008). "House Fly (male gang L.) (Diptera: Muscidae) development in different types of manure [Desarrollo de la Mosca Doméstica (Musca domestica L.) (Díptera: Muscidae) en Distintos Tipos de Estiércol]". Chilean Journal of Agricultural Research 68: 192-197. doi:10.4067/S0718-58392008000200009. ISSN 0718-5839.
 3. അക്ഷരം ഈ അർത്ഥങ്ങൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഈ&oldid=3909683" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്