സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ

സംസാര ഭാഷയിൽ ഒരു തുറന്ന വോക്കൽ ട്രാക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദം

സ്വയം ഉച്ചാരണക്ഷമങ്ങളാവുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ സ്വരങ്ങൾ എന്നു വിളിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ്.

മലയാള അക്ഷരമാലകൊണ്ടുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ടം (Word Cloud)
അം അഃ


സ്വരചിഹ്നങ്ങൾതിരുത്തുക

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം: ക+ ാ = കാ

ി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ&oldid=2924402" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്