മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഏ' എന്ന അക്ഷരത്തെ ഒൻപതാമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'എ' എന്ന സ്വരത്തിന്റെ ദീർഘരൂപമാണ് 'ഏ'. ഇതൊരു കണ്ഠതാലവ്യസ്വരമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഏ അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ദീർഘസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം ക-ത
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം , ,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഏ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾതിരുത്തുക

 • ഏണി
 • ഏറുക
 • ഏറ്റവും
 • ഏക
 • ഏധൻ
 • ഏകക
 • ഏകത
 • ഏകജാലം
 • ഏവണി
 • ഏവരും
 • ഏകജാതി
 • ഏകാത്മാവ്
 • ഏകചക്ര
 • ഏകാഗ്നി
 • ഏകാന്തത
 • ഏട്ടൻ
 • ഏടത്തി
 • ഏടാകൂടം
 • ഏട്
 • ഏത്ത
 • ഏതനം
 • ഏന്തുക
 • ഏഭ്യൻ
 • ഏമാളി
 • ഏമി

ഏ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏ&oldid=3783131" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്