മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണ് "'യ'".ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം താലവ്യം.

മലയാള അക്ഷരം
യ മലയാളം അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ഹ്രസ്യസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
ഉച്ചാരണം
സമാനാക്ഷരം
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}
പേരിൽ
{{{}}}←
{{{}}}
→{{{}}}

ആധുനിക സ്വനവിജ്ഞാനപ്രകാരം പ്രവാഹിയും നാദയുക്തവുമായ ഒരു താലവ്യവ്യഞ്ജനം. അക്ഷരമാലയിൽ കാരത്തെ പരമ്പരാഗതമായി അന്തഃസ്ഥം അഥവാ മധ്യമം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ

തിരുത്തുക

ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യലഘുവായ ത്ര്യക്ഷരഗണത്തെ 'യ'കാരംകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു

സിദ്ധാർഥങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മലയാളത്തിൽ

തിരുത്തുക

സംസ്കൃതത്തിൽ

തിരുത്തുക
  • പുല്ലിംഗരൂപത്തിൽ പോകുന്നവൻ, യമൻ എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ
  • സ്ത്രീലിംഗരൂപത്തിൽ ഗതി, വണ്ടി, നിരോധം, ധാന്യം, ലക്ഷ്മി മുതലായ അർത്ഥങ്ങൾ
  • നപുംസകലിംഗരൂപത്തിൽ വണ്ടി, വായു തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യ&oldid=3307682" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്