മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് . ഉപയോഗം വളരെക്കുറവായതിനാലും പ്രചാരം വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലും ആധുനികകാലത്ത് ൠ, ഌ, ൡ എന്നീ അക്ഷരങ്ങളെ മലയാള അക്ഷരമാലയിൽ ഗണിക്കുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ ആധുനികകാലത്ത് 'ഐ' എന്ന അക്ഷരത്തെ പത്താമത്തെ സ്വരാക്ഷരമായി ഗണിക്കുന്നു. 'ഐ' ഒരു കണ്ഠതാലവ്യസ്വരമാണ്.

മലയാള അക്ഷരം
ഐ അക്ഷരം
വിഭാഗം {{{വിഭാഗം}}}
ഉച്ചാരണമൂല്യം {{{ഉച്ചാരണമൂല്യം}}}
തരം ദീർഘഹ്രസ്വസ്വരം
ക്രമാവലി {{{ക്രമാവലി}}}
ഉച്ചാരണസ്ഥാനം
ഉച്ചാരണരീതി തീവ്രയത്നം
സമാനാക്ഷരം , ,
സന്ധ്യാക്ഷരം {{{സന്ധ്യാക്ഷരം}}}
സർവ്വാക്ഷരസംഹിത {{{സർവ്വാക്ഷരസംഹിത}}}
ഉപയോഗതോത് {{{ഉപയോഗതോത്}}}
ഓതനവാക്യം {{{ഓതനവാക്യം}}}

യഥാക്രമം അ, ഇ എന്നീ സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു ദിസ്വരകമാണ് ഐ.

മലയാളത്തിലെ പോലെ അകാരാന്തത്തിലായിരുന്നു മൂലദ്രാവിഡ ഭാഷാ പദങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് കാവ്യതമിഴ് അകാരത്തിന് പകരം ഐകാരത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഐകാരാന്തങ്ങളായ ദ്രാവിഡപദങ്ങൾ പലതും തമിഴിൽ എന്നതുപോലെ മലയാളത്തിലും ഐകാരാന്തങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും അവ അകാരാന്തങ്ങളായത് മലയാളഭാഷയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ മുഖ്യ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് കേവലം തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു.

മലയാളം അക്ഷരമാല
അം അഃ
റ്റ
ൿ

ഐ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില വാക്കുകൾതിരുത്തുക

 • ഐശ്വര്യ
 • ഐരാവതം
 • ഐരാ
 • ഐലണ്ട്
 • ഐല
 • ഐലസ
 • ഐസ്ക്രീം
 • ഐറ
 • ഐറിഷ്
 • ഐയോ
 • ഐയ്
 • ഐസ്
 • ഐക്യം
 • ഐതിഹാസികം
 • ഐര്
 • ഐന്ത്
 • ഐയം
 • ഐലൻ
 • ഐയൻ
 • ഐഷികപർവം
 • ഐഷി
 • ഐലേയൻ

ഐ മിശ്രിതാക്ഷരങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഐ&oldid=3783141" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്