കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ

(Municipalities of Kerala എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളുടെ ഭരണത്തിനായി നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് നഗരസഭകൾ (Municipality). മഹാനഗര സ്വഭാവമുള്ള നഗരസഭകളെ കോർപ്പറേഷൻ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ആറ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളും ഉണ്ട്.

1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്‌ട് പ്രകാരമാണ് നഗരസഭകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ ഭരണസംവിധാനം, അവയുടെ അധികാരങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ആക്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കു നൽകുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നഗര പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കൂടാതെ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്‌സണാണ് ഇവക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

കേരളത്തിലെ നഗരവൽക്കരണ നിരക്ക് 47.42% ആണ്, ദേശീയ നിരക്ക് 31.16% ആയി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നു. കേരളത്തിനകത്ത്, നഗരവൽക്കരണ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ലയിൽ (3.9%) ആണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ആണ് നഗരവൽകരണം നിരക്ക് കൂടുതൽ (68.1%). മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പൗരപ്രവൃത്തികളും പ്രാദേശിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നഗര പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ.

13 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉള്ളത്. 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മാത്രമുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ, ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ്. ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ആണ്. കേരളത്തിൽ "നഗരസഭ" എന്ന പേരിൽ ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും, കോർപ്പറേഷനുകളും മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയും ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളെയും മാത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും കോർപ്പറേഷനുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഘടനക്ക് വിഭിന്നമായി സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളായി നഗരപ്രദേശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തുക

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തിരുത്തുക

ചെറിയ നഗരപ്രദേശങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകൾ. ഇരുപതിനായിരത്തിനും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു നഗരമോ ചെറിയ പട്ടണമോ ഭരിക്കുന്ന ഒരു നഗര തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഇത്. കേരളത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകൾ പൊതുവേ " മുനിസിപ്പാലിറ്റി " എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തലവൻ ചെയർപേഴ്സൺ അഥവാ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സുൽത്താൻ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും, ഏറ്റവും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആലുവ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുമാണ്. ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആലപ്പുഴയും ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൂത്താട്ടുകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണ്.[1]

കോർപ്പറേഷൻ തിരുത്തുക

കേരളത്തിലെ വലിയ നഗരങ്ങളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോർപ്പറേഷനുകൾ. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കൊല്ലം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ആണ് കോർപ്പറേഷനുകൾ ഉള്ളത്. മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങളെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോർപ്പറേഷനുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കോർപറേഷൻ്റെ തലവൻ മേയർ ആണ്, മേയറേയും കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വഴിയാണ്.

ചുമതലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരുത്തുക

നഗരസഭകളുടെ ചുമതലകളെ പൊതുവായി മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം;

അനിവാര്യമായവ തിരുത്തുക

 1. കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിയന്ത്രിക്കൽ.
 2. പൊതുഭൂമി കയ്യേറ്റത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കൽ.
 3. പരമ്പരാഗത കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം.
 4. കുളങ്ങളുടെയും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം.
 5. നഗരസഭകളുടെ ചുമതലയിലുള്ള ജലപാതകളുടെയും കനാലുകളുടെയും പരിപാലനം.
 6. ഖരമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണവും സംസ്കരണവും ദ്രവമാലിന്യ നിർമാർജന നിയന്ത്രണവും.
 7. ഡ്രെയിനേജ് (മലിനജലം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ).
 8. പരിസര ശുചിത്വം പരിപാലിക്കൽ.
 9. മാർക്കറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണം, നടത്തിപ്പ്.
 10. കീട നിയന്ത്രണം.
 11. മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും മാംസം, മത്സ്യം, മറ്റ് കേടാകുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും നിയന്ത്രണം, ലൈസൻസ് നൽകൽ.
 12. ഭക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.
 13. ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നത് തടയൽ.
 14. റോഡുകളുടെയും മറ്റ് പൊതു ആസ്തികളുടെയും പരിപാലനം.
 15. തെരുവ് വിളക്കുകളും അവയുടെ പരിപാലനവും.
 16. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്.
 17. രോഗപ്രതിരോധ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളും പരിപാടികളും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തൽ.
 18. ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളും പൊതു അടക്കം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും തുറക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 19. അപകടകരവും കുറ്റകരവുമായ വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് നൽകുക.
 20. ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ.
 21. കുളിക്കുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനും കടവുകൾ നൽകുക.
 22. കടത്തുവള്ളങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ.
 23. വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങൾ ഒരുക്കുക.
 24. യാത്രക്കാർക്കായി കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക
 25. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ശൗചാലയ സൗകര്യം ഒരുക്കുക.
 26. മേളകളുടെയും ഉത്സവങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുക.
 27. വളർത്തുനായ്ക്കൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുക, തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക.
 28. ചേരികളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക.
 29. കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് നടപ്പാത, റോഡ് ക്രോസിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 30. ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
 31. വിശദമായ നാഗരാസൂത്രണവും ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കൽ.
 32. നഗരസഭ പരിധിയിലെ റോഡുകളുടെ (ജില്ലാ റോഡുകൾ ഒഴികെ) നിർമാണവും പരിപാലനവും

പൊതുവായവ തിരുത്തുക

 • അവശ്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുടെ ശേഖരണവും പുതുക്കലും.
 • സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സംഭാവനയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരേയും സംഘടിപ്പിക്കുക.
 • മിതവ്യയത്തിനായി പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുക.
 • മദ്യപാനം, മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗം, സ്ത്രീധനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെയും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ബോധവൽക്കരണം
 • വികസനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പരമാവധി ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക.
 • പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസം സംഘടിപ്പിക്കുക.

മേഖലകൾ തിരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾ തിരുത്തുക

കൃഷി തിരുത്തുക

 1. കൃഷിഭവനുകളുടെ നടത്തിപ്പ്
 2. തരിശുഭൂമികളും നാമമാത്രമായ ഭൂമികളും കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക .
 3. ഭൂമിയുടെ പരമാവധി വിനിയോഗം കൊണ്ടുവരിക.
 4. മണ്ണ് സംരക്ഷണം.
 5. ജൈവവളത്തിന്റെ ഉത്പാദനം.
 6. നഴ്സറികളുടെ സ്ഥാപനം.
 7. സഹകരണ-സംഘകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 8. കർഷകർക്കിടയിൽ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.
 9. തോട്ടക്കൃഷി, പച്ചക്കറി കൃഷി എന്നിവയുടെ പ്രോത്സാഹനം
 10. കാലിത്തീറ്റ വികസനം.
 11. സസ്യസംരക്ഷണം.
 12. വിത്ത് ഉത്പാദനം.
 13. ഫാം യന്ത്രവൽക്കരണം.
 14. കാർഷിക പ്രദർശനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.

മൃഗസംരക്ഷണവും ക്ഷീരവികസനവും തിരുത്തുക

 1. മൃഗാശുപത്രികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. കന്നുകാലി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ.
 3. ക്ഷീരോത്‌പാദന കേന്ദ്രം
 4. കോഴി വളർത്തൽ, തേനീച്ച വളർത്തൽ, പന്നിവളർത്തൽ വികസനം, ആട് വളർത്തൽ, മുയൽ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 5. ഐസിഡിപി ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 6. മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ പരിപാടി.
 7. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ.
 8. ഫെർട്ടിലിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പരിപാടികൾ.
 9. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം.
 10. വെറ്ററിനറി പോളി ക്ലിനിക്കുകളുടെയും പ്രാദേശിക കൃത്രിമ ബീജസങ്കലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 11. മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ നൽകുക.
 12. കന്നുകാലി കോഴി പ്രദർശനം നടത്തുക.

ചെറുകിട ജലസേചനം തിരുത്തുക

 1. മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിലെ എല്ലാ ചെറുകിട ജലസേചന, ലിഫ്റ്റ് പദ്ധതികളും.
 2. എല്ലാ സൂക്ഷ്മ ജലസേചന പദ്ധതികളും.
 3. ജലസംരക്ഷണം.
 4. ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വികസനം.

മത്സ്യബന്ധനം തിരുത്തുക

 1. കുളങ്ങളിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും മത്സ്യകൃഷി വികസിപ്പിക്കുക.
 2. മത്സ്യവിത്ത് ഉത്പാദനവും വിതരണവും.
 3. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
 4. മത്സ്യ വിപണന സഹായം.
 5. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക.
 6. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതി.
 7. പരമ്പരാഗത ലാൻഡിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വികസനം.
 8. ഫിഷറീസ് സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.

സാമൂഹ്യ വനവൽകരണം തിരുത്തുക

 1. തരിശുഭൂമിയിലെ വനവൽക്കരണം
 2. കാലിത്തീറ്റ, ഇന്ധനം എന്നിവക്കുള്ള മരങ്ങളും, മറ്റു ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർത്തൽ.
 3. നടീലിനും പരിസ്ഥിതി ബോധവൽക്കരണത്തിനുമായി കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുക.

ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ തിരുത്തുക

 1. കുടിൽ, ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 2. കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 3. പരമ്പരാഗത, ചെറു വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 4. ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 5. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്ന് നിക്ഷേപ പരിധിയുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 6. വ്യവസായ മേഖലയിലെ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ.
 7. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 8. സംരംഭക വികസന പരിപാടികൾ.

ഭവനം തിരുത്തുക

 1. ഭവനരഹിതരെയും പോരമ്പോക്ക് താമസക്കാരെയും തിരിച്ചറിയുകയും വീടുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
 2. നഗര ഭവന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.
 3. വീടു നവീകരണ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കൽ
 4. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഭവനങ്ങളുടെ ജനകീയവൽക്കരണം.
 5. ഹൗസിംഗ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രോത്സാഹനം.
 6. ഭവന സമുച്ചയവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും.
 7. ഭവന ധനസഹായം സമാഹരിക്കൽ

ജലവിതരണം തിരുത്തുക

 1. ഒരു നഗരസഭയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. ഒരു നഗരസഭയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ സ്ഥാപിക്കൽ.

വൈദ്യുതിയും ഊർജവും തിരുത്തുക

 1. തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ.
 2. ബയോ-ഗ്യാസിന്റെ പ്രോത്സാഹനം.
 3. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പ്രോത്സാഹനം.

വിദ്യാഭ്യാസം തിരുത്തുക

 1. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ സർക്കാർ പ്രീ-പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹൈ സ്കൂളുകൾ, സർക്കാർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളുകൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. സാക്ഷരതാ പരിപാടികൾ.
 3. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 4. നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും.
 5. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പോളിടെക്നിക്കുകളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 7. മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്തെ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ്.

പൊതുമരാമത്ത് തിരുത്തുക

 1. ദേശിയ പാതകൾ, സംസ്ഥാന പാതകൾ, പ്രധാന ജില്ലാ റോഡുകൾ ഒഴികെയുള്ള നഗരസഭാ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും.
 2. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം.

പൊതുജനാരോഗ്യവും ശുചിത്വവും തിരുത്തുക

 1. എല്ലാ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള ഡിസ്പെൻസറികളുടെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും
 2. ശിശുക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രസവ ഭവനങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്.
 3. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും മറ്റ് പ്രതിരോധ നടപടികളും.
 4. കുടുംബക്ഷേമം.
 5. ശുചിത്വം.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ എല്ലാ ചികിത്സ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുടെയും താലൂക്ക് ആശുപത്രികളുടെയും നടത്തിപ്പും മാനേജ്മെന്റും.
 7. നഗര പ്രാഥമികാരോഗ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പ്
 8. പൊതു ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കൽ

സാമൂഹ്യക്ഷേമം തിരുത്തുക

 1. അങ്കണവാടികളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. അഗതികൾ, വിധവകൾ, വികലാംഗർ, കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്കുള്ള പെൻഷൻ അനുവദിക്കലും വിതരണവും.
 3. തൊഴിൽരഹിതർക്കുള്ള സഹായത്തിന്റെ അനുമതിയും വിതരണവും.
 4. വിധവകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായം അനുവദിക്കൽ.
 5. ദരിദ്രർക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ്.
 6. അനാഥാലയങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകൽ.
 7. വികലാംഗർ, നിരാലംബർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.

ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണം തിരുത്തുക

 1. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ, സംഘ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.
 2. പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തൽ.
 3. ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിനും കൂലി തൊഴിലിനും വേണ്ടിയുള്ള നൈപുണ്യ നവീകരണം
 4. സ്വയം തൊഴിൽ പരിപാടികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 5. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കൽ.

പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസനം തിരുത്തുക

 1. SCP, TSP എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഗുണഭോക്താധിഷ്ഠിത പദ്ധതികൾ.
 2. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള നഴ്സറി സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 3. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.
 4. പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സഹായം.
 5. ആവശ്യമുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള വിവേചനാധികാര സഹായം.
 6. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പട്ടിക ജാതി/പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 7. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 8. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിലെ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 9. നഗരസഭ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്

കായിക സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തുക

 1. കളിസ്ഥലം, സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, പരിപാലനം

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം തിരുത്തുക

 • പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുകയും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • തൂക്കവും അളവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക
 • റേഷൻ കടകളുടെയും മാവേലി സ്റ്റോറുകളുടെയും മറ്റ് പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടവും മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകലും,ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കലും.

ദുരന്ത നിവാരണവും ദുരിതാശ്വാസവും തിരുത്തുക

 1. ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ്.
 2. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംഘാടനം

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുത്തുക

 1. നഗരസഭ അധികാരപരിധിയിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സംഘാടനം.
 2. നഗരസഭ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ സഹായധനങ്ങളും സബ്‌സിഡിയും നൽകൽ.


കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ ഭൂപടത്തിൽ തിരുത്തുക

 
കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ

മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഗ്രേഡുകൾ തിരിച്ച് തിരുത്തുക

ആകെ വിസ്തൃതി, ജനസംഖ്യ, വരുമാനം, വ്യാവസായിക വികസനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ‌ പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാന സർ‌ക്കാർ‌ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെ വിവിധ ഗ്രേഡുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നഗരസഭകൾ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.[2]) ജനസംഖ്യ (2011) [3] ജില്ല ഗ്രേഡ് അക്ഷാംശം/രേഖാംശം
1 നെയ്യാറ്റിൻകര 44 29.5 തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന്
2 നെടുമങ്ങാട് 39 32.52 തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന്
3 ആറ്റിങ്ങൽ 31 16.87 തിരുവനന്തപുരം രണ്ട്
4 വർക്കല 33 14.87 തിരുവനന്തപുരം രണ്ട്
5 പരവൂർ 32 16.19 കൊല്ലം രണ്ട്
6 പുനലൂർ 35 34.35 കൊല്ലം രണ്ട്
7 കരുനാഗപ്പള്ളി 35 18.65 കൊല്ലം രണ്ട്
8 കൊട്ടാരക്കര 29 17.40 കൊല്ലം മൂന്ന്
9 അടൂർ 28 20.82 പത്തനംതിട്ട രണ്ട്
10 പത്തനംതിട്ട 32 23.50 പത്തനംതിട്ട രണ്ട്
11 തിരുവല്ല 39 27.15 പത്തനംതിട്ട ഒന്ന്
12 പന്തളം 33 28.72 പത്തനംതിട്ട മൂന്ന്
13 കായംകുളം 44 21.79 ആലപ്പുഴ ഒന്ന്
14 മാവേലിക്കര 28 12.65 ആലപ്പുഴ രണ്ട്
15 ചെങ്ങന്നൂർ 27 14.60 ആലപ്പുഴ രണ്ട്
16 ഹരിപ്പാട് 29 15.56 ആലപ്പുഴ മൂന്ന്
17 ആലപ്പുഴ 53 46.71 ആലപ്പുഴ ഒന്ന്
18 ചേർത്തല 35 16.19 ആലപ്പുഴ ഒന്ന്
19 ചങ്ങനാശ്ശേരി 27 13.50 കോട്ടയം ഒന്ന്
20 കോട്ടയം 53 53.61 കോട്ടയം ഒന്ന്
21 ഏറ്റുമാനൂർ 35 24.78 കോട്ടയം മൂന്ന്
22 വൈക്കം 26 8.73 കോട്ടയം രണ്ട്
23 പാല 26 16.06 22,056 കോട്ടയം ഒന്ന്
24 ഈരാറ്റുപേട്ട 28 14.24 കോട്ടയം മൂന്ന്
25 തൊടുപുഴ 38 35.43 46,226 ഇടുക്കി ഒന്ന്
26 കട്ടപ്പന 34 52.77 39,608 ഇടുക്കി മൂന്ന്
27 തൃപ്പൂണിത്തുറ 53 29.39 എറണാകുളം ഒന്ന്
28 പിറവം 28 29.36 എറണാകുളം മൂന്ന്
29 മൂവാറ്റുപുഴ 30 13.13 എറണാകുളം രണ്ട്
30 കോതമംഗലം 33 40.04 എറണാകുളം രണ്ട്
31 പെരുമ്പാവൂർ 29 13.60 എറണാകുളം ഒന്ന്
32 ആലുവ 26 7.18 എറണാകുളം ഒന്ന്
33 കളമശ്ശേരി 46 27.00 എറണാകുളം ഒന്ന്
34 വടക്കൻ പറവൂർ 30 9.02 എറണാകുളം രണ്ട്
35 അങ്കമാലി 31 28.24 എറണാകുളം രണ്ട്
36 ഏലൂർ 32 11.21 എറണാകുളം രണ്ട്
37 തൃക്കാക്കര 48 28.10 എറണാകുളം ഒന്ന്
38 മരട് 35 12.35 എറണാകുളം രണ്ട്
39 കൂത്താട്ടുകുളം 26 23.18 എറണാകുളം മൂന്ന്
40 ചാലക്കുടി 36 25.23 തൃശ്ശൂർ രണ്ട്
41 ഇരിങ്ങാലക്കുട 41 33.24 തൃശ്ശൂർ ഒന്ന്
42 കൊടുങ്ങല്ലൂർ 46 29.46 തൃശ്ശൂർ രണ്ട്
43 ചാവക്കാട് 32 12.41 തൃശ്ശൂർ രണ്ട്
44 ഗുരുവായൂർ 43 29.66 തൃശ്ശൂർ രണ്ട്
45 കുന്നംകുളം 37 34.18 തൃശ്ശൂർ ഒന്ന്
46 വടക്കാഞ്ചേരി 41 51.34 തൃശ്ശൂർ മൂന്ന്
47 പട്ടാമ്പി 28 15.84 പാലക്കാട് മൂന്ന്
48 ഷൊർണ്ണൂർ 33 32.28 പാലക്കാട് രണ്ട്
49 ഒറ്റപ്പാലം 36 32.66 പാലക്കാട് രണ്ട്
50 ചെർപ്പുളശ്ശേരി 33 32.68 പാലക്കാട് മൂന്ന്
51 പാലക്കാട് 52 26.60 പാലക്കാട് ഒന്ന്
52 ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം 29 14.71 പാലക്കാട് രണ്ട്
53 മണ്ണാർക്കാട് 29 33.12 പാലക്കാട് മൂന്ന്
54 പൊന്നാനി 51 24.82 മലപ്പുറം ഒന്ന്
55 തിരൂർ 38 16.55 മലപ്പുറം ഒന്ന്
56 പെരിന്തൽമണ്ണ 34 34.41 മലപ്പുറം രണ്ട്
57 വളാഞ്ചേരി 33 21.90 മലപ്പുറം മൂന്ന്
58 മലപ്പുറം 40 33.60 മലപ്പുറം ഒന്ന്
59 മഞ്ചേരി 50 53.10 മലപ്പുറം ഒന്ന്
60 താനൂർ 44 19.49 മലപ്പുറം മൂന്ന്
61 തിരൂരങ്ങാടി 39 17.73 മലപ്പുറം മൂന്ന്
62 കോട്ടക്കൽ 32 20.43 മലപ്പുറം രണ്ട്
63 പരപ്പനങ്ങാടി 45 22.50 മലപ്പുറം മൂന്ന്
64 നിലമ്പൂർ 33 36.26 മലപ്പുറം രണ്ട്
65 കൊണ്ടോട്ടി 40 30.93 മലപ്പുറം മൂന്ന്
66 ഫറോക്ക് 39 15.04 കോഴിക്കോട് മൂന്ന്
67 രാമനാട്ടുകര 32 11.76 30,436 കോഴിക്കോട് മൂന്ന്
68 മുക്കം 34 34.26 40,670 കോഴിക്കോട് മൂന്ന്
69 കൊടുവള്ളി 37 23.85 48,687 കോഴിക്കോട് മൂന്ന്
70 കൊയിലാണ്ടി 46 29.05 71,873 കോഴിക്കോട് രണ്ട്
71 പയ്യോളി 37 22.04 49,470 കോഴിക്കോട് മൂന്ന്
72 വടകര 48 23.33 75,295 കോഴിക്കോട് ഒന്ന്
73 കൽപ്പറ്റ 28 40.74 വയനാട് രണ്ട്
74 സുൽത്താൻ ബത്തേരി 35 102.24 വയനാട് മൂന്ന്
75 മാനന്തവാടി 36 80.10 വയനാട് മൂന്ന്
76 തളിപ്പറമ്പ് 34 18.96 44,247 കണ്ണൂർ ഒന്ന്
77 കൂത്തുപറമ്പ്‌ 28 16.76 കണ്ണൂർ രണ്ട്
78 തലശ്ശേരി 52 23.96 92,558 കണ്ണൂർ ഒന്ന്
79 പയ്യന്നൂർ 44 54.63 72,111 കണ്ണൂർ ഒന്ന്
80 മട്ടന്നൂർ 35 54.32 47,078 കണ്ണൂർ രണ്ട്
81 ഇരിട്ടി 33 45.84 40,369 കണ്ണൂർ മൂന്ന്
82 പാനൂർ 40 28.53 കണ്ണൂർ മൂന്ന്
83 ആന്തൂർ 28 24.12 28,218 കണ്ണൂർ മൂന്ന്
84 ശ്രീകണ്ഠാപുരം 30 68.72 കണ്ണൂർ മൂന്ന്
85 കാഞ്ഞങ്ങാട് 43 39.54 കാസർഗോഡ് ഒന്ന്
86 കാസർഗോഡ് 38 16.7 കാസർഗോഡ് ഒന്ന്
87 നീലേശ്വരം 32 26.23 കാസർഗോഡ് രണ്ട്

അവലംബം‌ തിരുത്തുക

 1. "India - Census of India 2011 - Kerala - Series 33 - Part XII A - District Census Handbook, Alappuzha". Retrieved 2023-05-05.
 2. കേരള സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ്
 3. 2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കേരളത്തിലെ_നഗരസഭകൾ&oldid=3994635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്