കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെയും വലിയ പട്ടണങ്ങളിലെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതുവായി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നഗരസഭ. വൻ നഗരങ്ങളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നും ചെറിയ നഗരങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ (മുനിസിപ്പാലിറ്റി) എന്നായും തരം തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ പൊതുവായി പറയുന്ന പേരാണ് നഗരസഭ. ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഗരങ്ങളെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നും മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ എന്നും തരംതിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ നഗരസഭാ സംവിധാനങ്ങൾ രണ്ടു വിധത്തിൽ ആണുള്ളത്തിരുത്തുക

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെന്നും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ വെറും കോർപ്പറേഷനുകളെന്നും, സിറ്റി കോർപ്പറേഷനുകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ 87 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും, 6 കോർപറേഷനുകളുമുണ്ട്.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നഗരസഭ&oldid=3917819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്