കാൽ‌സ്യം

(കാത്സ്യം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ആവർത്തന പട്ടികയിൽ 20ആം സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന മൂലകമാണ് കാൽ‌സ്യം(Calcium). ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കാൽസ്യമാണ്. ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കാൽസ്യത്തിനാണ്. ക്ഷാര സ്വഭാവമുള്ള രാസപദാർത്ഥമാണ്. ഒരു ലോഹമാണ് കാത്സ്യം. മനുഷ്യശരീരത്തിന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നുമാണ്. മാംസപേശികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലിനും പല്ലിനും ഇതു കൂടിയേ തീരൂ. പ്രകൃതിയിൽ ഇത് സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. സംയുക്തങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്.

Calcium, 20Ca
Calcium
Appearancedull gray, silver; with a pale yellow tint[1]
Standard atomic weight Ar, std(Ca)40.078(4)[2]
Calcium in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Mg

Ca

Sr
potassiumcalciumscandium
Atomic number (Z)20
Groupgroup 2 (alkaline earth metals)
Periodperiod 4
Blocks-block
Element category  Alkaline earth metal
Electron configuration[Ar] 4s2
Electrons per shell2, 8, 8, 2
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1115 K ​(842 °C, ​1548 °F)
Boiling point1757 K ​(1484 °C, ​2703 °F)
Density (near r.t.)1.55 g/cm3
when liquid (at m.p.)1.378 g/cm3
Heat of fusion8.54 kJ/mol
Heat of vaporization154.7 kJ/mol
Molar heat capacity25.929 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 864 956 1071 1227 1443 1755
Atomic properties
Oxidation states+1,[3] +2 (a strongly basic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.00
Ionization energies
 • 1st: 589.8 kJ/mol
 • 2nd: 1145.4 kJ/mol
 • 3rd: 4912.4 kJ/mol
 • (more)
Atomic radiusempirical: 197 pm
Covalent radius176±10 pm
Van der Waals radius231 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of calcium
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for calcium
Speed of sound thin rod3810 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion22.3 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity201 W/(m·K)
Electrical resistivity33.6 nΩ·m (at 20 °C)
Magnetic orderingdiamagnetic
Magnetic susceptibility+40.0·10−6 cm3/mol[4]
Young's modulus20 GPa
Shear modulus7.4 GPa
Bulk modulus17 GPa
Poisson ratio0.31
Mohs hardness1.75
Brinell hardness170–416 MPa
CAS Number7440-70-2
History
Discovery and first isolationHumphry Davy (1808)
Main isotopes of calcium
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
40Ca 96.941% stable
41Ca trace 9.94×104 y ε 41K
42Ca 0.647% stable
43Ca 0.135% stable
44Ca 2.086% stable
45Ca syn 162.6 d β 45Sc
46Ca 0.004% stable
47Ca syn 4.5 d β 47Sc
γ
48Ca 0.187% 6.4×1019 y ββ 48Ti
| references

നിർമ്മാണം തിരുത്തുക

സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ പ്രകൃതിയിൽ കാൽസ്യം കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽസ്യത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉരുക്കി വൈദ്യുതവിശ്ലഷണം നടത്തിയാണ് കാൽസ്യം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ ദ്രവണാങ്കം (7800C) കൂടുതലായതിനാൽ അല്പം കാൽസ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് കൂടി കലർത്തിയാണ് ഉരുക്കുന്നത്. വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന കാൽസ്യം കത്തുപിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ദ്രവണാങ്കം കുറയ്ക്കുന്നത്. ഗ്രാഫൈറ്റ് ആനോഡും ഇരുമ്പ് കാഥോഡുമാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ.

വ്യാവസായികമായി കാൽസ്യം നിർമ്മിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വഴിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം പൊടി എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തെ വായുരഹിത അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് കുറഞ്ഞമർദ്ദത്തിൽ ശക്തിയായി ചൂടാക്കുന്നു. കാൽസ്യം ഇവിടെ വാതകരൂപത്തിൽ പുറത്തുവരുന്നു. പുറത്തുവരുന്ന കാൽസ്യത്തെ സാന്ദ്രീകരിച്ച് സംഭരിക്കുന്നു.

3CaO + 2Al → Al2O3 + 3 Ca

പ്രധാന സംയുക്തങ്ങൾ തിരുത്തുക

 • കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്
 • കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്
 • കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്
 • കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്
 • കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്


കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് CaCO3 തിരുത്തുക

കാൽസ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ധാതു. മാർബിൾ,കക്ക,ചിപ്പി,പവിഴപ്പുറ്റ്,മുത്ത് തുടങ്ങി പലരൂപത്തിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു. ജലത്തിൽ ലയിക്കാത്ത സംയുക്തമാണിത്. കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സംയുക്തമാണ്. ജലത്തിലെ കാൽസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് താത്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമാണ്. ജലത്തെ തിളപ്പിച്ചാൽ കാൽസ്യംബൈകാർബണേറ്റിൽ നിന്നും കാർബൺഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു പോവുകയും കാൽസ്യംകാർബണേറ്റായി അവക്ഷിപ്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കുമ്മായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. കുമ്മായം കുറേക്കാലം വച്ചിരുന്നാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺഡയോക്സൈഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് വളരെ ഉറപ്പുള്ളതാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനും മറ്റുമായി കുമ്മായക്കൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ഇതേ കാരണത്താലാണ്.

കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് CaO തിരുത്തുക

കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ശക്തിയായി ചൂടാക്കിയാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ലഭിക്കും. ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, കക്ക, ചിപ്പി തുടങ്ങിയവ ശക്തിയായി ചൂടാക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന നീറ്റുകക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. ജലത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതിനാൽ ശോഷകാരകമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് Ca(OH)2 തിരുത്തുക

കാൽസ്യം ഓക്സൈഡിൽ ജലം ചേർത്താൽ അത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയി മാറുന്നു. ഇത് ഒരു താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ്. നീറ്റുകക്കയിൽ ജലം ചേർത്താണ് സാധാരണയായി കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കുമ്മായം,ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം എന്നിവ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൊടി, കാസ്റ്റിക്ക് സോഡ, ഗ്ലാസ്, കടലാസ് തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ അമ്ലഗുണം കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് CaCl2 തിരുത്തുക

സോഡആഷ് നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ്. ഉരുകിയ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയാണ് കാൽസ്യം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ താഴ്ന്ന താപനിലയിലുള്ള ശീതമിശ്രിതം ലഭിക്കുന്നു. ശീതരാജ്യങ്ങളിൽ റോഡിലെ മഞ്ഞുരുക്കാനായി കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് വിതറാറുണ്ട്.

കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് CaSO4 തിരുത്തുക

കാൽസ്യത്തിന്റെ സൾഫർ സംയുക്തമാണിത്. ജിപ്സം പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് നിക്ഷേപമാണ്. ജലത്തിന് സ്ഥിരകാഠിന്യം നൽകുന്നതിൽ പ്രധാനിയാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ്. പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. ജിപ്സത്തെ ചൂടാക്കി അതിലെ ജലത്തിന്റെ അംശം കുറച്ചാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പ്രതിമകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വൈദ്യരംഗത്ത് ബാൻഡേജ് ഇടാനും എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശോധനാ പരീക്ഷണം തിരുത്തുക

 
കാൽസ്യത്തിന്റെ ശോധനാപരീക്ഷണം. നീലജ്വാലക്ക് ചുവന്ന നിറം നൽകുന്നു.

നീലജ്വാലക്ക് കാൽസ്യം സംയുക്തങ്ങൾ ചുവന്ന നിറം നൽകുന്നു. കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരീക്ഷണമാണിത്.

കാൽ‌സ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തിരുത്തുക

മനുഷ്യശരീരത്തിന് കാൽ‌സ്യം കിട്ടുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആണ്. പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്ന് പാൽ ആണ്. മറ്റു ഒന്ന് ആണ് സോയ പയറിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന സോയപാല്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] ‍, ഗുളിക രൂപത്തിലും കാൽസ്യം കഴിക്കുന്നു ഇത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].
 1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd പതിപ്പ്.). Butterworth-Heinemann. പുറം. 112. ISBN 0-08-037941-9. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |name-list-format= (help)
 2. Meija, J.; Coplen, T. B.; Berglund, M.; Brand, W.A.; De Bièvre, P.; Gröning, M.; Holden, N.E.; Irrgeher, J.; Loss, R.D.; Walczyk, T.; Prohaska, T. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. {{cite journal}}: Unknown parameter |displayauthors= ignored (|display-authors= suggested) (help)
 3. Krieck, Sven; Görls, Helmar; Westerhausen, Matthias (2010). "Mechanistic Elucidation of the Formation of the Inverse Ca(I) Sandwich Complex [(thf)3Ca(μ-C6H3-1,3,5-Ph3)Ca(thf)3] and Stability of Aryl-Substituted Phenylcalcium Complexes". Journal of the American Chemical Society. 132 (35): 12492–12501. doi:10.1021/ja105534w. PMID 20718434.
 4. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. പുറങ്ങൾ. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാൽ‌സ്യം&oldid=3670669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്