ഗ്രൂപ്പ് (ആവർത്തനപ്പട്ടിക)

രാസമൂലകങ്ങളുടെ ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു നിരയാണ് രസതന്ത്രത്തിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം[1]). ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ 18 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്; ഗ്രൂപ്പുകൾ 2 നും 3 നും ഇടയിലുള്ള എഫ്-ബ്ലോക്ക് നിരകൾക്ക് എണ്ണം നൽകിയിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുറംഭാഗത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഷെല്ലുകളുടെ (അതായത്, ഒരേ കോർ ചാർജ്) സമാനമായ ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങളും രാസസ്വഭാവങ്ങളുമുണ്ട്, കാരണം മിക്ക രാസഗുണങ്ങൾക്കും കാരണം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ പരിക്രമണസ്ഥാനമാണ്.

മൂലകങ്ങളുടെ ആവർത്തനപ്പട്ടികയിൽ, അക്കമിട്ട ഓരോ നിരയും ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് .

ഗ്രൂപ്പുകൾ‌ക്കായി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറിംഗിന് മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്; ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ആശ്രയിച്ച് ഒരേ നമ്പറുകൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകാം. "ഗ്രൂപ്പ് 1" മുതൽ "ഗ്രൂപ്പ് 18" വരെയുള്ള ആധുനിക നമ്പറിംഗ് സംവിധാനം 1990 മുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുർ ആന്റ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി (ഐയുപി‌എസി) ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെമിക്കൽ അബ്‌സ്ട്രാക്റ്റ് സർവീസ് (സി‌എ‌എസ്, യു‌എസിൽ‌ കൂടുതൽ‌ പ്രചാരമുള്ളത്), 1990 ന് മുമ്പുള്ള ഐ‌യു‌പി‌സി (യൂറോപ്പിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരമുള്ളത്) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച പഴയ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രണ്ട് നാമകരണ പദ്ധതികളെ ഇത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സംവിധാനം രസതന്ത്ര സമൂഹം പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിരവധി ഘടകങ്ങളുടെ അംഗത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചില വിയോജിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. വിയോജിപ്പുകളിൽ കൂടുതലും നമ്പർ 1, 2 ഘടകങ്ങൾ (ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം), ആന്തരിക സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗ്രൂപ്പുകളെ അവയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മൂലകം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു പേര് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രൂപ്പ് 16 നെ "ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ്" എന്നും "ചാൽകോജൻസ്" എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു അപവാദം "അയൺ ഗ്രൂപ്പ്" ആണ്, ഇത് സാധാരണയായി "ഗ്രൂപ്പ് 8" നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ രസതന്ത്രത്തിൽ ഇരുമ്പ്, കോബാൾട്ട്, നിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ രാസ ഗുണങ്ങളുള്ള മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനും അയൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്നു പറയാറുണ്ട്. ജ്യോതിർഭൗതികത്തിലും ന്യൂക്ലിയർ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലും ഇത് സാധാരണയായി ഇരുമ്പ്, കോബാൾട്ട്, നിക്കൽ, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരുകൾ

തിരുത്തുക

ചരിത്രത്തിൽ, നിരവധി ഗ്രൂപ്പ് പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു:[2][3]

IUPAC group 1a 2 n/a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mendeleev (I–VIII) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB b
CAS (US, A-B-A) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
old IUPAC (Europe, A-B) IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIB IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB 0
Trivial name H and Alkali metalsr Alkaline earth metalsr Coin­age metals Triels Tetrels Pnicto­gensr Chal­co­gensr Halo­gensr Noble gasesr
Name by elementr Lith­ium group Beryl­lium group Scan­dium group Titan­ium group Vana­dium group Chro­mium group Man­ga­nese group Iron group Co­balt group Nickel group Cop­per group Zinc group Boron group Car­bon group Nitro­gen group Oxy­gen group Fluor­ine group Helium or Neon group
Period 1  H  He
Period 2 Li Be B C N O F Ne
Period 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
Period 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Period 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Period 6 Cs Ba La–Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Period 7 Fr Ra Ac–No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
a Group 1 is composed of hydrogen (H) and the alkali metals. Elements of the group have one s-electron in the outer electron shell. Hydrogen is not considered to be an alkali metal as it is not a metal, though it is more analogous to them than any other group. This makes the group somewhat exceptional.
n/a Do not have a group number
b Group 18, the noble gases, were not discovered at the time of Mendeleev's original table. Later (1902), Mendeleev accepted the evidence for their existence, and they could be placed in a new "group 0", consistently and without breaking the periodic table principle.
r Group name as recommended by IUPAC.
New
IUPAC
name
Old
IUPAC
(Europe)
CAS
name
(U.S.)
Name
by element
IUPAC
recommended
trivial name
Other trivial name
Group 1 IA IA  
ലിഥിയം കുടുംബം
hydrogen
and
alkali metals*
Group 2 IIA IIA beryllium കുടുംബം alkaline earth metals*
Group 3 IIIA IIIB scandium കുടുംബം
Group 4 IVA IVB titanium കുടുംബം
Group 5 VA VB vanadium കുടുംബം
Group 6 VIA VIB chromium കുടുംബം
Group 7 VIIA VIIB manganese കുടുംബം
Group 8 VIII VIIIB iron കുടുംബം
Group 9 VIII VIIIB cobalt കുടുംബം
Group 10 VIII VIIIB nickel കുടുംബം
Group 11 IB IB copper കുടുംബം coinage metals
Group 12 IIB IIB zinc കുടുംബം
Group 13 IIIB IIIA boron കുടുംബം triels from Greek tri (three, III)[4][5]
Group 14 IVB IVA carbon കുടുംബം tetrels from Greek tetra (four, IV)[4][5]
Group 15 VB VA nitrogen കുടുംബം pnictogens* pentels from Greek penta (five, V)[5]
Group 16 VIB VIA oxygen കുടുംബം chalcogens*
Group 17 VIIB VIIA fluorine കുടുംബം halogens*
Group 18 0 VIIIA helium family
or neon family
noble gases*

Some other names have been proposed and used without gaining wide acceptance: "volatile metals" for group 12;[6] "icosagens" for group 13;[7] "crystallogens",[4] "adamantogens",[8] and "merylides"[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] for group 14; and "aerogens" for group 18.[5]

പഴയ നാമകരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക

Two earlier group number systems exist: CAS (Chemical Abstracts Service) and old IUPAC. Both use numerals (Arabic or Roman) and letters A and B. Both systems agree on the numbers. The numbers indicate approximately the highest oxidation number of the elements in that group, and so indicate similar chemistry with other elements with the same numeral. The number proceeds in a linearly increasing fashion for the most part, once on the left of the table, and once on the right (see List of oxidation states of the elements), with some irregularities in the transition metals. However, the two systems use the letters differently. For example, potassium (K) has one valence electron. Therefore, it is located in group 1. Calcium (Ca) is in group 2, for it contains two valence electrons.

In the old IUPAC system the letters A and B were designated to the left (A) and right (B) part of the table, while in the CAS system the letters A and B are designated to main group elements (A) and transition elements (B). The old IUPAC system was frequently used in Europe, while the CAS is most common in America. The new IUPAC scheme was developed to replace both systems as they confusingly used the same names to mean different things. The new system simply numbers the groups increasingly from left to right on the standard periodic table. The IUPAC proposal was first circulated in 1985 for public comments,[2] and was later included as part of the 1990 edition of the Nomenclature of Inorganic Chemistry.[9]

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക
  1. "The Periodic Table Terms". www.shmoop.com (in ഇംഗ്ലീഷ്). Archived from the original on 2019-04-06. Retrieved 2018-09-15.
  2. 2.0 2.1 Fluck, E. (1988). "New Notations in the Periodic Table" (PDF). Pure Appl. Chem. IUPAC. 60 (3): 431–436. doi:10.1351/pac198860030431. S2CID 96704008. Retrieved 24 March 2012.
  3. IUPAC (2005). "Nomenclature of inorganic chemistry" (PDF).
  4. 4.0 4.1 4.2 Liu, Ning; Lu, Na; Su, Yan; Wang, Pu; Quan, Xie (2019). "Fabrication of g-C3N4/Ti3C2 composite and its visible-light photocatalytic capability for ciprofloxacin degradation". Separation and Purification Technology. 211: 782–789. doi:10.1016/j.seppur.2018.10.027. Retrieved 17 August 2019.
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 Rich, Ronald (2007). Inorganic Reactions in Water. Springer. pp. 307, 327, 363, 475. doi:10.1007/978-3-540-73962-3. ISBN 9783540739616.
  6. https://glosbe.com/en/en/volatile%20metal
  7. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. p. 227. ISBN 0-08-037941-9. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |name-list-format= (help)
  8. W. B. Jensen, The Periodic Law and Table Archived 2020-11-10 at the Wayback Machine.
  9. Leigh, G. J. Nomenclature of Inorganic Chemistry: Recommendations 1990. Blackwell Science, 1990. ISBN 0-632-02494-1.

അധികവായനയ്ക്ക്

തിരുത്തുക