നോബെലിയം

അണുസംഘ്യ 102 ഉം, പ്രതീകം No-യും ആയ ഒരു കൃത്രിമ മൂലകം
(Nobelium എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
102 മെൻഡെലീവിയംനോബെലിയംലോറൻസിയം
Yb

No

(Upb)
വിവരണം
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ നോബെലിയം, No, 102
കുടുംബം ആക്റ്റിനൈഡുകൾ
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് n/a, 7, f
രൂപം unknown, probably silvery
white or metallic gray
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം [259]  g·mol−1
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം [Rn] 5f14 7s2
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും
ഇലക്ട്രോണുകൾ
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ
Phase ഖരം
Atomic properties
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ 2, 3
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 641.6 kJ/mol
2nd: 1254.3 kJ/mol
3rd: 2605.1 kJ/mol
Miscellaneous
CAS registry number 10028-14-5
Selected isotopes
Main article: Isotopes of നോബെലിയം
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
262No syn 5 ms SF
260No syn 106 ms SF
259No syn 58m 75% α 7.69,7.61,7.53.... 255Fm
25% ε 259Md
258No syn 1.2 ms SF
257No syn 25 s α 8.32,8.22 253Fm
256No syn 2.91 s 99.5% α 8.45,8.40 252Fm
0.5% f
255No syn 3.1 m 61% α 8.12,8.08,7.93 251Fm
39% ε 2.012 255Md
254Nom2 syn 198 µs γ 254Nom1
254Nom1 syn 275 ms γ 250Nog
254Nog syn 51 s
253Nom syn 43.5 µs γ 253Nog
253No syn 1.62 m α 8.14,8.06,8.04,8.01 249Fm
252Nom syn 110 ms
252Nog syn 2.44 s 75% α 8.42,8.37 248Fm
25% SF
251No syn 0.76 s α 8.62,8.58 247Fm
250Nom syn 43 µs SF
250Nog syn 3.7 µs SF
അവലംബങ്ങൾ

അണുസംഘ്യ 102ഉം, പ്രതീകം No-യും ആയ ഒരു കൃത്രിമ മൂലകമാണ് നോബെലിയം.

1966-ൽ, റഷ്യയിലെ ഡുബ്നയിലെ ഫ്ലെറോവ് ലബോറട്ടറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയാർ റിയാക്ഷൻസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ മൂലകം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.

ചരിത്രം

തിരുത്തുക

244Cm -ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് 13C ന്യൂക്ലിയസ് ബോംബാർഡ് ചെയ്ത് തങ്ങൾ അണുസംഘ്യ 102 ആയ ഒരു മൂലകം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് സ്വിഡനിലെ നോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ 1957-ൽ അറിയിച്ചു.അവർ ആ മൂലകത്തിന് നോബെലിയും എന്ന പേരും നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഐസോടോപ്പുകളും കണ്ടെത്തിയ വർഷവും ക്രമത്തിൽ

തിരുത്തുക
ഐസോടോപ്പ് കണ്ടെത്തിയ വർഷം കണ്ടെത്തൽ പ്രക്രിയ
250Nom 2001 204Pb(48Ca,2n)
250Nog 2006 204Pb(48Ca,2n)
251No 1967 244Cm(12C,5n)
252Nog 1959 244Cm(12C,4n)
252Nom ~2002 206Pb(48Ca,2n)
253Nog 1967 242Pu(16O,5n),239Pu(18O,4n)
253Nom 1971 249Cf(12C,4n)[1]
254Nog 1966 243Am(15N,4n)
254Nom1 1967? 246Cm(13C,5n),246Cm(12C,4n)
254Nom2 ~2003 208Pb(48Ca,2n)
255No 1967 246Cm(13C,4n),248Cm(12C,5n)
256No 1967 248Cm(12C,4n),248Cm(13C,5n)
257No 1961? , 1967 248Cm(13C,4n)
258No 1967 248Cm(13C,3n)
259No 1973 248Cm(18O,α3n)
260No ? 254Es + 22Ne,18O,13C - transfer
261No അജ്ഞാതം
262No 1988 254Es + 22Ne - transfer (EC of 262Lr)


  1. see rutherfordium
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നോബെലിയം&oldid=2013368" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്