പൊന്തച്ചാടൻതിരുത്തുക

ഒരുമാസത്തിനു ശേഷം പുനർസമർപ്പണം--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:12, 11 ഡിസംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Orange Awlet-Kakkayam.jpgതിരുത്തുക

ഒരുമാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുന്നു. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:10, 7 ഡിസംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Chilli Bhaji.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:15, 3 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:16, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Chakka-chips.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 10:37, 3 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:16, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Little Flower Church Kadavanthra Kochi.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:47, 28 നവംബർ 2014 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:15, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Clitoria ternatea Flower 1.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 19:48, 24 നവംബർ 2014 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:15, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചോക്ലേറ്റ് ശലഭംതിരുത്തുക

 
ചോക്ലേറ്റ് ശലഭം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:42, 3 നവംബർ 2014 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:15, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

കരിനീലക്കടുവതിരുത്തുക

 
കരിനീലക്കടുവ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:42, 3 നവംബർ 2014 (UTC)


തെളിനീലക്കടുവതിരുത്തുക

 
തെളിനീലക്കടുവ കൊങ്ങിണിയിൽ തേൻ കുടിക്കുന്നു

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:42, 3 നവംബർ 2014 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു - ക്രോപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ശലഭത്തിന്റെ ചിറക് , ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരുന്നാൽ ഒരു നല്ല ചിത്രം ആകുമായിരുന്നു. — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Uajith (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 10:59, നവംബർ 20, 2014 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:14, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Egret_At_Malampuzha_Garden.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 02:51, 31 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:14, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Kerala_Agricultural_University_Library_side_View.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 06:06, 15 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നുചിത്രത്തിനു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ കുറിപ്പ് ശരിയല്ല സതീശൻ.വിഎൻ (സംവാദം) 00:23, 24 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   ഇത് കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയാണ്. കുറിപ്പ് ശരിയാണ് --Ranjithsiji (സംവാദം) 02:43, 31 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:13, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Black_buck.jpgതിരുത്തുക

 
ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ഹാബിറ്റാറ്റ് @ മദ്രാസ് ഐഐടി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു----പ്രശോഭ് ജി. ശ്രീധർ (സംവാദം) 10:37, 1 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

 N അഭിപ്രായ സമന്വയമില്ല--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 12:13, 2 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ചിത്രം:Bombay caecilian.jpgതിരുത്തുക

 
Bombay caecilian.jpg

ബോംബെ സിസിലിയൻ - അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:10, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Veegaland_full_view.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 07:14, 3 ജൂലൈ 2014 (UTC)


പിഛോലാ തടാകംതിരുത്തുക

 
പിഛോല തടാകത്തിലെ സൂര്യാസ്തമയം.

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --അ ർ ജു ൻ (സംവാദം) 12:58, 28 ജൂലൈ 2014 (UTC)


നങ്ങ്യാർക്കൂത്ത്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 15:43, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)


ചിത്രം:Mango Small.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 16:16, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)


ചിത്രം:അതിരപ്പിള്ളി പുഴ.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 08:45, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:മുത്ത്‌ ചഷകങ്ങൾ pearl ornamental vase.JPGതിരുത്തുക

ഉ:Travancorehistory നിർദ്ദേശിച്ചത്.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:31, 12 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)


ഹെലിക്കോണിയതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:50, 8 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:അതിരപ്പിള്ളി പുഴ.jpgതിരുത്തുക

 
അതിരപ്പിള്ളി പുഴ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ബിപിൻ (സംവാദം) 15:18, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് ഏഴുദിവസം കഴിയണം എന്നെങാണ്ട് ഒരു നിയമമില്ലേ? ഇത് ഏഴുദിവസമായോ ? --Ranjithsiji (സംവാദം) 16:00, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഇപ്പോ നിർദ്ദേശം സാധുവായില്ലേ ?? ബിപിൻ (സംവാദം) 12:09, 15 ജൂലൈ 2014 (UTC)

@ബിപിൻജീ നിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട ചിത്രം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും നിർദ്ദേശിക്കാം. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 10:26, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)

ചിത്രം:FLOATING BRIDGE.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. --Travancorehistory (UTC) 09:40, 12 ഒക്ടോബർ 2014

 N എങ്ങും ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ചിത്രം. അതിനാൽ അയോഗ്യമാണ്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:43, 14 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

ചിത്രം:Pottan Theyyam-Nivedyam.jpgതിരുത്തുക

 
Pottan Theyyam-Nivedyam.jpg

ഉ:Uajithന്റെ ചിത്രം. പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ ഒരുക്കും നിവേദ്യവും--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:05, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)


വരയൻകുതിരതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:50, 8 ജൂലൈ 2014 (UTC)

മാടായിപ്പാറതിരുത്തുക

 
മാടായിപ്പാറ

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 14:53, 11 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ചിത്രം:Double_Decker_Bus_Angamaly_BUS_STAND.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 11:53, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ഹനുമാൻ കുരങ്ങ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒരുപ്രാവശ്യം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാതെ പോയ ചിത്രമാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 04:47, 5 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Bombay caecilian head.jpgതിരുത്തുക

 
Bombay caecilian head.jpg

ബോംബെ സിസിലിയൻ - അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:10, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)

---

മാടായിപ്പാറതിരുത്തുക

 
മാടായിപ്പാറ

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 14:53, 11 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Elephant_Crawl_punnathur_kotta.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 01:02, 12 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)


ചെറായി ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഒരു പൊയ്കതിരുത്തുക

 
ചെറായി ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ഒരു പൊയ്ക

ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 14:49, 15 ജൂലൈ 2014 (UTC)


മാറാതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:50, 8 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Rajamalli Flower2.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 05:54, 8 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Veegaland_Musical_foundain.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 04:48, 5 ജൂലൈ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Veegaland_garden_chairs.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji (സംവാദം) 07:21, 3 ജൂലൈ 2014 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Babug** (സംവാദം) 05:38, 4 ജൂലൈ 2014 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു സ്വകാര്യകമ്പനിയെ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നു കരുതുന്നു--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 10:14, 5 ജൂലൈ 2014 (UTC)

സക്കെരാന കുദ്രേമുഖെൻസിസ്തിരുത്തുക

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:14, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)


തവിടൻ ആരതിരുത്തുക

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:16, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അജയ് (സംവാദം) 07:41, 21 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ജേക്കബ് (സംവാദം) 07:43, 21 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു സതീശൻ.വിഎൻ (സംവാദം) 00:17, 24 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അ ർ ജു ൻ (സംവാദം) 05:56, 24 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഇത് തവിടൻ ആര അല്ല. പൊന്തച്ചാടൻ ആണ്. Uajith (സംവാദം) 02:39, 27 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം നല്ലതാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ Uajith പറഞ്ഞതുപോലെ പേര് തെറ്റാണെങ്കിൽ (എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല) ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും. പേര് ശരിപ്പെടുത്തി ശരിയായ ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം പൊന്തച്ചാടൻ എന്ന ചിത്രശലഭമായാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പൊന്തച്ചാടൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഈ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. പുനർ നാമനിർദ്ദേശമാകും നല്ലത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 05:26, 27 ഒക്ടോബർ

2014 (UTC) പൊന്തച്ചാടൻ ൽ ഈ പടം ചേർത്തു Uajith (സംവാദം) 06:42, 27 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)


അഗ്നിവർണ്ണൻതിരുത്തുക

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:18, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)


പൊന്നാര ശലഭംതിരുത്തുക

 
അഗ്നിവർണ്ണൻ

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:26, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:14, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ജേക്കബ് (സംവാദം) 07:43, 21 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ നോയ്സ് വളരെക്കൂടുതലാണ്. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ അത് ശരിയാക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. നോയ്സ് കുറച്ച് പുതിയ ഒരു പതിപ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് (വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം). അതിനുശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 07:45, 21 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)
 •   ചിത്രം പൂർണ്ണ വലിപ്പത്തിൽ നോക്കിയാലേ നോയ്സിന്റെ അളവ് കാണാൻ സാധിക്കൂ. --അജയ്

വരയാട്തിരുത്തുക

 
വരയാട്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:42, 3 നവംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Striped Tiger.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Vengolis (സംവാദം) 04:35, 3 നവംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Bharata Natyam Performance DS.jpgതിരുത്തുക

thumb--Bellus Delphina (സംവാദം) 02:47, 24 നവംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Robber fly 02546.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Vengolis (സംവാദം) 04:22, 3 നവംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Bombay caecilian.jpgതിരുത്തുക

 
Bombay caecilian.jpg

ബോംബെ സിസിലിയൻ - അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:10, 2 ജൂലൈ 2014 (UTC)


പച്ചിലപാമ്പ്‌തിരുത്തുക

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:21, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


ചിത്രം:Rajiv Gandhi Indor Stadium Side View.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 12:14, 3 ഡിസംബർ 2014 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു'അനുകൂലിക്കുന്നു'— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് REMESH.G (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 19:31, ഡിസംബർ 23, 2014 (UTC) ആവശ്യത്തിനുള്ള സംഗതികളും എഡിറ്റുകളും ഇല്ല --Roshan (സംവാദം) 04:41, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

കലമ്പി പൂവ് തിരുത്തുക

 
കലമ്പി പൂവ്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 07:42, 3 നവംബർ 2014 (UTC)


ചിത്രം:Napier Museum, Museum Compound, Thiruvananthapuram.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 07:28, 30 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)


പെട്രോണാസ് പാർകിൽ ഉള്ള കുളവും സ്റ്റീൽ ശില്പങ്ങളുംതിരുത്തുക

 
പെട്രോണാസ് പാർകിൽ ഉള്ള കുളവും സ്റ്റീൽ ശില്പങ്ങളും

സമവായത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 09:53, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)


വരയൻ കോമാളി, മാടായിപ്പാറതിരുത്തുക

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:21, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


Fejervarya sahyadris, മാടായിപ്പാറതിരുത്തുക

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:21, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


കെ.എസ്. ചിത്ര, 2015-ൽ എടുത്ത ചിത്രംതിരുത്തുക

--അജയ് (സംവാദം) 05:38, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


കരിവേലനീലി, ബാംഗ്ഗ്ലൂർതിരുത്തുക

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:35, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ ശലഭത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ ഫോക്കസിലല്ലാതിരിക്കുകയോ ദൃശ്യമല്ലാതിരിക്കുകയോ ആണ്. മാക്രോയിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരുക സാദ്ധ്യമായെന്നു വരില്ല. പക്ഷേ വിഷയത്തിന്റെ ഇതിലും മികച്ച ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും വിധം ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 05:42, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:22, 3 മേയ് 2015 (UTC)

ഒപീലിയൺ, ആറളംതിരുത്തുക

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:32, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം ഇത് മാടായിപ്പാറയിൽ നിന്നല്ല.. ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നാണ്. വിവരങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.Uajith (സംവാദം) 09:08, 13 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)

ജോക്കർ ചിത്രശലഭം, ബാംഗ്ലൂർതിരുത്തുക

അജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 05:32, 4 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


വല്ലാർപാടം_അന്താരാഷ്ട്ര_കണ്ടെയ്‌നർ_ട്രാൻസ്ഷിപ്‌മെന്റ്_ടെർമിനൽതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 09:41, 19 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


ചിത്രം:Ceriagrion_cerinorubellum_03625.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 07:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


കരിനീലക്കടുവതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 11:32, 10 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


കൊമ്പൻ ചെല്ലിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:51, 10 മാർച്ച് 2015 (UTC)


ചെമ്മുള്ളിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 06:45, 13 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)


കാട്ടുപൊന്നാങ്കണ്ണിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 06:45, 13 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)