ചിത്രം:Cat_eye.jpgതിരുത്തുക

 
Cat_eye.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Aneezone 06:14, 24 ജൂൺ 2011 (UTC) --റോജി പാലാ 06:12, 6 ജൂലൈ 2011 (UTC)  N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 35 മാത്രം ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 17:15, 24 ജൂൺ 2011 (UTC)

 ആകെ തിരുത്തലുകൾ 162 --Dpkpm007 05:04, 25 ജൂൺ 2011 (UTC)

 @ദീപക് + [1] --Vssun (സുനിൽ) 11:14, 25 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 06:12, 6 ജൂലൈ 2011 (UTC)


ചിത്രം:Sundial 2r.jpgതിരുത്തുക

 
File:Sundial 2r.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji 07:29, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   സായിപ്പന്മാർ എടുത്ത ചിത്രം തിരഞ്ഞടുത്ത ചിത്രം ആകാൻ സമർപികുനത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരുമാനം ആയിട് പോരെ മുൻപ്പ് നടന്ന സംവാദം ഒന്ന് നോക്ക് സുഹൃത്തേ ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:43, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:52, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഇതു നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ. ഫ്ലിക്കിയതാണോന്ന് നോക്കിയില്ല സോറി --Ranjithsiji 05:18, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 05:29, 6 ജൂലൈ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Shrimp Biriyani.JPGതിരുത്തുക

 
Shrimp Biriyani.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji 07:27, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:47, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   - ഷിജു അലക്സ് ഒരു ബസ്സിൽ ഇത് ഉഗ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ടാണിട്ടത് ആരേലും സമർപ്പിക്കണമല്ലോ മുറിഞ്ഞുപോയതായി എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു എന്നാലും നല്ല കളർ . നയനാന്ദകരം തന്നെ --Ranjithsiji 05:20, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   നല്ല കളർ . നയനാന്ദകരം , ആക്രാന്തം , വിശപ്പ്‌ ജനകവും ആണ് അത് സമതിച്ചു .. ചെങ്ങാതി ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 08:45, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.--മനോജ്‌ .കെ 14:58, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നുഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അകത്തുള്ളതല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഏതായാലും എനിക്കും ഇഷ്ടായി--സുഹൈറലി 05:37, 28 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു തരക്കേടില്ല --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 06:27, 3 ജൂലൈ 2011 (UTC)
  2011 ജൂലൈ 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 11:17, 3 ജൂലൈ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Rajamalli Flower2.JPGതിരുത്തുക

 
Rajamalli Flower2.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji 07:23, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- ആദ്യം വോട്ടിയത് ഞാൻ തന്നെ :-) --സുഗീഷ് 07:30, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല --Reji Jacob 15:56, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നുവ്യക്തതയില്ല -- മനോജ്‌ .കെ 13:49, 28 ജൂൺ 2011 (UTC)
 Nഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 11:15, 3 ജൂലൈ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Mug_Wikipedia_Malayalam.jpgതിരുത്തുക

 
Mug_Wikipedia_Malayalam.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Ranjithsiji 07:10, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - വിക്കിക്കപ്പിന് ഒരു വോട്ട് .. :-) --സുഗീഷ് 07:31, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഈ ചിത്രം ഇനി തെരെഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാമോ ? --മനോജ്‌ .കെ 08:08, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മനോജ് കാണിച്ച് തന്നതിന് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ "വിക്കപ്പ്" നന്നായി--സുഹൈറലി 04:10, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിക്കപ്പിന് ചെറിയ വ്യക്ത കുറവ് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു  :) ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:50, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു :) --‌‌‌മനോജ്‌ .കെ 14:56, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 16:41, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)
  2011 ജൂലൈ 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 05:15, 30 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Fall season tree.jpgതിരുത്തുക

 
ഇലകളെല്ലാം പൊഴിയുന്നു ഋതുവിൽ ഒരു വൃക്ഷം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 09:15, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)

  2011 ജൂൺ 28-30 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 14:43, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)

File:Wind Turbine 01.jpgതിരുത്തുക

 
കാറ്റാടിയന്ത്രം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 17:55, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   ഫ്ലിക്കറിൽ ഏതോ ഒരു സായിപ് പിടിച്ച ചിത്രം ഇങ്ങോട് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ടിട്ടു അത് മലയാളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം ആകുന്നതിനോട് യോജികുന്നില -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 20:06, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •  എന്തു കൊണ്ടും നമ്മളെടുക്കുന്ന ചിത്രത്തേക്കാള് മേന്മയുള്ള ഇതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങള് നെറ്റില് ലഭിക്കും. കോപ്പിറൈറ്റില്ലാത്തതു തന്നെ.ഓരോ മിനുട്ടിനും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങള് കിട്ടും. ഇവിടെ ഉദ്ദ്യേശ്യം അതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു.ഈ ചിത്രം തന്നെ ഇവിടെകാണുന്നത് പോലെ അനേകം സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്.--സുഹൈറലി 10:04, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഇതിനെല്ലാം പുറമേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ സമർപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം നൽകാവൂ. എന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ( വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത_ചിത്രം_(മാനദണ്ഡങ്ങൾ)) സമർപ്പിച്ച എന്നതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തത് എന്നതാണോ അതോ എടുത്തത് എന്നതാണോ? ഈ മാനദണ്ഡം മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം നൽകാവൂ എന്ന് മാറ്റാൻ സമയമായോ?? --ഷാജി 12:59, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട --എഴുത്തുകാരി സംവാദം‍ 08:44, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:51, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 13:48, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Statue of liberty 01.jpgതിരുത്തുക

 
സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടി

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 09:00, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   ഫ്ലിക്കറിൽ ഏതോ ഒരു സായിപ് പിടിച്ച ചിത്രം ഇങ്ങോട് അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്ടിട്ടു അത് മലയാളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം ആകുന്നതിനോട് യോജികുന്നില -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 20:07, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •  ചര്ച്ചക്ക് പോലും പ്രസക്തിയില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഇതുപോലെ മേന്മയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങള് നെറ്റില് ലഭിക്കും. കോപ്പിറൈറ്റില്ലാത്തതു തന്നെ.ഓരോ മിനുട്ടിനും തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങള് കിട്ടും.ഈ ചിത്രം തന്നെ ഇവിടെകാണുന്നത് പോലെ അനേകം സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്.--സുഹൈറലി 10:04, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട --എഴുത്തുകാരി സംവാദം‍ 08:43, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഫ്ലിക്കർ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട ....Irvin Calicut.......ഇർവിനോട് പറയു... 04:51, 23 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 13:47, 27 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Domestic turkeys.jpgതിരുത്തുക

 
ടർക്കിക്കോഴി - പൂവനും പിടയും

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 15:09, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പെൻസി ദേവസ്സി 16:16, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-Reji Jacob 17:48, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 18:13, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 06:58, 16 ജൂൺ 2011
 •   നിഷ്പക്ഷംതെരഞ്ഞെടുക്കാന് മാത്രം വലിയ പ്രത്യേകത വല്ലതും...--സുഹൈറലി 14:23, 20 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം   --ഭൂമിക 09:48, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം   പ്രത്യേകതയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല --മനോജ്‌ .കെ 12:30, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയ വ്യക്തതയോ മറ്റു ഗുണങ്ങളൊ കാണുന്നില്ല --എഴുത്തുകാരി സംവാദം‍ 08:42, 22 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം --കിരൺ ഗോപി 06:38, 24 ജൂൺ 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 25-27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 12:27, 24 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:PeechiDamview.jpgതിരുത്തുക

 
പീച്ചി ഡാം. ഒരു പനോരമിക് ചിത്രം

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ 14:39, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോര (കൈവരി ഒഴിവാകി എടുക്കാമായിരുന്നു ) പെൻസി ദേവസ്സി 16:18, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   പനോരമയല്ലേ. കൈവരി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതെയുള്ളൂ. ചിത്രത്തിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൽ മൊത്തം നന്നായിട്ടുണ്ട്.പീച്ചിയെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഛായാഗ്രാഹകന് പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് --മനോജ്‌ .കെ 17:05, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   കൈ വരി ഒഴിവാക്കു അനുകൂലികാം പെൻസി ദേവസ്സി 17:46, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - എന്നാൽ കൈവരി ഒഴിവാക്കി ക്രമീകരിക്കണം - Reji Jacob 17:44, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കൈവരികളയുമല്ലോ.. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 18:21, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •    കൈവരി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.--മനോജ്‌ .കെ 18:52, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം [2] ഈ സംവാദം കാന്നുക -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:09, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു----Ranjithsiji 04:47, 20 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 09:49, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഖിലൻ‎ 12:03, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു----Pranchiyettan 12:38, 21 ജൂൺ 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 16 മാത്രം -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 18:49, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 22-24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 14:59, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Muchilottu Bhagavathiമുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതി തെയ്യം.jpgതിരുത്തുക

 
Muchilottu Bhagavathiമുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതി തെയ്യം.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌ 09:36, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പടത്തിനേക്കാൾ നല്ലത്, ഇപ്പോൾ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള Muchilottu Bhagavathi.jpg അല്ലേ?  --ഷാജി 14:04, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഷാജിയോട് യോജിക്കുന്നു -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:00, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ലേഖനം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ... ചേർത്താൽ അനുകൂലിക്കാം.

കണ്ണടച്ചിട്ടാണങ്കിലും ചിത്രം മനോഹരമാണ്, അടച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു. കുഴപ്പമില്ല.--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 16:50, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 12:52, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:19042011673.jpgതിരുത്തുക

 
ചൈനീസ് വാസ്തു പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിർമിച്ച ഒരു പടിവാതിൽ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 04:31, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:01, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - പടിവാതിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. --Anoopan| അനൂപൻ 09:15, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ; ചിത്രം ഫ്രയിമിനു പുറത്തു പോകുന്നതുപോലെ...--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 16:47, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീടിന്റെ പടി വാതിൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം പെൻസി ദേവസ്സി 17:00, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കുറച്ച് കൂടി നന്നായി എടുക്കാവുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു.ചിത്രം മുഴുവനല്ല.--മനോജ്‌ .കെ 09:22, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഈ ചിത്രം/പ്രമാണം വിക്കിയിലെ താളുകളിലൊന്നിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് --മനോജ്‌ .കെ 09:26, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഇങ്ങനെ എഴുതുനതിനു മുൻപേ ആ ചിത്രത്തിന്റെ താളിൽ പോയി എവിടെയാ ഉപയോഗികുന്നെ എന്ന് നോക്കാം കേടോ ചെങ്ങാതി.

ഇത് നോക്ക് പടിവാതിൽ -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 09:39, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല. സ്കീൻ ഷോട്ട്. എന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല. :-| --മനോജ്‌ .കെ 09:48, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഇതു സംഭവിച്ചത് കോമൺസിലെ ചിത്രത്തിന്റെ പേരു മാറ്റിയതു കൊണ്ടാണ്. 19042011673.jpg എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേര് കോമൺസിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ Chinese type gate from kerala.jpg എന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. പക്ഷെ പടിവാതിൽ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പേര് 19042011673.jpg എന്നായിരുന്നു. അതാണു ചിത്രം കാണാഞ്ഞത്. ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അർത്ഥവത്തായ പേരുകൾ, അത് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ആകാം, ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതു പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊഴിവാക്കാം. --Anoopan| അനൂപൻ 10:02, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര--Subeesh Talk‍ 10:52, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു --ഭൂമിക 09:49, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 12:52, 21 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:ശിങ്കാരി മേളം 1.jpgതിരുത്തുക

 
ചാടിക്കൊട്ട്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --റോജി പാലാ 18:06, 13 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു-Reji Jacob 17:47, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:01, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 10:52, 17 ജൂൺ 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 19-21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 05:48, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Valambiri.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --Zuhairali 10:21, 6 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല ചിത്രം; (പക്ഷേ വലമ്പിരി ഈ ലേഖനം ഇല്ലല്ലോ... വേണ്ടേ നമ്മുക്ക് അത് )

--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 04:24, 7 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   വലമ്പിരിയും ഇടമ്പിരി യും ഒന്നു തന്നെയായത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകലേഖമാവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാവാം യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.യഥാർഥനാമമായ ഇടമ്പിരി വലമ്പിരി എന്ന ലേഖനം/പുനർനാമകരണമാണാവശ്യം--Zuhairali 04:46, 7 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കൈക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം --Ranjithsiji 08:41, 13 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •  വലുപ്പവും പിരിയുടെ ദിശയും കൈ കൊടുത്തതു കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും--സുഹൈറലി 10:22, 13 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - രഞ്ജിത്ത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാരണം --Anoopan| അനൂപൻ 09:16, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കൈ ഒഴിവാകി ഫോക്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പെൻസി ദേവസ്സി 17:04, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •  പഴയചിത്രത്തിൽ[3] നിന്നും കൈ ഒഴിവാക്കി.--സുഹൈറലി 02:10, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)

  ഇപ്പോൾ കുറച്ചൂകൂടി നന്നായിരിക്കുന്നു. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 06:16, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)

 •   നിഷ്പക്ഷം [4] ഈ സംവാദം കാന്നുക -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:10, 16 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 05:46, 18 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Journey_of_bhagavathi.jpgതിരുത്തുക

 
ചൂരക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതിയുടെ പൂരയാത്ര

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --മനോജ്‌ .കെ 06:07, 4 ജൂൺ 2011 (UTC)


 •   അനുകൂലിക്കുന്നു   ഗ്രാമീണത തുളുമ്പുന്ന നല്ല നാട്ടുകാഴ്ച --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 05:54, 5 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കൊള്ളാം -- പെൻസി ദേവസ്സി 04:33, 6 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Jerin PhilipTalk 15:41, 8 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിനു മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ--റോജി പാലാ 02:18, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •  ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ഭഗവതിക്കൊപ്പം തൃശ്ശൂർപ്പുരത്തിനായി വടക്കുനാഥനിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഒരു ആനയും നെറ്റിപട്ടവും വിഗ്രഹവും അല്ല, മൊത്തമായിട്ടുള്ള ആ ചിത്രം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ആൾക്കൂട്ടം കുറച്ചോളൂ. --മനോജ്‌ .കെ 05:33, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   നിഷ്പക്ഷം ചിത്രം കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇത് ചൂരക്കോട്ടുകാവ് പൂരയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നും ചിത്രത്തില് കാണുന്നില്ല
 •  ആ ചിത്രത്തില് കാണുന്ന ബഹുനിലകെട്ടിടം ഇവിടെ പുതുതായി വരുന്ന ശോഭ സിറ്റിയാണ് (തൃശ്ശൂർ-കുന്ദംകുളം റൂട്ടില് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം). പച്ചപ്പായി കാണുന്നത് പുഴയ്ക്കൽ പാടവും.ഇനിയും കൂടുതൽ തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പിക്കാസ ആൽബം സന്ദർശ്ശിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാം.പിന്നെ അതിലെ ആളുകളൊക്കെ ആ നാട്ടുകാരാണ്(ആരെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫ്ഫൈ ചെയ്യിക്കാം).ചിത്രത്തില് ഇനി വേറെ ഒരു തെളിവും നല്കാനില്ല. --മനോജ്‌ .കെ 05:33, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നുചിത്രം നല്ലത്- എന്നാൽ ഒരു വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കമാകാനുള്ള പ്രസക്തിയുണ്ടോയെന്നു സംശയം. Reji Jacob 17:04, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •    സാധാരണ കാണാറുള്ള തിടമ്പേറ്റിയ ആനയുടെ എഴുന്നള്ളത്തിനേക്കാളും വളരെ പ്രത്യേകതയുണ്ടിതിന്. ഗ്രാമദേവതയെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നാട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജനക്കൂട്ടം ഒരു അധികപ്പറ്റല്ല ഇവിടെ. ചൂരക്കാട്ട്കാവ് പൂരം എഴുന്നള്ളത്താണന്ന് തെളിവുകൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചിത്രകാരനു നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. വിജ്ഞാനകോശത്തിനു മുതൽക്കൂട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രം തന്നെ. മലയാളം വിക്കിപീഡിയായിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 17:25, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjithsiji 08:41, 13 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --Anoopan| അനൂപൻ 09:14, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു -- Rajesh Odayanchal(രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ)‌‌ 09:44, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 05:45, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 14:14, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Kavya Madhavan 2008.jpgതിരുത്തുക

 
കാവ്യാ മാധവൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 09:59, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)


 •   ഈ ചിത്രം ഇവിടെകാണുന്നു.സൈറ്റാവട്ടെ ©Copyright Greynium Information Technologies Pvt. Ltd.ഉം ആണ്.--Zuhairali 11:30, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   ഈ ചിത്രം മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 2009 ജൂൺ 23-നാണ്. അത് കോമൺസിലേക്ക് മാറ്റിയത് 2009 ഒക്ടോബർ 24-നു്. താങ്കൾ മുകളിൽ നൽകിയ വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളത് 2009 ഡിസംബർ 16-നാണ്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഈ ചിത്രം വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ നിന്നെടുത്ത് അവരുപയോഗിച്ചതാകാനേ വഴിയുള്ളൂ. --Anoopan| അനൂപൻ 11:51, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 11:55, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 15:35, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 12:36, 2 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Life on leaf.jpgതിരുത്തുക

 
ഇലകള്ക്കിടയില് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു പുഴു

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Zuhairali 10:34, 1 ജൂൺ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 14:12, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Kutappana.jpgതിരുത്തുക

 
Kutappana.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 07:29, 26 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Zuhairali 09:49, 31 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുമാത്രം പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 08:57, 1 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ ചിത്രം -- പെൻസി ദേവസ്സി 10:44, 1 ജൂൺ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഇലയുടെ അരികുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയതിനാൽ കാണാൻ ഭംഗി ഇല്ല --Anoopan| അനൂപൻ 09:18, 14 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 14:11, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Aerva Lanata.JPGതിരുത്തുക

 
Aerva Lanata.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 02:22, 28 മേയ് 2011 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 14:11, 15 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Parunthum Paara.jpgതിരുത്തുക

 
Parunthum Paara.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 07:29, 26 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കേരളത്തിലും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളോ?.ചിത്രം നന്നായി--Zuhairali 09:04, 26 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --റോജി പാലാ 11:18, 12 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Basheer.jpgതിരുത്തുക

 
Basheer.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 15:10, 24 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചിത്രം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് :)--Subeesh Talk‍ 04:45, 25 മേയ് 2011 (UTC)-
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു എന്താപറയുക... മനോഹരം.. അതിമനോഹരം--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 09:14, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു , (പച്ചപ് ഇത്ര വേണ്ടായിരുന്നു) പെൻസി ദേവസ്സി 04:12, 26 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 05:53, 26 മേയ് 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 13 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 06:08, 26 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --കിരൺ ഗോപി 06:56, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Life in leaf.jpgതിരുത്തുക

 
പേര് പച്ചത്തൊഴുംപ്രാണി: Praying mantis ശാസ്ത്രീയ നാമം : Amantis malabarensis

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.സുഹൈറലി സുഹൈറലി തിരുവിഴാംകുന്ന് --Zuhairali 14:44, 24 മേയ് 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പേര് ,ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്നിവ ശരിയല്ല . വിവരണമില്ല, ലേഖനത്തിനു,തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രത്തിനു അനുയോജ്യം അല്ല എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 04:38, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ജീവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം നിലവിലില്ല / ഉണ്ടോ?.--Subeesh Talk‍ 04:41, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   പേരും ശാസ്ത്രീയ നാമവും ഇറ്വിന് പറഞ്ഞപ്രകാരം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജൈവവൈവിദ്യോനത്തില് നിന്നെടുത്ത ചിത്രമാണിത്. അതേ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ചിത്രശാലയിലാണ് ഈ ചിത്രമുള്ളത് ലേഖനം--Zuhairali 05:05, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ജീവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം നിലവിലില്ല / ഉണ്ടോ? എന്ന് Subeesh ചോദിച്ചിരുന്നു.ലേഖനമുണ്ട്.ഇതാണ് ലേഖനം.--Zuhairali 08:58, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   ലേഖനത്തിനു,തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ചിത്രത്തിനു അനുയോജ്യം അല്ല എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം- എന്ന് Irvin calicut പറഞ്ഞിരുന്നു.ഈ ലേഖനത്തിന് അനുയോജ്യമായത് തന്നെയാണ് ചിത്രം. ഇതോടെ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൂലന്യായങ്ങള്ക്ക് വിശദീകരണമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.പ്രതികരണമറിയിക്കുക --Zuhairali 08:58, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   "വിക്കിപീഡിയയിലെ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം" എന്ന മാനദണ്ഡപ്രകാരം പ്രസ്തുത ചിത്രം പച്ചത്തൊഴുംപ്രാണി എന്ന ലേഖനത്തിനാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. പക്ഷേ, ഈ ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു നല്ല പ്രവണതയല്ല അതുകൊണ്ട് നാമനിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Subeesh Balan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)
 •  "വിക്കിപീഡിയയിലെ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം" എന്നല്ലേ മാനദണ്ഡത്തിലുള്ളൂ. അപ്രകാരം ബന്ധപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നുവല്ലോ ചേര്ത്തത്. പിന്നീട് കൂടുതല് അനുയോജ്യമായ ലേഖനം ശ്രദ്ധയില് പെട്ടുവെന്നത് ശരി. അപ്പോള് അതിലുള്പ്പെടുത്തി. ഇതെങ്ങിനെ തെറ്റായ പ്രവണതയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സുബീഷ്. ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോള് തന്നെയല്ലെ ഈ സംരംഭം വിജയിക്കുന്നത്.ആദ്യം ഇതിന്റെ നിയമാവലിയെ പറ്റി എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പോഴത് മനസ്സിലാക്കാനായി. അത് മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റായിപ്പോയോ?--Zuhairali 09:14, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ചിത്രം പോരാ... --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 09:18, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   സുഹൃത്തേ.. അനുയോജ്യമായ ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനു മുൻപ് നാമനിർദ്ദേശം നടത്തിയതിനെയാണ് ഞാൻ നല്ല പ്രവണതയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. സമാനമായ ഒരു സംവാദം ദാ ഇവിടെ കരിആള എന്ന ഈ   ചിത്രത്തിന്റെ നാമനിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നടന്നിരുന്നു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. :)--Subeesh Talk‍ 09:31, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   ചെമ്പൻചെല്ലി എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംവാദം കൂടി ഒരു ഭംഗിക്കിരിക്കട്ടെ :)--Subeesh Talk‍ 09:50, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ടുള്ള ലേഖനം വിക്കിയിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരി്കകുന്നത്. അങ്ങിനെയൊരു മാനദണ്ഡം എവിയെയാണുള്ളത്. വിക്കിയിലെ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങിനെയുണ്ടെങ്കില് തന്നെ അത് പിന്നീട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന് പാടില്ലെന്ന് എവിടെയാണുള്ളത്.ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാനും കൂടിയാണല്ലോ ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം സമവായത്തിലെത്താൻ നൽകുന്നത്. തുടക്കത്തിലില്ലാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് നൽകരുതെവിടെയാണുള്ളത്.മാത്രവുല്ല, വിക്കിയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്ക്കുണ്ടാവേണ്ട മാനദണ്ഡത്തിലാണത് പറയുന്നത്. നോക്കുകഅല്ലാതെ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡമല്ല. അഥവാ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന് പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡം പൂര്ത്തീകരിക്കണമെന്ന് സാരം. അതു കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ പിന്നീട് വിശദാശം ചേര്ക്കുന്നത് വിക്കിനിയമ പ്രകാരം തെറ്റാണെന്ന് പരാമര്ശിക്കുന്ന ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങള് ലിങ്ക് കാണിച്ച് തന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള രണ്ട് തീരുമാനത്തോടും ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു. --Zuhairali 10:35, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലേഖനത്തിന് ചിത്രം അനുയോജ്യം ആണ് -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 11:12, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   Zuhairali, ഞാൻ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള കണ്ണികളിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്, വിക്കിപീഡിയയിൽ ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ലേഖനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്നും, ലേഖനത്തിന് മിഴിവേകാനും, മറ്റുമായാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്നുമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്, നിർഭാഗ്യവശാൽ താങ്കൾ ഉന്നയിച്ച രീതിയിലുള്ള നയങ്ങളൊന്നും വിക്കിയിൽ നിലവിലില്ല എന്നും അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം മൂലം ഒരു ചിത്രത്തിനും വിക്കിയിൽ ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല എന്നതും മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ മുകളിൽ തന്ന രണ്ട് കണ്ണികളിലേയും തീരുമാനങ്ങളോടുമുള്ള താങ്കളുടെ വിയോജിപ്പിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത് താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ഞാൻ പ്രതികൂലാഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചിന്തകളുടെ ഒരുദാഹരണം: (വിക്കിയിൽ ചക്കക്കുരു എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് തപ്പുന്ന ഒരാൾ ആ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്കുകയും ക്രമേണ കുരങ്ങൻ ! എന്ന ലേഖനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇടവരുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കരുതുക, കുരങ്ങൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചക്കക്കുരുവിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്ത് അതിനടിയിൽ "ചക്ക തിന്ന കുരങ്ങൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ ചക്കക്കുരു" എന്ന് എഴുതുകയും എന്നിട്ട് അതേ ചക്കക്കുരുവിന്റെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും തുടർന്ന് കുരങ്ങൻ എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചക്കക്കുരുവിന്റെ ചിത്രം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നു പറയുന്നതിലുള്ള ഔചിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ :) ) --Subeesh Talk‍ 11:44, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •    . അംഗീകരിക്കുന്നു. നിലവില് ആ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇറ്വിന് പറഞ്ഞതു പോലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലേഖനത്തിന് ചിത്രം അനുയോജ്യം ആണല്ലോ.വിശദാംശം പിന്നീട് ചേര്ക്കാന് പാടില്ല എന്ന ഒരു നിബന്ധന വിക്കിയിലില്ലെന്ന് താങ്കള് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.ആ നിലക്ക് ചിത്രം മാനദണ്ഡത്തിന് വിധേയമല്ലേ? --Zuhairali 11:57, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   വിക്കിയിലുള്ള എല്ലാ നയങ്ങളേക്കുറിച്ചും ഞാൻ ബോധവാനല്ല എങ്കിലും, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ഞാൻ വയിച്ചിടത്തോളമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് "ഇപ്പോൾ" പ്രസ്തുത ചിത്രം മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് കരുതുന്നു.--Subeesh Talk‍ 12:07, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു വിക്കിമാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നു -സ്രഷ്ടാവ് ---Zuhairali 12:50, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പെൻസി ദേവസ്സി 15:41, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   subeesh തൊട്ടു താഴെ ഉള്ളചിത്രം:കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ-കുട്ടനാടിന്റെ മുഖമുദ്ര.jpg

16നു ഈ ചിത്രം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് 17നു പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് താങ്ങൾ ഒപ്പ് വെച്ചു കണ്ടു, എന്താണ് കാരണം പറയാമോ ? രണ്ടു സ്ഥലത്ത് രണ്ടു അഭിപ്രായം ആണോ ? പെൻസി ദേവസ്സി 15:50, 25 മേയ് 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാത്രം ഒരു നല്ല ചിത്രമല്ല. ഒരു സാധാരണ ചിത്രം മാത്രം!.

പച്ചത്തൊഴും പ്രാണിയാണോ, ആ ചെടിയിലെ ഇലയാണോ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ തെളിയുന്നത്. ഇലതന്നെ!. സംശയമില്ല. ഇവിടെ താങ്കൾ എടുത്ത ചിത്രം നല്ലചിത്രമാക്കിമാറ്റാൻ താങ്കൾ എല്ലാവരേയും നിർബന്ധിതനാക്കുന്നതായാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അവരോരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതട്ടെ. കൂടുതൽ പേർ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാമല്ലോ.--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 05:44, 26 മേയ് 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു --ഭൂമിക 05:53, 26 മേയ് 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 13 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 06:08, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •   പ്രിയ രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടു വോട്ടു ചെയുന്നത് ശരിയാണോ ? വോട്ടു പിൻവലികുമെലോ -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 07:02, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •   ചെയ്തു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 07:12, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •   @പെൻസി സുഹൃത്തേ...തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനു നന്ദി. തിരുത്തിയിട്ടൂണ്ട്. അത് അശ്രദ്ധകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലേഖനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ചിത്രം ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായും കണ്ടു, പിന്നെ ചിത്രവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അനുകൂലിച്ചത്. :)--Subeesh Talk‍ 11:18, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു അത്ര പോര ---Ranjithsiji 05:01, 1 ജൂൺ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല --കിരൺ ഗോപി 06:55, 9 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Blue_water_lillys_from_pookote_lake_wayanad.JPGതിരുത്തുക

 
വയനാട് പൂക്കോട് തടാകത്തിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽകുന്ന നീല ആമ്പൽ പൂക്കൾ

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 06:42, 20 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പെൻസി ദേവസ്സി 05:16, 22 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു പോര --Subeesh Talk‍ 04:38, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ ചിത്രം, അതിൽകൂടുതൽ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 09:20, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു .. സ്രഷ്ടാവ് -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 11:05, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Zuhairali 11:40, 25 മേയ് 2011 (UTC)
 •  ചിത്രം നയനാന്ദകരമായിരിക്കണം --കിരൺ ഗോപി 15:48, 25 മേയ് 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു --ഭൂമിക 05:54, 26 മേയ് 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 13 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 06:07, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjithsiji 11:00, 28 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 17:38, 6 ജൂൺ 2011 (UTC)

ചിത്രം:കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ-കുട്ടനാടിന്റെ മുഖമുദ്ര.jpgതിരുത്തുക

 
കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ-കുട്ടനാടിന്റെ മുഖമുദ്ര.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Reji Jacob 17:51, 16 മേയ് 2011 (UTC)

  --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 06:06, 18 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 11:16, 24 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെയെടുത്ത തീരുമാനം മാറ്റുന്നു.--Subeesh Talk‍ 11:11, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •  ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണിവിടെ ചര്ച്ച. സുബീഷിന് ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ചിത്രം ലേഖത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ചേര്ത്തതാണെന്നറിഞ്ഞു. അതോടെ ചിത്രത്തോടുള്ള സമീപനം പ്രതികൂലം. ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം വിക്കിയിലില്ലെന്ന് മുകളിലെ സംവാദത്തില് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു.വിക്കിയിലില്ലാത്ത ഒരു നിയമം നമ്മളുണ്ടാക്കി ആളുകളില് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ഇടവരുത്തുകയല്ലെ ഈ നിലപാട് മാറ്റത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സംശയം ---Zuhairali 00:38, 27 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --ഭൂമിക 05:54, 26 മേയ് 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 13 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 06:07, 26 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു---Ranjithsiji 11:00, 28 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:06, 3 ജൂൺ 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Sree Murudeswara Temple 02.JPGതിരുത്തുക

 
Sree Murudeswara Temple 02.JPG

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--റോജി പാലാ 12:35, 11 മേയ് 2011 (UTC)


 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല.. --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 08:46, 14 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നുഇത് ഗോപുരതിന്ടെ പിൻഭാഗം അല്ലേ , എന്തായാല്ലും ചിത്രം അപൂർണ്ണം പോര പെൻസി ദേവസ്സി 05:23, 22 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു നന്നായിരിക്കുന്നു --Subeesh Talk‍ 11:14, 24 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 05:55, 26 മേയ് 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 13 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 06:07, 26 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 ജൂൺ 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 10:13, 31 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:Physalis minima fruit from Kerala - 20090520.jpgതിരുത്തുക

 
Physalis minima fruit from Kerala - 20090520.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (ഓഫ്: ഈ ചിത്രം MLW-ന്റെ ഭാഗം അല്ലായിരുന്നോ?)--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 17:57, 5 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--ഭൂമിക 05:55, 26 മേയ് 2011 (UTC) വോട്ട് അസാധു. ആകെ തിരുത്തലുകൾ 13 മാത്രം --Anoopan| അനൂപൻ 06:06, 26 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 മേയ് 28-31 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 05:13, 27 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:S. K. Pottekkatt.jpgതിരുത്തുക

 
S. K. Pottekkatt.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു----റോജി പാലാ 14:01, 5 മേയ് 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 25-27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. --കിരൺ ഗോപി 07:26, 24 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:Acorns falling onto the ground.jpgതിരുത്തുക

 
Acorns falling onto the ground.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 09:02, 2 മേയ് 2011 (UTC)

 •  "ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകണം:വിക്കിപീഡിയയിലെ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ലേഖനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമാകുന്നവിധത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കു മുൻ‌ഗണന" ഈ നിബന്ധന പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ :(--Subeesh Talk‍ 07:12, 3 മേയ് 2011 (UTC)
 •   നിബന്ധന പാലിക്കുന്നില്ല. ഈ നാമനിർദ്ദേശം അസാധു ആക്കുക --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:30, 3 മേയ് 2011 (UTC)
 N - നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 09:46, 3 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:Breeding Indian Pond Heron.jpgതിരുത്തുക

 
Breeding Indian Pond Heron.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 14:12, 1 മേയ് 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 22-24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 14:12, 21 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:ദ്വാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ശംഖ്.jpgതിരുത്തുക

 
ദ്വാരമില്ലാത്ത വെളുത്ത ശംഖ്.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 08:24, 27 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു പോരാ --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 04:17, 30 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •  ഉന്നതനിലവാരം ഉള്ളതാവണം: ഉന്നത നിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ചിത്രം

വ്യക്തതയും കൃത്യതയുമുള്ളതായിരിക്കണം: ഒട്ടും വ്യക്തമല്ല, മറ്റു ശംഖുകൾക്കിടയിലുള്ളതിലാൽ ഒട്ടും തന്നെ ക്ലാരിറ്റിയില്ല ചിത്രത്തിന്.
ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകണം: ലേഖനത്തിൽ വേറെ ശംഖിന്റെ നല്ല ചിത്രമില്ലന്നേയുള്ളു, പക്ഷേ ഇതാണ് നല്ല ചിത്രംമെന്നുപറയാൻ വയ്യ. നല്ല ചിത്രം ഇനിയും ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതേയുള്ളു.

ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായം.. മാത്രം--രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 05:06, 4 മേയ് 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 07:14, 3 മേയ് 2011 (UTC)
 •   - ഒരേ നിറമുള്ള ശംഖുകളുടെ ഇടയിൽ എടുത്ത് കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രോപ്പിങ്ങും വൈറ്റ് ബാലൻസും ലൈറ്റിങ്ങും നന്നായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശംഖിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിനു പകരം നിൽക്കാൻ ഈ ഒരു ചിത്രം മാത്രം മതി എന്ന രീതിയിൽ വിജ്ഞാനപ്രദം. പ്രതികൂല അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ കാരണം കൂടി വ്യക്തമാക്കണം എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. --ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 07:33, 3 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjithsiji 07:31, 5 മേയ് 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 18:24, 5 മേയ് 2011 (UTC)
 •  ദ്വാരമില്ലാത്ത ശംഖ് വാദ്യമായി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. വൈദികകർമ്മങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊഴുള്ള ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്തുതചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. (ചിത്രം എന്റേതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല.) --തച്ചന്റെ മകൻ 18:32, 5 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ക്ലാരിറ്റിയില്ല --പെൻസി ദേവസ്സി 04:31, 17 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകുന്നില്ല. വസ്തുവിന്റെ ഉത്ഭവമൊന്നും ലേഖനത്തിലില്ല.--റോജി പാലാ 12:56, 21 മേയ് 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 14:09, 21 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Fuchsia 1r.jpgതിരുത്തുക

 
ഫ്യൂഷിയ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 20:02, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 19-21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--കിരൺ ഗോപി 07:02, 18 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Flowers of Peermade.jpgതിരുത്തുക

 
ഉമ്മം. ശാസ്ത്രീയനാമം: Datura metel

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 20:02, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 04:51, 18 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Flower 01.JPGതിരുത്തുക

 
ആനത്തകര, മലന്തകര, ശീമ അഗത്തി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യത്തിന്റെ പൂവ്.. ശാസ്ത്രീയ നാമം :Cassia Alata

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 20:02, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 02:12, 16 മേയ് 2011 (UTC)

File:A Tamarind tree seedling. .jpgതിരുത്തുക

 
പുളിമരത്തിന്റെ തൈ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സുഗീഷ് 20:02, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjithsiji 01:48, 30 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുറച്ചു കൂടി ക്ലാരിറ്റി യാക്കാം --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 04:17, 30 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Subeesh Talk‍ 07:26, 3 മേയ് 2011 (UTC)
  2011 മേയ് 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 07:19, 12 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Cyprus vine flower.jpgതിരുത്തുക

 
Cyprus vine flower.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 04:01, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 08:47, 9 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Garden flower .jpgതിരുത്തുക

 
Garden flower .jpgg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 04:01, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 07-09 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 05:10, 6 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:Jackfruit Kerala.jpgതിരുത്തുക

 
Jackfruit Kerala.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റോജി പാലാ 04:01, 26 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 04:54, 6 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:Ship fort cochin.JPGതിരുത്തുക

 
Ship fort cochin.JPG

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 12:17, 22 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ..--RameshngTalk to me 17:55, 22 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   ചേർത്തു--റോജി പാലാ 08:11, 23 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 04:17, 30 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു കടലിനു നടുവിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കപ്പൽ, വ്യക്തതയില്ല --Subeesh Talk‍ 07:28, 3 മേയ് 2011 (UTC)
 •   എതിർക്കുന്നു - വ്യക്തതയില്ല --Anoopan| അനൂപൻ 09:40, 3 മേയ് 2011 (UTC)
 N ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 04:54, 6 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:Corallus_caninus.JPGതിരുത്തുക

 
Corallus_caninus.JPG

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Ranjith Siji - Neon » Discuss 08:22, 11 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 മേയ് 04-06 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു--റോജി പാലാ 06:45, 3 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:GNOME Shell 3.0 (2011, 04) -- Applications view.pngതിരുത്തുക

 
GNOME Shell 3.0 (2011, 04) -- Applications view.png

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--Ranjith Siji - Neon » Discuss 08:16, 11 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 06:46, 3 മേയ് 2011 (UTC)

പ്രമാണം:പറക്കുന്ന കളക്കൊക്ക്.JPGതിരുത്തുക

 
പറക്കുന്ന കളക്കൊക്ക്

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു----റോജി പാലാ 03:10, 10 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല--റോജി പാലാ 06:46, 3 മേയ് 2011 (UTC)

ചിത്രം:കുട്ടനാട്ടിലെ-നെൽപ്പാടം‌-നെടുമുടിക്കടുത്തുനിന്ന്.JPGതിരുത്തുക

 
കുട്ടനാട്ടിലെ നെല്പാടം

അറയിൽ.പി. ദാസിന്റെ ചിത്രം... നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു...--സുഗീഷ് 18:59, 9 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --എഴുത്തുകാരി സംവാദം‍ 06:44, 15 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു ---Ranjithsiji 09:31, 19 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു - ഇതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഭംഗിയാകുമായിരുന്നു. കോണ്ട്രാസ്റ്റ് കൂടുതാലാണ്.--RameshngTalk to me 07:55, 21 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കാമായിരുന്നു, എങ്കിലും അനുകൂലിക്കുന്നു --രാജേഷ് ഉണുപ്പള്ളി 04:17, 30 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
  2011 മേയ് 01-03 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 12:33, 30 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Cheena Vala Uyarthiyathu.jpgതിരുത്തുക

 
Cheena Vala Uyarthiyathu.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--എഴുത്തുകാരി സംവാദം‍ 19:41, 6 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Pency 05:49, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --റോജി പാലാ 03:01, 10 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--Ranjith Siji - Neon » Discuss 08:19, 11 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു--അഖിലൻ‎ 17:08, 19 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു- കളർ അല്പം കൂടുതലല്ലേ? --RameshngTalk to me 07:56, 21 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
  2011 ഏപ്രിൽ 28-30 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--കിരൺ ഗോപി 04:21, 27 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:വിളക്കുകൾ.jpgതിരുത്തുക

 
വിളക്കുകൾ.jpg

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ശ്രീജിത്ത് കെ (സം‌വാദം) 17:37, 5 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 ഏപ്രിൽ 25-27 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 13:08, 24 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

File:Full Pumkin.JPGതിരുത്തുക

 
മത്തനിൽ നിന്നും മുറിച്ചുവച്ച മത്തങ്ങ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --Ranjith Siji - Neon » Discuss 08:03, 5 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 ഏപ്രിൽ 22-24 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 07:41, 21 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

File:Kettukazhcha Full.JPGതിരുത്തുക

 
കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് 2010 ൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച കെട്ടുകാഴ്ച

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --Ranjith Siji - Neon » Discuss 07:59, 5 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 ഏപ്രിൽ 19-21 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 16:46, 18 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Nilgiri sheep's grazing in ooty lake side.jpgതിരുത്തുക

 
ഊട്ടി തടാക കരയിൽ നീലഗിരി ചെമ്മരിയാടുകൾ മേയുന്നു

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- Irvin calicut ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ് 08:58, 4 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു Pency 05:47, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു കഴുത്ത് പോയ ഒന്നിനെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു...കുറച്ചുകൂടി സൂം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ... --സുഗീഷ് 19:07, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   കഴുത്ത് പോയതിനെ ഒഴിവാക്കി--റോജി പാലാ 08:02, 10 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
  2011 ഏപ്രിൽ 16-18 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 05:49, 15 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Chamundi Temple Mysore.jpgതിരുത്തുക

 
Chamundi Temple Mysore.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--RameshngTalk to me 07:02, 1 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

  2011 ഏപ്രിൽ 13-15 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--കിരൺ ഗോപി 05:46, 12 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Mysore palace panoramic view.jpgതിരുത്തുക

 
Mysore palace panoramic view.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--RameshngTalk to me 07:02, 1 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല --കിരൺ ഗോപി 05:45, 12 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:DTC AC Bus.jpgതിരുത്തുക

 
DTC AC Bus.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--RameshngTalk to me 07:02, 1 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   എതിർക്കുന്നു വ്യക്തതയില്ല. --റോജി പാലാ 07:39, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല --കിരൺ ഗോപി 05:44, 12 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Mahishasura -1.jpgതിരുത്തുക

 
Mahishasura -1.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--RameshngTalk to me 07:02, 1 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --അഖിലൻ‎ 09:19, 2 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു --റോജി പാലാ 02:49, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
 •   അനുകൂലിക്കുന്നു പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഏതോ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ചിത്രം കണ്ടതായി ഓർമ്മ...--സുഗീഷ് 19:09, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)
  2011 ഏപ്രിൽ 10-12 തിയതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു.--റോജി പാലാ 08:36, 9 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)

ചിത്രം:Girraffe at Mysore zoo-1.jpgതിരുത്തുക

 
Girraffe at Mysore zoo-1.jpg

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു--RameshngTalk to me 07:02, 1 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)