ഒരു ജലപ്പക്ഷിവർഗ്ഗമാണ്(aquatic bird) നീർക്കാക്ക.

Cormorants and shags
Temporal range: Late Cretaceous? – Recent
Little pied cormorant
Microcarbo melanoleucos
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Class:
Subclass:
Infraclass:
Order:
Family:
Phalacrocoracidae

Genus:
Phalacrocorax (but see text)

Brisson, 1760
Species

3–43, see text

Synonyms

Australocorax Lambrecht, 1931
Compsohalieus B. Brewer & Ridgway, 1884
Cormoranus Baillon, 1834
Dilophalieus Coues, 1903
Ecmeles Gistel, 1848
Euleucocarbo Voisin, 1973
Halietor Heine, 1860
Hydrocorax Vieillot, 1819 (non Brisson, 1760: preoccupied)
Hypoleucus Reichenbach, 1852
Leucocarbo Bonaparte, 1857
Microcarbo Bonaparte, 1856
Miocorax Lambrecht, 1933
Nannopterum Sharpe, 1899
Nesocarbo Voisin, 1973
Notocarbo Siegel-Causey, 1988
Pallasicarbo Coues, 1903
Paracorax Lambrecht, 1933
Poikilocarbo Boetticher, 1935
Pliocarbo Tugarinov, 1940
Stictocarbo Bonaparte, 1855
Viguacarbo Coues, 1903
(but see text)

കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്നിനം നീർക്കാക്കൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നീർക്കാക്ക&oldid=2416165" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്