മൈലാഞ്ചികൈതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-വാട്ടർമാർക്കുണ്ടെന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒറിജിനൽ കാണുന്നില്ല-മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 09:22, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


മഞ്ഞ കോസ്മോസ് പൂതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --സുഹൈറലി 04:47, 8 ജൂലൈ 2016 (UTC)


മാങ്ങായിഞ്ചിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 09:22, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


പുള്ളിവാൾ വാലൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 11:36, 31 ജൂലൈ 2016 (UTC)


മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:38, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


പാറൊ തക്ത്സാങ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--അജയ് (സംവാദം) 09:05, 6 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)


നീലക്കടുവതിരുത്തുക

 
നീലക്കടുവ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 11:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


ടാകിൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 6 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)


കോഴിക്കാൽ (പലഹാരം)തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:58, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


പുള്ളിമാൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റിജിൻ (സംവാദം) 06:27, 19 ജൂൺ 2016 (UTC)


ചിത്രം:തുഷാരഗിരി-താന്നിമുത്തശ്ശി.JPGതിരുത്തുക

താന്നിമുത്തശ്ശി എന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദ ഗ്രേയിറ്റ് ഹോളോ ട്രീയുടെ ഉൾവശം. 120 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു താന്നിമരമാണിത്. മരത്തിന് മുകളിലൂടെ വെളിച്ചം കാണാം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സാജിദ് (സംവാദം) 14:48, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)

 അഭിപ്രായ സമന്വയമില്ല, നിലവറയിലേക്കു മാറ്റുന്നു. ബിപിൻ (സംവാദം) 14:16, 3 ഡിസംബർ 2016 (UTC)

പരുന്തുംപാറതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 11:47, 15 നവംബർ 2016 (UTC)

  •   എതിർക്കുന്നു - നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. ചിത്രം, മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബിപിൻ (സംവാദം) 04:19, 16 നവംബർ 2016 (UTC)

ചെറുമാരൻതിരുത്തുക

 
ചെറുമാരൻ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- ബിപിൻ (സംവാദം) 05:37, 20 നവംബർ 2016 (UTC)


ചെമ്മുഖപ്പൂത്താലിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ബിപിൻ (സംവാദം) 06:11, 7 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


മരതകത്തുമ്പിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ബിപിൻ (സംവാദം) 05:08, 6 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ഡോർഡെന്മ ബുദ്ധപ്രതിമതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.--അജയ് (സംവാദം) 09:10, 6 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)


അഞ്ചുരുളി തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു-- ബിപിൻ (സംവാദം) 06:09, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)


ജിലേബിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 12:20, 20 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ഓണത്തുമ്പിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 12:21, 20 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


പോൾ മണലിൽതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 12:24, 20 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ശ്യാം ബെനഗൽതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:05, 24 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ഓക്സ് ഐ ഡെയ്സിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:09, 24 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


പള്ളിയറ ശ്രീധരൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:13, 24 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ചെറൂളതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:33, 23 ജനുവരി 2017 (UTC)കുട്ടവള്ളംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:52, 6 ജനുവരി 2017 (UTC)കാക്കാരിശ്ശിനാടകംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 10:24, 10 മാർച്ച് 2017 (UTC)


നാഗക്കാളി തെയ്യം - മുഖത്തെഴുത്ത്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 10:19, 10 മാർച്ച് 2017 (UTC)


ചിത്രം:Koothambalam .jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Challiovsky Talkies ♫♫ 19:05, 25 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


ചിത്രം:Chettava Beach.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Challiovsky Talkies ♫♫ 19:05, 25 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


ചിത്രം:Kottakkavu Mar Thoma Pilgrim Church founded by St. Thomas.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Challiovsky Talkies ♫♫ 19:05, 25 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


ചിത്രം:Pano hdr smal.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--Challiovsky Talkies ♫♫ 19:05, 25 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


കയ്യോന്നിതിരുത്തുക

 
കയ്യോന്നി‍‍‍യുടെ പൂവ് - മാക്രോഫോട്ടോ

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 17:20, 14 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


ഗോപിനാഥ് മുതുകാട്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 17:04, 14 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


കാപ്പിൽ (തിരുവനന്തപുരം)തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 16:58, 14 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)


ചിന്നമുണ്ടിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 16:49, 14 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

  •   എതിർക്കുന്നു ചിന്നമുണ്ടിയെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ തക്ക വ്യക്തത പോര സതീശൻ.വിഎൻ (സംവാദം) 15:49, 18 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)

എൽ.ഐ.സി ബിൾഡിങ്, ചെന്നൈതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--അ ർ ജു ൻ (സംവാദം) 09:40, 31 ജനുവരി 2017 (UTC)


ഊട്ടിപ്പൂവ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:48, 6 ജനുവരി 2017 (UTC)


ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:46, 6 ജനുവരി 2017 (UTC)


കോട്ടയിൽ കോവിലകംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:34, 4 ജനുവരി 2017 (UTC)


ചേന്ദമംഗലം ജൂതപ്പള്ളിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:06, 4 ജനുവരി 2017 (UTC)


ബോൾഗാട്ടി പാലസ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 06:01, 4 ജനുവരി 2017 (UTC)

  •   എതിർക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തക്ക പ്രാധാന്യം ചിത്രത്തിനില്ല --അഖിലൻ 15:25, 29 ജനുവരി 2017 (UTC)

മട്ടാഞ്ചേരി കൊട്ടാരംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 05:58, 4 ജനുവരി 2017 (UTC)


താമരതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 15:52, 27 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


വാടാമല്ലിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 03:24, 24 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


സുഗതകുമാരിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 02:12, 24 ഡിസംബർ 2016 (UTC)


ചൊറിത്തവളതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 16:17, 22 ജൂലൈ 2017 (UTC)


കെ. ശ്രീകുമാർതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 11:24, 10 ജൂലൈ 2017 (UTC)


കലാമണ്ഡലം ഗോപിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:36, 30 മാർച്ച് 2017 (UTC)തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:34, 30 മാർച്ച് 2017 (UTC)പി.കെ. ഗോപിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 18:44, 19 മാർച്ച് 2017 (UTC)