പരമാധികാര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളുടെ ചിത്രസഞ്ചയം

ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക

ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക

ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം തിരുത്തുക

തിരുത്തുക

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:


തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

തിരുത്തുക


ഉള്ളടക്കം:

ഇതും കാണുക തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

  • NGW.nl, Heraldry of the world: International Civic Arms (33,000 arms of countries, states etc.)