കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ പട്ടിക

വ്യവസായംതിരുത്തുക

ആത്മീയ നേതാക്കൾതിരുത്തുക

സാഹിത്യംതിരുത്തുക

രാഷ്ട്രീയംതിരുത്തുക

പത്രപ്രവർത്തനംതിരുത്തുക

കല - സാംസ്കാരികപ്രവർത്തകർതിരുത്തുക

കായികരംഗംതിരുത്തുക

  1. മേനോൻ, റ്റി. മാധവ (2002), A handbook of Kerala, പതിപ്പ് 2, International School of Dravidian Linguistics, p. 522, ISBN 9788185692319