ജി.ഡി.പി. പ്രകാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക

(List of countries by GDP (nominal) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഈ താളിൽ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (ജിഡിപി/ഗ്രോസ്സ് ഡൊമസ്റ്റിൿ പ്രൊഡക്റ്റ്) അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ചരക്കുകളുടെയും സേവനത്തിന്റെയും വിപണിയിലെ വില. ജിഡിപി പ്രകരമുള്ള ഡോളർ വില നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നതു വിപണിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഔദ്യൊഗിക കൈമാറ്റ നിരക്കു അനുസരിച്ചാണ്.

ജി.ഡി.പി. അനുസരിച്ചുള്ള ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂപടം (ലോക ബാങ്ക്, 2014)[1]
2008-ലെ ലോകത്തെ 10 വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും, measured in nominal GDP (millions of USD), according to the International Monetary Fund.

സ്രോതസ്സിൽ ഉള്ളതു കൊണ്ടു രാജ്യങ്ങല്ലാത്ത ചില സാമ്പത്തിക ശക്തികളെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക ശക്തികളെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിൽ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവയെ ഒരു താരതമ്യത്തിനായി ജിഡിപി അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ പട്ടികയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള 2008-ലെ വിവരങ്ങൾg ഉൾ‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടമത്തെ പട്ടികയിൽ ലോക ബാങ്കിന്റെ 2008 ലെ സാധ്യതാ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പട്ടിക സി. ഐ. എ വേൾഡ് ഫാക്ട് ബുക്കിന്റെ 2008 ലെ സാധ്യതാ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു

2008-ൽ ഇൻറ്റെർനാഷണൽ മോണെറ്റരി ഫണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ പട്ടിക.[2] 2008-ൽ ലോക ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പട്ടിക[3] 2008-ൽ CIA World Factbook പുറത്തിറക്കിയ പട്ടിക[4]
Rank Country GDP (millions of USD)
World World 60,917,477[5]
 European Union 18,387,785[5]
1  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ 14,441,425
2  Japan 4,910,692
3  China 4,327,448h
4  Germany 3,673,105
5  France 2,866,951
6  United Kingdom 2,680,000
7  Italy 2,213,893
8  Russia 1,676,586
9  Spain 1,601,964
10  Brazil 1,572,839
11  Canada 1,499,551
12  ഇന്ത്യ 1,206,684
13  Mexico 1,088,128
14  Australia 1,013,461
15  South Korea 929,124
16  Netherlands 876,970
17  Turkey 729,983
18  Poland 527,866
19  Indonesia 511,765
20  Belgium 506,183
21  Switzerland 500,260
22  Sweden 478,961
23  Saudi Arabia 469,462
24  Norway 451,830
25  Austria 414,828
26  Taiwan 391,351i
27  Greece 357,548
28  Iran 335,233
29  Denmark 340,029
30  അർജന്റീന 324,767
31  Venezuela 319,443
32  South Africa 276,764
33  Thailand 273,313
34  Finland 271,867
35  Ireland 267,579
36  United Arab Emirates 262,150
37  Portugal 244,640
38  Colombia 240,832
39  Malaysia 221,606
40  Czech Republic 216,354
 Hong Kong 215,354
41  Nigeria 207,116
42  Israel 202,101
43  Romania 200,074
44  Singapore 181,939
45  Ukraine 179,604
46  Chile 169,458
47  Philippines 166,909
48  Pakistan 164,557
49  Egypt 162,617
50  Algeria 159,669
51  Kuwait 158,089
52  Hungary 155,930
53  Kazakhstan 135,601
54  New Zealand 128,409
55  Peru 127,462
56  Qatar 102,302
57  Slovakia 95,404
58  Iraq 91,453
59  Libya 89,916
60  Vietnam 89,829
61  Morocco 88,879
62  Angola 83,384
63  Bangladesh 81,938
64  Croatia 69,332
65  Belarus 60,288
66  Sudan 57,911
67  Luxembourg 54,973
68  Syria 54,803
69  Slovenia 54,639
70  Oman 52,584
71  Ecuador 52,572
72  Bulgaria 51,989
73  Serbia 50,061
74  Lithuania 47,304
75  Azerbaijan 46,378
76  Dominican Republic 45,597
77  Tunisia 40,348
78  Sri Lanka 39,604
79  Guatemala 38,956
80  Latvia 34,054
81  Uruguay 32,262
82  Kenya 30,236
83  Costa Rica 29,828
84  Lebanon 28,939
85  Uzbekistan 27,918
86  Burma 27,182
87  Yemen 27,151
88  Ethiopia 25,658
89  Cyprus 24,943
90  Trinidad and Tobago 24,806
91  Cameroon 23,243
92  Côte d'Ivoire 23,508
93  Estonia 23,232
94  Panama 23,088
95  El Salvador 22,115
96  Bahrain 21,236
97  Tanzania 20,721
98  Jordan 20,030
99  Bosnia and Herzegovina 18,469
100  Equatorial Guinea 18,525
101  Iceland 17,549
102  Bolivia 17,413
103  Ghana 16,124
104  Paraguay 16,006
105  Brunei 14,553
106  Uganda 14,529
107  Gabon 14,519
108  Jamaica 14,397
109  Senegal 13,350
110  Zambia 14,323
111  Honduras 14,126
112  Botswana 13,461
113  Albania 12,964
114  Georgia 12,870
115  Nepal 12,698
116  Afghanistan 12,061
117  Armenia 11,928
118  കോംഗോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 11,589
119  Cambodia 11,182
120  കോംഗോ, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് 10,774
121  Mozambique 9,654
122  Madagascar 9,254
123  Macedonia 9,569
124  Mali 8,783
125  Mauritius 8,738
126  Namibia 8,456
127  Chad 8,390
128  Malta 8,338
129  Burkina Faso 8,103
130  Papua New Guinea 8,092
131  The Bahamas 7,463
132  Haiti 6,952
133  Benin 6,940
134  Nicaragua 6,350
135  Moldova 6,124
136  Niger 5,379
137  Laos 5,260
138  Mongolia 5,258
139  Tajikistan 5,135
140  Kyrgyzstan 5,049
141  Montenegro 4,822
142  Guinea 4,542
143  Rwanda 4,459
144  Malawi 4,268
145  Barbados 3,682
146  Fiji 3,590
147  Mauritania 3,161
148  Togo 2,890
149  Swaziland 2,843
150  Suriname 2,415
151  Central African Republic 1,997
152  Sierra Leone 1,955
153  Cape Verde 1,723
154  Lesotho 1,620
155  Eritrea 1,476
156  Belize 1,381
157  Bhutan 1,368
158  Maldives 1,259
159  Antigua and Barbuda 1,256
160  Guyana 1,130
161  Burundi 1,097
162  Saint Lucia 1,025
163  Djibouti 982
164  Liberia 836
165  Seychelles 834
166  The Gambia 808
167  Grenada 639
168  Saint Vincent and the Grenadines 601
169  Saint Kitts and Nevis 555
170  Vanuatu 573
171  Samoa 537
172  Comoros 532
173  East Timor 499
174  Solomon Islands 473
175  Guinea-Bissau 461
176  Dominica 364
177  Tonga 258
178  São Tomé and Príncipe 176
179  Kiribati 137
Rank Country GDP (millions of USD)
World World 60,587,016
1  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ 14,204,322
  Eurozone 13,565,479a
2  Japan 4,909,272
3  China 4,326,187
4  Germany 3,652,824
5  France 2,853,062b
6  United Kingdom 2,645,593
7  Italy 2,293,008
8  Brazil 1,612,539
9  Russia 1,607,816
10  Spain 1,604,174
11  Canada 1,400,091
12  ഇന്ത്യ 1,217,490
13  Mexico 1,085,951
14  Australia 1,015,217
15  South Korea 929,121
16  Netherlands 860,336
17  Turkey 794,228
18  Poland 526,966
19  Indonesia 514,389
20  Belgium 497,586
21  Switzerland 488,470
22  Sweden 480,021
23  Saudi Arabia 467,601
24  Norway 449,996
25  Austria 416,380
26  Iran 385,143
27  Greece 356,796
28  Denmark 342,672
29  അർജന്റീന 328,385
30  Venezuela 313,799
31  Ireland 281,776
32  South Africa 276,764
33  Finland 271,282
34  Thailand 260,693
35  Portugal 242,689
36  Colombia 242,268
37  Czech Republic 216,485
 Hong Kong 215,355
38  Nigeria 212,080
39  Romania 200,071
40  Israel 199,498
41  Malaysia 194,927
42  Singapore 181,948
43  Ukraine 180,355
44  Algeria 173,882
45  Chile 169,458
46  Pakistan 168,276
47  Philippines 166,909
48  United Arab Emirates 163,296
49  Egypt 162,818
50  Hungary 154,668
51  Kazakhstan 132,229
52  New Zealand 130,693
53  Peru 127,434
54  Kuwait 112,116
55  Libya 99,926
56  Slovakia 94,957
57  Vietnam 90,705
58  Morocco 86,329
59  Angola 83,383
60  Bangladesh 78,992
61  Croatia 69,332
62  Belarus 60,302
63  Sudan 58,443
64  Syria 55,204
65  Slovenia 54,613
66  Luxembourg 54,257
67  Qatar 52,722
68  Ecuador 52,572
69  Serbia 50,061
70  Bulgaria 49,900
71  Lithuania 47,341
72  Azerbaijan 46,259
73  Dominican Republic 45,790
74  Sri Lanka 40,714
75  Tunisia 40,180
76  Guatemala 38,977
77  Oman 35,729
78  Kenya 34,507
79  Latvia 33,783
80  Uruguay 32,186
81  Costa Rica 29,834
82  Lebanon 28,660
83  Uzbekistan 27,918
84  Yemen 26,576
85  Ethiopia 26,487
86  Trinidad and Tobago 23,898
87  Côte d'Ivoire 23,414
88  Cameroon 23,396
89  Estonia 23,089
90  Panama 23,088
91  El Salvador 22,115
92  Cyprus 21,277
93  Tanzania 20,490
94  Jordan 20,013
 Macau 18,599
95  Equatorial Guinea 18,525
96  Bosnia and Herzegovina 18,452
97  Turkmenistan 18,269
98  Bolivia 16,674
99  Iceland 16,658
100  Ghana 16,123
101  Paraguay 15,977
102  Bahrain 15,828
103  Jamaica 15,068
104  Uganda 14,529
105  Gabon 14,435
106  Zambia 14,314
107  Honduras 14,077
108  Senegal 13,209
109  Botswana 12,969
110  Georgia 12,793
111  Nepal 12,615
112  Albania 12,295
113  Armenia 11,917
114  കോംഗോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 11,588
Channel Islands 11,515
115  Brunei 11,471
116  കോംഗോ, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് 10,699
117  Afghanistan 10,170
118  Mozambique 9,735
119  Cambodia 9,574
120  Macedonia 9,521
121  Madagascar 8,970
122  Mali 8,740
123  Mauritius 8,651
124  Namibia 8,564
125  Chad 8,361
126  Papua New Guinea 8,168
127  Burkina Faso 7,948
128  Malta 7,449
129  Haiti 6,953
130  The Bahamas 6,935
131  Benin 6,680
132  Nicaragua 6,592
133  Moldova 6,048
 Bermuda 5,855
134  Laos 5,431
135  Niger 5,354
136  Mongolia 5,259
137  Tajikistan 5,134
138  Montenegro 4,521
139  Rwanda 4,457
140  Kyrgyzstan 4,420
141  Malawi 4,269
142  Guinea 4,266
143  Fiji 3,527
 Isle of Man 3,437
144  Zimbabwe 3,418
145  Barbados 3,409
146  Suriname 2,881
147  Mauritania 2,858
148  Togo 2,823
149  Swaziland 2,618
150  Central African Republic 1,970
151  Sierra Leone 1,953
152  Cape Verde 1,730
153  San Marino 1,703
154  Eritrea 1,654
155  Lesotho 1,622
156  Belize 1,367
157  Bhutan 1,359
158  Maldives 1,260
159  Antigua and Barbuda 1,225
160  Burundi 1,163
161  Guyana 1,158
162  Saint Lucia 1,011
163  Djibouti 875
164  Liberia 870
165  Seychelles 833
166  The Gambia 782
167  Solomon Islands 647
168  Grenada 638
169  Saint Vincent and the Grenadines 594
170  Vanuatu 574
171  Saint Kitts and Nevis 540
172  Comoros 530
173  Samoa 523
174  East Timor 498
175  Guinea-Bissau 430
176  Dominica 364
177  Tonga 264
178  Micronesia 247
179  Palau 182
180  São Tomé and Príncipe 175
181  Marshall Islands 158
182  Kiribati 131
Rank Country GDP (millions of USD)
World World 61,070,000
 European Union 18,140,000
1  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ 14,260,000
2  Japan 4,924,000
3  China 4,402,000
4  Germany 3,668,000
5  France 2,866,000
6  United Kingdom 2,674,000
7  Italy 2,299,000
8  Russia 1,757,000
9  Spain 1,683,000
10  Brazil 1,665,000
11  Canada 1,564,000
12  ഇന്ത്യ 1,237,000
13  Mexico 1,143,000
14  Australia 1,069,000
15  South Korea 947,000
16  Netherlands 909,500
17  Turkey 798,900
18  Poland 567,400
19  Belgium 530,600
20  Sweden 512,900
21  Indonesia 510,800
22  Switzerland 492,600
23  Norway 481,100
24  Saudi Arabia 467,700
25  Austria 432,400
26  Taiwan 401,600
27  Iran 382,300
28  Greece 373,500
29  Denmark 369,600
30  അർജന്റീന 338,700
31  Venezuela 331,800
32  South Africa 300,400
33  Finland 287,600
34  Ireland 285,000
35  Thailand 272,100
36  United Arab Emirates 270,000
37  Portugal 255,500
38  Colombia 249,800
 Hong Kong 223,800
39  Nigeria 220,300
40  Czech Republic 217,200
41  Malaysia 214,700
42  Romania 213,900
43  Ukraine 198,000
44  Israel 188,700
45  Chile 181,500
46  Philippines 172,300
47  Algeria 171,300
48  Hungary 164,300
49  Pakistan 160,900
50  Kuwait 159,700
51  Egypt 158,300
52  Singapore 154,500
53  Kazakhstan 141,200
54  New Zealand 135,700
55  Peru 131,400
56  Qatar 116,900
57  Libya 108,500
58  Slovakia 100,600
59  Angola 95,950
60  Iraq 93,800
61  Vietnam 90,880
62  Morocco 90,497
63  Bangladesh 83,040
64  Croatia 63,950
65  Sudan 62,190
66  Belarus 57,680
67  Luxembourg 57,610
68  Slovenia 57,010
69  Oman 56,320
70  Cuba 55,180
71  Ecuador 54,670
72  Azerbaijan 53,260
73  Serbia 52,180
74  Bulgaria 51,930
75  Lithuania 48,750
76  Dominican Republic 45,690
77  Syria 44,490
78  Sri Lanka 42,160
79  Tunisia 41,770
80  Guatemala 36,280
81  Latvia 33,900
82  Kenya 31,420
83  Costa Rica 30,380
84  Turkmenistan 28,820
85  Uruguay 28,350
86  Lebanon 28,020
87  Yemen 27,560
88  Uzbekistan 26,620
89  North Korea 26,200
90  Cyprus 25,590
91  Estonia 25,210
92  Ethiopia 25,080
93  Cameroon 25,000
94  Trinidad and Tobago 24,610
95  Ivory Coast 23,780
96  Panama 23,420
97  El Salvador 22,280
98  Tanzania 20,630
99  Equatorial Guinea 20,160
100  Bahrain 19,680
101  Bosnia and Herzegovina 19,360
 Macau 19,200
102  Jordan 19,120
103  Iceland 19,020
104  Bolivia 18,940
105  Ghana 17,720
106  Brunei 17,180
107  Paraguay 16,360
108  Gabon 15,910
109  Zambia 15,230
110  Uganda 15,040
111  Senegal 13,900
112  Botswana 13,810
113  Honduras 13,780
114  Burma 13,700
115  Albania 13,520
116  Jamaica 13,470
117  കോംഗോ, റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് 13,350
118  Georgia 13,280
119  കോംഗോ, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് 12,960
120  Afghanistan 12,850
121  Nepal 12,640
122  Armenia 12,070
123  Cambodia 10,820
124  Mozambique 9,788
125  Madagascar 9,729
126  Macedonia 9,624
127  Chad 9,106
128  Mali 8,776
129  Malta 8,584
130  Burkina Faso 8,242
131  Mauritius 8,128
132  Namibia 7,781
133  Haiti 6,966
134  Benin 6,940
135  The Bahamas 6,935
 West Bank and Gaza 6,641
136  Nicaragua 6,561
137  Papua New Guinea 6,363
138  Moldova 6,197
139  Niger 5,322
140  Laos 5,187
 Jersey 5,100
141  Kyrgyzstan 5,050
142  Liechtenstein 4,993
143  Mongolia 4,991
144  Tajikistan 4,788
 Aruba 4,548
145  Zimbabwe 4,548f
146  Montenegro 4,515
147  Guinea 4,454
148  Malawi 4,082
149  Rwanda 4,027
 French Polynesia 3,800
150  Fiji 3,783
151  Barbados 3,777
152  Mauritania 3,625
 New Caledonia 3,300
 Kosovo 3,237
153  Togo 3,009
154  Suriname 2,984
155  Swaziland 2,968
 Guam 2,773
 Guernsey 2,742
 Isle of Man 2,719
156  Somalia 2,600
157  Central African Republic 2,087
158  Sierra Leone 1,971
159  Cape Verde 1,845
 Faroe Islands 1,700
 Greenland 1,700
160  Lesotho 1,652
161  Eritrea 1,479
162  Belize 1,383
163  Bhutan 1,368
164  Maldives 1,296
165  Guyana 1,134
166  Antigua and Barbuda 1,126
 Gibraltar 1,066
167  San Marino 1,048
168  Saint Lucia 1,031
169  Djibouti 973
170  Liberia 926
171  Burundi 903
 British Virgin Islands 839.7
172  The Gambia 779
173  Seychelles 779
174  Grenada 657
 Northern Mariana Islands 633.4
175  Saint Vincent and the Grenadines 597
176  Vanuatu 560
177  Saint Kitts and Nevis 559
179  Comoros 557
180  Samoa 537
181  East Timor 489
182  Solomon Islands 460
182  Guinea-Bissau 442
183  Dominica 365
 American Samoa 333.8
184  Tonga 258
185  Micronesia 232
 Cook Islands 183
186  Palau 164
187  São Tomé and Príncipe 160
188  Marshall Islands 144
 Anguilla 108.9
189  Kiribati 71
190  Tuvalu 14.94
 Niue 10.01
Notes:
കുറിപ്പ് a: The Eurozone in 2008 was 15 of 27 European Union countries: Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovenia and Spain. Since then, Slovakia joined, on 1 January 2009.
കുറിപ്പ് b: Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, and Réunion
കുറിപ്പ് c: Excludes Kosovo
കുറിപ്പ് d: Data refer to mainland Tanzania only
കുറിപ്പ് e: Excludes data for Transnistria
കുറിപ്പ് f: Hyperinflation and the plunging value of the Zimbabwean dollar makes Zimbabwe's nominal GDP a highly inaccurate statistic.
കുറിപ്പ് g: Estimated by IMF staff
കുറിപ്പ് h: Figure excludes Taiwan and the special administrative regions of Hong Kong and Macau.
കുറിപ്പ് i: Convention used by IMF
  1. "GDP (Official Exchange Rate)" (PDF). World Bank. Retrieved August 24, 2015.
  2. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2008.
  3. "The World Bank: World Development Indicators database, 1 July 2009. Gross domestic product (2008)" (PDF). World Bank. 1-7-2009. Retrieved 2009-10-07. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
  4. Field listing - GDP (official exchange rate) Archived 2018-12-27 at the Wayback Machine., CIA World Factbook
  5. 5.0 5.1 "Nominal 2008 GDP for the world and the European Union". World economic outlook database, October 2009. International Monetary Fund. Retrieved 2009-10-01.