ചിത്രം:Sauropus androgynus at Kadavoor.jpgതിരുത്തുക

മലയച്ചീര അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 14:48, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)


ചിത്രം:Drongo.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 17:31, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)ചിത്രം:പേരക്ക.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 17:30, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)


ചിത്രം:ചെമ്പൻചെല്ലി.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 17:25, 14 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. ഈ ചിത്രം 2009 ൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടൂണ്ട്. --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 11:30, 10 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

ചിത്രം:കടന്നൽക്കൂട്.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--noble (സംവാദം) 11:06, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)


ചിത്രം:Bharata_Natyam_Performance_DS.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 11:58, 10 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)


Batocera rufomaculataതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 07:44, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC)


ചിത്രം:Beypore.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:34, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)


ചിത്രം:Egg_fruit_DS.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:30, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)ചിത്രം:Arundhati_Roy_W.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:29, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)ചിത്രം:Chandiroor_Divakaran_New_DSW.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 15:28, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)ചിത്രം:Lyriothemis acigastra male at Kadavoor.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--ജീ 08:18, 14 ജൂലൈ 2015 (UTC)ചിത്രം:Borassus_flabellifer_Karimpana_at_Rappadi_Garden_Palakkad.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:13, 26 ജൂൺ 2015 (UTC)ചിത്രം:Alleppey_Sea_Bridge.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:10, 26 ജൂൺ 2015 (UTC)ചിത്രം:House_Boat_DSW.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:06, 26 ജൂൺ 2015 (UTC)


കരടിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:03, 23 ജൂൺ 2015 (UTC)


ചിത്രം:A_view_of_Kuttanad..കുട്ടനാട്,_ഒരു_ദൃശ്യം.jpgതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 01:53, 8 മേയ് 2015 (UTC)


കോളിയസ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 10:49, 10 മാർച്ച് 2015 (UTC)


ചിത്രം:St_Reetha_Church_Champannoor.JPGതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 16:58, 26 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)


ചിത്രം:Kanakakkunnu_Palace_Thiruvananthapuram_Kerala_DSC00225.JPGതിരുത്തുക

കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:39, 9 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)


കറുത്ത അരയന്നംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:45, 27 ഡിസംബർ 2015 (UTC)


നീർമാണിക്യൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 30 ഡിസംബർ 2015 (UTC)


വരയൻ മണലൂതിതിരുത്തുക

 
വരയൻ മണലൂതി, ചാവക്കാട് കടപ്പുറം, തൃശ്ശൂർ

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 20:57, 2 ജനുവരി 2016 (UTC)


തൊപ്പിക്കുരങ്ങ്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 30 ഡിസംബർ 2015 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല----- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:03, 29 മാർച്ച് 2016 (UTC)

ചെമ്മീൻ എണ്ണയിൽ വറുത്തത് തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റിജിൻ (സംവാദം) 10:35, 10 ജനുവരി 2016 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല----- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:03, 29 മാർച്ച് 2016 (UTC)

ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട് മോട്ടോർ ഷോ 2015തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റിജിൻ (സംവാദം) 10:04, 10 ജനുവരി 2016 (UTC)

 N അനുകൂലാഭിപ്രായമില്ല----- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:03, 29 മാർച്ച് 2016 (UTC)

കടുവാ തുമ്പിതിരുത്തുക

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --അഖിലൻ 19:57, 2 ജനുവരി 2016 (UTC)


ബ്രാസ്സിക്കേസീതിരുത്തുക

 
ബ്രാസ്സിക്കേസീ

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 05:17, 18 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു, നിർദ്ദേശം പിൻവലിക്കുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 04:04, 19 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

 N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 09:28, 19 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)

കല്ലുരുട്ടിക്കാടതിരുത്തുക

 
കല്ലുരുട്ടിക്കാട, ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്ത് നിന്ന്

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 20:43, 2 ജനുവരി 2016 (UTC)


അരയന്നകൊക്ക്തിരുത്തുക

 
Greater Flamingo Mating Dance Shot at Seydunganallur, Tamil Nadu

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 20:43, 2 ജനുവരി 2016 (UTC)


സിംഗപ്പൂർ ഡെയ്സിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 30 ഡിസംബർ 2015 (UTC)


ദീപാലങ്കാരംതിരുത്തുക

എൽ.ഇ.ഡി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദീപാലങ്കാരം. അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--noble (സംവാദം) 10:58, 2 നവംബർ 2015 (UTC)

ചെത്തിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 03:27, 30 ഡിസംബർ 2015 (UTC)


മാട്ടുപ്പെട്ടി അണക്കെട്ട്തിരുത്തുക

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു - ബിപിൻ (സംവാദം) 17:02, 19 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)


നീലക്കൊടുവേലിയുടെ പൂക്കൾതിരുത്തുക

 
നീലക്കൊടുവേലിയുടെ പൂക്കൾ

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു -- ബിപിൻ (സംവാദം) 15:12, 3 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)


മൂന്നാർ മലനിരകൾതിരുത്തുക

നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 16:54, 19 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)


ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട് മോട്ടോർ ഷോ 2015തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--റിജിൻ (സംവാദം) 05:01, 5 ഡിസംബർ 2015 (UTC)


വണ്ടർലാ കൊച്ചിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 04:01, 26 ഡിസംബർ 2015 (UTC)


മാങ്ങാനാറിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --സുഹൈറലി 10:00, 14 ജൂൺ 2016 (UTC)

  •   എതിർക്കുന്നു - ചിത്രം ലേഖനങ്ങളിലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ബിപിൻ (സംവാദം) 06:51, 15 ജൂൺ 2016 (UTC)
  •   ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് --സുഹൈറലി 07:12, 15 ജൂൺ 2016 (UTC)
  •   ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം എഴുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ. എന്നൊരു നയവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ നാമനിർദ്ദേശം തന്നെ അസാധുവാണ്. :)--റോജി പാലാ (സംവാദം) 07:29, 15 ജൂൺ 2016 (UTC)
അതിനാൽ പിൻവലിക്കുന്നു. നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ--സുഹൈറലി 02:22, 16 ജൂൺ 2016 (UTC)
 N ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തശേഷം എഴുദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവൂ. എന്ന മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഈ നാമനിർദ്ദേശം അസാധുവായിരിക്കുന്നു.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 06:28, 16 ജൂൺ 2016 (UTC)

കരിനീലക്കടുവതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 09:35, 19 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)


മുല്ലപ്പെരിയാർ തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു ബിപിൻ (സംവാദം) 13:51, 22 മേയ് 2016 (UTC)


കാട്ടുപോത്ത്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 07:43, 6 ജൂൺ 2016 (UTC)


പെൺ കുള്ളൻ വർണ്ണത്തുമ്പിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു ----- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 07:35, 6 ജൂൺ 2016 (UTC)


താമരവാഴതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:28, 29 മേയ് 2016 (UTC)


ഓണത്തുമ്പിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--എൻ സാനു

 N നാമനിർദ്ദേശം അസാധു. നാമനിർദ്ദേശം നടത്താൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നില്ല . - ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 17:25, 8 ജൂലൈ 2016 (UTC)

മരനായതിരുത്തുക

അഭിപ്രായസമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.-- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 09:46, 19 ജൂൺ 2016 (UTC)


മാങ്ങാനാറി മൊട്ട്തിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--സുഹൈറലി 09:08, 30 ജൂൺ 2016 (UTC)


വെള്ളപ്പുൽ ചിന്നൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 10:30, 19 ജൂലൈ 2016 (UTC)


തേൾ മത്സ്യംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു ----- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 07:25, 6 ജൂൺ 2016 (UTC)


പുള്ളിമാൻതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 08:57, 9 ജൂലൈ 2016 (UTC)


കോസ്മോസ് പൂവും തേനീച്ചയുംതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു --സുഹൈറലി 04:47, 8 ജൂലൈ 2016 (UTC)മഞ്ഞത്തകരമുത്തിതിരുത്തുക

അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു--- ഇർവിൻ കാലിക്കറ്റ്‌ .... സംവദിക്കാൻ 11:25, 31 ജൂലൈ 2016 (UTC)