ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിൽ നിന്നുനോക്കൂമ്പോൾ വടക്കുദിശയിലായി കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രഗണമാണിത്. ഒരു ഇരട്ട നക്ഷത്രം ഇതിലുണ്ട്. മാർച്ചുമാസത്തിൽ ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും. 225000 പ്രകാശ വർഷം അകലെയുള്ള NGC 2419 ഗ്ലോബുലാർ ക്ലസ്റ്റർ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും

കാട്ടുപൂച്ച (Lynx)
കാട്ടുപൂച്ച
വലിയ ചിത്രത്തിനായി ഇവിടെ ഞെക്കുക
കാട്ടുപൂച്ച രാശിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പട്ടിക
ചുരുക്കെഴുത്ത്: Lyn
Genitive: Lyncis
ഖഗോളരേഖാംശം: 8 h
അവനമനം: +45°
വിസ്തീർണ്ണം: 545 ചതുരശ്ര ഡിഗ്രി.
 (28th)
പ്രധാന
നക്ഷത്രങ്ങൾ:
4
ബേയർ/ഫ്ലാംസ്റ്റീഡ്
നാമങ്ങളുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ:
42
അറിയപ്പെടുന്ന
ഗ്രഹങ്ങളുള്ള
നക്ഷത്രങ്ങൾ:
5
പ്രകാശമാനം കൂടിയ
നക്ഷത്രങ്ങൾ:
0
സമീപ നക്ഷത്രങ്ങൾ: 0
ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള
നക്ഷത്രം:
α Lyn
 (3.14m)
ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ
നക്ഷത്രം:
HD 55575
 (55 പ്രകാശവർഷം)
മെസ്സിയർ വസ്തുക്കൾ: 0
ഉൽക്കവൃഷ്ടികൾ :
സമീപമുള്ള
നക്ഷത്രരാശികൾ:
സപ്തർഷിമണ്ഡലം (Ursa Major)
കരഭം (Camelopardalis)
പ്രാജിത (Auriga)
മിഥുനം (Gemini)
കർക്കടകം (Cancer)
ചെറു ചിങ്ങം (Leo Minor)
അക്ഷാംശം +90° നും −55° നും ഇടയിൽ ദൃശ്യമാണ്‌
മാർച്ച് മാസത്തിൽ രാത്രി 9 മണിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ദൃശ്യമാകുന്നു