ആഫ്രിക്കയിലെ ലോകപൈതൃകസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക

(List of World Heritage Sites in Africa എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
A map of World Heritage Sites in Africa as of 2016. The northern, eastern, and southern parts of the continent are relatively dense with sites; in contrast the western coast is home to relatively few.
A map of World Heritage Sites in Africa as of 2016, each designated by a dot
     no sites
     1–2 sites
     3–4 sites
     5–6 sites
     7–8 sites
     9 sites

യുനെസ്കോ (UNESCO) ആഫ്രിക്കയിൽ 135 ലോകപൈതൃകസ്ഥാനങ്ങളാണ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.[lower-alpha 1] ഇവ 37 രാജ്യങ്ങളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ്തിരുത്തുക

എത്യോപ്യ, മൊറോക്കൊ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകപൈതൃകസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളത്, ഒൻപതുവീതം. തുടർന്ന് എട്ടെണ്ണമുള്ള ടുണീഷ്യയും ഏഴെണ്ണം വീതമുള്ള അൾജീറിയയും ഈജിപ്‌റ്റും, സെനഗലും ടാൻസാനിയയും ഉണ്ട്. പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്.

നാലു സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടുരാജ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു:

രണ്ടുസ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്നുരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പകുത്തിരിക്കുന്നു:

പട്ടികയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻതിരുത്തുക

സ്ഥാനം – ലോകപൈതൃകകമ്മറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗികനാമകരണം
സ്ഥലം – രാജ്യം തിരിച്ച്
മാനദണ്ഡം – ലോകപൈതൃകകമ്മറ്റി നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം
Areaഹെക്ടറിലും ഏക്കറിലും, പൂജ്യമാണെങ്കിൽ, UNESCO അതിനുവിലനൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അർത്ഥം
വർഷം – ലോകപൈതൃകസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവർഷം
വിവരണം – ചെറുവിവരണം

Sitesതിരുത്തുക

സ്ഥാനം ചിത്രം സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡം Area
ഹെക്ടർ (ഏക്കർ)
വർഷം വിവരണം
Aapravasi Ghat   MauritiusPort Louis District,
  Mauritius
Cultural:MauritiusAap
(vi)
0.16 (0.40) 2006 Aapravasi Ghat was the first site chosen by the British government to take part in the "Great Experiment", where indentured laborers were used instead of slaves. Between 1834 and 1920, almost half a million contracted workers passed through Port Louis from India, either to work in Mauritius or to transfer to other British colonies.[2]
Abu Mena    EgyAbusir,
  Egypt
Cultural:EgyAbu
(iv)
182 (450) 1979 The ruins of the former Christian holy city contain a church, a baptistery, basilicas, public buildings, streets, monasteries, houses, and workshops, and were built over the tomb of Menas of Alexandria.[3] The World Heritage Committee designated Abu Mena as an endangered site in 2001, due to cave-ins in the area caused by the clay at the surface, which becomes semi-liquid when met with "excess water".[4]
Air and Ténéré Natural Reserves    Niger1Arlit Department,
  Niger
Natural:Niger1Air
(vii), (ix), (x)
7,736,000 (19,120,000) 1991 Africa's largest protected area, located in the Saharan desert of Ténéré, consists of the volcanic rock mass of Aïr and a small isolated Sahelian pocket with unique flora and fauna.[5] The natural reserve was placed on UNESCO's List of World Heritage in Danger in 1992, due to the increase in military conflicts and the hostage-taking of six reserve staff in February. Removal from this list was considered in 1999, but as of 2011, its position remains unchanged.[6][7]
Aksum   EthTigray Region,
  Ethiopia
Cultural:EthAks
(i), (iv)
1980 The ruins of the city of Aksum, dating from the 1st to the 13th century, mark the heart of ancient Ethiopia and what was the "most powerful state between the Eastern Roman Empire and Persia". It includes monolithic obelisks, giant stelae, royal tombs, and ruins of former castles.[8]
Al Qal'a of Beni Hammad   AlgMaadid,
  Algeria
Cultural:AlgAlq
(iii)
150 (370) 1980 The fortified first capital of the Hammadid emirs was originally built in 1007 and demolished in 1152. It features an 8-bay, 13-aisle mosque, which is one of the largest in Algeria.[9]
Aldabra Atoll   SeyAldabra Group,
  Seychelles
Natural:SeyAld
(vii), (ix), (x)
35,000 (86,000) 1982 The Aldabra Atoll consists of four large coral islands and a lagoon, surrounded by a coral reef. The islands are home to the world's largest population of giant tortoises.[10]
Amphitheatre of El Jem   TunEl Djem,
  Tunisia
Cultural:TunEld
(iv), (vi)
1979 The Amphitheatre of El Jem, built during the 3rd century, is North Africa's largest amphitheatre, and the largest one built outside of Italy, with a capacity of 35,000 spectators, and "illustrates the grandeur and extent of Imperial Rome."[11]
Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata   MauritaniaChinguetti,
Ouadane,
Oualata,
and Tichitt,
  Mauritania
Cultural:MauAnc
(iii), (iv), (v)
1996 "Founded in the 11th and 12th centuries to serve the caravans crossing the Sahara, these trading and religious centres became focal points of Islamic culture. [...] Typically, houses with patios crowd along narrow streets around a mosque with a square minaret. They illustrate a traditional way of life centred on the nomadic culture of the people of the western Sahara."[12]
Ancient Thebes with its Necropolis   EgyQena,
  Egypt
Cultural:EgyAnc
(i), (iii), (vi)
7,390 (18,300) 1979 The former capital of Egypt and city of the Egyptian god Amun contains relics from the height of Ancient Egypt. The temples, palaces and the necropolises of the Valley of the Kings and the Valley of the Queens bear "a striking testimony to Egyptian civilization." [13]
Archaeological Site of Carthage   TunTunis,
  Tunisia
Cultural:TunArc
(ii), (iii), (vi)
1979 Founded in the 9th century BCE, Carthage was developed into a trading empire spanning the Mediterranean, and was, according to UNESCO, "home to a brilliant civilization." The city was destroyed in 146 BCE in the Punic Wars at the hands of the Romans, but was later rebuilt by these.[14]
Archaeological Site of Cyrene    LibJebel Akhdar,
  Libya
Cultural:LibArc
(ii), (iii), (vi)
1982 The formerly Greek colony was Romanized and transformed into a capital, until it was destroyed by the 365 Crete earthquake. The thousand-year-old ruins have remained renowned since the 18th century.[15]
Archaeological Site of Leptis Magna    LibKhoms,
  Libya
Cultural:LibArc
(i), (ii), (iii)
1982 The Roman city of Leptis Magna was enlarged by Emperor Septimius Severus, who was born there. Public monuments, a harbour, a marketplace, storehouses, shops, and homes were among the reasons for its induction into the list.[16]
Archaeological Site of Sabratha    LibSabratha,
  Libya
Cultural:LibArc
(iii)
1982 "A Phoenician trading-post that served as an outlet for the products of the African hinterland, Sabratha was part of the short-lived Numidian Kingdom of Massinissa before being Romanized and rebuilt in the 2nd and 3rd centuries."[17]
Archaeological Site of Volubilis   MorMeknes,
  Morocco
Cultural:MorArc
(ii), (iii), (iv), (vi)
42 (100) 1997 The important Roman outpost of Volubilis was founded in the 3rd century BCE to become the capital of Mauretania. It contained many buildings, the remains of which have survived extensively to this day.[18]
Archaeological Sites of the Island of Meroe   SudMeroë,
  Sudan
Cultural:SudArc
(ii), (iii), (iv), (v)
2,357 (5,820) 2011 The site was the centre of the Kingdom of Kush, a major force active from the 8th century BCE to the 4th century CE. It is home to pyramids, temples, and domestic buildings, among other vestiges.[19]
Asante Traditional Buildings   GhaKumasi,
  Ghana
Cultural:GhaAsa
(v)
1980 The site, north-east of Kumasi, hosts the final intact remains of the Ashanti Empire, which peaked in the 18th century. The dwellings, which are made of earth, wood, and straw, are susceptible to the damages caused by the "onslaught of time and weather."[20]
Asmara   EriMaekel,
  Eritrea
Cultural:EriAsm
(ii)(iv)
481 (1,190) 2017 Located at over 2000 metres above sea level, the capital of Eritrea developed from the 1890s onwards as a military outpost for the Italian colonial power. After 1935, Asmara underwent a large scale programme of construction applying the Italian rationalist idiom of the time to governmental edifices, residential and commercial buildings, churches, mosques, synagogues, cinemas, hotels, etc.[21]
Banc d'Arguin National Park   MauritaniaAzefal
and Nouadhibou,
  Mauritania
Natural:MauBan
(ix), (x)
1,200,000 (3,000,000) 1989 The park consists of sand dunes, coastal swamps, small islands, and shallow bodies of water; all bordering the coast of the Atlantic Ocean. Birds are often found to migrate in the area, accompanied by various species of sea turtles and dolphins, whose presence fishermen often use to attract fish.[22]
Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes   Sen  Senegal
Cultural:SenBas
(iii), (v), (vi)
50,309 (124,320) 2012 [23]
Bwindi Impenetrable National Park   UgandaKabale District,
Kisoro District,
and Rukungiri District,
  Uganda
Natural:UgandaBwi
(vii), (x)
32,092 (79,300) 1994 Located on the border of plain and mountain forests, the park in south-western Uganda is home to over 160 species of trees, over a hundred species of ferns, and various species of birds and butterflies. Many endangered species are within its boundaries as well, including the mountain gorilla.[24]
Cape Floral Region Protected Areas   SouEastern Cape
and Western Cape,
  South Africa
Natural:SouCap
(ix), (x)
553,000 (1,370,000) 2004 The site consists of eight protected areas that are among the richest in plant life worldwide, containing nearly 20% of Africa's total flora. Its scientific value is demonstrated by the presence of fire and radiation adaptivity in plants and seed dispersal by insects.[25]
Chongoni Rock-Art Area   MalawiDedza District,
  Malawi
Cultural:MalawiCho
(iii), (vi)
12,640 (31,200) 2006 The 127-site area contains the richest concentration of rock art in Central Africa, ranging from Stone Age paintings to contemporary work from farmers. The symbols depicted in the rock art are strongly centred around women, and retain a cultural significance for the Chewa.[26]
Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande   CapeRibeira Grande,
  Cape Verde
Cultural:CapeCid
(ii), (iii), (vi)
209 (520) 2009 The town, south of the island of Santiago, was the first European colonial outpost in the tropics, with remains dating back to the 16th century. Two churches, a royal fortress, and Pillary Square help comprise the tropical town's original street layout.[27]
Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons)   MaliBandiagara Cercle,
  Mali
Mixed:MaliCli
(v), (vii)
327,390 (809,000) 1989 The sandy plateau and cliffs of Bandiagara outline the site, featuring houses, granaries, altars, sanctuaries, and Togu-Na meeting-places. Age-old social traditions such as masks, feasts, rituals, and ancestral worship also add to its cultural significance.[28]
Comoé National Park    CoteZanzan,
  Côte d'Ivoire
Natural:CotCom
(ix), (x)
1,150,000 (2,800,000) 1983 Among the largest protected sites of West Africa, the park features the Comoé River and the unique flora which accompanies it.[29] The site was placed on UNESCO's List of World Heritage in Danger in 2003, due to unrest in Côte d'Ivoire, and various other factors such as poaching, wildfires, lack of proper management of the site, and overgrazing.[30]
Dja Faunal Reserve   CameDja-et-Lobo
and Haut-Nyong,
  Cameroon
Natural:CameDja
(ix), (x)
526,000 (1,300,000) 1987 Among Africa's largest and best protected rain forests, the Cameroonian reserve is almost completely surrounded by the Dja River and contains 107 mammal species, of which five are threatened.[31]
Djémila   AlgSétif,
  Algeria
Cultural:AlgDje
(iii), (iv)
30 (74) 1982 The ruins of a Roman town in a mountainous location, including a forum, temples, basilicas, triumphal arches and houses, each adapted to a location 900 m (3,000 ft) above sea level.[32]
Djoudj National Bird Sanctuary   SenSaint-Louis Region,
  Senegal
Natural:SenDjo
(vii), (x)
16,000 (40,000) 1981 The Senegal River delta wetland area consists of streams, lakes, ponds and backwaters. It is the home to 1.5 million birds, including the great white pelican, the purple heron, the African spoonbill, the great egret, and cormorants. The sanctuary also features crocodiles, African manatees, and other typical Sahelian species.[33]
Dougga / Thugga   TunBeBéja Governorate,
  Tunisia
Cultural:TunDou
(ii), (iii)
70 (170) 1997 The site features the ruins of Dougga, a former capital of a LibyanPunic state, which flourished under Ancient Rome and the Byzantine Empire, but declined in the Islamic period.[34]
Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda   GabOgooué-Ivindo
and Ogooué-Lolo,
  Gabon
Mixed:GabLop
(iii), (iv),
(ix), (x)
491,291 (1,214,010) 2007 The park features well-preserved tropical rain forests and savanna, resulting in a diverse ecosystem consisting of endangered, large mammals.[35]
Ennedi Massif: Natural and Cultural Landscape   Chad  Chad
Mixed:ChaEnn
(iii), (vii), (ix)
2,441,200 (6,032,000) 2016 [36]
Fasil Ghebbi, Gondar Region   EthAmhara Region,
  Ethiopia
Cultural:EthFas
(ii), (iii)
1979 The fortress was the residence of the Ethiopian emperors during the 16th and 17th century. The city remains, which feature buildings with Hindu and Arab influences, were later remodelled with Baroque-style architecture by Jesuit missionaries.[37]
Fort Jesus, Mombasa   KenMombasa,
  Kenya
Cultural:KenLak
(i), (iv)
161,485 (399,040) 2011 Fort Jesus is a Portuguese fort built from 1593 to 1596 on Mombasa Island to guard the old port of Mombasa, Kenya. The site's layout follows the Renaissance ideal that the human body is perfectly proportionate.[38]
Forts and Castles, Volta, Greater Accra, Central and Western Regions   GhaCentral Region,
Greater Accra,
Volta Region,
and Western Region,
  Ghana
Cultural:GhaFor
(vi)
1979 The site features the remains of fortified trading posts, built along the Ghanaian coast between 1482 and 1786.[39]
Fossil Hominid Sites of South Africa[lower-alpha 2]   SouthGauteng,
Limpopo,
and North West,
  South Africa
Cultural:SouthCra
(iii), (vi)
1999 The various fossil sites contain traces of human occupation and evolution dating 3.3 million years.[40]
Garajonay National Park   SpaLa Gomera,
  Spain
Natural:SpaGara
(vii), (ix)
3,984 (9,840) 1986 Most of the park, in the middle of the island of La Gomera of the Canary Islands, is covered with a lush laurel forest.[41]
Garamba National Park    DemOrientale,
  Democratic Republic of the Congo
Natural:DemGar
(vii), (x)
500,000 (1,200,000) 1980 The park has vast savannas, grasslands and woodland, featuring elephants, giraffes, hippopotamuses and the white rhinoceros.[42] Garamba was deemed to be endangered following the diminution of the white rhinoceros population in the area,[43] but it was removed from the list in 1991.[44] However, it later regained the status in 1996, when three rangers were killed and the population of white rhinoceros fell once again.[45][46]
Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region   SudMeroë,
  Sudan
Cultural:SudGeb
(i), (ii),
(iii), (iv), (vi)
183 (450) 2003 The five sites in the Nile Valley feature temples that are testimonial to the Napatan and Meroitic cultures.[47]
Gough and Inaccessible Islands   UniSaint Helena,
  United Kingdom
Natural:UniGou
(vii), (x)
7,900 (20,000) 1995 The site represent one of the least-disrupted islands and marine ecosystems in the North Temperate Zone. The cliffs are free of introduced mammals and feature one of the world's largest colonies of seabirds.[48]
Great Zimbabwe National Monument   ZimMasvingo Province,
  Zimbabwe
Cultural:ZimGre
(i), (iii), (vi)
722 (1,780) 1986 The city, now in ruins, was an important trading center between the 11th and 15th centuries, and was capital of the Bantu civilization.[49]
Harar Jugol, the Fortified Historic Town   EthHarari Region,
  Ethiopia
Cultural:EthHar
(ii), (iii),
(iv), (v)
48 (120) 2006 The city is on a plateau and surrounded by gorges and savanna. It contains 82 mosques, 102 shrines, and unique interior design in the townhouses. It is said to be the fourth-holiest city of Islam.[50]
Historic Cairo   EgyCairo,
  Egypt
Cultural:EgyHis
(i), (v), (vi)
524 (1,290) 1979 One of the world's oldest Islamic cities and in the middle of urban Cairo, the site dates from the 10th century and reached its golden age in the 14th century. It contains mosques, madrasah, hammams and fountains.[51]
Historic Centre of Agadez   Niger1Tchirozerine Department,
  Niger
Cultural:Niger1Aga
(ii), (iii)
78 (190) 2013 [52]
Historic City of Meknes   MorMeknes,
  Morocco
Cultural:MorHis
(iv)
1996 The former capital was founded in the 11th century and turned into a city with Spanish-Moorish influence during the 17th and 18th centuries.[53]
Historic Town of Grand-Bassam   CoteSud-Comoé,
  Côte d'Ivoire
Cultural:CotSud
(iii), (iv)
110 (270) 2012 A colonial town built during the 19th and 20th centuries, Grand-Bassam was the first Ivorian capital following French rule in the region. Its quarters, which specialised in commerce, administration and general housing, helped the city become the economic and judicial hub of the country, in addition to being its most important port.[54]
Ichkeul National Park   TunBiBizerte,
  Tunisia
Natural:TunIch
(x)
12,600 (31,000) 1980 Ichkeul Lake and the surrounding wetlands is a destination for hundreds of thousands of migrating birds, including ducks, geese, storks and pink flamingos. It was once part of a chain that extended across North Africa.[55]
iSimangaliso Wetland Park   SouthKwaZulu-Natal,
  South Africa
Natural:SouthiSi
(vii), (ix), (x)
239,566 (591,980) 1999 The park features a variety of landforms, including coral reefs, long sandy beaches, coastal dunes, lake systems, and papyrus wetland, caused by fluvial, marine and aeolian processes.[56]
Island of Gorée   SenDakar Region,
  Senegal
Cultural:SenIslandofGor
(vi)
1978 The island was the largest slave-trading center on the African coast from the 15th to the 19th century.[57]
Island of Mozambique   MozNampula,
  Mozambique
Cultural:MozIsl
(iv), (vi)
1991 The fortified former Portuguese trading post has used the same architectural techniques, style, and materials since the 16th century.[58]
Island of Saint-Louis   SenSaint-Louis Region,
  Senegal
Cultural:SenIslandofSai
(ii), (iv)
2000 The French colonial settlement from the 17th century is on an island in the mouth of the Sénégal River. It played an important role in the culture and economy of West Africa.[59]
Kahuzi-Biega National Park    DemManiema
and South Kivu,
  Democratic Republic of the Congo
Natural:DemKah
(x)
600,000 (1,500,000) 1980 The park is dominated by two extinct volcanoes, Kahuzi and Biega. It also has abundant fauna, including the graueria gorillas.[60] The park was deemed to be endangered in 1997 when deforestation and hunting became a major problem. Militia groups and illegal settlers were also settling in the park, while fire and poaching helped justify the World Heritage Committee's decision.[61]
Kairouan   TunKairouan Governorate,
  Tunisia
Cultural:TunKai
(i), (ii),
(iii), (v), (vi)
1988 The former capital was founded in 670 and flourished in the 9th century. Its heritage includes the Mosque of Uqba and the Mosque of the Three Gates.[62]
Kasbah of Algiers   AlgAlgiers,
  Algeria
Cultural:AlgKas
(ii), (v)
60 (150) 1992 A unique Islamic city on the Mediterranean coast, the former site overlooks the Carthaginian trading posts of the 4th century BCE. It contains remains of a citadel, old mosques, and Ottoman-style palaces.[63]
Kenya Lake System in the Great Rift Valley   KenRift Valley Province,
  Kenya
Natural:KenLak
(viii), (x)
161,485 (399,040) 2011 Located in the Great Rift Valley, Kenya, the site features three lakes: Lake Bogoria, Lake Nakuru and Lake Elementaita. A highly diverse population of birds, including thirteen threatened species, frequent the area.[64][65]
Khami Ruins National Monument   ZimMatabeleland,
  Zimbabwe
Cultural:ZimKha
(iii), (iv)
1986 The city was built after the mid-16th century and was an important trading center.[66]
ǂKhomani Cultural Landscape ZafNorthern Cape,
  South Africa
Cultural:ZimKha
(iii), (iv), (v), (vi)
959,100 (2,370,000) 2017 The ǂKhomani Cultural Landscape is located at the border with Botswana and Namibia in the northern part of the country, coinciding with the Kalahari Gemsbok National Park (KGNP). The large expanse of sand contains evidence of human occupation from the Stone Age to the present and is associated with the culture of the formally nomade ǂKhomani San people and the strategies that allowed them to adapt to harsh desert conditions.[67]
Kilimanjaro National Park   TanKilimanjaro Region,
  Tanzania, United Republic of
Natural:TanKil
(vii)
75,575 (186,750) 1987 The volcanic massif Mount Kilimanjaro is Africa's highest point at 5,895 metre (19,341 ft), and is surrounded by a park with savanna and forest featuring numerous mammals.[68]
Kondoa Rock-Art Sites TanKondoa District,
  Tanzania, United Republic of
Cultural:TanKon
(iii), (vi)
233,600 (577,000) 2006 Two millennia of rock carving, many of high artistic value, have been found at 150 shelters in the site. They tell the tale of socio-economic development from hunter-gatherer to agro-pastoralism.[69]
Konso Cultural Landscape   EthSouthern Nations, Nationalities, and People's Region,
  Ethiopia
Cultural:EthKon
(iii), (v)
14,000 (35,000) 2011 The site features 55 കിലോmetre (180,000 ft) of stonewalled terraces and fortified settlements in the Konso highlands of Ethiopia.[70]
Koutammakou, the Land of the Batammariba   TogKara Region,
  Togo
Cultural:TogKou
(v), (vi)
50,000 (120,000) 2004 The Batammariba's mud tower houses have become a symbol of Togo. They range up to two stories and feature spherical granaries.[71]
Ksar of Ait-Ben-Haddou   MorAït Benhaddou,
  Morocco
Cultural:MorKsa
(iv), (v)
3 (7.4) 1987 The ksar is an example of a traditional pre-Saharan habitat, surrounded by high walls and reinforced with corner towers.[72]
Kunta Kinteh Island and Related Sites[lower-alpha 3]   GambBanjul,
Lower Niumi,
and Upper Niumi,
  Gambia
Cultural:GamJam
(iii), (vi)
8 (20) 2003 The site is a testimony to the encounters between Africa and Europe from pre-colonial times to independence along the Gambia River.[73]
Lake Malawi National Park   MalawiCentral Region
and Southern Region,
  Malawi
Natural:MalawiLak
(vii), (ix), (x)
9,400 (23,000) 1984 Lake Malawi contains hundreds of fish species, mostly endemic.[74]
Lakes of Ounianga   ChadEnnedi Region,
  Chad
Natural:ChadOun
(vii)
62,808 (155,200) 2012 The Lakes of Ounianga are a series of 18 lakes located in the Sahara desert, in North-Eastern Chad. They exhibit a variety of sizes, depths, chemical compositions and colorations, and some of them are home to aquatic fauna.[75]
Lake Turkana National Parks   KenLake Turkana,
  Kenya
Natural:KenLak
(viii), (x)
161,485 (399,040) 1997 Turkana, as Africa's largest saline lake, is an important area for the study of fauna and flora. It is a breeding ground for the Nile crocodile, hippopotamus and several venomous snakes.[76]
Lamu Old Town   KenLamu,
  Kenya
Cultural:KenLam
(ii), (iv), (vi)
16 (40) 2001 The town is the oldest Swahili settlement, and is built in coral stone and mangrove timber. It features inner courtyards, verandas, and elaborate wooden doors.[77]
Laurisilva of Madeira   PorMadeira,
  Portugal
Natural:PorLau
(ix), (x)
15,000 (37,000) 1999 The site is the largest surviving area of laurel forest. It consists of approximately 90% old-growth forest and is home to endemic species such as the Madeiran long-toed pigeon.[78]
Le Morne Cultural Landscape   MauritiusRivière Noire District,
  Mauritius
Cultural:MauritiusLem
(iii), (vi)
349 (860) 2008 The rugged mountain that juts into the ocean was used as a shelter by runaway slaves through the 18th and early 19th centuries. They formed small settlements in the caves and on its summit.[79]
Lower Valley of the Awash   EthAfar Region,
  Ethiopia
Cultural:EthLow
(ii), (iii), (iv)
1980 Palaentological findings from at least four million years ago, such as Lucy, give evidence of human evolution.[80]
Lower Valley of the Omo   EthSouthern Nations, Nationalities, and People's Region,
  Ethiopia
Cultural:EthLow
(iii), (iv)
1980 The prehistoric site near Lake Turkana is the location of many fossil findings, such as Homo gracilis.[81]
M'Zab Valley   AlgGhardaïa,
  Algeria
Cultural:AlgMZa
(ii), (iii), (v)
4,000 (9,900) 1982 The intact, traditional human habitat was built around five ksour in the 10th century by the Ibadites.[82]
Maloti-Drakensberg Park   LesothXQacha's Nek District,
  Lesotho*
KwaZulu-Natal,
  South Africa*
Mixed:SouthUkh
(i), (iii),
(vii), (x)
249,313 (616,070) 2000 The park features incisive dramatic cutbacks, golden sandstone ramparts, and the largest concentration of cave art in Sub-Saharan Africa.[83]
Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas   ZimMatabeleland North,
  Zimbabwe
Natural:ZimMan
(vii), (ix), (x)
676,600 (1,672,000) 1984 The park, located on the banks of the Zambezi River, features a variety of wild animals, such as buffalo, leopards, cheetahs and Nile crocodiles.[84]
Manovo-Gounda St. Floris National Park    CenBamingui-Bangoran,
  Central African Republic
Natural:CenMan
(ix), (x)
1,740,000 (4,300,000) 1988 The park features vast savannas with a wealth of flora and fauna, such as black rhinoceros, elephants, cheetahs, leopards, wild dogs, red-fronted gazelles and buffalo.[85] The site was placed on the List of World Heritage in Danger in 1997 due to grazing and poaching that is thought to have claimed 80% of the wildlife in the park. Also cited was the shooting of four park staff and "a general state of deteriorating security".[86]
Mapungubwe Cultural Landscape   SouthLimpopo,
  South Africa
Cultural:SouthMap
(ii), (iii),
(iv), (v)
28,168 (69,600) 2003 The open savanna landscape lies at the confluence of the Limpopo and Shashe Rivers. It was the heart of the Mapungubwe Kingdom until the 14th century, when the area was abandoned, leaving untouched remains of palaces and settlements.[87]
Matobo Hills   ZimMatabeleland South,
  Zimbabwe
Cultural:ZimMat
(iii), (v), (vi)
205,000 (510,000) 2003 The large boulders have been used as natural shelters since the early Stone Age and feature a collection of rock paintings.[88]
Mbanza-Kongo ANGZaire Province,
  Angola
Cultural:MorMedinaofMarra
(iii), (iv), (vi)
89.29 (220.6) 2017 The town of Mbanza Kongo, located on a plateau at an altitude of 570 metres, was the political and spiritual capital of the Kingdom of Kongo, one of the largest constituted states in Southern Africa from the 14th to 19th centuries.[89]
Medina of Essaouira (formerly Mogador)   MorEssaouira,
  Morocco
Cultural:MorEss
(ii), (iv)
30 (74) 2001 The fortified seaport built during the late 18th century has a mix of North African and European architecture, and was a major trading hub between the Sahara and Europe.[90]
Medina of Fez   MorFez,
  Morocco
Cultural:MorMedinaofFez
(ii), (v)
280 (690) 1981 The former capital was founded in the 9th century and features the world's oldest university. The urban fabric and main monuments date from the 13th and 14th centuries.[91]
Medina of Marrakesh   MorMarrakesh,
  Morocco
Cultural:MorMedinaofMarra
(i), (ii),
(iv), (v)
1,107 (2,740) 1985 The town was founded in the 1070s and remained a political, economic, and cultural centre for a long time. Monuments from that period include the Koutoubia Mosque, the kasbah, and the battlements. The city also holds newer features, including palaces.[92]
Medina of Sousse   TunSousse Governorate,
  Tunisia
Cultural:TunMedinaofSou
(iii), (iv), (v)
32 (79) 1988 A prime example of a town from the early Islamic period, the city was an important port during the 9th century.[93]
Medina of Tétouan (formerly known as Titawin)   MorTétouan,
  Morocco
Cultural:MorMedinaofTet
(ii), (iv), (v)
7 (17) 1997 Morocco's most complete medina served as the main point of contact between Morocco and Andalusia during the 8th century. The town was rebuilt by Andalusian refugees following the reconquista.[94]
Medina of Tunis   TunTunis,
  Tunisia
Cultural:TunMedinaofTun
(ii), (iii), (v)
1979 The medina holds 700 monuments, including palaces, mosques, mausoleums, madrasah and fourtains, testifying to Tunis' golden age from the 12th to the 16th century.[95]
Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur   EgyGiza,
  Egypt
Cultural:EgyMem
(i), (iii), (vi)
16,358 (40,420) 1979 The former capital features funerary monuments, like rock tombs, mastabas, temples, and pyramids. It is one of the Seven Wonders of the Ancient World.[96]
Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls   ZamXLivingstone District
and Matabeleland North,
  Zambia*
  Zimbabwe*
Natural:ZamMos
(vii), (viii)
8,780 (21,700) 1989 The falls of the Zambezi River, which is more than 2 കി.m (6,561 ft 8 in) wide, plunge down various basalt gorges resulting in a colorful mist.[97]
Mount Kenya National Park/Natural Forest   KenCentral Province
and Eastern Province,
  Kenya
Natural:KenMou
(vii), (ix)
142,020 (350,900) 1997 The park surrounds the 5,199 m (17,057 ft) Mount Kenya and features twelve glaciers.[98]
Mount Nimba Strict Nature Reserve    CotXLola Prefecture,
  Côte d'Ivoire*
  Guinea*
Natural:CotMou
(ix), (x)
18,000 (44,000) 1981 The reserve features Mount Nimba, its slopes covered in dense forest and grassy mountain pastures.[99] In 1992, the park was inscribed on the World Heritage Committee's danger list, citing a proposed iron and ore mining concession inside the park's boundaries and the apparition of refugees. The state party later stated that there was an error with the proposed mining site's boundaries, and that it was not in the reserve.[100] However, as of 2011, the site remains on the list due to poor security on the Ivorian side.[101]
Namib Sand Sea   Nam  Namibia
Natural:NamNam
(vii), (viii), (ix), (x)
3,077,700 (7,605,000) 2013 [102]
Ngorongoro Conservation Area   TanArusha Region,
  Tanzania, United Republic of
Mixed:TanNgo
(iv), (vii),
(viii), (ix), (x)
809,440 (2,000,200) 1979 The site features a concentration of wild animals in a crater beside the active volcano Oldonyo Lengai.[103]
Niokolo-Koba National Park    SenKédougou Region
and Tambacounda Region,
  Senegal
Natural:SenNio
(x)
913,000 (2,260,000) 1981 The forests and savannas bordering the Gambia River have a diverse fauna, including Derby eland, chimpanzees, lions, birds, reptiles, and amphibians.[104] The park was listed as being endangered for low mammal populations, the construction of a dam, and management problems.[105]
Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae   EgyAswan,
  Egypt
Cultural:EgyNub
(i), (iii), (vi)
374 (920) 1979 Located along the Nile, the site contains monuments such as the Temple of Ramesses II and the Sanctuary of Isis.[106]
Okapi Wildlife Reserve    Dem Orientale,
  Democratic Republic of the Congo
Natural:DemOka
(x)
1,372,625 (3,391,830) 1996 Covering a fifth of the Ituri Rainforest in the Congo River basin, the reserve contains many threatened species of primates and birds. It is inhabited by the nomadic pygmy Mbuti and Efé tribes.[107] In 1997, looting, the killing of elephants, and the departure of reserve staff led the World Heritage Committee to place the reserve on its List of World Heritage in Danger, only a year following its inscription as a natural heritage site.[108]
Okavango Delta   Bot Orientale,
  Botswana
Natural:DemOka
(x)
2,023,590 (5,000,400) 2014 [109]
Old Towns of Djenné    MaliDjenné,
  Mali
Cultural:MaliOld
(iii), (iv)
1988 Inhabited since 250 BCE, the city was an important link in the trans-Saharan gold trade. It contains 2,000 traditional houses.[110]
Old Town of Ghadamès    LibGhadames,
  Libya
Cultural:LibGha
(v)
1986 Located in an oasis, Ghadames is one of the oldest pre-Saharan cities and represents a traditional architecture with vertical division of functions.[111]
Osun-Osogbo Sacred Grove   Niger2Osogbo,
  Nigeria
Cultural:Niger2Osu
(ii), (iii), (vi)
75 (190) 2005 The dense forests are one of the final remnants of high forests in southern Nigeria. It is the last sacred grove of the Yoruba culture.[112]
Pitons, Cirques and Remparts of Reunion Island   FraLa Réunion,
  France
Natural:MorPor
(vii), (x)
105,838 (261,530) 2010 Outstanding terrain and biodiversity, as part of La Réunion National Park.[113]
Portuguese City of Mazagan (El Jadida)   MorEl Jadida,
  Morocco
Cultural:MorPor
(ii), (iv)
8 (20) 2004 The fortification, akin to Renaissance military design from the early 16th century, was taken over by Morocco in 1769. Surviving buildings include the cistern and a Gothic church.[114]
Punic Town of Kerkuane and its Necropolis   TunNabeul Governorate,
  Tunisia
Cultural:TunPun
(iii)
1985 The city was abandoned in 250 BCE during the First Punic War, and is the only surviving example of a PhoenicioPunic settlement.[115]
Rabat, Modern Capital and Historic City: a Shared Heritage   MorRabat-Salé-Zemmour-Zaer,
  Morocco
Cultural:RabMor
(ii), (iv)
349 (860) 2012 Rebuilt under the direction of the French from 1912 to the 1930s, the city blends historic and modern features, such as botanical gardens, the Hassan Mosque, and the remnants of Moorish and Andalusian settlements from the 17th century.[116]
Rainforests of the Atsinanana    MadEastern Madagascar,
  Madagascar
Natural:MadRai
(ix), (x)
479,660 (1,185,300) 2007 The site consists of six national parks, and protects the island's unique biodiversity, which has evolved in isolation for 60 million years.[117] The park was deemed to be in danger in 2010, when logging and hunting activities continued to escalate, despite a ban by Madagascar on exporting illegal timber.[118]
Richtersveld Cultural and Botanical Landscape   SouthNorthern Cape,
  South Africa
Cultural:SouthRic
(iv), (v)
160,000 (400,000) 2007 The mountainous desert sustains the semi-nomadic livelihood of the Nama, which includes seasonal migrations that have gone unchanged for two millennia.[119]
Robben Island   SouthWestern Cape,
  South Africa
Cultural:SouthRob
(iii), (vi)
475 (1,170) 1999 Between the 17th and 20th century, the island was used as a prison, including for political prisoners, a hospital for socially unacceptable groups, and a military base.[120]
Rock-Art Sites of Tadrart Acacus    LibFezzan,
  Libya
Cultural:LibRoc
(iii)
1985 Thousands of cave paintings are visible in different styles, dating from 12,000 BCE to 100 CE.[121]
Rock-Hewn Churches, Lalibela   EthAmhara Region,
  Ethiopia
Cultural:EthRoc
(i), (ii), (iii)
1978 The site contains eleven medieval cave churches from the 13th century.[122]
Royal Hill of Ambohimanga   MadAntananarivo,
  Madagascar
Cultural:MadRoy
(iii), (iv), (vi)
59 (150) 2001 The royal city and burial site is a spiritual and sacred site which has created strong feelings of national identity for several centuries.[123]
Royal Palaces of Abomey   BenZou Department,
  Benin
Cultural:BenRoy
(iii), (iv)
48 (120) 1985 The city held the seat of twelve kings who ruled the Kingdom of Dahomey between 1625 and 1900. All but one king built their palace within the area.[124]
Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara   TanKilwa District,
  Tanzania, United Republic of
Cultural:TanRui
(iii)
1981 The site features the remains of two ports used extensively for trade across the Indian Ocean from the 13th and 16th century.[125] It was placed onto the list of List of World Heritage in Danger by the World Heritage Committee in 2004, citing "the continuing deterioration and the serious threats affecting the property of the Ruins of Kilwa Kisiwani and Songo Mnara".[126] Conditions subsequently improved and the site was removed from the World Heritage in Danger list in 2014.[127]
Ruins of Loropéni   BurLoropéni,
  Burkina Faso
Cultural:BurRui
(iii)
1.1 (2.7) 2009 More than a thousand years old, Loropéni is the best-preserved of ten fortresses in Lobi, which were part of about a hundred stone enclosures built during the trans-Saharan gold trade.[128]
Rwenzori Mountains National Park   UgandaBundibugyo District,
Kabarole District,
and Kasese District,
  Uganda
Natural:UgandaRuw
(vii), (x)
99,600 (246,000) 1994 Covering most of the Rwenzori Mountains, including Mount Margherita, Africa's third-highest peak, the park features glaciers, waterfalls and lakes in an Alpine landscape. It also features various endangered species and unusual flora.[129]
Sacred Mijikenda Kaya Forests   KenCoast Province,
  Kenya
Cultural:KenSac
(iii), (v), (vi)
1,538 (3,800) 2008 The site comprises eleven forests spread 200 കി.m (660,000 ft) along the coast of Kenya. They hold the remains of villages built during the 16th century by the Mijikenda, and are now considered sacred sites.[130]
Saint Catherine Area   EgySouth Sinai Governorate,
  Egypt
Cultural:EgySai
(i), (iii),
(iv), (vi)
60,100 (149,000) 2002 The orthodox monastery from the 6th century is positioned near Mount Horeb where, according to the Old Testament, Moses received the Tablets of the Law. The region is sacred for Christians, Muslims and Jews.[131]
Salonga National Park    DemManiema
and South Kivu,
  Democratic Republic of the Congo
Natural:DemSal
(vii), (ix)
3,600,000 (8,900,000) 1984 Africa's largest tropical rain forest reserve is situated at the heart of the Congo River basin and only accessible by water. It is the habitat of endangered species such as the bonobo, the Congo peafowl, the forest elephant, and the slender-snouted crocodile.[132] The site was deemed to be in danger in 1999, due to increased poaching activities and encroachments.[133]
Saloum Delta   Sen  Senegal
Cultural:SenSal
(iii), (iv), (v)
145,811 (360,310) 2011 The area has sustained human life thanks to fishing and shellfish gathering, for which there are 218 shellfish mounds across the site.[134]
Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay – Mukkawar Island Marine National Park Sdn  Sudan
Natural:SdnSan
(vii), (ix), (x)
199,524 (493,030) 2016 Situated in the central Red Sea, Sanganeb, Dungonab Bay and Mukkawar Island feature a diverse system of coral reefs, mangroves, seagrass beds, beaches and islets, and host populations of seabirds, marine mammals, fish, sharks, turtles, manta rays and dugongs.[135]
San Cristóbal de la Laguna   SpaProvince of Santa Cruz de Tenerife,
  Spain
Cultural:SpaSan
(ii), (iv)
60 (150) 1999 The city contains two centres: the unplanned Upper Town, and the planned Lower Town, laid out according to philosophical principals. Many of the buildings date from the 16th to the 18th centuries.[136]
Sangha Trinational   CamX  Cameroon*
  Central African Republic*
  Congo*
Natural:CamCen
(ix), (x)
746,309 (1,844,170) 2012 [137]
Selous Game Reserve    TanLindi Region,
Morogoro Region,
Mtwara Region,
Pwani Region,
and Ruvuma Region,
  Tanzania, United Republic of
Natural:TanSel
(ix), (x)
5,000,000 (12,000,000) 1982 The park's vegetation varies from dense thickets to open wooded grasslands, and features large numbers of elephants, black rhinoceros, cheetahs, giraffes, hippos and crocodiles.[138] It was placed onto the list of List of World Heritage in Danger by the World Heritage Committee in 2014 due to widespread poaching, especially of elephants and rhinoceros.[139]
Serengeti National Park   TanArusha Region,
Mara Region,
and Shinyanga Region,
  Tanzania, United Republic of
Natural:TanSer
(vii), (x)
1,476,300 (3,648,000) 1981 The vast savanna is known for the annual migration for herds of wildebeest, gazelle, zebras, and their predators.[140]
Simien National Park    EthAmhara Region,
  Ethiopia
Natural:EthSem
(vii), (x)
22,000 (54,000) 1978 The eroded Ethiopian plateau comprises jagged mountain peaks, deep valleys, and sharp precipices dropping about 1,500 m (4,900 ft).[141] The decrease of the walia ibex, bushbuck, and bushpig populations, as well as an increase of the human population in the park prompted the World Heritage Committee to place it on their List of World Heritage in Danger in 1996.[142]
Stone Circles of Senegambia   GamXCentral River Division
and Kaolack Region,
  Gambia*
  Senegal*
Cultural:GamSto
(i), (iii)
10 (25) 2006 The groups of stone circles are among over 1,000 different monuments along the Gambia River. Used as burial grounds, they were erected between the 3rd century BCE and the 16th century CE.[143]
Stone Town of Zanzibar   TanZanzibar,
  Tanzania, United Republic of
Cultural:TanSton
(ii), (iii), (vi)
96 (240) 2000 A prime example of an East African coastal trading town, its urban fabric and townscape remains intact.[144]
Sukur Cultural Landscape   Niger2Madagali,
  Nigeria
Cultural:Niger2Suk
(iii), (v), (vi)
1999 The site features the Palace of the Hidi, terraced fields, and the remains of a former iron industry.[145]
Taï National Park   CoteGuiglo
and Sassandra,
  Côte d'Ivoire
Natural:CotTai
(vii), (x)
330,000 (820,000) 1982 One of few remaining sections of the West African tropical forest, the park features a rich flora, including eleven species of monkeys.[146]
Tassili n'Ajjer   AlgIllizi
and Tamanrasset,
  Algeria
Mixed:AlgTas
(i), (iii),
(vii), (viii)
7,200,000 (18,000,000) 1982 The site is in a landscape with 15,000 cave engravings that record climatic changes, animal migrations, and the evolution of human life, dating from 6,000 BCE to the first centuries CE.[147]
Teide National Park   SpaProvince of Santa Cruz de Tenerife,
  Spain
Natural:SpaTei
(vii), (viii)
18,990 (46,900) 2007 The national park features the Teide stratovolcano, which at 3,718 m (12,198 ft) is Spain's tallest mountain and the world's third-tallest volcano.[148]
Timbuktu    MaliTimbuktu Cercle,
  Mali
Cultural:MaliTim
(ii), (iv), (v)
1988 The city was a centre for the propagation of Islam in the 15th and 16th centuries, and features three mosques and many madrasahs.[149] The sites were deemed endangered after the Battle of Gao in June 2012, which followed several weeks of constant threats to the area. Days later, some sites within Timbuktu were destroyed by Ansar Dine, an Islamist group, citing religious reasons.[150]
Timgad   AlgBatna Province,
  Algeria
Cultural:AlgTim
(ii), (iii), (iv)
0.04 (0.099) 1982 A military colony built by Emperor Trajan in 100 CE, the site features cardo and decumanus streets, typical of a Roman town.[151]
Tipasa   AlgTipaza,
  Algeria
Cultural:AlgTip
(iii), (iv)
52 (130) 1982 First a Carthaginian trading center, Tipasa was converted into a military base by the Romans. Heavy Christian influences can be seen from the 3rd and 4th centuries, though Tipasa went into steady decline in the Byzantine period.[152]
Tiya   EthSouthern Nations, Nationalities, and People's Region,
  Ethiopia
Cultural:EthTiy
(i), (iv)
1980 The archaeological site contains 36 monuments, which includes 32 carved stelae covered with symbols hard to decrypt.[153]
Tomb of Askia    MaliGao Region,
  Mali
Cultural:MaliTom
(ii), (iii), (iv)
4 (9.9) 2004 Built in 1495, the pyramid was built as a tomb for Emperor Askia Mohamed. It represents the power of an empire that controlled the trans-Saharan gold trade.[154] The site was deemed endangered after the Battle of Gao in June 2012, which followed several weeks of constant threats to the area.[155]
Tombs of Buganda Kings at Kasubi    UgandaKampala District,
  Uganda
Cultural:UgandaTom
(i), (iii),
(iv), (vi)
27 (67) 2001 The tombs, built after 1884, are a major example of prime architecture using organic materials, principally wood, thatch, reed, and wattle and daub.[156] The tombs were almost completely destroyed by a fire in March 2010, prompting the World Heritage Committee to reluctantly mark the site as being in danger. The Ugandan government has since called for the reconstruction of the tombs, and UNESCO has agreed to mobilise funds for the project.[157][158]
Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve   MadMelaky,
  Madagascar
Natural:MadTsi
(vii), (x)
152,000 (380,000) 1990 The canyon of the Manambolo River comprises karstic and limestone landscapes cut into peaks and a forest of limestone needles. It also holds undisturbed forests, lakes and mangrove swamps, which are the habitat for lemurs and birds.[159]
Tsodilo   BotNorth-West,
  Botswana
Cultural:BotTso
(i), (iii), (vi)
4,800 (12,000) 2001 The site features more than 4,500 rock art paintings in the Kalahari Desert. Archaeological records provide evidence of human and environmental activities ranging over 100,000 years.[160]
Twyfelfontein or /Ui-//aes   NamTwyKunene,
  Namibia
Cultural:NamTwy
(iii), (v)
57 (140) 2007 The site has one of the largest concentrations of rock engravings in Africa, which range from a period of over 2,000 years.[161]
Vallée de Mai Nature Reserve   SeyPraslin,
  Seychelles
Natural:SeyVal
(vii), (viii),
(ix), (x)
20 (49) 1983 The natural palm forest is preserved in almost its original state.[162]
Virunga National Park    DemNorth Kivu
and Orientale,
  Democratic Republic of the Congo
Natural:DemVir
(vii), (viii), (x)
800,000 (2,000,000) 1979 The park comprises swamps, savannas, and snowfields.[163] Virunga was inscribed on the World Heritage Committee's List of World Heritage in Danger in 1994, due to the war in Rwanda and the subsequent increase of the refugee population in the park, deforestation, poaching, departure of park staff, and depletion of forests.[164]
Vredefort Dome   SouthFree State
and North West,
  South Africa
Natural:SouthVre
(viii)
30,000 (74,000) 2005 The crater, with a diameter of 190 കി.m (620,000 ft), is the largest, oldest, and most deeply eroded astrobleme found on Earth, dating back more than two billion years.[165]
W-Arly-Pendjari Complex   ZZZ  Benin;
  Burkina Faso;
  Niger
Natural:Niger1WNa
(ix), (x)
1,494,831 (3,693,810); buffer zone 1,101,221 (2,721,180) 1996[lower-alpha 4] The parks are in the zone between savanna and forest lands, and are an important ecosystem for the biogeographical area.[166]
Wadi Al-Hitan (Whale Valley)   EgyFaiyum Governorate,
  Egypt
Natural:EgyWad
(viii)
20,015 (49,460) 2005 Located in western Egypt, the site contains fossil remains of the now extinct Archaeoceti, mapping the evolution of the whales from a land-based to an aquatic mammal.[167]

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

 1. For purposes of this article, "Africa" includes the entire African continent, along with certain Atlantic and Indian ocean islands in the geographic vicinity of Africa that remain under the sovereignty of European states. This differs from UNESCO's regional classification which places several North African countries in the "Arab States" region, while World Heritage Sites on the islands are included in the "Europe and North America" region with their respective metropolitan states. Also see the table legend.
 2. Fossil Hominid Sites of South Africa was originally inscribed as Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs. The World Heritage Committee adopted the changed name in 2013.
 3. Kunta Kinteh Island and Related Sites was originally inscribed as James Island and Related Sites. The World Heritage Committee adopted the changed name in 2011.
 4. Extended in 2017 to include Arli National Park and Pendjari National Park. The name of the site was changed accordingly from W National Park of Niger at the time of inscription to the present name in 2017.

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (n.d.), World Heritage List, മൂലതാളിൽ നിന്നും 1 November 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്, ശേഖരിച്ചത് 5 November 2015 More than one of |accessdate= and |access-date= specified (help)More than one of |accessdate= ഒപ്പം |access-date= specified (സഹായം) .
 2. "Aapravasi Ghat". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 3. "Abu Mena". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 4. "Abu Mena – Threats to the Site (2001)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 27 August 2010.
 5. "Air and Ténéré Natural Reserves". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 6. "Air and Ténéré Natural Reserves – Threats to the Site (1992)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 August 2010.
 7. "Decision 33COM 7A.10 – Air and Ténéré Natural Reserves (Niger) (N 573)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 August 2010.
 8. "Aksum". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 9. "Al Qal'a of Beni Hammad". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 10. "Aldabra Atoll". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 11. "Amphitheatre of El Jem". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 12. "Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichitt and Oualata". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 13. "Ancient Thebes with its Necropolis". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 14. "Archaeological Site of Carthage". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 15. "Archaeological Site of Cyrene". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 16. "Archaeological Site of Leptis Magna". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 17. "Archaeological Site of Sabratha". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 18. "Archaeological Site of Volubilis". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 19. "Archaeological Sites of the Island of Meroe". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 17 August 2011.
 20. "Asante Traditional Buildings". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 21. "Asmara: a Modernist City of Africa". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 16 July 2017.
 22. "Banc d'Arguin National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 23. "Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 4 August 2013.
 24. "Bwindi Impenetrable National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 25. "Cape Floral Region Protected Areas". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 26. "Chongoni Rock-Art Area". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 27. "Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 28. "Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 29. "Comoé National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 30. "Comoé National Park – Threats to the Site (2003)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 30 August 2010.
 31. "Dja Faunal Reserve". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 32. "Djémila". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 33. "Djoudj National Bird Sanctuary". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 34. "Dougga / Thugga". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 35. "Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 36. "Ennedi Massif: Natural and Cultural Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 6 August 2016.
 37. "Fasil Ghebbi, Gondar Region". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 38. "Fort Jesus, Mombasa". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 July 2011.
 39. "Forts and Castles, Volta, Greater Accra, Central and Western Regions". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 40. "Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 41. "Garajonay National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 42. "Garamba National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 43. "Decision – 08COM X.26–27 – Inscriptions on the List of World Heritage in Danger". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 10 September 2011.
 44. "Decision – 16COM X.E – Removed from the World Heritage List in Danger: Garamba National Park (Zaire)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 10 September 2011.
 45. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Eighth Ordinary Session (PDF) (Report). Buenos Aires: UNESCO. 29 October – 2 November 1994. ശേഖരിച്ചത് 10 September 2011.
 46. "VII.37 Garamba National Park (Zaire)". Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Twentieth Session (Report). Merida, Mexico: UNESCO. 2–7 December 1996. ശേഖരിച്ചത് 10 September 2011.
 47. "Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 48. "Gough and Inaccessible Islands". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 49. "Great Zimbabwe National Monument". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 50. "Harar Jugol, the Fortified Historic Town". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 51. "Historic Cairo". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 52. "Historic Centre of Agadez". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 4 August 2013.
 53. "Historic City of Meknes". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 54. "Historic Town of Grand-Bassam". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 19 September 2012.
 55. "Ichkeul National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 56. "iSimangaliso Wetland Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 57. "Island of Gorée". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 58. "Island of Mozambique". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 59. "Island of Saint-Louis". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 60. "Kahuzi-Biega National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 61. "Kahuzi-Biega National Park – Threats to the Site (1997)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 10 September 2011.
 62. "Kairouan". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 63. "Kasbah of Algiers". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 64. "Kenya Lake System in the Great Rift Valley and Australia's Ningaloo Coast inscribed on UNESCO's World Heritage List". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 June 2011.
 65. "Kenya Lake System in the Great Rift Valley". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 June 2011.
 66. "Khami Ruins National Monument". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 67. "ǂKhomani Cultural Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 16 July 2017.
 68. "Kilimanjaro National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 69. "Kondoa Rock-Art Sites". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 70. "Konso Cultural Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 17 August 2011.
 71. "Koutammakou, the Land of the Batammariba". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 72. "Ksar of Ait-Ben-Haddou". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 73. "Kunta Kinteh Island and Related Sites". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 6 November 2015.
 74. "Lake Malawi National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 75. "Lakes of Ounianga". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 July 2013.
 76. "Lake Turkana National Parks". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 77. "Lamu Old Town". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 78. "Laurisilva of Madeira". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 79. "Le Morne Cultural Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 80. "Lower Valley of the Awash". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 81. "Lower Valley of the Omo". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 82. "M'Zab Valley". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 83. "Maloti-Drakensberg Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 4 Aug 2013.
 84. "Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 85. "Manovo-Gounda St Floris National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 86. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; manovodang എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 87. "Mapungubwe Cultural Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 88. "Matobo Hills". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 89. "Mbanza Kongo, Vestiges of the Capital of the former Kingdom of Kongo". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 16 July 2017.
 90. "Medina of Essaouira (formerly Mogador)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 91. "Medina of Fez". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 92. "Medina of Marrakesh". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 93. "Medina of Sousse". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 94. "Medina of Tétouan (formerly known as Titawin)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 95. "Medina of Tunis". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 96. "Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 97. "Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 98. "Mount Kenya National Park/Natural Forest". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 99. "Mount Nimba Strict Nature Reserve". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 100. "Mount Nimba Strict Nature Reserve – Threats to the Site (1992)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 101. "Decision – 35COM 7A.3 – Mount Nimba Strict Nature Reserve (Côte d'Ivoire/Guinea) (N 155 bis)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 102. "Namib Sand Sea". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 4 August 2013.
 103. "Ngorongoro Conservation Area". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 104. "Niokolo-Koba National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 105. "Decision – 31COM 7B.1 – State of conservation of World Heritage Properties – Niokolo-Koba National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 106. "Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 107. "Okapi Wildlife Reserve". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 108. "Okapi Wildlife Reserve – Threats to the Site (1997)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 109. "Okavango Delta". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 6 Dec 2014.
 110. "Old Towns of Djenné". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 111. "Old Town of Ghadamès". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 112. "Osun-Osogbo Sacred Grove". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 113. "Pitons, cirques and remparts of Reunion Island". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 10 July 2011.
 114. "Portuguese City of Mazagan (El Jadida)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 115. "Punic Town of Kerkuane and its Necropolis". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 116. "Rabat, modern capital and historic city: a shared heritage". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 30 June 2012.
 117. "Rainforests of the Atsinanana". UNESCO. മൂലതാളിൽ നിന്നും 27 August 2011-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 118. "Decision – 34COM 7B.2 – Rainforests of Atsinanana (Madagascar) (N 1257)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 119. "Richtersveld Cultural and Botanical Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 120. "Robben Island". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 121. "Rock-Art Sites of Tadrart Acacus". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 122. "Rock-Hewn Churches, Lalibela". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 123. "Royal Hill of Ambohimanga". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 124. "Royal Palaces of Abomey". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 125. "Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 126. "Decision – 28COM 15B.41 – Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara (United Republic of Tanzania)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 127. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (17 June 2014), Tanzania’s Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara removed from UNESCO List of World Heritage in Danger, മൂലതാളിൽ നിന്നും 5 September 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്, ശേഖരിച്ചത് 5 November 2015.
 128. "Ruins of Loropéni". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 November 2015.
 129. "Ruwenzori Mountains National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 130. "Sacred Mijikenda Kaya Forests". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 131. "Saint Catherine Area". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 132. "Salonga National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 133. "Decision – 23COM X.B.21 – SOC: Salonga National Park (Democratic Republic of the Congo (DRC))". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 134. "Saloum Delta". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 17 August 2011.
 135. "Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay – Mukkawar Island Marine National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 6 August 2016.
 136. "San Cristóbal de la Laguna". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 137. "Sangha Trinational". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 November 2015.
 138. "Selous Game Reserve". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 139. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (18 June 2014), Poaching puts Tanzania’s Selous Game Reserve on List of World Heritage in Danger, മൂലതാളിൽ നിന്നും 22 October 2015-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്, ശേഖരിച്ചത് 5 November 2015.
 140. "Serengeti National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 141. "Simien National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 1 August 2010.
 142. "Simien National Park – Threats to the Site (1996)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 143. "Stone Circles of Senegambia". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 144. "Stone Town of Zanzibar". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 145. "Sukur Cultural Landscape". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 146. "Taï National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 147. "Tassili n'Ajjer". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 148. "Teide National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 149. "Timbuktu". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 150. "Ansar Dine fighters destroy Timbuktu shrines". Al Jazeera. 30 June 2012. ശേഖരിച്ചത് 30 June 2012.
 151. "Timgad". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 152. "Tipasa". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 January 2011.
 153. "Tiya". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 154. "Tomb of Askia". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 155. "Heritage sites in northern Mali placed on List of World Heritage in Danger". UNESCO. 28 June 2012. ശേഖരിച്ചത് 30 June 2012.
 156. "Tombs of Buganda Kings at Kasubi". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 157. "Uganda tombs to be reconstructed". Afrol News. 13 April 2010. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 158. "Decision – 34COM 7B.53 – Tombs of Buganda Kings at Kasubi (Uganda) (C 1022)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 159. "Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 160. "Tsodilo". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 161. "Twyfelfontein or /Ui-//aes". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 162. "Vallée de Mai Nature Reserve". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 163. "Virunga National Park". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 164. "Virunga National Park – Threats to the Site (1994)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 11 September 2011.
 165. "Vredefort Dome". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.
 166. "W-Arly-Pendjari Complex". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 29 September 2017.
 167. "Wadi Al-Hitan (Whale Valley)". UNESCO. ശേഖരിച്ചത് 28 May 2010.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക