പ്രധാന മെനു തുറക്കുക


ഉള്ളടക്കം

പ്രധാന ദേവതകൾതിരുത്തുക

ആദിപരാശക്തിതിരുത്തുക

ബ്രഹ്മാവ്തിരുത്തുക

ശിവൻതിരുത്തുക

വിഷ്ണുതിരുത്തുക

അവതാരങ്ങൾതിരുത്തുക

ഉപദൈവങ്ങൾ (Minor Gods)തിരുത്തുക

ത്രിദശ(മുപ്പത്തിമൂന്ന്) എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. 12 ആദിത്യന്മാർ, 8 വസുക്കൾ, 11 രുദ്രന്മാർ, 2 അശ്വനികൾ എന്നിവരാണവർ ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രനാണ് ഇവയിൽ ഒന്നാമത്, തുടർന്ന് അഗ്നിയും.

ആദിത്യന്മാർതിരുത്തുക

രുദ്രന്മാർതിരുത്തുക

വസുക്കൾതിരുത്തുക

ഇന്ദ്രൻ, മഹാവിഷ്ണു എന്നിവരുടെ സഹായികൾ

അശ്വിനി കുമാരന്മാർതിരുത്തുക

അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽതിരുത്തുക

അ-അംതിരുത്തുക

 • അഗ്നി
 • അച്യുതൻ
 • അദിതി
 • അപ്
 • അയ്യനാർ
 • അയ്യപ്പൻ
 • അരുന്ധതി
 • അരുണൻ
 • അർദ്ധനാരീശ്വരൻ
 • അർജ്ജുനൻ
 • അത്രീ
 • അശ്വിനീദേവകൾ
 • അഷ്ടദിക്പാലകർ
 • അഷ്ടലക്ഷ്മി
 • അഷ്ടവസുക്കൾ
 • അഷ്ടവിനായകൻ
 • അസുരൻ
 • ആകാശം
 • ആദിത്യൻ
 • ആദിമൂർത്തി
 • ആര്യമാൻ
 • ഇന്ദ്രൻ
 • ഇന്ദ്രാണി
 • ഈശൻ
 • ഈശ്വരൻ
 • ഉമ
 • ഋണമോചക ഗണപതി

ക-ങതിരുത്തുക

 • കടുത്തസ്വാമി
 • കണ്ണകി
 • കമലാത്മിക
 • കറുപ്പസ്വാമി
 • കല
 • കശ്യപൻ
 • കാമൻ
 • കാമാക്ഷി
 • കാർത്തികേയൻ
 • കാർത്യായണി
 • കാളി
 • കാവേരി
 • കിരാതമൂർത്തി
 • കുബേരൻ
 • കൃഷ്ണൻ
 • ഗംഗ
 • ഗണപതി
 • ഗണേശൻ
 • ഗരുഡൻ
 • ഗായത്രി
 • ഗുരുവായൂരപ്പൻ

ച-ഞതിരുത്തുക

 • ചന്ദ്രൻ
 • ചാത്തൻ
 • ചാമുണ്ഡൻ
 • ചാമുണ്ഡി
 • ചിത്രഗുപ്തൻ
 • ജഗദ്‌ധാത്രി
 • ജഗന്നാദൻ

ത-നതിരുത്തുക

 • ത്രിപുരസുന്ദരി
 • താര
 • ദക്ഷൻ
 • ദത്തത്രയൻ
 • ദ്രൗപദി
 • ദാക്ഷായണി
 • ദിതി
 • ദുർഗ്ഗ
 • ദേവൻ
 • ദേവനാരായണൻ
 • ദേവി
 • ധന്വന്തരി
 • ധനു
 • ധര
 • ധർമ്മം
 • ധാത്രി
 • ധൂമവതി
 • നടരാജൻ
 • നന്ദി
 • നരസിംഹം
 • നാഗദേവത
 • നാഗയക്ഷി
 • നാഗരാജൻ
 • നാരദൻ
 • നാരായണൻ

പ-മതിരുത്തുക

 • പത്മനാഭൻ
 • പ്രജാപതി
 • പരശുരാമൻ
 • പരാശിവൻ
 • പശുപതി
 • പാർവ്വതി
 • പുരുഷൻ
 • പൃത്ഥ്വി
 • പേയ്
 • ബ്രഹ്മം
 • ബലരാമൻ
 • ബഹളമുഖി
 • ബാലാജി
 • ബലരാമൻ
 • ബുദ്ധി
 • ബൃഹസ്പതി
 • ഭഗൻ
 • ഭദ്ര
 • ഭദ്രകാളി
 • ഭരണി
 • ഭരതൻ
 • ഭവാനി
 • ഭാരതി
 • ഭീഷ്മർ
 • ഭുവനേശ്വരി
 • ഭൂതമാത
 • ഭൂമീദേവി
 • ഭൈരവൻ
 • ഭൈരവി
 • മണികണ്ഠൻ
 • മറുത
 • മല്ലികാർജ്ജുനൻ
 • മഹാകാലേശ്വരൻ
 • മഹാവിദ്യ
 • മഹാവിഷ്ണു
 • മാതംഗി
 • മാർകണ്ഡേയൻ
 • മാരിയമ്മൻ
 • മിത്രൻ
 • മീനാക്ഷി
 • മുത്തപ്പൻ
 • മുരുകൻ
 • മൂകാംബിക
 • മോഹിനി

യ-ഹതിരുത്തുക

 • യക്ഷൻ
 • യക്ഷി
 • യമൻ
 • യുധിഷ്ഠിരൻ
 • രംഗനാഥൻ
 • രതി
 • രവി
 • രാധ
 • രാമൻ
 • രാമേശ്വരൻ
 • രുദ്രൻ
 • രേണുക
 • രേവന്മ്ന്
 • ലക്ഷ്മണൻ
 • ലക്ഷ്മി
 • വരുണൻ
 • വസുക്കൾ
 • വായു
 • വാവർസ്വാമി
 • വാസുകി
 • വിശ്വകർമ്മാവ്
 • വിശ്വനാഥൻ
 • വിഷ്ണു
 • വീരഭദ്രൻ
 • വീരലിംഗേശ്വരൻ
 • വെങ്കിടേശ്വരൻ
 • ശക്തി
 • ശത്രുഘ്നൻ
 • ശിവൻ
 • സ്കന്ദൻ
 • സരയൂ
 • സരസ്വതി
 • സാവിത്രി
 • സീത
 • സുബ്രഹ്മണ്യൻ
 • സൂര്യൻ
 • സോമൻ
 • സോമനാഥൻ
 • ഹനുമാൻ
 • ഹരി
 • ഹൃഷികേശ്

കണ്ണികൾതിരുത്തുക