ഇന്ത്യയിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തുമ്പിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

Diplacodes trivialis

ഈഷ്ണിഡയ് കുടുംബംതിരുത്തുക

കലോപ്റ്ററിജിഡൈ കുടുംബംതിരുത്തുക

ക്ലോറോസിഫിഡെ കുടുംബംതിരുത്തുക

ക്ലോറൊഗോംഫിഡെ കുടുംബംതിരുത്തുക

Coenagrionidaeതിരുത്തുക

Cordulegastridaeതിരുത്തുക

Corduliidaeതിരുത്തുക

Diphlebiidaeതിരുത്തുക

Epiophlebidaeതിരുത്തുക

Euphaeidaeതിരുത്തുക

ഗോംഫിഡെതിരുത്തുക

Lestidaeതിരുത്തുക

Libellulidaeതിരുത്തുക

 
Neurothemis tullia
 
Rhyothemis variegata
 
Tholymis tillarga
 
Trithemis festiva

Megapodagrionidaeതിരുത്തുക

Platycnemididaeതിരുത്തുക

Platystictidaeതിരുത്തുക

Protoneuridaeതിരുത്തുക

Synlestidaeതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  • Prasad, M. & Varshney R.K. (1995). A checklist of the Odonata of India including data on larval studies. Oriental Insects 29: 385-428.
  • K.A.Subramanian (2005) Dragonflies and Damselflies of India-A field guide. PDF

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക