ഇന്ത്യയിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തുമ്പിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

Diplacodes trivialis

ഈഷ്ണിഡയ് കുടുംബം

തിരുത്തുക
 
Aeshna juncea
 
Anax guttatus

കലോപ്റ്ററിജിഡൈ കുടുംബം

തിരുത്തുക

ക്ലോറോസിഫിഡെ കുടുംബം

തിരുത്തുക
 
Libellago lineata, male
 
Libellago lineata, female

ക്ലോറൊഗോംഫിഡെ കുടുംബം

തിരുത്തുക
 
Agriocnemis pygmaea, male
 
Agriocnemis pygmaea, female
 
Ceriagrion coromandelianum (male)
 
Ceriagrion coramandelianum (female)
 
Ceriagrion cerinorubellum
 
Ishneura aurora (male)
 
'Pseudagrion microcepahlum

ഗോംഫിഡെ

തിരുത്തുക
 
Paragomphus lineatus, male
 
Paragomphus lineatus, female
 
Lestes praemorsus
 
Brachydiplax chalybea, male
 
Brachydiplax chalybea, female
 
Bradinopyga geminata
 
Diplacodes trivialis (male)
 
Indothemis carnatica, female
 
Neurothemis fulvia, male
 
Neurothemis tullia
 
Orthetrum sabina
 
Orthetrum luzonicum, female
 
Potamarcha congener, male
 
Rhyothemis variegata
 
Tetrathemis platyptera, male
 
Tholymis tillarga
 
Trithemis aurora, male
 
Trithemis festiva
 
Trithemis pallidinervis, female
 
Urothemis signata, female
  • Prasad, M. & Varshney R.K. (1995). A checklist of the Odonata of India including data on larval studies. Oriental Insects 29: 385-428.
  • K.A.Subramanian (2005) Dragonflies and Damselflies of India-A field guide. PDF

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക