ഇന്ത്യയിലെ തുമ്പികളുടെ പട്ടിക

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തുമ്പിവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ ചേർക്കുന്നത്.

Diplacodes trivialis

ഈഷ്ണിഡയ് കുടുംബം തിരുത്തുക

 
Aeshna juncea
 
Anax guttatus

കലോപ്റ്ററിജിഡൈ കുടുംബം തിരുത്തുക

ക്ലോറോസിഫിഡെ കുടുംബം തിരുത്തുക

 
Libellago lineata, male
 
Libellago lineata, female

ക്ലോറൊഗോംഫിഡെ കുടുംബം തിരുത്തുക

Coenagrionidae തിരുത്തുക

 
Agriocnemis pygmaea, male
 
Agriocnemis pygmaea, female
 
Ceriagrion coromandelianum (male)
 
Ceriagrion coramandelianum (female)
 
Ceriagrion cerinorubellum
 
Ishneura aurora (male)
 
'Pseudagrion microcepahlum

Cordulegastridae തിരുത്തുക

Corduliidae തിരുത്തുക

Diphlebiidae തിരുത്തുക

Epiophlebidae തിരുത്തുക

Euphaeidae തിരുത്തുക

ഗോംഫിഡെ തിരുത്തുക

 
Paragomphus lineatus, male
 
Paragomphus lineatus, female

Lestidae തിരുത്തുക

 
Lestes praemorsus

Libellulidae തിരുത്തുക

 
Brachydiplax chalybea, male
 
Brachydiplax chalybea, female
 
Bradinopyga geminata
 
Diplacodes trivialis (male)
 
Indothemis carnatica, female
 
Neurothemis fulvia, male
 
Neurothemis tullia
 
Orthetrum sabina
 
Orthetrum luzonicum, female
 
Potamarcha congener, male
 
Rhyothemis variegata
 
Tetrathemis platyptera, male
 
Tholymis tillarga
 
Trithemis aurora, male
 
Trithemis festiva
 
Trithemis pallidinervis, female
 
Urothemis signata, female

Megapodagrionidae തിരുത്തുക

Platycnemididae തിരുത്തുക

Platystictidae തിരുത്തുക

Protoneuridae തിരുത്തുക

Synlestidae തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

  • Prasad, M. & Varshney R.K. (1995). A checklist of the Odonata of India including data on larval studies. Oriental Insects 29: 385-428.
  • K.A.Subramanian (2005) Dragonflies and Damselflies of India-A field guide. PDF

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക