നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളായ സ്ത്രീകളുടെ പട്ടിക

All Nobel Prizes won by women (1901-2018)

ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, വൈദ്യശാസ്‌ത്രം, സാഹിത്യം, സമാധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ മഹത്തായ സംഭാവനകൾക്ക്‌ നൽകുന്ന പുരസ്‌കാരമാണ്‌ നോബൽ സമ്മാനം. 1901 മുതൽ 2019 വരെ 866 പുരുഷന്മാർക്കും, 53 സ്ത്രീകൾക്കും , 24 സംഘടനകൾക്കും നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. രണ്ടു തവണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വനിതയാണ്‌ മേരി ക്യൂറി.

സ്ത്രീ ജേതാക്കൾതിരുത്തുക

വർഷം ചിത്രം ജേതാവ് രാജ്യം വിഭാഗം നേട്ടം
1903   മേരി ക്യൂറി
(പിയറി ക്യൂറി, ഹെൻ‌റി ബെക്വറൽ എന്നിവരോടൊത്ത്)
പോളണ്ട്, ഫ്രാൻസ് ഭൗതികശാസ്ത്രം റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം[1]
1905   ബർത്താ വോൺ സുട്ട്ണർ ഓസ്ട്രിയ–ഹംഗറി ശാന്തി Honorary President of Permanent International Peace Bureau, Bern, Switzerland; Author of Lay Down Your Arms.[2]
1909   സെല്മാ ലോഗേർലെവ് സ്വീഡൻ സാഹിത്യം "in appreciation of the lofty idealism, vivid imagination and spiritual perception that characterize her writings"[3]
1911   മേരി ക്യൂറി പോളണ്ട്, ഫ്രാൻസ് രസതന്ത്രം "for her discovery of radium and polonium"[4]
1926   ഗ്രേസിയ ദേലേദ ഇറ്റലി സാഹിത്യം "for her idealistically inspired writings which with plastic clarity picture the life on her native island and with depth and sympathy deal with human problems in general"[5]
1928   സിഗ്രിഡ് ഉൺസെറ്റ് നോർവെ സാഹിത്യം "principally for her powerful descriptions of Northern life during the Middle Ages"[6]
1931   ജെയ്ൻ ആഡംസ്
(നിക്കോളസ് ബട്‌ളർക്കൊപ്പം)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ശാന്തി Sociologist; International President, Women's International League for Peace and Freedom.[7]
1935   ഇറേൻ ജോലിയോ ക്യൂറി
(ഫ്രെഡെറിക് ജോലിയോ ക്യൂറിയോടൊപ്പം)
ഫ്രാൻസ് രസതന്ത്രം "for their synthesis of new radioactive elements"[8]
1938   പേൾ എസ്. ബക്ക് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സാഹിത്യം "for her rich and truly epic descriptions of peasant life in China and for her biographical masterpieces"[9]
1945   ഗബ്രിയേലാ മിസ്ത്രെൽ ചിലി സാഹിത്യം "for her lyric poetry which, inspired by powerful emotions, has made her name a symbol of the idealistic aspirations of the entire Latin American world"[10]
1946   എമിലി ഗ്രീൻ ബാൾക്ക്
(ജോൺ മോട്ടിനോടൊപ്പം)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ശാന്തി Formerly Professor of History and Sociology; Honorary International President, Women's International League for Peace and Freedom.[11]
1947   ഗെർട്ടി കോറി
(കാൾ ഫെർഡിനാൻഡ്‌ കോറി, ബെർണാർഡോ ഹോസെ എന്നിവരോടൊപ്പം)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for their discovery of the course of the catalytic conversion of glycogen"[12]
1963   മറിയ ഗെപ്പേർട്ട്-മയർ
(യൂജീൻ വിഗ്നർ, ഹാൻസ് ജെൻസൺ എന്നിവരോടൊപ്പം)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ഭൗതികശാസ്ത്രം "for their discoveries concerning nuclear shell structure"[13]
1964   ഡോറതി ഹോഡ്ജ്കിൻ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം രസതന്ത്രം "for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances"[14]
1966   നെല്ലി സാഷ്
(shared with Samuel Agnon)
സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി സാഹിത്യം "for her outstanding lyrical and dramatic writing, which interprets Israel's destiny with touching strength"[15]
1976   ബെറ്റി വില്യംസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ശാന്തി Founder of the Northern Ireland Peace Movement (later renamed Community of Peace People)[16]
  മയ്റീഡ് കോറിഗൻ
1977   റോസ്ലിൻ യാലോ
(shared with Roger Guillemin and Andrew Schally)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for the development of radioimmunoassays of peptide hormones"[17]
1979   മദർ തെരേസ ഇന്ത്യ, യുഗോസ്ലാവിയ ശാന്തി Leader of Missionaries of Charity, Calcutta.[18]
1982   ആൽവാ മൈർഡൽ
(shared with Alfonso García Robles)
സ്വീഡൻ ശാന്തി Former Cabinet Minister; Diplomat; Writer.[19]
1983   ബാർബറാ മക്ലിന്ടോക് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for her discovery of mobile genetic elements"[20]
1986   റിത ലെവി -മൊണ്ടാൽസിനി
(shared with Stanley Cohen)
ഇറ്റലി
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for their discoveries of growth factors"[21]
1988   ഗെർട്രൂഡ് എലിയൺ
(shared with James W. Black and George H. Hitchings)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for their discoveries of important principles for drug treatment"[22]
1991   നദീൻ ഗോർഡിമർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സാഹിത്യം "who through her magnificent epic writing has - in the words of Alfred Nobel - been of very great benefit to humanity"[23]
1991   ഓങ് സാൻ സൂ ചി മ്യാൻമാർ ശാന്തി "for her non-violent struggle for democracy and human rights"[24]
1992   റിഗോബെർതാ മെൻചു തും ഗ്വാട്ടിമാല ശാന്തി "in recognition of her work for social justice and ethno-cultural reconciliation based on respect for the rights of indigenous peoples"[25]
1993   ടോണി മോറിസൺ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സാഹിത്യം "who in novels characterized by visionary force and poetic import, gives life to an essential aspect of American reality"[26]
1995   ക്രിസ്റ്റിയേൻ വോൽഹാഡ്
(shared with Edward B. Lewis and Eric F. Wieschaus)
ജർമ്മനി വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for their discoveries concerning the genetic control of early embryonic development"[27]
1996   വിസ്ലാവ സിംബോർസ്ക പോളണ്ട് സാഹിത്യം "for poetry that with ironic precision allows the historical and biological context to come to light in fragments of human reality"[28]
1997   ജോഡി വില്യംസ്
(shared with the International Campaign to Ban Landmines)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ ശാന്തി "for their work for the banning and clearing of anti-personnel mines"[29]
2003   ഷിറിൻ ഇബാദി ഇറാൻ ശാന്തി "for her efforts for democracy and human rights. She has focused especially on the struggle for the rights of women and children"[30]
2004   എൽഫ്രീഡ യെലിനെക് ഓസ്ട്രിയ സാഹിത്യം "for her musical flow of voices and counter-voices in novels and plays that with extraordinary linguistic zeal reveal the absurdity of society's clichés and their subjugating power"[31]
2004   വങ്കാരി മാതായ് കെനിയ ശാന്തി "for her contribution to sustainable development, democracy and peace"[32]
2004   ലിന്ഡാ ബി. ബക്ക്
(shared with Richard Axel)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for their discoveries of odorant receptors and the organization of the olfactory system"[33]
2007   ഡോറിസ് ലെസ്സിങ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം സാഹിത്യം "that epicist of the female experience, who with scepticism, fire and visionary power has subjected a divided civilisation to scrutiny"[34]
2008   ഫ്രാന്സ്വാസ് ബി. സിനൂസി
(shared with Harald zur Hausen and Luc Montagnier)
ഫ്രാൻസ് വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for their discovery of HIV, human immunodeficiency virus"[35]
2009   എലിസബെത് ബ്ലാക്ബേൺ
(shared with Jack W. Szostak)
ഓസ്ട്രേലിയ , അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം "for the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase"[36]
2009   കാരൾ ഗ്രെയ്ഡർ
(shared with Jack W. Szostak)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
2009   ആഡാ ഇ. യോനാത്ത്
(shared with Venkatraman Ramakrishnan and Thomas A. Steitz)
ഇസ്രയേൽ രസതന്ത്രം റൈബോസോമിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനവും സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾക്ക് [37]
2009   ഹെർത മുള്ളർ ജർമ്മനി, റൊമാനിയ സാഹിത്യം "കവിതയുടെ തീവ്രതയോടും ഗദ്യത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയോടും കൂടെ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തെ എഴുതിയതിന്" [38]
2009   എലിനോർ ഓസ്ട്രം
(shared with Oliver E. Williamson)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം സമ്പത്തിന്റെ ഭരണത്തെ അവലോകനം ചെയ്തതിന്, പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുസ്വത്ത്(കോമൺസ്). [39]
2011   എലൻ ജോൺസൺ സർലീഫ് ലൈബീരിയ ശാന്തി സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധനശ്രമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പൂർണ്ണപ്രാധിനിത്യ അവകാശങ്ങൾക്കുമായുള്ള അക്രമരഹിത പോരാട്ടത്തിന്. [40]
  ലെയ്മാ ഗ്ബോവീ
  തവക്കുൽ കർമാൻ യെമൻ
2013   ആലിസ് മൺറോ കാനഡ സാഹിത്യം സമകാലിക ചെറുകഥയ്ക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവന[41]
2014   മേയ് ബ്രിട്ട് മോസർ
(എഡ്വേഡ് മോസർ, ജോൺ ഒകീഫ് എന്നിവരോടൊത്ത്)
നോർവേ വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം
  മലാല യൂസഫ്‌സായ്
(കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയോടൊപ്പം)
പാകിസ്താൻ ശാന്തി
2015   ടു യുയു
(വില്യം സി. ക്യാമ്പെൽ, സതോഷി ഒമുറ എന്നിവരോടൊത്ത്)
ചൈന വൈദ്യശാസ്‌ത്രം/ശരീരശാസ്‌ത്രം മലേരിയക്കെതിരായ പുതിയ ചികിത്സ കണ്ടെത്തിയതിന്[42]
  സ്വെത്‌ലാന അലക്‌സ്യേവിച്ച് ബെലാറസ് സാഹിത്യം [43]
 2018   ഡോന സ്ട്രിക്ലാന്റ്
(ജെറാഡ് മൗറോ, ആർതർ ആഷ്കിൻ എന്നിവരോടൊപ്പം)
കാനഡ ഭൗതികശാസ്ത്രം തീരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും ഊർജ്ജം ക്കൂടിയതുമായ പ്രകാശപൾസുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിച്ചതിന്[44]
  ഫ്രാൻസസ് ആർണോൾഡ്
(ഗ്രെഗറി വിന്റർ, ജോർജ്ജ് സ്മിത്ത് എന്നിവരോടൊപ്പം)
അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ രസതന്ത്രം എൻസൈമുകളുടെ നിർദ്ദേശിതമായ പരിണാമത്തിന്[45]
  നാദിയ മുരാദ്
(ഡെന്നിസ് മുക്വെഗെയോടൊപ്പം)
ഇറാഖ് ശാന്തി "ലൈഗികാതിക്രമങ്ങളെ യുദ്ധോപാധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് "[46]
  ഓൾഗ ടോകാർചുക്ക് പോളണ്ട് സാഹിത്യം [47]
2019

 

എസ്‍തർ ഡുഫ്‍ളോ
(അഭിജിത് ബാനർജി, മിഖായേൽ ക്രെമർ എന്നിവരോടൊപ്പം)
ഫ്രാൻസ്, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം "ആഗോള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള പരീക്ഷണാത്മക സമീപനത്തിന്"[48]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. "Nobel Prize in Physics 1903". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 2. "Nobel Peace Prize 1905". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 3. "Nobel Prize in Literature 1909". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 4. "The Nobel Prize in Chemistry 1911". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 5. "Nobel Prize in Literature 1926". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 6. "Nobel Prize in Literature 1928". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 7. "Nobel Peace Prize 1931". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 8. "The Nobel Prize in Chemistry 1935". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 9. "Nobel Prize in Literature 1938". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 10. "Nobel Prize in Literature 1945". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 11. "Nobel Peace Prize 1946". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 12. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 1947". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 13. "The Nobel Prize in Physics 1963". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 14. "The Nobel Prize in Chemistry 1964". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 15. "Nobel Prize in Literature 1966". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 16. "Nobel Peace Prize 1976". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 17. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 1977". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 18. "Nobel Peace Prize 1979". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 19. "Nobel Peace Prize 1982". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 20. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 1983". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 21. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 1986". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 22. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 1988". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 23. "Nobel Prize in Literature 1991". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 24. "Nobel Peace Prize 1991". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 25. "Nobel Peace Prize 1992". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 26. "Nobel Prize in Literature 1993". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 27. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 1995". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 28. "Nobel Prize in Literature 1996". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 29. "Nobel Peace Prize 1997". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2012-09-09.
 30. "Nobel Peace Prize 2003". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 31. "Nobel Prize in Literature 2004". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 32. "Nobel Peace Prize 2004". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 33. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 2004". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 34. "Nobel Prize in Literature 2007". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 35. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2008-10-16.
 36. "Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2009-10-05.
 37. "Nobel Prize in Chemistry 2009". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2009-10-07.
 38. "Nobel Prize in Literature 2009". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2009-10-08.
 39. "Nobel Prize in Economics 2009". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2009-10-12.
 40. "The Nobel Peace Prize 2011". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2011-10-07.
 41. "The Nobel Prize in Literature 2013" (PDF). Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2013-10-10.
 42. "The Nobel Prize in Literature 2015" (PDF). Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2015-10-05.
 43. "Nobel Prize in Literature 2015". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 8 October 2015.
 44. "The Nobel Prize in Physics" (PDF). ശേഖരിച്ചത് 2 October 2018.
 45. "Nobel Prize in Chemistry Is Awarded to 3 Scientists for Using Evolution in Design of Molecules". ശേഖരിച്ചത് 3 October 2018.
 46. [www.google.co.id/amp/s/www.bbc.co.uk/news/amp/world-europe-45759221 "Nobel Peace Prize for anti-rape activists Nadia Murad and Denis Mukwege"] Check |url= value (help). ശേഖരിച്ചത് 5 October 2018.
 47. "Nobel Prize in Literature 2018". Nobel Foundation. ശേഖരിച്ചത് 2019-10-10.
 48. Nobel Prize 2019 nobelprize.org